Search This Blog

Wednesday, January 26, 2011

Kedushat Levi - Bo

1. ויאמר ה' אל משה And Hashem said to Moses,
2. בא אל פרעה "Come to Pharoah."
3. כי אני הכבדתי את לבו כו' For I have hardened his heart, etc.
4. ראוי לדקדק And it is worthy to examine:
5. למה נאמר בא אל פרעה Why does it say come to Pharaoh,"
6. ובמקום אחר נאמר לך אל פרעה And in another place, it says go to Pharaoh.
7. עוד למה במכת ארבה נאמר כי אני הכבדתי את לבו Moreover, why with the plague of the locusts is it said "For I have hardened his heart?"
8. ויבואר כי הענין הוא שיש שני סוגי ניסים הנעשים לישראל And it will be explained, for the matter of interest is there are two categories of miracles that were done for Israel.
9. אחד שהשם יתברך מעניש את המריעים לישראל One where Hashem Yitbarach was punishing the those distressing Israel.
10. ואזי חדלו הרע And they ceased the evil.
11. שנית שהשם יתברך מהפך לבב השרים The second is Hashem turning away the hearts of the rulers.
12. ויועצים עליהם לטובה And He counseled them for good.
13. והנה באחשורוש לא מצינו שנענש And behold, Ahasuerus was not punished.
14. רק המן Only Haman.
15. אבל אחשורוש הפך השם יתברך לבבו לטובה על עמו בית ישראל Indeed, Hashem turned Ahashverus' heart to goodness for the people of the House of Israel.
16. וזהו הרמז בתורתינו And this is the hint in our teachings.
17. שהנה כל מכה שימש חודש אחד For behold all the plagues were administered in the first part of the month.
18. ובחצי ניסן היה מכת בכורות And the striking of the firstborn was in the middle of Nissan.
19. ומכת ארבה היה בתחילה בחצי שבט And the plagues of the locusts were in the middle of Shevat.
20. שלושים יום קודם לפורים Thirty days before Purim.
21. וזה הרמז כי אני הכבדתי את לבו And this is "For I have hardened his heart."
22. שלבו מסור אצלי For his heart eschewed me.
23. ומדה טובה מרובה And good attributes multiplied.
24. נמצא אם מסור אצלי להכביד את לבו Therefore, when he was eschewing Me, I hardened his heart.
25. מכל שכן שאוכל אני להפוך לבב השרים והיועצים לטובה In all places I be able to change the hearts of the princes and they will send out goodness
26. על עמו בית ישראל upon the people of Israel.
27. וכמו ששואלין ודורשין שלשים יום קודם כו' As we ask an enquire thirty days before, etc.
28. כן היה הרמז שלשים יום קודם לפורים For the hint was thirty days before Purim.
29. שיהפוך לבב אחשורוש לטובה That he changed the heart of Ahashverus to goodness.
30. במה שאמר כי אני הכבדתי כו' For he said, "I have hardened his heart, etc."
31. ועל פי זה נפרש בא אל פרעה And according to this, this becomes plain, "Come to Pharoah."
32. כי לכאורה So, to illuminate,
33. האיך יקרב משה את עצמו לפרעה הרשע How will Moshe be able to bring himself to Pharoah the evil one?
34. ולזה אמר לו השם יתברך למשה בא אל פרעה And for this, Hashem Yitbarach said to him, "Come to Pharoah."
35. היינו לקרב את עצמו אליו That it, to come to him on his own.
36. ואם תאמר האיך אקרב לאדם רשע And he would say, "How will I come near the wicked person?"
37. אמר כי אני הכבדתי את לבו He said, "For I have hardened his heart."
38. ובידי הוא מסור And with my hand he has departed.
39. ומדה טובה מרובה And the good attributes are multiplying.
40. ויכול אני להפך טובה על עמי בית ישראל: And I will be able to change it to goodness for My people, the house of Israel.
41. _____ _____
42. עוד יבואר בא אל פרעה Or one will explain, "Come to Pharoah."
43. כי בסדר תשר"ק הסוף הוא אותיות בא For in the Tashrak order (enumerating letters backwards) the end is the letters "Bo" (Come.)
44. כי תשר"ק מורה על דין For Tashrak teaches of judgment
45. וזה שאמר הפסוק למען שתי אותותי אלה בקרבו And this is He said in the passage, "So I set these signs in his midst."
46. _____ _____
47. או יאמר בא אל פרעה וכו' Or one will say, "Come to the Pharaoh, etc."
48. את לבו ואת לב עבדיו (I hardened) his heart and the heart of his servant.
49. למען שתי אותותי אלה בקרבו So I set these signs amidst them.
50. לכאורה צריכין להבין For this needs an explanation.
51. הלא זולת כבדות לב ראוין למכות דצ"ך עד"ש באח"ב Except for the hardening of the heart, they would not have been deserving of the ten plagues. (The three words at the end are acronyms for the plagues.)
52. כמו שמבואר בתנא דבי אליהו As was taught by Tanna Devi Eliyahu.
53. ובפרט שכל המכות מדה כנגד מדה An in there particulars, all the plagues were measure for measure
54. שהצירו לישראל for the distress for Israel.
55. ולפי מה שבארנו יתכן And according to what was explained, they were equal.
56. שמתוך כבדות לב אין פתחון פה להמצרים להתנצל For amidst the hardening of the heart, there was no opening the moth to be delivered from the affliction.
57. ולומר שקיימו גזירות הבורא ברוך הוא And to say the decrees were decreed by the Borei Barchu.
58. דכיון שהשם יתברך שלח על ידי משה עבדו לפרעה For here, Hashem Yitbarach sent out through Moshe His servant to Pharaoh,
59. שלח עמי ויעבדוני "Send my people out so they may serve Me."
60. ולא רצה פרעה לשלוח And Pharoah did not desire to send them out.
61. נראה בעליל שלא רצה פרעה לקיים גזירות הבורא ומצותיו It is seen from the beginning that Pharaoh did not wish to fulfill the decrees of the Borei Barchu and His Mitzvot.
62. אם כן מה שעבד עם בני ישראל If so, what was he doing with the children of Israel?
63. אינו כי אם בזדון לבו לענות את עמו should not be done if he had a prideful heart while afflicting the His people.
64. ולכן ראוי למכות הללו And therefore, he was worthy of the plague.
65. וזהו שאמר הכתוב And this is what the writing said:
66. כי אני הכבדתי את לבו למען שתי אותותי אלה בקרבו For I have hardened his heart so I may set these signs amidst them.
67. שלא יהיה להם פתחון פה למצרים לומר כי הוא עבור גזירת הבורא So they will not be able to open their mouths from their troubles to say they were for the sake of the decrees of the Borei.
68. שהרי פרעה מרד בה' ואמר מי ה' For it is seen the Pharaoh was rebelling against Hashem and said "Who is Hashem?"
69. ולא רצה לשלוח לקיים מצותיו And he did not desire to send them out to fulfill His Mitzvot.
70. ועל פי זה יבואר מה ששאל איש אחד מתושבי And through this, we will explain what one man asked about captivity.
71. קהלתינו בגמרא דכתובות (קיא.) As it was gathered in the Gemarah in Ketuvoth 111a.
72. שלש שבועות השביע Three oaths were administered.
73. שלא ישתעבדו בהן בישראל You will not subjugate with them in Israel
74. יותר מדאי more than what is necessary
75. ושאל אותי And he asked for a sign.
76. כי תיבת בהן אין לו פירוש For the words "In them" are not explained.
77. והוה ליה למימר שלא ישתעבדו בישראל
78. ולפי מה שכתבתי ניחא And according to what Niha wrote,
79. כלומר שלא ישתעבדו בהן בישראל As it is said, you will not subjugate with them in Israel.
80. תיבת בהן פירוש לצורך עצמן The word with them is explained as stronger distress.
81. כלומר שלא ישתעבדו בישראל רק לקיים מצות הבורא ברוך הוא As it says, you will not subjugate Israel except to fulfill the Mitzvot of the Borei Barchu.
82. שצוה שיהיו ישראל בגלות For He commanded Israel will be in captivity.
83. ואז לא יהיה יותר מדאי And then there will not be more than what is needed.
84. כאשר כתבנו לעיל As it is written above.
85. כי המכה בן המלך ואוהב המלך For the king struck the son, and he loved the king.
86. יש לו צער מהכאה There was grief for the little one from the blow.
87. אינו מכה אותו יותר מדאי And he will not strike him more than what is enough.
88. וזהו בהן לצורכן And this is "with them" for their need.
89. כי בהן פירוש לצורכן For "with them" is explained as for their need.
90. ופירוש בהן כמו להן
91. להן שפירושו לצורכן גם בהן פירוש לצורכן לא לעשות גזירת הבורא
92. וכן הוא בתיקוני זוהר And so it is in the Tikunei Zohar.
93. בראשית ירא בשת
94. עיין שם
95. שהשם יתברך השביע אותן
96. שינהגו כבוד בישראל For he would guide according to the credit in Israel.
97. ואפשר זה היה דעת הרמב"ן שכתב הא שהעניש את האומות העולם And it is possible this was the thinking of the Ramban when he wrote of the punishments of the nations of the world.
98. וזה לשון הרמב"ן בפרשת לך לך על פסוק (בראשית טו יג) And this is the meaning of the Ramban in Parashas Lech Lecha on the passage in Beresheis 15:13
99. כי גר יהיה זרעך וכו' For your seed will be strangers, etc.
100. אף על פי כן את הגוי אשר יעבודו דן אנכי Accordingly, I will judge the nation which will enslave you.
101. אף על פי שגזרתי על זרעך להיות גרים ועבדים Even though I decreed for your seed to be strangers and slave.
102. אף על פי כן אשפוט את הגוי אשר יעבודו Even so, I will judge the nation that will enslave you.
103. ולא יפטרו בעבור שעשו גזירתי כו' And they will not be dismissed on account of them doing My decree, etc.
104. אשר אני קצפתי מעט והמה עזרו לרעה For I took a pen and made a counsel for evil.
105. וכן היה במצרים
106. כי הוסיפו להרע For he added to the evil
107. כי השליכו את בניהם ליאור וימררו את חייהם For He sent out His children to illuminate them and vex their lives.
108. עד כאן דבריו שהאריך Until here are his lengthly words.
109. והנה לכאורה קשה על דברי הרמב"ן And behold to explain the difficulties through the words of the Ramban,
110. כי הגם שהוסיפו להרע for even though the ending was evil,
111. לא היה לו לענוש רק על התוספות There was not punishment for them except in the ending.
112. ולא על הרעה בעצמו And was it not from the increased evil?
113. אפס לפי מה שכתבתי Nevertheless, according to what I wrote, I will explain.
114. כי עבור התוספות הרעה נראה בעליל For the sake of the increase in the evil which was seen above.
115. שהרעה בעצמו לא לקיים גזירות הבורא יתברך For the evil in itself was not fulfilling the decrees of the Borei Yitbarach.
116. רק זדון לבם השיאם But only because their hearts had turned prideful
117. ששונאי ה' וישראל המה For the enemies of Hashem and Israel are the same.
118. וראוי לענוש על הרעה בעצמו And they deserved to be punished for the stronger evil.
119. ____ _____
120. וזהו ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים And this is, "See, I have seen the affliction of My People who are in Mitzriam.
121. ואת צעקתם שמעתי מפני נוגשיו And I heard their cries because of their taskmasters.
122. ולכאורה אין להפסוק פירוש And to explain, the passage doesn't explain,
123. מהו ואת צעקתם שמעתי מפני נוגשיו what is "And I heard the cries because of the taskmasters"
124. והוי ליה למימר ואת צעקתם שמעתי מפני עניים או מכאוביו And it could have said "I heard their cries because of their afflictions or their sorrows.
125. כי הרחמנות על עניי עמו בית ישראל For mercy for the afflictions of the people of the house of Israel.
126. ועוד מהו כי ידעתי And another thing, what is "For I knew?"
127. הוי ליה לומר כי ראיתי את מכאוביו It could have said "For I saw the troubles."
128. כי ידיעה שייך בדבר הנסתר For knowing applies with matters that are hidden.
