Search This Blog

Tuesday, November 2, 2010

Kedushat Levi - Vayeitzei

1. ויצא יעקב מבאר שבע כו' And Jacob went from Beer Sheva, etc.
2. עד סוף הפרשה until the end of the Parsha.
3. ויבואר בזה מה שאנו קורין לנס דחנוכה בשמן לשון חנוכה And we will explain with this what we call the miracle of Channukah, with the oil having the meaning of training.
4. כי חנוכה הוא מלשון חינוך For Channukah, it is from the word education.
5. ותוכן הדברים דמצינו בתורה גבי חינוך הבגדים של כהנים And the subject of the words that we find in the Torah above the teaching of the garments of the Kohanim.
6. שמות כט לג למלא את ידם לכהן כו' Shemot 29:33: To consecrate the hands of the Kohen, etc.
7. דהנה כל דבר אשר נעשה מקום להשראת הקדושה עליונה That behold all the things we did in making a place to serve the Supernal Holiness.
8. צריכה מקודם לעשות כלי והכנה ובית קיבול We need from before to make a vessel, and make preparations, and to make a house to receive it.
9. שיהיה מקום להקדושה So there will be a place for the holiness.
10. הבאה אחר כך לשרות בדבר ההוא Afterwards we come to serve in this matter.
11. וזה נקרא חינוך And this is called training.
12. כמו שמחנכין הנער במצות Like training the young man in the mitzvot.
13. שיהא כלי מזומנת לקבל השראת הקדושה So that there will be a vessel prepared to receive the holy inspiration.
14. שחל עליו בעת גדולתו That falls upon him in the times after he grows up. (It comes to mind to do the mitzvah.)
15. והנה יעקב אבינו הסתכל ביחוד עליון מראשית המחשבה And behold, Yaakov our father, was looking at Supernal Unity, of first there was "The Thought."
16. וראה שיסוד כל העולמות הוא כנסת ישראל And saw that the foundation of all the worlds was the assembly of Israel.
17. כמאמר חכמינו ז"ל בראשית רבה א As the sages of blessed memory said in Beresheis Rabbah I:1
18. ישראל עלה במחשבה בראשית ברא וכו' Israel was the first thing in His Mind in the beginning of creating, etc.
19. בראשית ברא וכו' בשביל ישראל שנקראים ראשית Beresheis Bara, etc. for the sake of Israel that are called the beginning.
20. והם נקראים אבן הראשה And they are called the foundation stone. (The origin.)
21. שממנו הושתת עולם That out of them, the world was established.
22. כי הם יסוד כל העולמות עליונים ותחתונים For they are the foundation of all the supernal worlds and the lower (world.)
23. ובמחשבה שם נקרא אבן הנ"ל בלשון יחיד And in His thoughts, there they are called "stone" as stated above, with the meaning of first.
24. כי שם נתאחד כללות ישראל באחדות האמיתי במזל עליון For there, the whole of Israel is united in true oneness with their supernal stars. (Sefer Yetzirah 4:16). 22 letters are 22 stones which is about equal to the number of stars.)
25. והנה יעקב אבינו נתן שכלו ומחשבתו והניח מוחו על זה הענין And behold, Yaakov our father set his intellect and his thoughts and training of his mind upon this matter.
26. שהשתוקק יעקב אבינו להוציא הדבר מכח אל הפועל That Yaakov, our father, desired to send the words from the mind to the works.
27. משורש אשר משם רועה אבן ישראל From the root from which came the shepherd, the stone of Israel. (Yosef.) Beresheis 49:24
28. אל התפשטות לנטוע כנסת ישראל To separate to plant the assembly of Israel.
29. בנין שלם בכל ענינם בשנים עשר שבטי י"ה The complete building of all the sufferings are in the 12 tribes of Yud Hei.
30. המכוונין נגד י"ב גבולי אלכסון The minds correspond to the 12 borders of a slanted roof.
31. ולהיות המרכבה שלימה מששים רבוא ישראל And to be the complete chariot for the sixty myriads of Israel.
32. כמאמר חכמינו ז"ל As the sages of blessed memory said.
33. אין השכינה שורה פחות מששים רבוא ישראל The Shechinah does not rest on less than the sixty myriads of Israel.
34. ולהיות קומה שלימה מאברים ופרקים ולהיות הכל מכוון כנגד העולמות ואורות העליונים And to be completely established from organs/limbs and segments and to be all the intention corresponding to the worlds and the supernal lights.
35. ולהוציא זה האבן מן הכלל אל הפרט And this stone went forth from the general to the particular.
36. על זה הניח יעקב אבינו מוחו וראשו For this, Yaakov our father trained his mind and his head.
37. וזהו שהכתוב מכנה שיעקב הניח ראשו על האבן And this is what was written, that Yaakov set the stone by his head. (28:11)
38. זה כינוי שהניח מחשבתו ושכלו על אבן הראשה הנ"ל This nickname, that he set his thoughts and intellect upon the first stone as explained above.
39. אך שאין מקרא יוצא מידי פשוטו שבוודאי שכב על האבן But the reading does not go forth (make sense) from the simple meaning, that certainly, he laid upon the stone,
40. ויצק עליו שמן and poured oil on it. (Oil is chochmah from later)
41. כמו שמבואר בכתוב As it is explained in the writing,
42. רק שרמז יעקב במחשבתו וכוון על דבר אחר It only hints Yaakov directed his thoughts at some other matter ---
43. על אבן הרוחני היא ראשית המחשבה Upon the spiritual stone, she was the beginning of his thoughts,
44. הוא פינת יסוד העולם להיות מקושר אל המעשה which is the corner of the foundation of the world to be binding the works.
45. בכל ענפיו ופרטיו להיות בנין מפואר מחדרים ומפלטרין with all its branches and details to be a magnificent building, with rooms, and residences.
46. שממנו כמה וכמה צדיקים ולומדי תורה And from it, ____ tzaddikim and study of Torah.
47. זה היה עבודת יעקב This was the service of Yaakov,
48. והסתכל באחדות של כנסת ישראל עד סוף כל הדורות And looking into the oneness of the assembly of Israel until the end of all generations.
49. ואחר כך ראה יעקב ברוח קדשו הירוס של כנסת ישראל And afterwards, Yaakov saw with a Holy Spirit the demolishment of Knesset Yisrael. (From BR, demolishment refers to spiritual.)
50. וחורבן בית המקדש וגודל החרון אף והדינים שעברו על ישראל And the destruction of the Beyt HaMikdash, and great wrath, and the judgments that passed over Israel.
51. ועל זה ויצא יעקב מבאר שבע And through this, and Yaakov went out from Beer Sheva. (BR says that this was the reason he left Beer Sheva as he saw the exile would last until Joshua.)
52. רצה לומר שיצא מאותו הסתכלות של היחוד עליון That is to say, that there went from him the looking at the Supernal Unity.
53. אשר משם נובע שפע לכל העולמות לכל שבע המדות That from there is poured the flow to all the worlds, to all seven attributes,
54. המכונה בשם באר שבע Nicknamed with the name "Beer Sheva."
55. וילך חרנה And he went to Charan,
56. והסתכל באותו החרון אשר יעברו על כנסת ישראל And looking in the letters of the Charan (wrath) which will pass over the Knesset Yisrael,
57. והיה לו צער גדול מאוד בהרגישו צער גודל הצרות And there was for him very great sorrow in feeling the sorrows of the great troubles.
58. אשר יסבלו זרעו בגלות That his seed will endure in the exile.
59. ויהיה להם ירידה חס ושלום And there will be for them, a descent, heaven forefend.
60. וזהו שכתוב ויפגע במקום רצה לומר לבד מזה הצער של זרעו And this is what is written, "And he arrived in the place," it means to say that only from this is the troubles of his seed.
61. הרגיש ופגע בצערו של מקום The sensing and he approached in the troubles of the place.
62. מקומו של עולם The place of the world.
63. בכל צרתם לו צר Is 63:9 In all their affliction He was afflicted, and the angel of His presence saved them; in His love and in His pity He redeemed them; and He bore them, and carried them all the days of old.
64. וחשש יעקב מאוד על צער שכינה And Yaakov was greatly apprehensive of the Shechinah's troubles
65. כביכול as it were/
66. וילן שם כי בא השמש And he stayed there because the sun had come. (25:11)
67. היה לו לינה It was for him lodging
68. רצה לומר שנחשך לו האור שם מחמת גודל צער ישראל וגלות השכינה It means to say that the light was darkened for him there because Israel's great troubles and the exile of the Shechinah.
69. ונפסק מהדבקות And his cleaving was skipping. (Like skipping a heartbeat.)
70. ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו And he took from the stones of the place and set them around his head.
71. הניח מחשבתו על זה הדבר To place his mind upon this matter.
72. לכך כתיב מאבני כי זה קאי על הירוס כנסת ישראל שנפרדו Therefore, it is written "from the stones" That this refers to the demolishment of Knesset Yisrael that is descending.
73. וזה שכתוב ויחלום And this is what is written, "And he dreamed." (28:12)
74. רצה לומר שהתגבר יעקב אבינו מאוד במחשבתו על זה הדבר ההירוס הנ"ל It means to say, that Yaakov our father strengthened himself greatly in his thoughts about this matter, the demolishment above.
75. מחמת שזה הדבר הוא גדול בכמות אף שלעיני בשר ודם נדמה Because this matter was great in mind, seeming to be in flesh and blood.
76. שהגלות אינו אלא למטה בארציות That the exile is nothing but from below, in earthliness.
77. שכתוב והנה סולם מוצב ארצה אבל וראשו מגיע השמימה That it is written, and behold, a ladder is set up on the earth, and its head reaches the heavens.
78. כי באמת שורש כל הגלות נוגע עד רום שמים העליונים For in truth, the roots of all the exiles touch upon the supernal heavens.
79. כי בעת הגלות יש תשות כח למעלה ונפסק חלילה השפע עליונה For in the time of the exiles, there is a weakening of the strength from above, and the supernal flow skips, heaven forefend.
80. והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים בו And behold, angels of Elohim were ascending and descending there.
81. רצה לומר שבאמת על ידי הגלות יש עליה לכמה ניצוצות הקדושים It means to say, that in truth, through the exile, there will be a rising like the holy sparks.
82. אשר יש להם עליה על ידי עול הגלות That there will be for them a rising through the yoke of the exile.
83. אבל על ידי ירידת ישראל יש חס ושלום ירידה לכמה ניצוצות קדושים But, through Israel's descent, there will be, heaven forefend, a descent that is like the ones of the holy sparks.
84. הנקראים מלאכי אלהים They are called angels of Elohim.
85. אך יעקב הזכיר את עצמו But, Yaakov was remembering himself,
86. והנה ה' נצב עליו And behold, Hashem was standing above him. (28:13)
87. שכיון שגלו ישראל השכינה כביכול עמהם על דרך Here, with the exile of Israel, the Shechinah was with them, as it were, on the way.
88. עמו אנכי בצרה תהלים צא טו I am with you in your troubles. Tehillum 91:15
89. ___ 15 He shall call upon Me, and I will answer him; I will be with him in trouble; I will rescue him, and bring him to honor.
90. אם כן כיון שהשם יתברך עמנו If so, because Hashem Yitbarach is with us,
91. מעתה אין לנו אלא צער של מקום From now on, there are not for us these troubles of the place.
92. והנה השם יתברך כשראה שהיה יעקב מחשבתו על צער השכינה וזרע ישראל And behold, Hashem Yitbarach, when he saw that Yaakov's thoughts were upon the troubles of the Shechinah and the seed of Israel ---
93. ואז הבטיח לו השם אני ה' אלהי אברהם אביך וכו' And then Hashem promised him, "I am Hashem, the G-d of Avraham your father, etc.
94. הארץ אשר אתה שוכב עליה The land that you are lying upon.
95. רצה לומר שאתה דואג עליו That is to say, there was worry for him. (Rashi: Yaakov was worried about Esau being the seed.)
96. ___ have spoken concerning you: Heb. ל‏ָ, for your benefit and concerning you. What I promised to Abraham concerning his seed, I promised in reference to you and not in reference to Esau, for I did not say to him, “for Isaac will be called your seed,” [which would signify that all of Isaac’s descendants would be regarded as Abraham’s] but“for in Isaac,” [meaning part of Isaac’s descendants] but not all [the descendants] of Isaac (Nedarim 31a). Likewise, wherever לִי, לוֹ, ל‏ָ and לָהֶם are used in conjunction with a form of the verb“speaking” (דִּבּוּר) they are used in the sense of “concerning.” This [verse] proves it, because heretofore, He had not spoken to Jacob.
97. בודאי אתננה לך ולזרעך Certainly, I will give it to you and to your seed.
98. והנה אנכי עמך ושמרתיך And behold, I am with you and I will guard you. (28:16)
99. אף שהם בגלות אנכי אהיה עמהם ואשמור אותם והשיבותיך אל האדמה Even when they are in exile, I will be with them, and guard them, and I will restore to you the land.
100. רצה לומר אף שגלו אשיב את שבותם It means to say, even if they are in exile, I will return their repatriation,
101. אם ירצה ה' when Hashem wills it.
102. ואקבל אותם And I will receive them.
103. אשר דברתי לך As I have spoken of concerning you.
104. ___ I have spoken concerning you: Heb. ל‏ָ, for your benefit and concerning you. What I promised to Abraham concerning his seed, I promised in reference to you and not in reference to Esau, for I did not say to him, “for Isaac will be called your seed,” [which would signify that all of Isaac’s descendants would be regarded as Abraham’s] but“for in Isaac,” [meaning part of Isaac’s descendants] but not all [the descendants] of Isaac (Nedarim 31a). Likewise, wherever לִי, לוֹ, ל‏ָ and לָהֶם are used in conjunction with a form of the verb“speaking” (דִּבּוּר) they are used in the sense of “concerning.” This [verse] proves it, because heretofore, He had not spoken to Jacob.
105. ויקץ יעקב משנתו And Yaakov awoke from his sleep. (28:15)
106. רצה לומר מבחינת שינה המוחין בהסתלקות It means to say, from the level of sleep, the withdrawal into his mind,
107. מחמת חשכות הגלות וצערן של ישראל because of the darkness of the exile and the troubles for Israel.
108. ויאמר אכן יש ה' במקום הזה And he said, indeed, Hashem is in this place,
109. ואנכי לא ידעתי שאנכי דמיתי חס ושלום כשכנסת ישראל הם בגלות And I did not know it. For I (Hashem) am silent, heaven forefend, when the Knesset Israel is in exile.
110. הקדוש ברוך הוא עזבם והוא בהסתר פנים The Kodesh Barchu abandoned them, and He has hidden His countenance.
111. ואין משגיח עליהם And He is not watching over them.
112. אבל עתה אני רואה שהשם עמהם ואין זה כי אם בית אלהים But now, I see that Hashem is with them, and this is nothing but the House of Elohim.
113. שהשכינה עמהם יושבת בגלותא That the Shechinah is with them, She will be in the exile.
114. אם כן בודאי היא לטובתם If so, certainly, this will be for their good.
115. ואז חזר יעקב למחשבתו הראשונה ליקח אבן אשר שם מראשותיו And then, Yaakov returned from his first thoughts, and took the stone he had placed by his head. (28:18)
116. רצה לומר זה היסוד אשר הניח ראשו ומחשבתו עליו It means to say, this is the foundation that he placed at his head and his thoughts.
117. וישם אותה מצבה And he set it as a monument.
118. רצה לומר שפעל להקים אותה קומה שלימה It means to say that the potential work to raise her up was completely fulfilled.
119. ויצק שמן על ראשה And he poured oil on its head.
120. ראשה רצה לומר שהמשיך למעלה ההוא שמן It means to say that he drew this oil from above.
121. כינוי לחכמה עליונה Which is nicknamed Supernal Chochmah.
122. ומשך משם שפע חיות וקדושה ויחוד המעשה And he drew from there a flow of vitality and holiness and unified the works.
123. הוא חכמה עלאה אשר הוא אבן היסוד This is Supernal Wisdom that is the foundation stone.
124. ועשה ממנו מדור לשכינה ויחוד למקום ברוך הוא And made from it a compartment for the Shechinah and unfied the place for the Barchu.
125. להתיחד for the future.
126. עם כנסת ישראל קודשא בריך הוא ושכינתיה with Knesset Israel the holiness of the Barchu and the Shechinah.
127. וזה שכתוב ויקרא שם המקום בית אל And this was written, "And he called the name of the place "Beyt El."
128. שהוא בית ומדור שם א"ל That this was the house and compartment named "E-L"
129. וזה שאמר הכתוב ואולם לוז שם העיר לראשונה And this is what it the writings said, "But Luz was the name of the city from the first.
130. רצה לומר דבאמת דגם קודם שעשה יעקב זה It means to say, that in fact, it was so before Yaakov did this,
131. גם כן הדברים בכח ביחוד העליון Also the matters with his strength in Supernal unity,
132. כי הוא ראשית המחשבה והכוללת כל כנסת ישראל דור ודור עד עוקבא דמשיחא רק שהיתה בבחינת לוז For it was his first thought, and the vessels for all of Knesset Israel's generations and generations until, with help from Heaven, they will only be in the level of Luz.
133. כי אבר אחד יש באדם ששמו לוז For there is one bone in each person that its name is Luz. (It's said to be indestructable. )
134. ___ Midrash Rabbah Genesis 69:8 AND HE CALLED THE NAME OF THAT PLACE BETH-EL, BUT THE NAME OF THE CITY WAS LUZ AT THE FIRST. (That is the LUZ in which tekeleth was dyed; that is the LUZ which was not overthrown in Sennacherib's invasion nor rased to the ground in Nebuchadnezzar's; that is the Luz in which the angel of death never bore sway. What then did they do with the old people? When they were very old, they were led without the city wall nd there they died.)2 R. Abba b. Kahana said: Why was it called Luz?- Whoever entered it blossomed forth into meritorious acts and good deeds like a luz (nut tree).