129. ובדבר הנגלה שייך ראיה And for matters that are revealed, seeing is relevant.
130. אכן לפי דברינו יתכן שקשה Indeed, according to our words, we will ponder these difficulties.
131. למה שמע צעקתם הלא גזר עליהם שיעבוד Why did he hearken to their cries, didn’t He decree the slavery upon them?
132. לכן אמר מפני נוגשיו Therefore, he said because of their taskmasters.
133. שהם כיוונו להרע את ישראל For their intention was to do evil against Israel.
134. לא לקיים גזירותיו Not to fulfill His decrees.
135. לכן יעשה נפלאות בקרבם Therefore, I will do wonders in their midst.
136. ויכה בעברתו כל בכוריהם וישפוט אותם בדצ"ך עד"ש באח"ב Like passing over all the firstborn and judging them with the ten plagues.
137. וסיים כי ידעתי את מכאוביו And the sign is, "For I knew their sorrow."
138. כי השם יתברך יודע מכאוביו של בני ישראל For Hashem Yitbarach knew the sorrows of the children of Israel.
139. לא לקיים גזירותיו עשו They were not fulfilling the decree he had made.
140. כי אם זדון לבם השיאם לשנוא ה' ואת בני ישראל For with proud hearts, they had turned to hate Hashem.
141. לכן שלח בם חרון אפו כו' Therefore, he sent fierce anger out against them.
142. ופדה בשמחה מעבדות לחירות And redeemed them with joy to be free.
143. כן עכשיו יקוים בנו Now His children will rise up.
144. כימי צאתך מארץ מצרים As in the days they came out of the land of Mitzriam.
145. אראנו נפלאות אמן I will show you wonders. Amen.
146. _____ ________
147. ולמען תספר באזני בנך כו' So you will recount in the ears of your children, etc.
148. את אשר התעללתי במצרים What I have wrought in Mitzriam.
149. ואת אותותי אשר שמתי בם And the signs I wrought against them.
150. וידעתם כי אני ה' And they will know that "I am Hashem."
151. וצריך להבין מה זה הלשון בם And one needs to understand the meaning of "Against them."
152. ועוד נאמר וידעתם And another ting that was said "And so they will know."
153. הוי ליה לומר וידעו כי אני ה' It could have said "And they will know that I am Hashem"
154. והנראה דהנה האומות אין יכולין להשיג הבורא ברוך הוא מצד מעשיו And it is seen, that behold, the nations will not be able to grasp the Borei Barchu from the side of His works.
155. רק מצד מעשי ניסים Only from the side of doing miracles.
156. שהם בטבע או בשינוי הטבע Weather in nature or in changing nature.
157. כמו מכת מצרים Like the plagues in Mitzriam,
158. שהיה על ידי שידוד המערכות which were through a campaign of destruction.
159. מה שאין כן בדברים שהם למעלה מן הטבע However, this was not true for matters above nature
160. אינם יכולין להשיג they are not able to grasp.
161. אבל ישראל עם סגולתו יכולין להשיגו אף למעלה מן הטבע But, Israel, a treasured nation, will be able to grasp even what is above nature.
162. וזהו הכוונה גוי ששבת בשבת חייב מיתה (סנהדרין נח ע"ב) And this is the intention, a nation that rests on Shabbat deserves death. (Sanhedrin 58b)
163. כי האומות אינם משיגים רק הטבעיים הנבראים For the nations only grasp what is in nature,
164. ושבת הוא למעלה מן הטבע And Shabbat is above nature.
165. וזהו הרמז בפסוק And this is the hint in the passage.
166. את אשר התעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בם Which I will wrought in Mitzriam and the signs I will set against them.
167. בזה שאני עושה בם מכות ואני עושה בם ניסים ונפלאות Through this, that I am doing against them plagues and doing against them miracles and wonders.
168. מזה וידעתם כי אני ה' From this "And they will know 'That I am Hashem'"
169. וזהו שאמר וידעתם מה שאני עושה עמם And this is, for they will know what I am doing with them.
170. נטה ידך על השמים ויהי חושך על ארץ מצרים Stretch out your hand upon the heavens, and there will be darkness upon the land of Mitzriam.
171. וימש חשך And the darkness was thick.
172. ויט משה כו' And Moshe stretched out, etc.
173. ולכל בני ישראל היה אור במושבותם And for all of Israel, there was light in their dwellings.
174. ועיין ברש"י שמדקדק על לשון וימש חושך And look in Rashi for the meaning of thick darkness.
175. וגם יש לדקדק שכתוב And so, there is a grammar point in the writings.
176. ולכל בני ישראל היה אור במושבותם "And for all the children of Israel, there was light in their dwellings.
177. הוי ליה לומר ולכל בני ישראל לא היה חושך It could have said "And for all the children of Israel, there was not darkness."
178. ויבואר על פי המדרש (שמות רבה יד) And we will explain it according to the Midrash Rabbah (Shemot Rabbah 14:4)
179. מהיכן החושך מחושך של מעלה From whence came the darkness? From the darkness above.
180. שנאמר ישת חושך סתרו (תהלים יח יב) As it says, "I have set darkness as my hiding place."
181. ויש להבין And there is this to understand.
182. שיהיה החושך של מצרים For there will be darkness for Mitzriam.
183. מהחושך שכתוב בו ישת חושך סתרו For of the darkness, it is written in it, "I will set darkness as My hiding place.
184. רומז על האור הנעלם Hinting of the light that was everlasting.
185. ונראה להבין על פי הגמרא And this will be explained through the Gemora (Shabbat 54)
186. נתן עיניו בו He set his eyes against him.
187. ונעשה גל של עצמות And there was made a _ from their might.
188. מאי זה הלשון נתן עיניו בו Why this words, "I have set my eyes in him?"
189. וגם יש להבין And so there will be this to understand.
190. הלא ענוש לצדיק לא טוב Is punishment not good for the righteous?
191. ונראה דהנה בהירות הבורא ברוך הוא הוא אין סוף And we see that the light of the Borei Barchu, it is without end.
192. וכשעלה ברצונו לברוא עולמו בגין דיתקרי רחום כו' And when it arose in his will to create His world as a result of ____ mercy, etc.
193. צמצם בהירותו כפי איכות המקבלים לעולם He contracted His illumination according to the ability of the receivers.
194. לעולם השרפים כפי בחינתם For the world of the Seraphim, according to their level.
195. וכן לעולם החיות ולעולם המלאכים וכן לכל העולמות עליונים And so for the world of the Chayot, and the angels, and so for all the worlds.
196. והם תמיד במדריגה אחד כפי איכות קבלתם ביום הבראם And there were continuous gradations in levels, each one according to the ability of the receiver on the day of their creation.
197. כי לא יביט למעלה ממדריגתו For one will not look at a level above them,
198. כדי שלא יבטל לו ממציאות בהירתו אין סוף In order that there existence will not be nullified in the light of the Ein Sof.
199. ולא למטה ממדריגתו And to not look below their level.
200. וזהו הרמז בפסוק (ישעיה ו ב) And this is the hint in the passage (Isaiah 6:2)
201. בשתים יכסה פניו ובשתים יכסה רגליו With two wings he covered his face, and with two he covered his feet.
202. פניו שלא יביט למעלה ויתבטל במציאות His face, so one will not look above and nullify their existence.
203. רגליו שלא יביט למטה ממדריגתו And the feet, so one does not look below their level.
204. אבל ישראל עם קדושו על ידי התורה והמצות But, Israel, a holy people, through the Torah and the Mitzvot,
205. עושים לבושים ועולים ממדריגה למדריגה על ידי התורה והמצות שיש להם is making garments and worlds from level to level though the Torah and Mitzvot there are for them.
206. והנה הרשעים אומות העולם שאין להם תורה ומצות And behold, for the wicked nations of the world, they do not have the Torah and Mitzvot.
207. הם תמיד על מעמד אחד They are always standing behind.
208. וכשרוצים לשבור את הרשעים And when He desires to break the wicked ones,
209. אז מראים להם בהירות העליון Then the supernal brightness is revealed to them.
210. והם שאין להם תורה ומצות לעשות And they, they do not have Torah and mitzvot to make
211. על ידם לבושים לעלות ממדריגה למדריגה though them garments for the worlds and from level to level.
212. וזה המפלה שלהם And this is a wonder for them.
213. וזהו הרמז בגמרא נתן עיניו בו And this is a hint in the Gemora, and He set his eyes in them.
214. הופיע עליו הבהירות העליון The supernal light appeared upon them.
215. וזה שאינו מדבק עצמו בתורה ובמצות And this is, one who is not cleaving strongly with Torah and Mitzvot,
216. אינו יכול לעשות לבושים לסבול בהירות העליון will not be able to make garments to bear the supernal brightness.
217. השופע עליו הבהירות The flow of brightness upon him.
218. ועל ידי זה נעשה גל של עצמות And through this, they will make a ___ of themselves.
219. ובזה יבואר הפסוק וימש חושך And through this we will explain the passage, "And a thick darkness."
220. כי מלת ימש הוא לשון הסרה For the word "Thick" has the meaning of rebellious.
221. וחושך מורה על הצמצום And darkness teaches of the Tzimzum (Contraction.)
222. וזהו וימש חושך And this is, "And the thick darkness."
223. שיסיר הצמצום כדי להשפיע עליהם בהירות העליון For the Tzimzum removes in order to flow upon them the supernal illumination.
224. והם שאין להם התורה והמצות And for them, they do not have any Torah and Mitzvot.
225. זה בעצמו היה להם מפלה שלהם This is because in themselves there was a difference for them.
226. וזה הרמז ולכל בני ישראל And this is the hint, for all the children of Israel.
227. שישראל שיש להם תורה ומצות For Israel, there is for them Torah and Mitzvot
228. לעשות לבושים לעלות ממדריגה למדריגה to make garments for the worlds from level to level.
229. היה אור במושבותם There was light in their dwelling places.
230. היה יותר אור It was the additional light,
231. ובזה יובן הגמרא נדרים ח ע"ב And through this, one will understand the Gemorah. (Nederim 8B)
232. לעתיד לבוא יוציא הקדוש ברוך הוא חמה מנרתיקה For in the days to come, the Holy one will send the sun out from its sheath.
233. צדיקים מתרפאין בה ורשעים נדונין בה Tzaddikim will be healed in it and wicked ones are judged in it.
234. כי חמה מורה על בהירות העליון For the sun teaches of the supernal illumination.
235. ונרתיקה מורה על הצמצום And the sheath teaches of the tzimzum.
236. הרמז יגלה הבהירות העליון The hint He will reveal the supernal light
237. ויסיר הצמצום from the diminishment of the Tzimzum.
238. צדיקים כו' Then the Tzaddik, etc.
239. ויובן And the understanding will understand.
240. _____ _______
241. ויאמר משה כה אמר ה' כו' And Moses said, Thus said Hashem, etc. (11:14)
242. ויש להבין דהנה רבותינו ז"ל אמרו And there is this to understand, behold the sages of blessed memory said.
243. כל הנביאים נתנבאו בכה All the prophets prophesied with Coh.
244. מוסיף עליהם משה שנתנבא בזה The increase over them was Moshe prophesied with "This."
245. וכאן נתנבא משה בכה כה אמר ה' And here, Moses was prophesying with thus said Hashem.
246. נתנבא משה בכה כה אמר ה' דמשה לא זכה למדריגה גדולה
247. דמשה לא זכה למדריגה גדולה להתנבא בזה For Moshe did not merit this great level to prophesy with "This."
248. רק במעמד הר סיני Accept in standing at Mt. Sinai.
249. ומאז והלאה אבל במצרים התנבא בכה ולא בזה And from then and forward. But in Mitzriam he prophesied with "This."
250. ועיין בפרשת יתרו (שמות יט א) And look in Parashas Yitro. (Shemot 19:1)
251. בפסוק ביום הזה באו מדבר סיני In the passage, "In this day, they came to the wilderness of Sinai."
252. ובזה יבואר מה שאמרו בהגדה בשאלת חכם And with this will be explained what is said in the Haggadah of the question to the wise son.