135. והוא נסכי אשר מזה האבר נתהוה בנין אדם של כל הרמ"ח אברים and it is foreseen, that from this the organs/limbss/limbs are brought into existence, building for a person all 248 organs/limbs.
136. וגם לעת התחיה יבנה כל הגוף מזה האבר And so, in the time of the beginning, the entire body will be built from this organ/limb.
137. כי זה האבר אינו נרקב For this organs/limbs does not decompose.
138. אם כן מדכל הגוף נבנה ממנו If it is so, the whole body was built from it.
139. על כרחך יש באבר הזה כח Through your force there was strength in this organs/limbs.
140. וחיות של כל הרמ"ח אברים And the vitality of all 248 organs/limbs.
141. והוא כמו היולי כן האבן הראשה And it is like a primeval form, that is the stone at the head,
142. שהיתה ראשית המחשבה הכוללת הכל מה שהיה ומה שעתיד להיות That it was a beginning of the thoughts, the container of all that was and all that will be in the future.
143. רק שיעקב פגע זאת והוציא מכח אל הפועל But, Yaakov came across this and sent them forth from his strength (of heart) to potential works.
144. אבל הכל היה אז בכוחו יתברך But, then, all this was in the strength (of heart) of the Yitbarach.
145. ויותר אין להאריך And it wasn't lengthened anymore. (The thoughts hasn't been acted on.)
146. והבן ודו"ק And the understanding will understand. Look at this carefully.
147. _____ _____
148. או יבואר ויצא יעקב מבאר שבע Or one will explain, and Yaakov went out from Beer Sheva.
149. יעקב הוא מנין שבע פעמים הוי"ה Yaakov is from seven times Havayah.
150. והיה יכול לילך לחוץ לארץ לעלות נצוצות And was able to go outside of the land to elevate sparks.
151. ויצחק הוא מנין ח' פעמים הוי"ה And Yitzak was eight times Havayah.
152. ושם הוא למעלה מעליות נצוצות And there from above he raised the elevated sparks.
153. לכך לא הורשה לילך לחוץ לארץ Therefore, he was not allowed to go outside the land.
154. ____ _____
155. ויצא יעקב And Yaakov went.
156. פירש רש"י כל זמן שהצדיק בעיר הוא הודה כו' And Jacob left: Scripture had only to write: “And Jacob went to Haran.” Why did it mention his departure? But this tells [us] that the departure of a righteous man from a place makes an impression, for while the righteous man is in the city, he is its beauty, he is its splendor, he is its majesty. When he departs from there, its beauty has departed, its splendor has departed, its majesty has departed. And likewise (Ruth 1:7): “And she went forth from the place,” stated in reference to Naomi and Ruth. - [From Gen. Rabbah 68:6]
157. דקשה לרש"י דלמה כתוב וילך חרנה הוה ליה לכתוב וירד חרנה The question from Rashi: Why was it written and he went towards Haran? It would have been sufficient to say, and he descended to Haran.
158. כפירש בכמה מקומות דההולך מארץ ישראל לחוץ לארץ The explanation is it as before, That he went from the land of Israel to a land outside of the land.
159. כתיב וירד שארץ ישראל גבוה מחוץ לארץ It is written and he descended, that the land of Israel is above outside of the land.
160. אמנם עיקר דארץ ישראל גבוה ברוחניות הקדושה מחוץ לארץ Indeed, the essence is that the land of Israel is higher in the spirituality of the Holy One than outside the land.
161. לכן כתיב וירד Therefore, it is written "And he descended."
162. מה שאין כן ביציאת הצדיק But that is not so with the departing of the Tzaddik.
163. כיעקב אבינו עליו השלום כשיצא מבאר שבע As Yaakov, our father, peace be upon him, when he went from Beer Sheva,
164. פנה הודו His glory departed.
165. פירוש שההוד פנה והלך עמו The explanation, that the glory departed and went with him.
166. וקדושת ארץ ישראל הלכה עמו And the holiness of the land of Israel went with him.
167. דהוא ההוד ולזה כתיב וילך חרנה ולא וירד That he was the glory. And from this it is written, "And he went to Haran" and not "and he descended."
168. שיעקב לא ירד כלל That Yaakov did not descend at all.
169. וזה כוונת חכמינו ז"ל גם כן And this is the intention of the sages of blessed memory also.
170. ומובא ברש"י בפסוק And from the explanation in Rashi on the verse:
171. And behold, I am with you.
172. שנעקר הר המוריה ובא לכאן That Mt. Moriah was uprooted and brought here.
173. עיין שם than the house of God: Said Rabbi Eleazar in the name of Rabbi Jose ben Zimra: This ladder stood in Beer-sheba and the middle of its incline reached opposite the Temple, for Beer-sheba is situated in the south of Judah, and Jerusalem [is situated] in its north, on the boundary between Judah and Benjamin, and Beth-el was in the north of the territory of Benjamin, on the boundary between Benjamin and the sons of Joseph. Consequently, a ladder whose foot is in Beer-sheba and whose top is in Beth-el-the middle of its slant is opposite Jerusalem. This accords with what our Sages said, that the Holy One, blessed be He, said, “This righteous man has come to My lodging place [i.e., the Temple Mount]. Shall he leave without lodging?” And furthermore, they said: Jacob called Jerusalem Beth-el. But this place [which he called Beth-el] was Luz, and not Jerusalem. So, from where did they learn to say this? [i.e., that Luz was Jerusalem.] I believe that Mount Moriah was uprooted from its place, and it came here, [to Luz, i.e., at that time, Luz, Jerusalem and Beth-el were all in the same place], and this is the “springing of the earth” mentioned in Tractate Chullin, i.e., that the [site of the] Temple came towards him until Beth-el. This is the meaning of ויפגע במקום “And he met the place.” Now if you ask, “When Jacob passed by the Temple, why did He not detain him there?” [The answer is:] If he did not put his mind to pray in the place where his forefathers had prayed, should they detain him from heaven? He went as far as Haran, as it is stated in the chapter entitled, “Gid HaNasheh” (Hullin 91b), and the text, “and he went to Haran” (verse 10) supports this. When he arrived in Haran, he said, “Is is possible that I have passed the place where my forefathers prayed, and I did not pray there?” He decided to return, and he went back as far as Beth-El, and the earth “sprang toward him.” [This Beth-El is not the one near Ai, but the one near Jerusalem, and because it was the city of God, he called it Beth-El, the house of God, and that is Mount Moriah where Abraham prayed, and that is the field where Isaac prayed, and so did they say in Sotah (sic.) (Pes.88a) [concerning the verse] (Micah 4:2):“Come, let us go up to the Mount of the Lord, to the House of God of Jacob.” [It is] not [called] as did Abraham, who called it a mountain, and not as did Isaac, who called it a field, but as did Jacob, who called it the House of God. An exact edition of Rashi.
174. כי יעקב היה מיצר על שהוצרך ללכת מארץ ישראל לחוץ לארץ For Yaakov was worried about the troubles from going from the land of Israel to outside of the land.
175. וכן פירש רש"י בפרשת ויגש בראשית מו ג בפסוק And so explained Rashi in Parashat Vayigash, Beresheis 46:3
176. אל תירא מרדה מצרימה Do not fear descending to Mitzraim.
177. עיין שם Do not be afraid of going down to Egypt: [God encouraged him] because he was troubled at being compelled to leave the Holy Land.
178. לכן הראה לו השם יתברך שהר המוריה נעקר אצלו Therefore, Hashem Yitbarach showed him that Mt. Moriah had been moved next to him,
179. ובזה סימן שלא יתירא And with this sign, he will not fear.
180. שבעבורו ילך עמו קדושת ארץ ישראל כמו שראה עתה For, the holiness of the land of Israel will go with him as he was being shown now.
181. והבן And the understanding will understand.
182. ____ ______
183. ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו וישכב במקום ההוא כו' And he took from the stones of the place and set them around his head. And he laid down in this place, etc. (28:11)
184. ויקח מאבני And he took from the stones.
185. זה האותיות כמבואר בספר יצירה This is the letters as it is explained in the Sefer Yetzirah. (4:16)
186. המקום זה הקדוש ברוך הוא The place, this is the Kodesh Barchu.
187. כמאמר חכמינו ז"ל הוא מקומו של עולם As the sages of blessed memory say, He is the place of the world.
188. וישם מראשותיו כלומר בראשית המחשבה And he set them around his head, as it is said, in the beginning, the thoughts.
189. וישכב ויש כ"ב אותיות במקום כנ"ל ההוא לשון נסתר And he laid down. And there are 22 letters in "The Place" as stated above, meaning hidden.
190. והמבין יבין And the understanding will understand.
191. ____ _____
192. או יבואר ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו וישכב במקום ההוא Or one will explain: "And he took from the stones of the place and set them around his head and laid down in this place.