253. מה העדות והחוקים והמשפטים (דברים ו כ) What testimonies, what statutes and what ordinances, etc. (Devarim 6:23)
254. דהוי ליה למימר על מה העדות It could have said "For what are the statutes."
255. הא לפשטא דמלתא הוא It would simplify the words.
256. שהחכם שואל את הטעם על המצוה זו For the wise ones question the reason for this Mitzvah.
257. ולא על גוף המצוה And the Mitzvah is not for the body.
258. ואם כן הוי ליה למימר על מה And if so, it could have said for what.
259. וגם התשובה אינו מובן מה שאמר And so the answer is not understood.
260. אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן Isn't the bitter herb after the Pesach Afikomen;
261. דהא הטעם הוא What is the reason for this.
262. שהוציאנו הקדוש ברוך הוא בניסים For the Kodesh Barchu sent us out in Nissan
263. ונפלאות ומעבדות לחירות עולם with wonders and from slavery to eternal freedom.
264. ומהרו המצריים לשלחינו And the Egyptians quickly sent us out.
265. לפשטא דמלתא עיקר חסר מן התשובה To simplify, that the word is the source of Chessid from Teshuvah.
266. ונראה כי יש שני בחינות בעבדות הבורא יתברך And it is seen there are two levels of service of the Borei Yitbarach.
267. בחינה אחד כשאנו רואים ניסים ונפלאות The first level is when we wee miracles and wonders.
268. שמשנה דברים הטובעיים ועושה בהם כרצונו That changes matters of nature and does with them as He desires.
269. מכח זה ניכר From the strength of this it is known,
270. שהוא יתברך מושל בכל that His is the Yitbarach ruling all.
271. ומחויבים כל ברואיו לעבדו ביראה And all His creation is indebted to serve Him in fear.
272. והדרך השני And the second way,
273. הכרה אמיתית במה שהוא יתברך ברא כל הברואים במאמר פיו The true preparation is that the Yitbarach created all the creation with sayings of His mouth.
274. משום הכי בידו לשנותן Setting everything for His hand to change.
275. וזהו הדרך היותר טוב And this way is more better.
276. ומכח זה אין חשוב אצלו הידיעה מצד הנס And from the force of this, one will not think anything but knowing from the side of a miracle.
277. כי זה לא יפלא שהבורא יתברך יכול לשנות הטבע For this is not a wonder for the Borei Yitbarach who is able to change nature.
278. מאחר שיש לו השגה אמיתית Then afterwards, one will grasp the truth,
279. שהבורא ברוך הוא ברא כל הנמצאים That the Borei Barchu created all that exists.
280. וידוע זאת אצלו כי כל אשר חפץ ה' עשה בשמים ובארץ And they will know this concerning Him, that whatsoever Hashem desires to do in the heavens and the earth, (Tehillum 135:6)
281. ובברואיהם בכל עת ורגע and with all their creations in every time and instant.
282. והנה החכם בחכמה אמיתית And behold, the ones wise in true wisdom,
283. אין זה דרך הכרה מצד ניסים This way is not prepared from the side of miracles
284. של השם יתברך of Hashem Yitbarach.
285. כי אין זה חשוב אצלו For there is not this thought with them.
286. כי כבר הגיע למדריגה גדולה מזו For they were already grasping a greater level than this.
287. ומשום הכי אין הנס בעיניו פלא כלל And they considered it in their eyes as if there was not a miraculous wonder at all.
288. כיון שהוא ברא הכל It confirms He is the Creator of everything.
289. בידו לשנותן לכל אשר יחפוץ It is in His Hand to change anything He will desire.
290. וזהו שאלת החכם And this is the question of the wise person.
291. מה העדות What are the testimonies?
292. רצה לומר It means to say:
293. כיון שהוא יודע It confirms what they know,
294. שאין הנפלאות פלאים מצד הבורא ברוך הוא There are surely no wonders from the side of the Borei Barchu.
295. שזהו פשוט שיכול לשנותן למה שירצה For this is simple, for He will be able to change whatever He desires.
296. כי הוא בורא הכל For He created everything.
297. והנה מעשה פסח ומצה And behold the works of Pesach and Matzah.
298. מורים על עבודת ה' מצד ניסים ונפלאות It teaches of the service of Hashem from the side of miracles and wonders.
299. על זה הוא שאלת החכם For this, He sent out a wise person.
300. למה הוא כך Why is this so?
301. הלא אנחנו מכירים אותו יתברך הכרה אמיתית Do we not recognize the Yitbarach's true wisdom?
302. ולא יפלא ממנו דבר לעשות And there will not be anything wondrous from us to do?
303. על זה השאלה בא התשובה from this question comes the answer.
304. אין מפטירין כו' The bitter herb is not, etc.
305. לפי מה שכתבנו
306. כי המצוה והפסח מורים על הניסים ונפלאות For Matzah and Pesach teach of miracles and wonders.
307. וזאת העבודה העומדת לעד And these works stand forever.
308. ועיין בפסוק (שמות לח כא) And looking in Pesach (Shemot 38:21)
309. אלה פקודי המשכן כו' These are the numbering of the Mishkan, etc.
310. מה שאין כן הדרך השני But it isn't so for the second way.
311. אין בא לאדם כי אם אחר קדושה וטהרה והתמדת עבודתו It doesn't come to a person except after sanctification and purification and their continued service.
312. אם כן דרך העבדות שמכח ניסים ונפלאות
313. הוא עומדת לעד which stand as a witness. (forever)
314. וזה הרמז ממה שאמרו רבותינו ז"ל (פסחים קיט ע"ב) And this is the hint from what the sages of blessed memory said. (Pesachim 119b)
315. צריך שיטעום טעם מצה באחרונה One needs to taste Matzah in the end.
316. ובזמן המקדש פסח באחרונה And in the time of the Temple, Pesach after. (read the section in the Talmud.)
317. כדי שיהא נשאר הטעם In order that some taste will remain.
318. שמורה על עבודת ההכרה מצד ניסים ונפלאות Which teaches of making a consciousness from the side of miracles and wonders.
319. הרמז שהעבודה הזאת הוא עומדת לעד The hint is this service will stand forever.
320. ומשום הכי צריכה העבודה הזאת Consider, for one needs this service.
321. למען אשר לא תמוש מפינו ומפי זרעינו עבודתו יתברך So the service of the Yitbarach will not depart from our mouths and from the mouths of our children.
322. מה שאין כן הכרה האמיתית הנ"ל But this is not so for the true preparation described above.
323. שאינה אלא לגדולים אשר בארץ המה For is there anything greater than what is in the earth?
324. ובהיותם דבוקים בעבודתו יתברך ולא נפלו ממדריגתם And in being cleaved in the service of the Yitbarach and not falling from their level.
325. וזהו התשובה לחכם And this is the answer for the wise one.
326. אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן We don't take a part of dessert after the Pesach.
327. כדי שישאר טעמו בפיו In order that there will remain a taste in our mouths.
328. והוא רמז שהעבודה שהיא מכח ניסים ונפלאות And this is the hint the service is from the strength of miracles and wonders.
329. לא תבצר משום הכי צריכה העבודה הזאת Do not restrain any who need this service
330. המרמזת על הנפלאות hinting of the wonders.
331. ובזה מתורץ הדקדוק הנ"ל And with this is settled the point of interest above.
332. למה אינו אומר על מה זאת Why it is not said, from what is this.
333. ובזה יובן דברי רבותינו ז"ל (ברכות ט.) על פסוק And with this one will explain the words of the Rabbis of blessed memory (Berechot 9) on the passage. (11:2)
334. דבר נא באזני העם Speak now in the ears of the people.
335. אמר הקדוש ברוך הוא למשה The Kodesh Barchu said to Moshe.
336. בבקשה ממך For the difficulties from you. (Huh)
337. לך אמור לישראל וישאלו כו' Go, speak to Israel, and they will ask, etc. (For the gold and silver, etc.)
338. כדי שלא יאמר אותו צדיק In order that the righteous man (Abraham) will not say.
339. ועבדום וענו אותם קיים בהם And they served them, and afflicted them, and were fulfilled in them.
340. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול And afterwards, they came out with great substance.
341. לא קיים בהם He did not fulfill with them.
342. ויש לדקדק And there is the point of interest.
343. הלא בלא זה אפילו אם לא יאמר אותו צדיק Indeed, without this, even if the Tzaddik will not say to him,
344. הלא הקדוש ברוך הוא הבטיח להם Did not the Kodesh Barchu promise to them?
345. וצריך הבורא ברוך הוא לקיים הבטחתו And the Borei Barchu needs to fulfill the promises.
346. ונקדים לזה דקשה עוד And it was before this there was another question.
347. למה היה להם ליקח ביזה במצרים Why was it for them to take plunder in Mitzriam.
348. ובים הלא מעשה ניסים אסורין בהנאה And in the stage of doing miracles, it is forbidden to take pleasure.
349. רק דיש לתרץ זה Only to settle this.
350. דזהו דווקא למי שאין מכיר הבורא And this is specifically who did not recognize the Borei
351. רק על ידי ניסיו ונפלאותיו Except through His miracles and wonders.
352. הוי בעיניו כמו שהטריח את הבורא כביכו"ל It appeared in his eyes like troubling the Borei, as it were,
353. לעשות הנס to do miracles.
354. משום הכי אסור בהנאה Considering that pleasure is forbidden.
355. מה שעין כן כשמכיר הכרה האמיתית How it is not so when one recognizes the true preparation.
356. ויודע שאין זה טרחא להבורא ברוך הוא And it is known this is no trouble for the Borei Barchu.
357. כי הכל ברא במאמרו
358. ובידו לשנותן במאמר פיו And it is in His hand to change it with words of His mouth.
359. לאיש כזה מותר להנות ממעשה ניסים
360. והנה ידוע שישראל במצרים
361. ובים הכירו את הבורא ברוך הוא and in the days they know the Borei Barchu.
362. אלהותו מצד ניסיו ונפלאותיו His divinity from the side of miracles and wonders.
363. אם כן היו אסורים בהנאה If so, it is forbidden to ___
364. ומעתה אם לא יאמר אותו צדיק And in that time, if a Tzaddik will not speak to Him,
365. אין שום קושיא הלא הבורא ברוך הוא There is no question the Borei
366. צריך לקיים הבטחתו needs to fulfill His promises
367. כי למה יהיה ביזת מצרים להם For why will Mitzriam's plunder be for them.
368. דהא אסורים בהנאה For it is forbidden to enjoy them.
369. ואלו היו במדריגה גדולה And for those who are in a great level,
370. באמת היה הקדוש ברוך הוא נותן להם רכוש גדול in truth, the Kodesh Barchu gives them great riches.
371. רק דכך אמר הקדוש ברוך הוא But, thus said the Kodesh Barchu
372. דהא הבטחה זאת לפדותם ולהוציאם ברכוש גדול היה לאברהם For this promise to redeem them and to send them out with great riches was to Avraham.
373. אם כן הגאולה והבטחת הזכות הוא מחמת שהבטיח כן לאברהם אבינו עליו השלום If so, the redemption and the pure promises were because they were promised so to Avraham our father, peace be upon him.
374. ואברהם היה בוודאי מכיר ההכרה אמיתית And Avraham certainly had a true consciousness.
375. אם כן מותרים הישראל להנות And if so, it was permitted for Israel to enjoy them.
376. דאין איסור For it was not forbidden
377. רק כשהנס הוא בשביל אדם זה except when the miracle was for the sake of this person.
378. והוא אינו מכיר הכרה אמיתית and they have not prepared the true consciousness,
379. אבל כשעושין הנס והבטחה בשביל אדם אחר But, when He does miracles and promises for the sake of the other person
380. והוא מכיר הבורא יתברך הכרה אמיתית and they recognize the Borei Yitbarach, the true provider,
381. אם כן מותר להנות if so, it is permitted to enjoy.
382. וזהו גם כן מה ששואל החכם
383. מה העדות What testimonies!
384. כי ההכרה מצד ניסים נקרא עדות For the cognizance from the side of miracles is called testimonies.
385. כמו שכתוב בהרמב"ם חלק א' As it was written by the Rambam in the first portion
386. _____ ______
387. או יבואר כה אמר ה' Or one will declare, "Thus said Hashem."
388. כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים About midnight I will go out from amidst Mitzriam.
389. והנה ידוע And behold
390. שכל הנביאים התנבאו בכה all the prophet prophesied with "Thus." (Coh)
391. יותר עליהם משה Moshe was higher than them.
392. שהתנבא בזה For he prophesied with "This." (Zeh.)
393. ולמה אמר כאן And why does it say here:
394. כה אמר כו' "Thus said, etc."
395. ונבאר על פי הפסוק (שמות ו ו-ז) And it is explained according to the passage (Shemot 6:6-7)
396. לכן אמור כו' "Therefore, say, etc."
397. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים And I will take you out from under the burden of Mitzriam.
398. והצלתי אתכם מעבודתם And I will take you out from your bondage,
399. וגאלתי אתכם בזרוע וכו' And I will redeem you with an (outstretched) arm, etc.
400. ולקחתי אתכם לי לעם And I will take you for My people.
401. כי אני ה' אלהיכם For I am Hashem, your G-d.
402. המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים Who takes you out from under the burden of Mitzriam.
403. ראוי להבין
404. הלא התורה מתחיל ממדריגה התחתונה למעלה Doesn't the Torah begin from a level lower than above?
405. היינו והוצאתי אתכם עד למעלה That is, I will take you to the heights.
406. וגאלתי אתכם בזרוע נטויה And I will redeem you with an outstretched arm.
407. והיה ראוי לאמר And behold, we see it said,
408. אני ה' אלהיכם שגאלתי אתכם בזרוע נטויה כו' I am Hashem, your God. I redeemed you with an outstretched arm.
409. גם לפרש לשון סבלות So, we will explain the meaning of burden.
410. מה זה הפירוש What is this explanation?
411. והענין הוא שישראל עם קדוש And the matter of interest is that Israel is a Holy people.
412. שישראל יש תענוג וחיות מן התורה והמצות של השם יתברך For Israel, they will delight and get vitality from the Torah and Mitzvot of Hashem Yitbarach.
413. ותענוג של הרשע וחיותו הוא מדברים מאוסים And the delight for the wicked and vitality is from loathsome things,
414. כמו שראינו חזיר like seeing forbidden foods.
415. תענוג שלו מדבר מאוס The delight for them is from loathsome things.
416. כן הרשע יש לו תענוג מדבר מאוס So the wicked one, there is for them delight from loathsome things.
417. ואם בא הרשע לחזור בתשובה And if the wicked person comes to forbidden food during Teshuvah,
418. אזי מבין ויודע then they will know and understand
419. שהתענוג שהיה לו מקודם the delight was for them from before.
420. היה מדבר מאוס It was a loathsome thing.
421. ועל פי זה נבאר מאמר רבותינו ז"ל (ביצה טז.) And though this is explained the teachings of the rabbis of blessed memory in Batza 16
422. כיון שבא שבת נותן השם יתברך נשמה יתירה לישראל In preparation for the coming of Shabbat, Hashem Yitbarach gives Israel an additional Neshama.
423. ובמוצאי שבת נוטלה כמו שנאמר (שמות לא יז) And with the ending of Shabbat, it is stretched out, as it says in Shemot 31:17
424. שבת וינפש Rest and be refreshed.
425. כיון ששבת ווי אבדה נפש Preparation for Shabbat is an escape for the Nephesh.
426. ראוי לדקדק מה זה שמביא ראיה מן הפסוק כיון ששבת Look superficially at what this brings us to see from the passage here on Shabbat.
427. הלא כשיוצא שבת אבדה נפש Is it not when rest departs the Nephesh is broken?
428. ונבאר על פי מאמר רבותינו זכרונם לברכה (שבת קיח ע"ב) And it will be explained according to the teachings of the Rabbis of blessed memory. Shabbat 118b)
429. שאלמלא שמרו ישראל שתי שבתות מיד היו נגאלין For if Israel would observe two Shabbats, they would be redeemed immediately.
430. ובמקום אחר מבואר בגמרא And it is explained in another place in the Gemora,
431. אלמלא שמרו שבת ראשונה כו' Were it for observing the first Shabbat, etc.
432. והענין הוא ששבת מרמז על התשובה And the matter of interest is this. Shabbat hints of Teshuvah.
433. כי שבת אותיות תשב For the letters of Shabbat are "Teshav"
434. נמצא בשבת קודש עושים ישראל תשובה Therefore, on the Shabbat before, Israel is doing Teshuvah.
435. ויודעים שהתענוג שהיה להם בחול היה מדבר מאוס And the will know the delight, there is for them pain in loathsome things.
436. ומצער את עצמו כשיבא חול
437. חול
438. שלא יהיה להם חס ושלום עוד התענוג כמו שהיה להם בחול מקודם There will not be for them, heaven forefend more delight like there was for them from the pain for them before.
439. וזו הוא כיון שבא שבת And this was preparing for the coming of Shabbat.
440. נותן השם יתברך נשמה יתירה לישראל Hashem Yitbarach gives an additional Neshama to Israel.
441. היינו שיהיה להם התענוג מתורה ומצות של השם יתברך That is, there will be delight for them from the Torah and Mitzvot of Hashem Yitbarach.
442. כשעושים תשובה ופוחדים When they are doing Teshuvah with dread.
443. כיון ששבת Preparing for Shabbat.
444. ויש להם הנשמה יתירה And there is an extra Neshama for them
445. ווי אבדה נפש And it hinges on breaking the Nephesh.
446. בחול כשיבוא כמו שהיה להם מקודם In pain, when it comes like it was for them before.
447. נמצא צריך שני שבתות Therefore, one needs two Shabbats.
448. שבת אחד כדי לעשות תשובה The first, in order to do Teshuvah
449. ולהבין שצריך להיות להם תענוג מעבודת השם יתברך מהתורה ומצות And to understand there needs to be for them delight from serving Hashem Yitbarach and from Torah and Mitzvot.
450. ואז בשבת שני And then on the second Shabbat,
451. אזי יש להם התענוג אמיתי
452. אבל כשיצאו ממצרים But when they went out from Mitzriam,
453. היה להם בהירות גדול there was a great illumination for them.
454. שראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל For they saw the passing over the sea, such (wonders) were not in Ezekiel's vision.
455. נמצא אם היו שומרים שבת ראשונה Therefore, if one we would observe the first Shabbat,
456. והיה להם התענוג אמיתי מתורה ומצות And they would have the true delight from Torah and Mitzvot,
457. היו נגאלין they would be redeemed.
458. אבל כעת שיש חומר עב But, now, there is troubled work.
459. צריך שבת אחד לזכך החומר ולעשות תשובה One needs the first Shabbat to purify the clay and to do Teshuvah.
460. ואחר כך שבת שני להיות התענוג מתורה ומצות של השם יתברך
461. והנה הישראל היו במצרים בנו"ן שערי וכו' And behold, Israel was in Mitzriam in the 50th gate, etc.
462. והיה להם תענוג מדברים מאוסים And there was for them delight in loathsome matters.
463. ולזה אמר להם השם יתברך And for this, Hashem Yitbarach said to them,
464. אני ה' המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים I am Hashem who took you out from under the burden of Mitzriam.
465. היינו שלא תוכלו לסבול את התענוג מדבר מאוס שהיה לכם That is, they were not able to stand the delight from the loathsome things there were for them.
466. וזהו הוא הפירוש של לשון סבלות And this is the explanation of the word "burden."
467. שלא תוכלו לסבול את התענוג מדבר מאוס שהיה That they would not be able to bear the delight from loathsome matters.
468. רק יהיה לכם תענוג מעבודת השם יתברך There will only be delight for them from serving Hashem Yitbarach.
469. מתורה ותפלה ומעשים טובים from Torah, and prayer and good works.
470. ולזה אמר משה במצרים And for this, Moses said in Mitzriam.
471. כה אמר ה' מחמת שלא היו ישראל עדיין מזוככין מעב החומר "Thus said Hashem, because Israel had not yet purified their yucky service.
472. אבל אחר כך שהיו ישראל עם קדוש מזוכך But, afterwards, Israel was a purified holy people
473. אז אמר להם הנבואה בז"ה Then the prophesied to them with "This."
474. ____ _____
475. החודש הזה לכם ראש וכו' This month shall be for you the first, etc. ( 12:2)
476. ובו יבואר הפסוק (שמות לא יד) And we come to explain the verse (Shemot 31:14)
477. ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם And safeguard the Shabbat, for she is holy to you.
478. הכלל השם יתברך עושה רצון יראיו The general rule is, Hashem Yitbarach does the will of those who fear Him.
479. וכמו שישראל רוצים שהשם יתברך יתנהג בכל העולמות And as Israel desires that Hashem Yitbarach will guide in all the worlds,
480. כן כביכול השם יתברך מתנהג עצמו עם כל העולמות בחסד וברחמים So, as it were, Hashem Yitbarach is guiding Himself with all the worlds with kindness and mercy.
481. וזהו הרמז ושמרתם את השבת And this is the hint, "And safeguard the Shabbat,"
482. כי קודש היא לכם for it is holy for you.
483. כביכו"ל השם יתברך נקרא הוא לכם As it were, Hashem Yitbarach is called "He is for you."
484. כמו שאתם רוצים כן כביכו"ל מתנהג עצמו עם כל העולמות As they desire that, as it were, He is guiding Himself with all the worlds.
485. וזהו לכם כרצונכם And this is "For you." According to your desire.
486. וזהו הרמז החודש הזה לכם And this is the hint, this month is for you.
487. כי בראש חודש ניסן מתחדש השפע על כל השנה For in Rosh Hodesh Nissan is renewed the flow for all the year.
488. ודבר החדש בנקל לעשות בו כרצונו And in the matter of the full moon, it's easy to do as He desires.
489. וזהו החודש And this is the renewal,
490. התחדשות השפע הוא לכם The renewal of the flow there is for them.
491. כרצונכם כן יתקדש בכל העולמות As they desire, that He will be renewed in all the worlds.
492. _____ _____
493. או יבואר החודש הזה לכם ראש חדשים Or one will say, this month is for you the head of the months.
494. ראשון הוא לכם לחדשי השנה The first, it is for you the first month of the year. (12:2)
495. כי אמרו רבותינו ז"ל (ביצה יז.) For the sages of blessed memory said (Chullin 101b)
496. שצריך לאמר מקדש השבת וישראל וראש חודש For the Tzaddik said, sanctify the Shabbat and Israel and Rosh Chodesh.
497. כי ראש חודש ישראל מקדשין ליה For on Rosh Chodesh Israel is additionally sanctified.
498. אבל שבת קביעא וקיימא But Shabbat is fixed and determined
499. וידוע מאמר חכמינו ז"ל שכל הדברים השייכים להחודש And as it is known from the sayings of the sages of blessed memory, that all the matters are relevant for the head of the month
500. תלוים בישראל hinge upon Israel.
501. כי כפי הזמן שמקדשין ישראל החודש For according to the time Israel sanctified the month,
502. כן נגמרים כל הדברים השייכים להחודש after that were performed all the matters relative to the new month.
503. כמו שאמרו רבותינו ז"ל (ראש השנה ח ע"ב) Like the Rabbis of blessed memory said in Rosh Hoshanna 8B
504. לענין ראש השנה שכל הכסאות למשפט For the matter of Rosh Hoshanna, all the chairs judge.
505. כולם תלוים ועומדים וממתינים Everything hinges on, and stands on and waits,
506. עד שיקדשו ישראל ראש השנה Until Israel sanctifies Rosh Hoshannah.
507. וכן לענין חזרת בתולין And so for the matter of the return of virginity,
508. שאם נמלכו בית דין ועשאו השנה מעוברת If the Beit Din rules and makes Rosh Hoshanna pass,
509. אזי בתולין חוזרין Then the maidenhead is restored.
510. כמו שאמרו רבותינו ז"ל (ירושלמי נדרים ו יג) As the rabbis of blessed memory said in Yerushalmi Nedderim 6:13,
511. נמצא שהכל תלוין בישראל כפי הזמן שמקדשין את החודש Therefore, everything hinges upon Israel according to the time they sanctify the month.