193. הדקדוקים רבו מאד בפסוק אך נבוא לבאר There are a whole bunch of grammar difficulties in this passage, however, we will come to explain them.
194. הכלל הוא דאיתא בגמרא חגיגה יד ע"ב The rule is as it was written in Chagigah 14b.
195. ארבעה נכנסו לפרדס Four entered to the orchard.
196. ר' עקיבא יצא בשלום Rabbi Akiva went out in peace.
197. אמר להם כשתגיעו לאבני שיש טהור אל תאמרו מים מים וכו' He said to them, when you approach the stones that are pure, do not say water, water, etc.
198. הכלל הוא כל הנצוצות הקדושים צריכין להאמין דבר זה The rule is this. All the holy sparks need to have faith in this matter.
199. שהבורא ברוך הוא ברא כל העולמות וכל הברואים מה שלמעלה ולמטה That the Borei Barchu created all the worlds and all the creations that are above and below.
200. והבורא מחיה אותם ומשפיע להם כל צרכם מצד רחמנות וחסדו הגדול אפילו להשונאים של ישראל And the Borei sustains them, and pours upon them all their difficulties from the side of His great mercy and kindness, even though they have hatred for Israel.
201. בעבור שהבורא דרכו להטיב עמהם For the ways of the Borei are for goodness with them.
202. אבל הצדיקים שבדור But, the tzaddikim of the generation,
203. יש להם כח למשוך השפע כרצונם there is for them the strength to draw the flow as they desire.
204. דהיינו שלא לילך השפע רק לעובד ה' באמת That is, the flow will not go except for the service of Hashem in truth.
205. אבל לרשעים לא יהיה להם שפע But, for the evil ones, there will not be a flow for them,
206. בעבור שאינן עושין רצון הבורא ברוך הוא For they are not doing the will of the Borei Barchu.
207. והצדיקים מעוררים על ידי מעשיהם הטובים And the tzaddikim are the arousers (for the flow) through their good works.
208. שמתלבש הבורא כביכול במדת גאוה That they are clothing the Borie, as it were, with the attribute of pride.
209. כי גאוה מורה שהבורא ברוך הוא מתגאה עצמו נגד התחתונים For pride teaches that the Borei Barchu has pride in Himself corresponding to (the works of) those below.
210. דהיינו שלא להשפיע לרשעים שאין עושים רצונו That is, He will not pour upon the evil ones that are not doing His will.
211. ומשפיע רק לצדיקים שעובדים הבורא ברוך הוא באמת And pours only upon the tzaddikim that serve the Borei Barchu in truth.
212. אבל הרשע מאוס בעיני השם יתברך להשפיע לו But, the evil ones are an abomination in the eyes of Hashem Yitbarach to pour upon them.
213. ומכח זה יש מפלה גדולה לכל הרשעים And from this strength, there is a great discrimination for all evil ones.
214. וזה פירוש הפסוק שמות טו א And this is the explanation of Shemot 15:1
215. אשירה לה' כי גאה גאה I will sing to Hashem, for He is very exalted.
216. רצה לומר השירה צריך להיות לה' It means to say the song needs to be to Hashem,
217. כי גאה when He is exalted.
218. רצה לומר שמתלבש עצמו במדת גאוה That is to say that He clothed Himself in the attribute of pride.
219. דהיינו שלא להשפיע רק לצדיקים העובדים אותו באמת That is, He would not pour except upon Tzaddikim that served Him in truth.
220. להם הוא משפיע כל טוב For them He flows all (the) goodness.
221. אבל להרשעים שאין עושין רצון ה' But, for the evil ones that are not doing the will of Hashem,
222. אינו משפיע להם כלל He is not pouring upon them at all.
223. אזי יש להם מפלה Then there is discrimination for them.
224. וזה פירוש סוס ורוכבו רמה בים And this is "a horse and its rider are cast into the sea.
225. רצה לומר כיון שהבורא ברוך הוא אינו משגיח להשפיע עליהם It means to say the Borei Barchu is not watching over them to pour upon them.
226. יש להם מפלה שלימה כנ"ל There is for them a complete separation as explained above.
227. נמצא הצדיקים מעוררים במעשים הטובים Therefore, the tzaddikim arousing (the flow) with their good actions
228. שלהם כרצונם לזה להשפיע ולזה שלא להשפיע that are for them as the desires (of Hashem) from this will flow, and from this (the evil ones) will not flow.
229. וזה היה העבדות של לוים And this was the service of the Levites.
230. שהיו מזמרים בכלי שיר That they are the songsters in vessels of song.
231. לפעמים היו מגביהים קולם בשיר That sometimes they raise their voices in song.
232. ולפעמים היו נמוך קולם בשיר And sometimes they lower their voices.
233. היה נרמז שרצונם לסלק השפע מרשעים שאינם עושים רצון הבורא It is hinting of the desire to withdraw the flow from the evil ones that are not doing the will of the Borei.
234. וכשהיו מזמרים בקול נמוך אדרבא כוונתם להמשיך השפע בתחתונים בכל הברואים And when they are singing in a low voice, on the contrary, their intention is to draw the flow into the lower worlds, for all of creation.
235. דהיינו גם לרשעים That is, also for the evil ones.
236. הגם שאין עושים רצון הבורא Although they are not doing the will of the Borei.
237. אף על פי כן יהיה השפע מצד הטוב ורחמנות Even so, the flow will be from the side of goodness and mercy.
238. והכלל השפע בשעה שירד מהשם יתברך אין לה שום גוון And the rule is, the flow in time that it descends from Hashem Yitbarach does not have any colors.
239. והוא נקרא כלל And it is called "all."
240. באשר הוא כלול בכל הטובות והישועות רק כשבא להברואים In that is is entirely in everything the goodness and the uprightness except when it comes to the creation.
241. אזי הברואים עושים צורה בהשפע Then the creation makes shapes with the flow.
242. דהיינו על ידי אותיות למשל זה הצדיק שצריך פרנסה That is through the letters, to rule it, this is the tzaddik who needs sustenance.
243. אזי השפע בא לפרנסה נמצא אותיות פרנסה הוא הגוון של השפע Then the flow comes for sustanance, we find the letters "Sustenance" are the colors of the flow.
244. וכן כשצריך חן אזי השפע בא לו לחן And therefore, when one needs favor, then the flow comes to them for favor.
245. נמצא הברואים הם המה המציירים ציורים בהשפע כנ"ל Therefore, the creations, they are what paints the paintings with the flow as described above.
246. והצדיקים שממשיכין השפע בכל העולמות ולעולם התחתון And the tzaddkim that draw the flow into all the worlds and the lower world,
247. נקרא אורך are called "The path."
248. כי לשון אורך מורה עד היכן מתפשט עצמו השפע דרך כל העולמות עד לעולם התחתון For the meaning of "The path" teaches about seperating themselves the flow in the way of all the worlds until the lower world.
249. והציור ציורים שעושה הגוון בהשפע And paints paintings through making colors with the flow.
250. למשל זה שצריך פרנסה אזי האותיות פרנסה הוא הגוון של השפע כנ"ל To rule, this one needs sustenance, they the letters "Sustenance" they are the colors of the flow as stated above.
251. זה נקרא רוחב באשר שממשיך אותו השפע This was called combining, in that they drew upon them the flow
252. שיורד מהשם יתברך לחן או לפרנסה that descended from Hashem Yitbarach for favor or for sustenance.
253. ובאמת רוחב מורה על איזה צד שרוצה לו להרחיב את עצמו And in truth, combining teaches of that side that one desires for them, to combine themselves.
254. כן הצדיקים ממשיכין את השפע ועושין הגוון בשפע כפי צרכם כנ"ל So, the tzaddikim are drawing the flow and making colors with the flow according to their needs as stated above.
255. וזהו פירוש הגמרא יומא עז ע"ב And this is the explanation of the Gemara in Yoma 77b4
" 256. מעיין היה יוצא מבית קדשי הקדשים והיה כקרני חגבים The spring that was issuing from the Holy of Holies, and was like the antennae of locusts,
2 chron 7:13 locusts. Read chapter."
257. וכשהיה מגיע לפתח היכל And when it approaches the opening of the Palace,
258. נעשה כחוט של שתי it becomes like the thread of the warp.
259. ואחר כך נעשה כחוט של ערב And afterwards, they become like the thread of the woof.
260. רצה לומר השפע בשעה שיורד מהשם יתברך It means to say, that the flow, in the time that it descends from Hashem Yitbarach,
261. אז הוא מכונה בשם קרני חגבים then it has the meaning in the name, the antennae of locusts.
262. כמו קרני חגבים הוא הרבה Like the antennae of the locusts, they multiply.
263. כן השפע בשעה שיורד מהשם יתברך אזי הוא כלול כל המדות וכל הטובות So it is with the flow, at the time it descends from Hashem Yitbarach, then it is containing all the attributes and all the goodnesses.
264. ואין לה שום גוון And it does not have for it any colors.