512. וזהו החודש הזה לכם This is a another month, this is for you.
513. היינו שמסרתיו לכם וכנ"ל Behold, He passed it for you as explained above.
514. כי קדושת החודש תלוין בישראל For the sanctification of the month hinges on Israel.
515. וזהו ראשון הוא לכם And this is first, He is for you.
516. ראשון הוא מרומז עליו יתברך שמו The first, it hints of Him, blessed is His Name.
517. כי הוא ראשון לכם For He is the first for you.
518. היינו שהשם יתברך הוא שנקרא ראשון הוא לכם That is, Hashem Yitbarach, for He is called the first for you.
519. כי בזה החודש מסור לישראל לקדש אותו בזמן שירצו For with this renewal was set apart for Israel to sanctify it in the time they went out (from Mitzriam.)
520. בזה רואים שאפילו השם יתברך כביכו"ל הוא לכם With this we see that even though Hashem Yitbarach, as it were, is for you,
521. כי בידכם להנהיג הנהגתו כפי רצונכם For it is in your hands to guide His behavior according to your desire.
522. כי הכל תלוים כפי הזמן שישראל מקדשין החודש For all hinges according to the time Israel sanctifies the moon.
523. כן הוא יתברך מנהיג הנהגתו ומשפטו כנ"ל In a like manner the Yitbarach shall be guiding the behavior and His judgments, as explained above.
524. וזהו חדשי השנה And this is, "I renewed the year.
525. שכל התחדשות השנה For all that observe the beginning of the year,
526. הכל מתנהג על ידכם כפי הזמן שאתם מקדשין החודש כנ"ל All are guided though their hands according to the they sanctify the new moon as explained above.
527. _____ _____
528. עוד יבואר החודש הזה לכם ראש חדשים Another explanation of "This month is for you the first of the months." (12:2)
529. הכלל כי לפעמים מנסה המלך מדינות שלו The rule is that sometimes the king forgets his judgments
530. אם אוהבים אותו ועובדים אותו באמת If they love him and serve him in truth.
531. ולפעמים המלך מנסה המדינות אם הם אוהבים את בניו And sometimes the king forgets the judgments if they love his son.
532. וכן הוא בתשרי And so. In Tishrie
533. השם יתברך דן את העולם Hashem Yitbarach judges the world.
534. אם הם אוהבים אותו ויראים ממנו If they are loving Him and (if there is) fear from us.
535. ובניסן השם יתברך דן את העולם And in Nissan, Hashem Yitbarach judges the world
536. אם הם אוהבים את בני ישראל (to see) if they love the children of Israel.
537. ולכך פרעה שעשה רעה לישראל And therefore, Pharoah, who was doing evil to Israel,
538. לקה הקדוש ברוך הוא אותו בזה החודש The Kodesh Barchu struck him in this month.
539. וזהו הרמז החודש הזה לכם כלומר בשבילכם And this is the thing. This month is for you, as it says, for your sake.
540. ראשון הוא לכם לחדשי השנה The first is for you, for I sanctified the second.
541. כלומר השפע הנשפע מאת השם יתברך בחודש ניסן As it says, the flow is flowing from Hashem Yitbarach in the month of Nissan.
542. והמשפט הוא בשביל ישראל And the ordinance is for the sake of Israel.
543. ומי שעושה רעה לישראל הקדוש ברוך הוא נפרע ממנו And whoever does evil to Israel, the Kodesh Barchu avenges for us
544. ועושה ניסים לישראל And does miracles for Israel.
545. _____ ____
546. ונבאר מאמר רבותינו ז"ל (מגילה כט ע"ב) And as the rabbis of blessed memory taught (Megiillah 29B)
547. חדש והבא קרבן מתרומה חדשה Renew a month by bringing an offering from a new separation.
548. ואמרינן בגמרא (שקלים ג ב) As it says in the Gemora (Yoma 62a (book ref is incorrect)
549. שלש קופות וכו' והיה כתוב עליהם אב"ג Three baskets, etc.
550. כתוב עליהם אב"ג And upon them was written Aleph, Beyt, Gimmel.
551. והוא דיש פלוגתא בגמרא (ראש השנה י ע"ב) And it was discussed in the Gemora (Rosh Hoshanna 10B)
552. חד אמר בניסן נברא העולם One said the world was created in Nissan,
553. וחד אמר בתשרי נברא העולם and one says it was created in Tishrei.
554. הכלל הוא The rule is,
555. כי יש שפע for there is a flow,
556. הנשפע מהבורא יתברך מחמת גודל טובו flowing from the Borei Yitbarach because of His great goodness.
557. אשר בשביל זה ברא העולם For the sake of this He created the world.
558. בכדי להיטיב לברואיו
559. ולא מחמת מעשה התחתונים And not because of works below.
560. ויש שפע And there is a flow,
561. הנשפע מהבורא יתברך flowing from the Borei Yitbarach
562. על ידי התעוררות עמו ישראל למלאות בקשתם through the people of Israel arousing to fulfill their requests.
563. ומעוררים למעלה להשפיע And arousing the flow from above,
564. ועל זה אמר אמ"ו ז"ל And about this said (אמר אבי מורי)
565. שזה השפע הנשפע מהבורא יתברך מחמת גודל טובו For this flow flows from the Borei Yitbarach because of His great goodness
566. נקרא ציץ called a wing.
567. לשון זכר Meaning male.
568. והשפע הנשפע על ידי התעוררות התחתונים And the flow flowing through arousal from below
569. נקראת ציצית which are called tzitzit.
570. לשון נקבה meaning Nukvah.
571. ועל בחינות הא' הוא מרומז חסד לאברהם For the first level hints of Avraham's Chessid,
572. בחינות הא' הוא מרומז חסד לאברהם
573. אשר נשבעת כו' which was sworn. (Beresheis 21:24)
574. עד כאן Until here.
575. והנה יש אור ישר ואור חוזר And behold, there is a straight light and a circular light.
576. אור ישר היינו השפע The straight light -- that is, the flow,
577. הנשפע מחמת גודל טובו flowing because of His great goodness.
578. ואור חוזר היינו השפע And the circular light, that is the flow,
579. היינו השפע הנשפע מחמת התעוררות התחתונים that is the flow which is flowing because of the arousals below.
580. שמתעוררים ממטה למעלה For the arousing is from below to above.
581. והנה אור ישר הוא א"ב כסדר And behold, the straight light is the Aleph Beyt in order.
582. ואור חוזר הוא האותיות להיפך תשר"ק And the circular light is the letters reversed - Tashrak.
583. והנה בתשרי אנו עושין הרבה מצות And behold, in Tishrei we are doing many mitzvot.
584. כמאמר חכמינו ז"ל (ראש השנה יא.) As the sages of blessed memory said (Rosh Hoshannah 11)
585. שכן מרובה במצות A dwelling of many mitzvot,
586. ועל ידי המצות אנו מעוררים השפע בזה החודש And through the mitzvot we are arousing the flow in this month.
587. על זה נקרא חודש תשרי בסוד תשר"ק For this, the month of Tishrei is called the Seder Tashrak.
588. ובחודש ניסן השפע הנשפע הוא רק מחמת גודל טובו And in the month of Nissan, the flow is flowing only because of His great goodness.
589. לזה נקרא החודש אבי"ב א"ב כסדר For this is called the month of Aviv. As the Seder Aleph-Bet.
590. וזה הרמז And this is the hint:
591. והיה כתוב עליהן אב"ג And it was written above, "Aleph, Bet, Gimmel.
592. א"ב לרמוז על הנ"ל Aleph Bet to hint of the above.
593. גימ"ל לרמז גם כן על הנ"ל Gimmel Mem Lamed to hint also of the above.
594. גימל גומל דלים Gimmel. Gommel Dalim - Benefactor, Poor person.
595. ______ _____
596. או יבואר החודש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם Or on will say, this is for you the head of the months. The first for you. (12:2)
597. הכלל הוא The rule is:
598. השם יתברך ביציאת מצרים עשה מדת גבורה במצרים Hashem Yitbarach in the taking out from Mitzriam used the attribute of Gevurah with Mitzriam.
599. ומדת חסד עם ישראל And the attribute of Chessid with Israel.
600. כנאמר כל בכוריהם הרגת As it is said, all the first born were slayed.
601. ובכורך ישראל גאלת And the firstborn of Israel were redeemed.
602. וזהו גבורה שבחסד And this is Gevurah that is in Chessid.
603. מחמת כי חסדו על ישראל עושה גבורה בשונאיהם For with His Chessid for Israel He does Gevurah with those that hate them.
604. ונמצא יש כאן שני מדות Therefore, here there are two attributes.
605. ובאיזה מדה חפץ הקדוש ברוך הוא יותר And which of these attributes does the Kodesh Barchu desire more?
606. בוודאי בחסד Certainly Chessid.
607. כנאמר כי חפץ חסד הוא As it is written, for He desires Chessid.
608. רק שמחסד בא הגבורה לשונאיהם כנ"ל But Chessid brings forth Gevurah for those who hate them as explained above.
609. וזהו החודש הזה לכם ראשון הוא לכם And this is, this month is the first for you, it is for you.
610. כלומר העיקר התחדשות משני המדות הוא לכם As it says, the source of sanctifying with two attributes is for you.
611. מחמת הנוגע לכם Because of the striking for you. Alt: Because of the coming close to you.
612. דהיינו החסד שעשה לישראל That is, He is doing Chessid for Israel,
613. רק הגבורה הוא מחמת החסד but the Gevurah is because of the Chessid.
614. וזהו (שמות כ ב) And this is (Shemot 20:2)
615. אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך I am Hashem, your G-d, who brought you out.
616. כלומר אף על פי שראית במצרים חסד וגבורה As it says, even though you are seeing in Mitzriam Chessid and Gevurah,
617. הרצון השם היה העיקר מה שנוגע לך Hashem's will had the source of drawing close to you.
618. השם היה העיקר מה שנוגע לך
619. דהיינו החסד שהוצאתיך That is, the Chessid was bringing you out.
620. וזהו אנכי ה' אשר הוצאתיך And this is, "I am Hashem who brought you out."
621. וזה היה רצוני And this was My will
622. ______
623. או יבואר החודש הזה לכם ראש חדשים Or one will explain: This month is for you the head of the months. (12:2)
624. יבואר החודש הזה לכם ראש חדשים
625. עיין רש"י Look in Rashi.
626. נתקשה משה על מולד הלבנה Moshe had difficulty with knowing (the time of the renewal of) the moon.
627. ונראה להבין למה נתקשה משה במולד הלבנה And
628. כי משה רצה שיהיה גאולה בימיו For Moshe desired the redemption in his days
629. להחזיר פגימת הלבנה to restore the flaws of the moon.
630. ויהיה אור הלבנה כאור החמה And the light of the moon will be as the light of the sun.
631. כמו שיהיה אם ירצה השם As it will be if Hashem wills it
632. בביאת הגואל צדק במהרה בימינו אמן (חסר) to bring the righteous redemption speedily in our days. Amen.
633. _____ ___________
634. _____________ _____________
635. ראשו על כרעיו ועל קרבו its head and its legs along with its entrails. (12:8)
636. הכלל כי האדם דוגמת מדות של מעלה The general principal is, for the person sampling a measure of ascent,
637. הרגלים הם מורים על מדת אמונה it teaches them to learn about the attributes of faithfulness.
638. ובאמונה הם שני בחינות And with faithfulness, there are two levels.
639. אחד שצריך האדם להאמין באמונה שלימה First: A person needs to believe with complete faith,
640. שהבורא יתברך ברוך הוא קדמון לכל that the Borei Yitbarach, Barchu precedes everything.
641. וכל העולמות הם מחודשים ונבראים ממנו And all the worlds are renewed and are being created by Him.
642. ועוד צריך האדם להאמין And so, a person needs to believe,
643. שאנחנו עמו ישראל הם קרובים אליו we, the people of Israel, are near Him
644. לפעול כל מה שירצה איש ישראל to do all an Israeli person desires
645. מאת הבורא ברוך הוא בתפילתו from the Borei Barchu, through their prayers.