265. אחר כך נעשה כחוט של שתי Afterwards, it is made as the thread of the warp.
266. רצה לומר זה מורה על אורך האיך השפע הולך בכל העולמות עד עולם התחתון It means to say, this teaches of the path that the flow goes in all the worlds until the lower world.
267. כי השתי הוא באורך הבגד For the warp, it is in the path (length) of the garment
268. ואחר כך נעשה כחוט של ערב And afterwards is made the thread of the woof (width.)
269. רצה לומר הוא מורה על הצייר ציורין It means to say that it teaches of the painting of a painting.
270. האיך הברואים מצויירים ועושים הגוון בהשפע כפי צרכם That is, the creations are painters and using the colors in the flow according to their needs.
271. או לחן או לפרנסה Whether for favor or for sustenance --
272. זה הוא מורה על רוחב כנ"ל This teaches of the combinations as stated above.
273. כי ערב הוא ברוחב הבגד For the woof (weave, width) is in combination the garment.
274. נמצא לפי הנ"ל הצדיקים עושים האותיות כביכול למעלה Therefore, according to the above, the Tzaddikim make letters as it were from above.
275. וזה הבחינה לעשות אותיות אפשר להיות על ידי השינה שהצדיק ישן And this level to make letters is possible to exist through the woof (weave) that the Tzaddikim will weave. (Note the dual meaning with sleep.)
276. ידוע האותיות שיש במחשבה של הצדיק One will know the letters there are in the mind of the tzaddik.
277. דהיינו אותיות פרנסה That is the letters of sustenance.
278. וכשהצדיק ישן אזי נשמתו ומחשבתו עולה למעלה And when the tzaddik sleeps, then their soul and thoughts rise above. (My note: the word for weave is now used for sleep. A neat transition. Study this carefully.
279. ומדבק נשמתו לשורשו And their Neshama is cleaving to its root.
280. נמצא האותיות הללו שהיו במחשבת הצדיק Therefore, these letters, that are in the thoughts of the tzaddik,
281. ונרשמים למעלה כביכול בהבורא כנ"ל And are imprinted from above, as it were, in the Creator as mentioned above.
282. והאותיות נקראו אבנים כדאיתא בספר יצירה שני אבנים בונות And the letters are called stones. As it is written in the Sefer Yetzirah, two stones builit two houses.. Chapter 4 on permutations of letters.
283. ולפי הנ"ל יובן הכתוב ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו וישכב במקום ההוא And according to the above, one will understand the writing, and he took from the stones of the place and set them around his head and laid down in this place.
284. רצה לומר זה היה השינה של יעקב אבינו כשהיה ישן It means to say, this was the weave of Yaakov our father when he was weaving. (Duel meaning with sleeping.)
285. עלה נשמתו ומחשבתו למעלה His Neshama and thoughts ascended above,
286. ומדבק נשמתו להקדוש ברוך הוא בשורש של כל השרשים And his soul cleaved to the Kodesh Barchu in the root of all the roots.
287. וזהו פירוש ויקח מאבני המקום And this is the explanation of "And he took from the stones of the place."
288. דהיינו אותן האותיות שהיו במחשבתו That is, these are the letters that are in his thoughts.
289. שאבנים מכונים בשם אותיות כנ"ל For the stones are nicknamed with the names of the letters as stated above.
290. שם אותן במקום These were set in the place.
291. דהיינו בהבורא ברוך הוא שנקרא מקום That is, in the Borei Barchu that is called "Place."
292. וזה הפירוש וישם למעלה מראשותיו And this is the explanation of "And he set them above, around his head."
293. רצה לומר מכח השינה היה עליות מחשבתו בהבורא ברוך הוא That is to say, from the strength of the weaving, his thoughts were raised in the Borei Barchu,
294. שהוא למעלה מראשו של אדם That is above, around the head of the person.
295. ועל ידי זה עשה האותיות למעלה כביכול כנ"ל And through this made letters from above, as it were, as it is explained above.
296. נמצא הצדיק עושה אותיות למעלה Therefore, the tzaddik makes letters from above.
297. ועל פי זה יובן מה שאמרו חכמינו ז"ל שבת קיח ע"ב And according to this, one will understand what is said by the sages of blessed memory in Shabbat 118b2
298. אלמלי שמרו בני ישראל שתי שבתות מיד היו נגאלין If only the children of Israel would observe two Sabbaths, they would be redeemed immediately.
299. לכאורה אינו מובן כלל For the explanation cannot be understood completely.
300. למה שתי שבתות דייקא למה לא היו נגאלין בשבת אחד לשמור כדת Why two Sabbaths? Specifically, why would they not be redeemed with one Sabbath observed as decreed?
301. הכלל הוא שיש התעוררות דלתתא והתעוררות דלעילא The rule is there are two types of arousal - arousal from below and arousal from above.
302. דהיינו שהבורא ברוך הוא מעורר להברואים לעשות רצונו That is, the Borei Barchu is the arouser for the creation to do His will,
303. אבל הברואים אינם מתעוררים בעצמם מקודם But the creation was not aroused within themselves from before.
304. רק הבורא ברוך הוא ברוב חסדו מעורר להברואים Only the Borei Barchu, in abundant kindness was the arouser for the creation.
305. והבחינה זה שהבורא ברוך הוא מעורר להברואים And this aspect where the Borei Barchu is the arouser for the creation,
306. לכאורה אינו מובן For the explanation is not understood.
307. מהיכן יש זכות זה להברואים להיות להם התעוררות דלעילא From where is there merit for this, for the creation, for there to be for them the arousal for them from above?
308. אף על פי שלא היו מתעוררים מקודם בעצמם Even though they were not aroused from before in themselves.
309. אך הכלל הוא כשהאדם עושה איזה מצוה בחשק ובהתלהבות גדול However, the rule is, when the person does some mitzvah with desire and great excitement,
310. אזי מביא התפארות להבורא ברוך הוא Then there comes spendor to the Borei Barchu.
311. שהבורא ברוך הוא מתפאר עצמו בפני כל המלאכים באותו אדם That the Borei Barchu spendorizes himself before all the angels with the letters Adam.
312. האיך הוא מחבב מצות הבורא ועושה בשמחה גדולה רצון הבורא ברוך הוא That they cherish the Borei's mitzvot and with great simchah do the will of the Borei Barchu.
313. ויש לו התפארות מזה האדם There is for Him the splendor from this person.
314. אזי רצון הבורא Then it is the desire of the Borei,
315. להשפיע לברואים שכל גדול יותר ממה שהיה להם מקודם to flow to the creation a much greater intellect than what there was for them from before.
316. נמצא כשאדם עושה זה המצוה בפעם שנית Therefore, when a person does this mitzvah a second time,
317. עושה בשכל גדול יותר they are doing it with a much greater intellect.
318. אבל כשעושה המצוה בפעם ראשון But, when they are doing the mitzvah for the first time,
319. לא עשה בזה השכל שעושה בפעם שנית The were not doing it with this (greater) intellect as they were doing in the second time.
320. בשביל שמצוה שעשה בראשונה היה מביא התפארות להבורא ברוך הוא And from the fact that the mitzvah that was done first was bringing splendor to the Borei Barchu.
321. ומכח זה התפארות הבורא משפיע לו שכל גדול יותר And from the strength of this splendor, the Borei flowed to them a much greator intellect.
322. וזה פירוש הגמרא אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות מיד היו נגאלין And this is the explanation of the Gemora. If only Israel would observe two Sabbaths, they would be immediately redeemed.
323. רצה לומר דוקא שתי שבתות צריכין לשמור It means to say that they need to specifically observe two Sabbaths.
324. כי בשבת ראשונה עדיין אינם בהשכל גדול איך לעשות המצוה For with the first Shabbat, they still don't have the great intellect on how to do the mitzvah.
325. רק שמביאין התפארות להבורא בהמצוה שעושה בפעם ראשונה כנ"ל Only that they are bringing the splendor to the Borei from the mitzvah that they are doing for the first time as explained above.
326. והבורא ברוך הוא משפיע לו שכל גדול על ידי זו המצוה And the Borei Barchu flows upon them a great intellect through this mitzvah.
327. שאז הוא מעורר להברואים לעשות המצוה בשכל היותר הגדול Then He is the arouser for the creations to do the mitzvah with a much greater intellect.
328. לכן צריך שתי שבתות כנ"ל Therefore, two Sabbaths are required as stated above.
329. נמצא הצדיקים מביאין תענוג במעשים טובים שלהם כביכול להבורא Therefore, the tzaddikim bring great delight through their good works as it were to the Borei.
330. ויש כמה צדיקים שיש להם מדריגה גדולה And there is a type of tzaddik that there is for them a great level.
331. שרואים באספקלריא המאירה האיך שמביאין התענוג להבורא ברוך הוא that sees with a clear mirror that they are bringing delight to the Borei Barchu.
332. וזהו פירוש הבל הציץ בשכינה And this is the explanation of ___ the crown in with the Shechinah. (crown is holy plate with Hashem's name engraved.)