646. וזהו מורה הרגלים אל אלו שני בחינות של אמונה And this habitual fear of Him is the second level of faith.
647. וברית קודש הוא מורה על התקשרות And the holy covenant teaches of binding.
648. שצריך האדם לקשר עצמו באמונה For a person needs to bind themselves with faith.
649. והגוף מורה על התפארת And the body teaches of glorification.
650. שצריך האדם לעשות הכל כדי שהבורא ברוך הוא And a person needs to do everything in order that the Borei Barchu
651. יתפאר עצמו בו will glorify Himself through them.
652. כמאמר הכתוב (ישעיה מט ג) As it is written in Isaiah 49:e
653. ישראל אשר בך אתפאר Israel, in you I will be glorified.
654. והשני הידים מורים על אהבה ויראה And the two hands teach of love and fear.
655. יד ימין על אהבה The right hand about love.
656. שצריך האדם לאהבה את ה' For a person needs to love Hashem.
657. ויד שמאל על יראה And the left hand about fear -
658. לירא את ה' to fear Hashem.
659. והראש מורה שאדם חוקר בגדולת הבורא ברוך הוא And the head teaches a person searches in the greatness of the Borei Barchu.
660. כמה רבבות מלאכים Like the myriads of angles.
661. ורבבות חיות הקודש And the myriads of Holy Chayot,
662. ורבבות אופני הקודש And the myriads of Holy Ofanim,
663. ורבבות שרפי הקודש And the myriads of the Holy Seraphim,
664. עומדים לפניו באימה וביראה גדולה standing before Him with faith and great fear.
665. ואז הוא בטל במציאות And then they are nullified in their existence.
666. ואחר כך מגיע לאדם שמחה And afterwards a great joy comes to the person.
667. והנה ישראל במצרים לא היה להם רק מדת אמונה And behold, Israel in Mitzriam did not have anything but the attribute of faith.
668. כמאמר הכתוב (שמות ד לא)
669. ויאמן העם
670. וכבר בארנו כי מדת אמונה מורה על הרגלים And as we have already explained, the attribute of faithfulness teaches of the feet.
671. וזהו הרמז בפסוק פרשת בא (שמות יב לז) And this is the hint in the verse in Parashas Bo. (Shemot 12:37)
672. שש מאות אלף רגלי העם Six hundred thousand people on foot.
673. מאות
674. כלומר שהיה להם רק מדת אמונה As it says, they only had the attribute of faith.
675. המורה על הרגלים which teaches of the feet.
676. ושאר המדות עתידין היו ישראל לקבלם בשעת מתן תורה And the Israel was made ready to receive the rest of the attributes an the time of the giving of the Torah.
677. אבל עדיין היה סתום בהם But, they were still hidden in them.
678. וזהו הרמז בפסוק בקרבן פסח And this is the hint with the Passover offering.
679. ראשו על כרעיו ועל קרבו The head upon its feet upon its entrails.
680. כלומר טמיר וגנוז As it says, the secret and concealed.
681. אלו המדות They are the attributes.
682. על כרעיו על אמונה Upon its legs - upon faith
683. ובזה יבואר מאמר חכמינו ז"ל (מנחות סה ע"ב) על פסוק (ויקרא כג טו) And with this will be explained the teachings of the sages of blessed memory (Menachot 5B) on the passage in Vayikra 23:15
684. וספרתם לכם ממחרת השבת ממחרת יום טוב ראשון של פסח Count them from the 'morrow of the Shabbat, from the 'morrow of the first Yom Tov of Pesach.
685. ולא כצדוקין כו'
686. כי באמת שבת קבוע וקיימא For in truth Shabbat covers and endures.
687. כי שבת מרומז על הרוחניות של עולם For Shabbat is hinting of the spirituality of the world.
688. ולכך אסורין בו כל מלאכה And therefore, all work is forbidden.
689. ומטעם זה שבת נקרא קודש And for this reason, Shabbat is called Holy.
690. ויום טוב מקרא קודש And the a Yom Tov is called Holy.
691. כי ישראל הם מקדשים לזמנים כפי המצות שעושין בכל יום טוב For Israel is sanctifying the appointed times according to the mitzvot they are doing in every Yom Tov.
692. בפסח עם המצות ושביתת חמץ With Pesach, with the Mitzvot and the cleaning of the Chometz.
693. ושבועות בקבלת התורה And Shavuot with the receiving of the Torah.
694. וסוכות מחמת מחילת עונות And Sukkoth because of the sorrow for sins.
695. לכן יש קצת מלאכות Therefore, there is an end to works.
696. דהיינו מלאכת אוכל נפש That is works of feeding the body,
697. המותר ביום טוב ואסור בשבת Is permitted on a Yom Tov and forbidden on Shabbat.
698. כי אסור לעשות מרוחניות גשמיות For it is forbidden to have a physical mentality.
699. ונבאר גם כן הקושיא מהאלשיך הקדוש We will also explain the difficult ____ holy.
700. למה גשם הולך בשבת והמן לא ירד בשבת Why does rain fall on Shabbat and Manna doesn't descend on Shabbat.
701. ובזה יתורץ And with this, we will settle it,
702. כי הגשם אין אדם צריך לעשות בו במחשבה For the rain, a person doesn't need to think about what to do with it.
703. אבל אצל המן צריך אדם לעשות בו במחשבה But concerning the Manna, the person needs to think about what to do with it
704. כמה צריך לאנשי ביתו As the man of the house needs to.
705. דהיינו אם קנה עבד או נולד לו בן That is, if to acquire a servant or to beget a son.
706. צריך לחשוב במחשבה On needs to think in their thoughts.
707. כמה צריך לנפשות ביתו Likewise for the others living in the house.
708. וכן היה עומר לגלגולת And so it was dwelling in their minds.
709. וגם לחשוב איזה טעם יהיה לו למן And so to think of some reason there will be manna for him.
710. לכך לא ירד המן בשבת Therefore, manna will not fall on Shabbat.
711. שלא לעשות מרוחניות גשמיות אפילו במחשבה For will not have a physical spirit, even in thought.
712. אבל אצל הגשם אין צריך אדם לעשות בו שום פעולה אפילו במחשבה But, regarding rain, a person does not need to do any work, even in thought.
713. לכן הגשם יורד בשבת Therefore, the rain will fall on Shabbat.
714. ומתורץ הקושיא של האלשיך And to settle the difficulty of ____.
715. ונחזור לענין הראשון And contemplate the first matter of interest.
716. למה נקרא יום טוב שבת כנ"ל Why is a Yom Tov called Shabbat? As above.
717. כי כבר בארנו As we already explained:
718. שבת הוא מאת ה' לבדו Shabbat is for Hashem alone.
719. ויום טוב הוא מחמת המצות שישראל עושין And a Yom Tov is because of the Mitzvot Israel is doing.
720. והנה פסח עשה הקדוש ברוך הוא לנו ניסים ונפלאות And behold Pesach, the Kodesh Barchu did miracles and wonders for us.
721. אף על פי שלא היו ראוים לכך Even though there was not any merit at all.
722. נמצא הקדושה הוא מה' לבדו Therefore, the sanctification was from Hashem alone.
723. ונמצא הוא שוה לבחינה א' לשבת Therefore, it is compared to the level of the first Shabbat.
724. רק מחמת האמונה שהיה לישראל כנ"ל except because of the faith of Israel as explained above.
725. לכך נקרא גם כן מקרא קודש Therefore, it is also called "Called Holy."
726. ועל בחינה ראשונה הנ"ל And for the first level explained above,
727. הפסוק קורא יום טוב של פסח מקרא קודש Therefore, the Posuk called the Yom Tov of Shabbat "Called Holy."
728. ______ _______
729. או יבואר כי אנו עם קדוש קורים אותו שבת Or one will explain that we, a holy people, are calling it Shabbat.
730. כי אנו תולים הנס רק בה' לבדו For we hang the miracles only upon Hashem alone.
731. כלומר שלא היינו ראוין לכך לעשות לנו הנס As it says, we were not worthy for Him to do the miracle for us,
732. רק השם יתברך עשה לנו הנס but Hashem Yitbarach did the miracles for us.
733. לכך אנו קורין אותו שבת Therefore, we call it Sabbath.
734. וזהו הרמז (ויקרא כג טו) And this is the hint: (Vayikra 23:15)
735. וספרתם לכם ממחרת השבת Count for them from the morrow of Sabbath.
736. כלומר אתם קורין אותו שבת As it says, they call it Shabbat.
737. אבל השם יתברך תולה הנס בנו But Hashem Yitbarach hinges the miracle on us.
738. כלומר שהיינו ראוים לכך שיעשה לנו ניסים As it says, we were worth, therefore, He did the miracles for us.
739. ולכך קורא אותה יום טוב And therefore, we call it "Yom Tov."
740. מקרא קודש "Called Holy."
741. ואמרתם זבח פסח הוא לה' And it says, slaughter the Pesach offering, it is for Hashem. (12:27)
742. והנה יש להבין And understand there,
743. שאנו קורין את יום טוב that we call it a "Yom Tov."
744. המכונה בתורה בשם חג המצות The nickname in the Torah is the Chag of the Matzot
745. אנו קורין אותו פסח We call it Pesach.
746. והיכן רמז זה בתורה לקרוא יום טוב זה בשם פסח And where is this hint in the Torah to call this Yom Tov by the name "Pesach?"
747. והלא בכל התורה נקרא יום טוב זה בשם חג המצות In the while Torah, this Yom Tov was not called anything but the name, Chag Matzot.
748. והנה כתיב (שיר השירים ו ג) And behold it was written in Shir HaShirim 6:3
749. אני לדודי ודודי לי I am my beloved's and my beloved's is mine.
750. היינו שאנו מספרים שבחו של הקדוש ברוך הוא That is, that we are counting the Shabbats of the Kodesh Barchu.
751. והקדוש ברוך הוא מספר שבח של ישראל And the Kodesh Barchu counts the Shabbats of Israel.
752. וכן הוא שאנו מניחין תפילין And so, was we are laying Tefillan,
753. וכתיב בהן שבח של הקדוש ברוך הוא And it is written in them the Shabbat of the Kodesh Barchu.
754. והקדוש ברוך הוא מניח תפילין שכתוב בהן שבח ישראל And the Kodesh Barchu lays Tefillan, and in them is written praises of Israel.
755. ובזה יובן מה שכתוב בתנא דבי אליהו And though this one will explain what is written in the Tanna Dvi Eliyahu.
756. דמצוה לספר שבחן של ישראל For the mitzvah to recount the praise of Israel,
757. ויש להשם יתברך נחת רוח מזה שמספר בשבחן של ישראל And there is for Hashem Yitbarach a pleasing fragrance from recounting the praise of Israel.
758. ונראה הטעם And the reason is seen
759. משום דאסור להסיח דעת מתפילין Because it is forbidden to divert attention from Tefillan.
760. ומצוה על כל אדם לעסוק תמיד בתפילין And commands every person to concentrate always with Tefillan.
761. דהיינו או לספר השבח של ישראל That is, also to recount praises of Israel.
762. דהיינו תפילין דמארי עלמא Behold, the Tefillan of the master of the world,
763. שכתוב בהן שבח של ישראל כדאמרינן בגמרא (ברכות ו.) in them are written praises of Israel as it is said in the Gemora (Berachos 6A.)
764. תפילין דמארי עלמא מה כתיב בהו The Tefillan of the Master of the world, what is written in them?
765. מי כעמך ישראל כו' Who is like you, Israel, etc.
766. או לספר בשבח של הקדוש ברוך הוא Or to recount the praise of the Kodesh Barchu,
767. דהוא תפילין של ישראל that are in the Tefillan of Israel,
768. שכתוב בהם שבח השם יתברך for there are written in them praise Hashem Yitbarach.
769. דהיינו שמע קדש והיה כי יביאך That is, Shema, Kadesh, Vehaya, (it will be), When I bring you into the land.
770. ונמצא תמיד אנו מספרים שבח השם יתברך And therefore, we are continuously recounting praises of Hashem Yitbarach.
771. והשם יתברך מספר שבח ישראל And Hashem Yitbarach is recounting praises of Israel.
772. והנה חג המצות נקרא על שבח ישראל And behold the Chag Matzot are called for the praise of Israel.
773. ועיין ברש"י על פסוק And look in Rashi on the passage (12:39)
774. ויאפו את הבצק עוגות מצות גו' And they baked the dough into Matzah cakes, etc.
775. וגם צדה גו' And also (they had no) meat, etc.
776. ועיין ברש"י מגיד שבחן של ישראל כו' And look in Rashi (where he is) telling the story of the praises of Israel, etc.
777. שמפורש בקבלה זכרתי לך כו' That what is stated in the Prophets, I remembered for your, etc.
778. עיין שם Look there.
779. ונמצא נקרא חג המצות על שם שבח ישראל And therefore, the Chag Matzah by a name praising Israel.
780. שאפו את הבצק עוגות מצות They baked the dough into cakes of Matzah.
781. ולזה בתורה נקרא יום טוב זה בשם חג המצות And from this, in the Torah, this Yom Tov is called by the name Chag Matzot,
782. כביכו"ל השם יתברך מספר שבח של ישראל By way of analogy, Hashem Yitbarach was recounting praises of Israel.
783. ואנו קורין היום טוב בשם פסח על שם שבח השם יתברך And we call the Yom Tov by the name Pesach for a name praising Hashem Yitbarach.
784. ואמרתם זבח פסח הוא לה' אשר פסח כו' And say to them, slaughter the Pesach offering which is for Hashem who skipped, etc.
785. שהוא שבח השם יתברך על דרך הפסוק For it praised Hashem Yitbarach for the way of skipping:
786. אני לדודי ודודי לי I am my beloved's and my beloved's is mine.
787. _____ _____
788. או יבואר ואמרתם זבח פסח הוא לה' Or one will say, and tell them to slaughter the Pesach, it is for Hashem.
789. היינו כשתדברו בתורה ובתפלה That is, when you will say it in the Torah and Tefillah,
790. וזהו פסח פ"ה ס"ח And this is Pesach - Peh Sach -
791. תראו שיהיה בחינת הוא See there will be the level of "He."
792. היינו נסתר יהיה לה' That is, the hidden will be for Hashem,
793. בחינות התגלות in the level of captivity.
794. ודו"ק And study this carefully.
795. עוד יבואר ואמרתם זבח פסח הוא לה' Or one will say to them, "Slaughter the Pesach, it is for Hashem."
796. היינו כשתרצו להביא קרבן עתה בגלות המר That is, when will desire to bring an offering in a time of bitter captivity,
797. שאין לנו קרבנות there are no offerings for us.
798. אזי ואמרתם זבח פסח הוא לה' Then say to them, slaughter the Pesach, it is for Hashem.
799. היינו שתדברו בתורה ובתפלה That is, for you will say it in Torah and Tefillah,
800. בדעת צלולה שיהיה רק לה' לבדו with the intentions the cakes will be only for Hashem alone.
801. _____ _____
802. ליל שימורים הוא לה' It is a night to be greatly observed for Hashem. (12:42)
803. הכלל הקדוש ברוך הוא משפיע תמיד חסד על ישראל The general principle is the Kodesh Barchu is continuously flowing kindness upon Israel.
804. וכדי שלא יקבלו חס ושלום החיצונים מהחסד ההוא And in order that those external (to Israel) heaven forefend will receive His kindness,
805. הנשפע מהבורא ברוך הוא על העולמות the flowing from the Borei Barchu upon the worlds,
806. לזה ישראל בהמצות עושים פעולות שהבורא ברוך הוא for this, Israel, through the Mitzvot is doing works for the Borei Barchu,
807. ישפיע תמיד חסד על ישראל He will always flow kindness upon Israel,
808. ובלא תעשה פועלים שלא יקבלו החיצונים השפע And they will not do the work, those external will not receive the flow.
809. והנה במצרים עדיין לא קבלו ישראל התורה And behold, in Mitzriam, Israel had not yet received the Torah -
810. המצות עשה והמצות לא תעשה The mitzvot to do, and the mitzvot to not do.
811. אך כביכו"ל השם יתברך בעצמו עשה זה לטובת ישראל However, by way of analogy, Hashem Yitbarach, by Himself, did this for the good of Israel.
812. לשמור השפע וחסד שלא יוכלו החיצונים לקבל To safeguard the flow and kindness so those external would not be able to receive it.
813. וזהו הרמז ליל שמורים הוא לה' And this is the hint, "This is a night of anticipation for Hashem. -
814. כביכו"ל עשה זה השמירה שלא יקבלו החיצונים השפע as it were, He did this guarding so those external would not receive the flow.
815. וזהו הרמז במדרש אני שמרתי מצות הזקן תחילה And this it the hint in the Midrash. I guarded the Mitzvot, the old first.
816. כי אברהם אבינו עליו השלום For Avraham our father, peace be upon him,
817. עשה זה השמירה שלא יקבלו החיצונים השפע did this safeguarding so those external would not receive the flow.
818. וקודם שבא אברהם אבינו And before Avraham, our father, came,
819. אזי השם יתברך לאהבת נשמת ישראל then, Hashem Yitbarach, from His love for the Neshamot of Israel,
820. עשה זה השמירה שלא יקבלו החסד did this guarding so nobody would receive the kindness
821. רק נשמת ישראל except the Neshamot of Israel.
822. _____ ______
823. עוד יבואר הפסוק Or one will explain the passage (12:42)
824. ליל שמורים הוא לה' It is a night of watchfulness for Hashem.
825. שמורים הם לבני ישראל לדורותם The children of Israel will safeguard it for all their generations.
826. יש לדקדק מה שאמר תחילה לה' There is the fine point, why does it say in the beginning "For Hashem,"
827. ואחר כך לבני ישראל and afterwards, for the children of Israel.
828. ונראה פירוש And the explanation is seen:
829. דהנה ישראל לא היו ראוים ליגאל בשעת יציאת מצרים For behold, Israel was not worth of redemption in the time they were brought out from Israel.
830. שלא היה להם שום זכות שיהיו ראוים ליגאל בשבילו They did not have any merit and they were not worthy of redemption for their own sake.,
831. כדאיתא במדרש שרו של מצרים טען As it is written in the Midrash: The princes of Mitzriam argued,
832. הללו עובדי עבודה זרה כו' Praise my servants of idolatry, etc.
833. ועל כל זה השם יתברך ברוב רחמיו וחסדיו הושיעם And through this, Hashem Yitbarach in His great mercy and kindness, saved them
834. והיה מכה מצריים בעשר מכות במצרים and was striking the Egyptians with ten plagues in Mitzriam,
835. ומאתים וחמשים מכות על הים and the hundreds of armed men struck upon the sea.
836. והשפיע רחמים וחסדים על ישראל And flowed mercy and kindness upon Israel.
837. כמו שהבטיח לאברהם אבינו As His promising Avraham, our father,
838. כמאמר בעל הגדה As it says in the Baal Hagaddah,
839. ברוך שומר הבטחתו לישראל כו' Blessed is He who safeguarded His promises to Israel, etc.
840. והשם יתברך משמר הבטחתו And Hashem Yitbarach was safeguarding His promises
841. שלא ילכו החסדים מחיל אל חיל לשום אומה so the kindness would not go from strength to strength to any nation,
842. רק לישראל בלבד only to Israel alone.
843. אף שלא היו ראוין ליגאל Even though they were not worthy for redemption.
844. אך מכל מקום היה לישראל שלשה מעלות יתירות על שאר האומות But, in every place there was for Israel three extra elevations over the rest of the nations.
845. כמו שאמרו חכמינו ז"ל (במדבר רבה כ) As the sages of blessed memory say (Bamidbar Rabbah 20:22)
846. בשביל שלשה דברים ישראל נגאלין For the sake of three things Israel was redeeemed.
847. על שלא שינו את שמם כו' For they did not change their names, etc.
848. והיו מחזיקים במדת האבות And they were strong in the attributes of their fathers.
849. וזהו פירוש הפסוק ליל שמורים הוא לה' And this is the explanation of the passage "It was a night of great watching for Hashem."
850. כלומר ליל שמורים דהיינו שהשם יתברך היה משמר As it says, a night of great watchin, that is, Hashem Yitbarach was watching,
851. כביכו"ל את החסדים שלא ילכו לשום אומה as it were, the kindnesses so it would not go to any nation,
852. רק לישראל בלבד except to Israel alone.
853. הוא לה' It was for Hashem.
854. כלומר שהשמירה היה מצד השם יתברך As it says, the safeguarding was from the side of Hashem Yitbarach,
855. כביכו"ל בעצמו שלא היו ישראל ראוין ליגאל As it were, by themselves, Israel was not worthy of redemption.
856. שמורים הם לבני ישראל The safeguardings, they were for the children of Israel.
857. כלומר על כל זה היה השמור גם כן מצד ישראל As it says, all this was the safeguarding also from the side of Israel.
858. לדורותם פירוש מחמת שנמשכו לדורות שלפניהם For their generations - the explanation is because they were drawing on the generations befre them.
859. דהיינו אברהם אבינו וזהו לדורותם That is, Avraham, our father, and this is for their generations.
860. ______ ________
861. וידבר ה' אל משה לאמור And Hashem spoke to Moshe saying,
862. קדש לי כל בכור כו' ולבאר פירוש הפסוק (שמות ד כב) Sanctify to me all the firstborn, etc. An to explain the passage (Shemot 4:22)
863. בני בכורי ישראל על פי המשל The first born sons of Israel, according to a parable:
864. מי שלומד ועוסק בעבודת השם יתברך Whoever is learns and looks into the service of Hashem Yitbarach,
865. ואחר הלימוד עוסק במשא ומתן And afterwards studies with taking and giving,
866. יש בזה שני סוגים there is with this two categories.
867. אחד הוא באין מבין נראה לו On who is not diligent. It seems to them
868. שעסק המשא ומתן הוא עיקר that the matter of giving and taking is the source.
869. וסוג השני הוא במבין And the second category is diligent.
870. שיש לו לב טהור There is for them a pure hear,
871. וידוע לו באמת And it is known to them in truth,
872. שעיקר תכלית הבריאה מכל העולמות that the source is the beginning of the creation from all the worlds,
873. הוא לעסוק בתורה ובתפלה ומצות ומעשים טובים They occupy themselves in Torah and Tefillah and Mitzvot and good works.
874. והמשא ומתן הוא רק מה שצריך לעבודת השם יתברך and the taking and giving is only what is needed for serving Hashem Yitbarach.
875. והיא טפל אל העיקר And they stick to the source,
876. שהוא התכלית for it is the beginning.
877. היינו התורה ומעשים טובים That is the Torah and good works.
878. כי זה היא התכלית ועיקר הבריאה For this was the beginning and source of the creation,
879. היה בשביל ישראל עם קדוש it was for the sake of Israel, a holy people.
880. וכל האומות הם טפלים אל העיקר And all the nations are secondary to the source.
881. ובמשל ונמשל הנ"ל ילך כל איש ישראל And according to the parable told above, will go every Israeli person,
882. הרוצה להתקדש בקדושת השם יתברך desiring to be sanctified in the sanctity of Hashem Yitbarach,
883. יבין שראשית הבריאה היה ישראל עם קדוש One will understand that the beginning of the creation was Israel, a holy people.
884. ויעורר רחמנות על ישראל And they are arousing mercies upon Israel
885. שישפיע להם השם יתברך שפע ברכה so Hashem Yitbarach will flow upon them a flow of blessings
886. והצלחה וכל טוב and prosperity and all good.
887. וזהו הפירוש קדש לי And this is the explanation of "Sanctify for me."
888. אם רוצה להתקדש בקדושת השם יתברך If they desire to be sanctified in the sanctity of Hashem Yitbarach
889. כל בכור בבני ישראל all the firstborn of Israel.
890. ידע שהבכור הוא ישראל one will know the firstborn is Israel.
891. שנקראים בני בכורי ישראל For it is said, My son, the firstborn, Israel.