333. והבן And the understanding will understand.
334. ___ ____
335. או יבואר ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו Or one will explain "He took from the stones of the place and set them around his head" (28:11)
336. פירוש כי האותיות נקראו אבנים בספר יצירה The explanation is that the letters are called stones in the Sepher Yetzirah.
337. והצדיק לוקח האותיות של קדושה שהם של ה' And the tzaddik is taking from the stones of holiness, that they are from Hashem.
338. זהו מאבני המקום This is from the stones of The Place.
339. הוא ממקומו של עולם They are from before the world. (time)
340. דהיינו על ידי שמדברים דברים קדושים תמיד That is, through continously speaking holy words,
341. גורם שדיבורו עושה רושם למעלה causes that their words will make an imprint above.
342. זהו וישם מראשותיו This is "And he placed them at his head."
343. ששם הדיבורים לראשון כל ראשונים That he set the matters first of all the heads.
344. שישמע אותיות שלו So that he heard letters for him.
345. שמבקש תפלה על ידי צרופי אותיות הקדושים That his prayers were asked through combinations of holy letters.
346. הם כ"ב אתוון They are like 22 tendrils.
347. והצדיק גורם שיחקקו למעלה כ"ב אתוון של דבוריו And the tzaddik causes there to be engraved from above 22 tendrils from his words.
348. זהו וישכב במקום ההוא This is, "And he laid down in the place."
349. אותיות וישכב רמז יש כ"ב אותיות במקום The letters "and he laid down" hint there are 22 letters in the place.
350. היינו הקדוש ברוך הוא שעשה רשימה למעלה בתפילתו בכ"ב אותיות That is, the Kodesh Barchu that made an imprint from above with his prayers with 22 letters.
351. והבן And the understanding will understand.
352. ____ ______
353. ויחלום והנה סולם כו' And he dreamed a dream, and behold, a ladder, etc.
354. דהאדם בתחילת עבודתו That the person in the beginning of their service,
355. מתלהב לבו בקרבו בחושבו enflamed their heart through their thoughts.
356. שעל ידו מתנהגים כל העולמות העליונים And through this, he had delighted all the supernal worlds,
357. ובזה לבו הולך וחזק בעבודתו And in this, their heart went and strengthened their service.
358. ואחר כך כשכבר חזק בעבודתו And afterwards, when they were strong in their service,
359. אז אין חושב כלל רק להשם יתברך then they did not think at all except of Hashem Yitbarach.
360. והשם יתברך יתענג בו And Hashem Yitbarach will delight in them.
361. שהוא יהא מרכבה לשכינה That they are a chariot for the Shechinah.
362. זהו ויחלום לשון חוזק And this is and he dreamed, meaning strengthening.
363. כמו ישעיה לח טז As it is said in Isaiah 38:16
364. אֲדֹנָי, עֲלֵיהֶם יִחְיוּ; וּלְכָל-בָּהֶן חַיֵּי רוּחִי, וְתַחֲלִימֵנִי וְהַחֲיֵנִי. 16 O Lord, by these things men live, and altogether therein is the life of my spirit; wherefore recover Thou me, and make me to live
365. ותחלימני ותחייני And recover Thou me and make me to live.
366. שיתחזק עבודת ה' בלבו שהוא חזק בעבודתו That is they will strengthen in the service of Hashem in their heart, so they will be strong in their service.
367. דהיינו בעת התחלתו בעבודתו שצריך חיזוק That is, in the time of the recovering in their service, that one needs strengthening
368. החיזוק הוא על ידי זה The strengthening is through this:
369. והנה סולם מוצב ארצה And behold a ladder was standing on the earth.
370. שהוא מוצב ארצה אדם בעולם הזה That it was standing on the earth - a person in this world.
371. וראשו מגיע השמימה And its head reached to the heavens.
372. בעבודתו מגיע למעלה That their service reached above.
373. והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים בו And behold, angels of Elohim ascended and descended on it.
374. שמלאכי מעלה מתעלים על ידו That he angels ascending were ascending through":
375. זהו בו This is "in them."
376. על ידי האדם through the person.
377. ולהיפך חס ושלום And the opposite, heaven forfend,
378. גורם ירידה caused a descent.
379. כמאמר חכמינו ז"ל As is said by the sages of blessed memory,
380. משחרב בית המקדש נתמעטה פמליא של מעלה כביכול When the Beyt HaMikdash (Temple) was destroyed, the numbers of the heavenly court were reduced as it were. Chagigah 13b
381. אמנם אחר כך שכבר חזק בעבודתו Indeed, afterwards, as they were already strong in their service,
" 382. אז חושב והנה ה' נצב עליו Then they were thinking ""And behold, Hashem is standing above them.""
Rashi: And behold, the Lord was standing over him: to guard him."
383. הוא על ידי עבודתו שיהא מרכבה לשכינה It was through thir service that they would be a chariot for the Shechinah.
384. והבן And the understanding will understand.
385. _____ _____
386. נצב עליו גו' (And Hashem) was standing over him, etc.
387. אני ה' אלהי אברהם אביך ואלהי יצחק כו' I am Hashem, the G-d of Avraham your father, and the G-d of Yitzak, etc. (28:13)
388. ומקשה בעל הטורים And the Baal HaTurim questions,
389. למה גבי יצחק לא כתיב אביך Why, concerning Yitzak, does it not write "Your father?"
390. ונראה לי בסייעתא דשמיא And it appears to me, with Heaven's help,
391. דהנה אברהם הלך מארץ ישראל לחוץ לארץ למצרים that behold, Avraham went from the land of Israel outside the land to the land of Mitzraim.
392. מה שאין כן ביצחק But this was not so with Yitzak.
393. אמרו רבותינו בראשית רבה סד The Rabbis say in Beresheis Rabbah 64:3
" 394. ____ AND THE LORD APPEARED UNTO HIM, AND SAID: GO NOT DOWN INTO EGYPT; DWELL IN THE LAND (ib. 2). Cultivate the land, be a sower, be a planter. Another interpretation of DWELL (SHEKON) IN THE LAND is: cause the Shechinah to dwell in the land. SOJOURN IN THIS LAND (ib. 3). R. Hoshaya said: [God said to him]: ‘Thou art a burnt-offering without blemish: as a burnt offering becomes unfit if it passes out beyond the Temple enclosures, so wilt thou become unfit if thou goest without the country.’
"
395. שלא היה רשאי לצאת לחוץ לארץ he was not allowed to go outside of the land.
396. לכן ליעקב שהותר לו גם כן ללכת מארץ ישראל לחוץ לארץ Therefore, for Yaakov, who was also permitted to go from the land of Israel to outside of the land,
397. נאמר אלהי אברהם אביך it is said, the G-d of Avraham, your father.
398. ולא כתיב אביך גבי יצחק And "Your father" was not written concerning Yitzak.
399. להורות על הטעם הנזכר לעיל מצד שבבחינות היתר זה אברהם הוא אביך For the illumination of the reason for the mentioning above from the aspect that the level of this inquiry that Avraham is our father. (huh?)
400. כי יש לו השתוות עמו בהיתר זה For there is for him a desire for the nations in permitting this. (huh)
401. מה שאין כן גבי יצחק But this is not so for Yitzak.
402. והבן And the understanding will understand.
403. _____ _____
404. או יאמר והנה ה' נצב עליו ויאמר וכו' Or one will say that Hashem stood above him and said, etc. (28:13)
405. דידוע דאברהם אבינו עליו השלום עבד ה' באהבה That it is known that Avraham our father, peace be upon him served Hashem with love.
406. ויצחק ביראה וכל אחד חושב שיתענג ויתפאר השם יתברך בעבודתו And Yitzack with fear, and each one thinks that they will delight and adorn Hashem Yitbarach with their service.
407. אברהם אבינו עליו השלום חשב שיתפאר יתברך בעבודתו Avraham our father, peace be upon him thought that he would adorn the Yitbarach with his service (with love.)
408. ויצחק חשב שיתפאר השם יתברך בעבודתו ביראתו And Yitzak throught that he woul adorn Hashem Yitbarach with his service in fear.
409. והתפארת הוא מדת יעקב אבינו עליו השלום And Tiferet is the attribute of Yaakov our father, peace be upon him.
410. ולכן אמרו חכמינו ז"ל בראשית רבה עו And therefore, the sages of blessed memory said in Beresheis Rabba 76:1
411. ____ 1. THEN JACOB WAS GREATLY AFRAID, etc. (XXXII, 8). R. Phinehas commenced thus in R. Reuben's name: Trust in the Lord with all thy heart (Prov.III, 5). Two people received God's assurances, yet they were afraid: the chosen one of the Patriarchs and the chosen one of the Prophets. The chosen one of the Patriarchs was Jacob, as it says, For the Lord hath chosen Jacob unto Himself (Ps. CXXXV, 4). Now the Holy One, blessed be He, had said to him, And, behold, I am with thee (Gen. XXVIII, 15), yet eventually he was afraid: THEN JACOB WAS GREATLY AFRAID.
412. שיעקב בחיר שבאבות שמדריגתו גדולה That Yaakov was the chosen one of the fathers for he was in a very great level.
413. כי כל האבות תשוקתם למדת יעקב For all the fathers sought after the attributes of Yaakov.
414. שכל אחד היה חפץ שהשם יתברך יתפאר בו That each one was desiring that Hashem Yitbarach would be adorned in them.
415. אפס שיעקב הביא עולם התפארת שיהא באתגליא Neverthless, since Yaakov brought the world Tiferet, he will be exalted.
416. וזהו והנה ה' נצב עליו And this is Hashem stood over him.
417. שהיה עליו על ידי שעבד בהתפארות And He was over him through his serving with the Tiferet.
418. והיה מרכבה לה' על ידי עולם התפארת And he was a chariot for Hashem through the world of the Tiferet.
419. ויאמר אני ה' אלהי אברהם אביך ואלהי יצחק And He said, "I am Hashem, the G-d of Avraham your father and the G-d of Yitzak.
420. פירוש במה שאני נצב עליך שהוא התפארות The explanation is, in that I am standing over you that is the Tiferet,
421. זה הוא גם כן של אברהם ויצחק This is also from Avraham and Yitzak.
422. שהם חשבו גם כן שיתפאר השם יתברך מאהבתו ומיראתו That they were esteemed also, because they beautified Hashem Yitbarach with the love and the fear.
423. והבן The understanding understand.
424. ____ _____
425. ויקרא שם המקום ההוא בית אל And he called the name of the place "Beyt 'El." (28:19)
426. והענין כי כל הברואים מהשם יתברך על ידי אותיות נבראים And the matter of interest is that Hashem Yitbarach did all the creating through the letters with which they were created.
427. ויש לאותיות נקודות עליונות ואמצעות תחתיות And there are for the letters supernal Nekudot and middle Nekudot, and lower Nekudot
428. כמו כן להנבראים יש תנועה שמתנענע על ידי התעוררות העליון Likewise, for the creations, there are vowels that are moved through the arousal of the supernal.
429. והיא נקודה עליונה And it is the supernal vowel.
430. ויש שמתנענע על ידי התעוררות התחתון And there is movement through arousal from below.
431. וכנגד זה נקודה התחתונית And correspoinding to this is a lower vowel.
432. ויש שהתנועה נקשרה ונקבע בטבע הבריאה נגד זה נקודה האמצעית ___
433. היינו מלאפום הנקרא שורק That is ____ that is called "Only" ---
434. אותיות קשר the letters bind.
435. והנה ליעקב אבינו היה התעוררות העליון And behold, that Yaakov our father was arousing the supernal.
436. ולזה נאמר בו ויחלום חלום נקודה עליונה And of this it is said of him, "And he dreamed a dream" --- supernal Nekudot.
437. ולזה נאמר והנה ה' נצב עליו And from this it is said, "And behold, Hashem stood above him."
438. כי היה לו התעוררות עליון Because for him, there was a supernal arousing.
439. והוא הוליד את יוסף And he begot Yosef.
440. הוא מדת התקשרות נקודה אמצעית He had the attribute of connecting the middle vowel.
441. ויעקב לפי מדתו נקודת חולם And Yaakov, according to his attribute dreamed vowels.
442. לזה ויקרא למקום ההוא בית אל From this (comes) "And he called this place 'Beyt El'."
443. כי הוא הבית אשר בו שרוי אל For this is the house in which 'El is situated ---
444. התעוררות עליון Arousing the supernal.
445. והבן And the understanding understand.
446. _____ _____
447. אם יהיה אלהים עמדי If Elohim will be with me (28:2)
448. עיין רמב"ן Look in Ramban
449. הלא כבר הבטיח לו האל Didn't the El already promise it to him?
450. ועיין שם And look there.
451. שהביא בשם המדרש שיר השירים רבה ב And it is brought in the name of the Midrash Shir HaSharim 2:32
452. אולי יגרום החטא Perhaps he will give rise to a sin.
453. ונראה לי שראה במראה החלום And it seems to me that he looked in the vision of the dream.
454. והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך והשיבותיך אל האדמה And behold, I am with you, and I will safegurad you wherever you go, and I will return you to the land.
455. כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דברתי לך And I will not forsake you until I have done that which I spoke of.
456. ולכאורה הבטחת עד אם עשיתי כו' ויבקשו מאל And to explain the promise was only until "I have done."
457. אין לו פירוש רק שהבטחת של השם יתברך היה בזה האופן There is no explanation except that the promises of Hashem Yitbarach were in this way.
458. כי השם יתברך מסייע לבני אדם לעבדו For Hashem Yitbarach was a helper to the sons of man to help Him.
459. כי הוא המלך הטוב והמטיב For He was the good and beneficent king.
460. הבוחר בעבודתם אהבתם ויראתם ומלמדם בדרך זו תלך ומשמרם The chosen in the service with love and fear, and to teaching them in this way he will go and to guard him.
461. ומצילם מכל דבר רע בטובו הגדול And to rescue him from all evil matters through His great goodness.
462. אמנם בני אדם אשר יש להם כח ושכל להתפלל Indeed, the son of man, for whom there is the strength and the intellect to pray.
463. אזי אינו נותן להם עד שיתפללו Then it is not given to them until they will pray,
464. ויבקשו מאל בקשתך And they asked from 'El
465. אכלם ושמירתם והצלתם And He will feed them and He will guard them and rescue them.
466. כמאמר חכמינו ז"ל בראשית רבה מה As it is taught in Beresheis Rabbah 45:5
467. מפני מה אמותינו עקרות Because of what were our mothers barren?
468. מפני שהקדוש ברוך הוא מתאוה לתפילתן Because the Kodesh Barchu desired their prayers.
469. וכמאמר חכמינו ז"ל ברכות יז ע"ב And as the sages of blessed memory said in Berechos 17b
470. שמעו אלי אבירי לב Listen to me, you fierce hearted ones,
471. הרחוקים מצדקה ישעיה מו יב That are far from righteousness. (Isaiah 46:12)
472. שכל העולם כולו ניזון מצדקה והם בזרוע That the entire world is nourished from tzaddakah, and this is "through the seed."
473. אמנם בני אדם שאין להם שכל להתפלל ולעבוד לפני השם יתברך Indeed, the son of man that does not have the intellect to pray and to serve before Hashem Yitbarach,
474. אינו עוזבם ומשמרם בחסדו הגדול כל זמן שלא יתפללו He does not abandon, and He guards them with His great kindness all the time they do not pray.
475. כמאמר חכמינו ז"ל שומר פתאים ה' תהלים קטז ו As the sages of blessed memory said, Hashem safeguardes the simple. (Tehillum 116:6)
476. למשל הבן הסומך על שולחן האב From the saying, "The son relies on the father's table."
477. אמנם כשרואה האב שהבן יכול לפרנס את עצמו בטוב Indeed, when the father sees the son will be able to sustain his own goodness,
478. אינו סומך על שלחנו he does not rely upon his table.
479. כך הצדיקים בזרוע ואינם ניזונים בצדקה However, the Tzaddikim, when they are scattered, and are not nourished with tzaddakah. (Read section in Berechot 17)
480. וזה לא אעזבך עד אשר אם את אשר דברתי לך And this is, I will not forsake you until I have done for you that which I have spoken of you.
481. כלומר כשאעשה מה שהבטחתי לך ותשוב ישראל As it is said, when I have done what I promised to you and returned you to Israel,
482. אז כשתתפלל אמלא בקשתך ומשאלתך Then, when you pray, I will fulfill your requests and desires.
483. וכשלא תתפלל תעזוב שמירתך ממך And whn you will not pray, you will be forsaken from My guarding you.
484. אמנם בדרך קודם שתכנס לארץ ישראל Indeed, before you enter to the land of Israel,
485. ולא יהא לך שנים עשר שבטים And there will not be for you 12 tribes,
486. אז אין אתה עדיין בשלימות Then you are not yet whole.
487. אז אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך Then, I am with you and I will guard you everywhere you will go.
488. ואנכי אסייע לך בצדקה אפילו שלא תתעורר עצמך בתפלה And I will help you with tzadakah, even if you will not arouse it yourself with prayer.
489. אמנם אחר שאעשה את אשר דברתי לך Indeed, after I have done that which I have spoken of to you,
490. אז להתעוררות התחתון לתפלה אתה צריך Then, the arousal will be from below, and you need to pray.
491. וזה כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דברתי לך And this is, I will not forsake you until I have done that which I have spoken of to you.
492. ולאחר שאעשה אתה צריך התעוררות מעצמך And after I have done for you, you need to arouse it for yourself.