892. והם היו תכלית הבריאה And these are the beginning of creation,
893. ולזה יהיה פטר כל and from this, everything will be emitted.
894. על דרך פוטר מים כו' (משלי יז יד) According to the way of letting out water, etc. (Mishlei 17:14)
895. שכל דבורך יהיה רחם בבני ישראל For all your ways will be merciful with the children of Israel.
896. היינו לעורר רחמנות על ישראל That is, to arouse mercy for Israel,
897. שישפיע להם השם יתברך שפע ברכה So Hashem Yitbarach flows to them a flow of blessings:
898. בני חיי ומזוני ורפואה אמן My child, life, and meat, and healing, Omein.
899. ______ ______
900. עוד יבואר וידבר ה' אל משה Or one will explain, Hashem spoke to Moshe,
901. קדש לי כל בכור כו' Sanctify to me all the firstborn, etc.
902. בבני ישראל כו' the children of Israel, etc.
903. ויאמר משה אל העם זכור את היום הזה כו' And Moshe said to the people, "Remember this day, etc." (13,4)
904. דהנה האר"י ז"ל כתב Behold, the Arizal wrote:
905. שמפני כך אמר משה זכור את היום הזה Why here did Moshe say "Remember this day,"
906. ואחר כך והעברת כל פטר רחם And afterwards, and set apart all that comes from the womb. (13:12)
907. לכאורה הוה ליה לומר תיכף והעברת To explain, it could have said after "and passes"
908. כשאמר הקדוש ברוך הוא קדש לי כל בכור As that which the Kodesh Barchu (said), sanctify to me all the firstborn.
909. דהנה קידוש הבכור אינו אלא בבני ישראל Behold, sanctifying the first born is not for anything except the children of Israel.
910. אבל בערב רב But, with the mixed multitude,
911. שעלו עם בני ישראל ממצרים who went up with the nation of the children of Israel from Mitzriam,
912. עדיין לא היו מתוקנים were not yet straightened.
913. ולכן לא היה ראוי לקדש את בכוריהם And therefore, were not yet worthy to sanctify the firstborn.
914. לפיכך כשאמר הקדוש ברוך הוא אל משה Therefore, when the Kodesh Barchu said to Moshe,
915. קדש לי כל בכור sanctify for me all the firstborn,
916. לא היה מצוה זו רק לישראל this mitzvah was not for anyone but Israel.
917. והיה משה מתירא
918. פן יהיה קנאה גדולה בערב רב lest there will be great envy among the mixed multitude.
919. לפיכך אמר משה מצוה אחרת תחלה Therefore, Moshe said the mitzvah after entreating
920. שיהיה שוה לכל בין לישראל בין לערב רב that there would be equality for all between Israel and between the mixed multitude.
921. וזה שאמר משה And this is what Moshe said:
922. זכור את היום הזה "Remember this day,"
923. אשר יצאתם ממצרים ואחר כך והעברת where you were brought out from Mitzriam, and afterwards the multude.
924. ולי נראה דמשום הכי לא אמר תיכף מצות קידוש בכורה And it appears to me, that here it is seen that he did not immediately say the mitzvot of sanctifying the firstborn,
925. כמו שצוה הקדוש ברוך הוא as the Kodesh Barchu commanded.
926. ומקודם אמר פסח ומצה And before he said Pesach and Matzah.
927. ונראה דהנה הקדוש ברוך הוא חדש את עולמו יש מאין And it is seen that behold, the Kodesh Barchu renewed the world - Yesh M'Ein. (Something from nothing.)
928. והנה הבריאה ראשונה משיג את האי"ן And behold the first creation grasped the Ein
929. המחדש את עולמו כולו בטובו renewing His world entirely with His good.
930. ונקרא והחכמה מאין תמצא (איוב כח יב) And it is said, where will wisdom be found? (Job 28:12)
931. והנה דבר זה נוהג בעולם שנה נפש And behold, this matter guides in the world - year - soul.
932. ובעולם הוא מצה And in the world, it is Matzah.
933. המרמז על שמשיגים את המחדש Hinting of grasping the renewal.
934. שנשאר טעם ראשון There remains the first reason,
935. כמו שנכתב לעיל As it was written above.
936. ובשנה נרמז פסח And in the year hints of Pesach,
937. כי בו ראינו הקדוש ברוך הוא המחדש For in it, we see the Kodesh Barchu renewing,
938. שעשה עמנו ניסים for he did miracles with us.
939. וניסן ראשון לחדשי השנה And Nissan is the first month of the year.
940. ובנפש נרמז בכור And in the Nephesh, hints of the first born.
941. על כן נאמרו הפרשות ביחד כסדר Therefore, we say the Parachat, "In Unity as a Seder."
942. _____ ______
943. היום אתם יוצאים בחודש האביב The day you came out in the month of Aviv. (13:4)
944. נראה דהנה הבורא ברוך הוא We see that behold, the Borei Barchu,
945. לא בחר רק בישראל did not choose only in Israel,
946. לפיכך אין שום אחד רשאי לומר על ישראל Therefore, no one should be allowed to say about Isral
947. שום דבר רע any evil words,
948. רק ללמד זכות על ישראל only to study the merit of Israel.
949. כמו שכתוב גבי מרדכי (אסתר י ג) As it says, as it is written concerning Mordecai, (Esther 10:3)
950. דורש טוב לעמו He sought good for his people.
951. ומרדכי כמנין רב חסד And Mordecai was counted as "Abundant Chessid."
952. דהיינו שהקדוש ברוך הוא נותן רב חסד לישראל That is, that the Kodesh Barchu gave abundant Chessid to Israel.
953. והנה הנוטל ידיו צריך לברך על נטילת ידים And behold the raising of his hands, one needs to bless upon the raising of the hands.
954. וכתב הבית יוסף And as was written, the House of Joseph."
955. דהיינו להגביה ידיו שנטילה הוא לשון הגבהה That is, the raising of the hands, for raising has the meaning of elevating.
956. והכלל הוא כך The general rule is so:
957. דהנה האדם נחלק לשלשה חלקים behold, a person is divided into three portions,
958. הראש עם האברים של הראש The head with the organs of the head,
959. והידים עם הגוף והרגלים and the hands with the body and the feet.
960. והנה האיברי הראש And behold, the organs of the head,
961. דהיינו עינים והאזנים that is, the eyes and the ears.
962. לא נבראו רק להביט אל ה' ולשמוע דברי מוסר ודברי תורה They weren't created except for the goodness for Hashem and to safeguard His words of discipline and His words of Torah.
963. והפה לא נברא רק לדבר דברי תורה וללמד זכות על ישראל And the mouth was not created except to speak words of Torah and to study the merit of Israel.
964. וזהו אברי הראש These are the organs of the head.
965. והידים הם מרמזים על אהבה And the hands, they are hinting of love,
966. דהיינו כשמגביה That is, when they are elevatied,
967. מגביה האהבה למעלה they are elevating the love to above.
968. והרגלים הם מרומזים על האמונה And the feet are hinting of faith.
969. כי שקר אין לו רגלים For those without a cause are not walking.
970. לפיכך כשאדם יושב לאכול צריך להגביה הנצוצות Therefore, when a person will sit to eat, they need to raise the sparks.
971. כדי שלא יהיה אכילה רק להנאת גופו In order that they will not eat only for bodily pleasure.
972. ולכך כתב הבית יוסף And therefore, it was written in "Beit Yosef:
973. כשנוטל ידיו צריך להגביה ידיו When one is raising their hands, they need to raise their awareness.
974. דהיינו האהבה מן האכילה להשם יתברך That is, the love from eating for Hashem Yitbarach.
975. והנה אמרינן בגמרא (ראש השנה י ע"ב) And therefore, it is said in the Gemora (Rosh Hoshanna 10b)
976. פלוגתא דרבי אליעזר ורבי יהושע In a discussion between Rabbi Eliezar and Rabbi Yehoshua,
977. חד אמר בניסן עתידין ליגאל One said, the redemption in the time to come will come in Nissan.
978. וחד אמר בתשרי עתידין ליגאל And one said, the redemption in the time to come will be in Tishrei.
979. שלשון תשרי הוא לשון תשר"ק For the meaning of Tishrei has the meaning of Tashrak.
980. והתשר"ק הוא מרמז על המשפט And Tashrak hints of judgement.
981. והא"ב הוא מרמז על החסדים ורחמים And the Aleph Beit hints of kindness and mercy.
982. וניסן הוא חודש האבי"ב And Nissan is the month of Aviv.
983. ואביב הוא א"ב And Aviv is Aleph Beit,
984. שהוא מרמז על רחמים which hints of mercy,
985. וזהו הפלוגתא בגמרא גם כן על הדרך הזה And this discussion in the Gemora is also along this way,
986. דהיינו שמאן דאמר בתשרי עתידין ליגאל That is, that ____ that said the redemption in the time to come will be in Tishrei.
987. כלומר אפילו בעת המשפט As it says, if if it is in a time of judgement,
988. שתשרי מרומז על המשפט for Tishrei hints of judgment,
989. אף על פי כן יהיו ראוין ליגאל even so, we will be worthy of redemption
990. מחמת שכל ישראל עובדים את הבורא since all Israel is serving the Borei.
991. אבל חס ושלום אם לא היו עובדין לא היו נגאלין However, heaven forefend, if we are not serving we will not be redeemed.
992. ומאן דאמר שבניסן עתידין ליגאל And ___ that says the redemption to come will be in Nissan,
993. וניסן הוא הרמז על הרחמים and Nissan hints of mercy.
994. כלומר אפילו כשיהיו ישראל במדריגה התחתונה ואינם ראוין ליגאל As it says, even when Israel will be in the lowest level and is not worthy of redemption,
995. אף על פי כן הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו וחסדיו יגאלם even so, the Kodesh Barchu through His abundant mercy and kindness will redeem them.
996. וזהו כוונה ויאמר משה אל העם And this is the intention of "And Moshe said to the people:
997. היום אתם יוצאים בחודש האבי"ב the day you were sent out in the month of Aviv."
998. דהיינו אפילו שאין ראוין אתם לגאולה That is, even though you were not worthy of redemption,
999. אף על פי כן הקדוש ברוך הוא ברוב חסדיו יגאל אתכם even so, the Kodesh Barchu, in His abundant kindess and mercy will redeem you.
1000. ואם ירצה השם ברוב רחמיו יגאל אותנו בקרוב And if we will desire Nahsem, in His abundant mercy He will redeem us with bringing us close.
1001. אף על פי שאין אנו ראוין לגאולה אמן even if we are not worthy of redemption. Omein
1002. _____ _____
1003. ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה And you shall observe this decree in its appointed time from year to year. (13:10)
1004. דהנה ברגלים פסח שבועות סוכות That is with the feet, Pesach, Shavuot, Sukkoth.
1005. נחקק הארה לכל השנה The gatherings were decreed for all years,
1006. בעולם שנה נפש in the 'world, year, Nephesh.'
1007. דפסח הוא בזמן For Pesach is in time,
1008. כי אין בין חמץ למצה אלא משהו for there is no difference between Chometz and Matzah except a little bit.
1009. דהיינו שיעור מיל As in the small lesson;
1010. ושבועות הוא בנפש קבלת התורה And Shavuot is in the physical - the receiving of the Torah:
1011. וסוכות הוא בעולם And Sukkot is in the world,
1012. שהם משפיעין לכל השנה for these are flowing transformation to all.
1013. וזה מימים ימימה And this is "from year to year."
1014. שמשפיעים לימימה דהיינו לכל השנה For the flowin is to the years, that is to all the year,
1015. שגם בחול יכולין להמשיך הארת החגים so, with the drawing out, one will be able to draw the light of the feasts.
1016. כשמאמין בניסים when one is faithful with Nissan,
1017. ממשיך הארת פסח the light of Pesach is drawn out;
1018. ובקבלת התורה ממשיך הארת שבועות And with receiving the Torah, the light of Shevuot is drawn out;
1019. ובמחילות עונות ממשיך הארת סוכות and with the forgiveness of sin, the light of Sukkoth is drawn out.
1020. ____

No comments:

Post a Comment