493. ועל זה אמר יעקב אבינו עליו השלום And about this said Yaakov, our father, peace be upon him,
494. אם יהיה אלהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך If you will be an Elohim with me and guard me in the this way that I am going,
495. ושבתי בשלום אל בית אבי And return me in peace to the house of my father,
496. והיה ה' לי לאלהים and Hashem was an Elohim for me,
497. היינו שיסייע לי האל אפילו כשאהיה בתכלית השלימות ואהיה בארץ ישראל That is that the El will be a helper for me, even when I will be in the beginning of completeness and I will be in the land of Israel.
498. ויהיה בי כח לעבדך And there will be in me strength to serve You.
499. תסייע לי אתה בצדקה You will be a helper for me with Your tzadakah.
500. כי צדקה ממך אקוה For Tzadakah from You, I will wait.
501. ואין אני סומך על מעשי ועל תפלתי And I will not trust in my works and upon my prayers.
502. וזה אם יהיה אלהים עמדי כו' And this is, if you will be an Elohim with me, etc,
503. ושבתי בשלום אל בית אבי And return me in peace to the house of my father,
504. והיה ה' לי לאלהים And Hashem will be an Elohim for me.
505. כלומר כאשר אשוב בשלום אל בית אבי As it is said, If I return in peace to my father's house
506. אני רוצה שה' יהיה לי לאלהים ויסייע לי מן השמים בחסדו וברחמים ובצדקה I desire that Hashem will be an Elohim for me and assist me from the heavens with His kindness and mercy and tzadakah.
507. ואיני רוצה להשען על מעשי And I do not desire to lean upon my actions.
508. וכן דרך צדיקים שאינם רוצים להשען על מעשיהם כלל And so, the way of the tzaddikim is they do not desire to depend upon their works at all.
509. ואפשר לזה כיון המדרש אם יהיה אלהים עמדי It is possible that this meaning of the the Midrash "If you will be an Elohim with me.
510. מכאן שאין הבטחה לצדיקים בעולם הזה ___ there is not the promise for tzaddikim in this world.
511. והוא על דרך שפירש רש"י בפרשת ואתחנן And this is according to the way it is explained by Rashi in Parachas Vaetchanan.
512. ____ I entreated: Heb. וָאֶתְחַנַּן [The word] חִנּוּן [and its derivatives] in all cases is an expression signifying [requesting] a free gift. Even though the righteous may base a request on the merit of their good deeds, they request only a free gift of the Omnipresent. Because God had said to him [Moses],“and I will favor (וְחַנֹּתִי) when I wish to favor (אָחֹן)” (Exod. 33:19), he [Moses], he spoke to Him [God], using the expression וָאֶתְחַנַּן. Another explanation: This (חִנּוּן) is one of ten terms which denote prayer (Sifrei).
513. אף על פי שיש להם לצדיקים לתלות במעשיהם הטובים אין מבקשים מאת הקדוש ברוך הוא אלא מתנת חנם Even though it is for the tzadikim to depend on good works, they do not ask from the Kodesh Barachu except for free favor.
514. ומעשיהם הטובים קטן בעיניהם And their good works are small in His eyes.
515. כי לפי הפשוט כיון שהקדוש ברוך הוא מבטיח היאך שייך אין הבטחה לצדיקים That according to the simple meaning, because when the Kodesh Bzarchu promises, how is the promise not made to tzaddikim?
516. הלא כל דבור ודבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא לטובה Is not each and every word that goes forth from the mouth of the Kodesh Barchu for goodness?
517. אינו חוזר And there is no going back.
518. ואפילו על תנאי אינו חוזר And even if they will be poor, He will not go back.
519. אפס לפי דברינו יתכן Nevertheless, according to our words, it might be possible.
520. שהבטחת השם יתברך כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דברתי לך That the promises of Hashem Yitbarach, "That I will not forsake you until I have done that which I spoke of to you."
521. ואחר שיהיה בתכלית השלימות And afterwards, they will have reached the goal of completeness.
522. אזי הוא צריך להתעוררות התחתון Then, they need to arouse below,
523. ועל זה אין הבטחה לצדיקים כו' And according to this, there is not the promise for the tzaddikim, etc.
524. והבן And the understanding will understand.
525. ____ _____
526. והיה ה' לי לאלהים כו' And Hashem was an Elohim for me, etc. (28:21)
527. כבר עמדו בזה המפרשים על בקשת יעקב About, And stood with me in this, the explanations about Yaakov's questions.
528. וידר יעקב כו' And Yaakov descended, etc.
529. אם יהיה כו' If you will be, etc.
530. הלא הקדוש ברוך הוא הבטיח לו הכל Didn't the Kodesh Barchu promise all of this to him?
531. למה הוצרך לבקשה אחר ההבטחה Why did he need to question the promises afterwards?
532. ונראה בסייעתא דשמיא דיעקב ביקש פרט אחר And we will see with the help of heaven that Yaakov was asking about the details afterwards.
533. שלא הבטיח לו ה' Hashem did not promise to him.
534. ועל זה היה בקשתו And it was about this he was asking.
535. דידוע דבתחילת עבודת האדם להשם יתברך צריך סעד מה' לעזרו לעובדו באמת That as it is known, that in the beginning of serving Hashem Yitbarach one needs assistance from Hashem to help their service to be in truth.
536. אמנם אמנם אחר שכבר הוא תמים בעבודתו Indeed, after they are already perfect in their service,
537. ממילא הוא מתחזק ואינו צריך סעד לתומכו By themselves, the strengthen themselves and do not need need support to help them.
538. וזה שהבטיח ה' והנה אנכי עמך And this is what Hashem promised. Behold, I am with you.
539. דהיינו מיד שאתה צריך סעד That is, immediately if you need assistance.
540. והשיבותיך אל האדמה כו' And I will return you to the land, etc.
541. ואחר שישוב לבית אביו And afterwords that he will return to the house of his father.
542. לא הבטיחו שיהיה עמו לתומכו He did not promise him that He would be with him for assistance.
543. שאינו צריך סעד שמאליו מתחזק That he would not need assistance, that he would surely be able to strengthen himself.
544. ובקשת יעקב היה גם אחר שישוב לבית אביו And Yaakov questioned if this would also be after he returned to the house of his father.
545. שיהיה השם יתברך בעוזרו That Hashem Yitbarach would still be his helpmate.
546. כי לא רצה לסמוך על עצמו שמאליו יתחזק For he did not desire to rely upon himself and strengthen himself.
547. והכל מרוב ענותנותו And all of it is from his abundant humility.
548. וזהו שפרט יעקב בבקשתו And this is the specific (reason) in Yaakov's questions to Him.
549. ושבתי בשלום אל בית אבי And I returned in peace to the my father's house.
550. והיה ה' לי לאלהים And Hashem has been for an Elohim for me.
551. דהיינו גם אחר שובי אל אבי Also , after I returned to my father.
552. והיה ה' לי דהיינו סעד לעוזרו And Hashem has been for me, that is, He strengthened him.
553. וזה היה פרט חדש And this was a new detail. (insight)
554. שלא הבטיחו ה' That Hashem did not promise him.
555. כי לא היה הבטחה רק עד שישוב For there was not the promise, except until he returned,
556. ולא אחר שישוב And not after he returned.
557. והבן And the understanding understand.
558. _____ ______
559. וירא והנה באר בשדה והנה שם שלשה עדרי צאן רובצים עליה וכו' 2. And he looked, and behold! a well in the field, and behold! three flocks of sheep lying beside it,
560. והאבן גדולה על פי הבאר And the great stone was upon the mouth of the well,
561. ונאספו שמה כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר וכו' and all the flocks gathered there and they rolled the stone from upon the mouth of the well, etc.
562. ויהי כאשר ראה יעקב את רחל וכו' And it came to pass when Yaakov saw Rachel, etc.
563. ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר And Yaakov approached and rolled the stone from upon the mouth of the well. ( 29:2-10)
564. נראה לפרש על דרך רמז We see from the explanation upon the way of a hint,
565. שהנה ידוע שהשם יתברך משתוקק תמיד להשפיע טובות על עמו ישראל That behold, Hashem Yitbarach always desires to flow goodness upon His people Israel.
566. אך כביכול הסטרא אחרא מעכב נביעות שפע However, as it were, the Sitra Achra would prevent the flow of abundance,
567. רק בזמן שישראל מתעוררים בשמחה except in the time that Israel arouses it with simcha.
568. אז זאת השמחה דוחה את החיצונים מלהמניע השפע מלהשפיע Then these joys thrust away the superficialities from shaking the flow from the Pourer.
569. ואז השם יתברך ברוב רחמיו וחסדיו משפיע שפע ברכה על עמו ישראל And then, Hashem Yitbarach in His abundant mercy and kindness pours a flow of blessings upon His people Israel.
570. וזהו וירא והנה באר הוא נביעות השפע And this is, and he looked, and behold a well was gushing forth the flow.
571. וידוע ששדה רומז לחקל תפוחין קדישין And as it is known that the field hints of a field of holy seers.
572. __ Rarhi looked down: Heb. וַיַּשְׁקֵף, looked, that is to say that He turned toward them to destroy them, and the Targum [Onkelos] renders: וְאִסְךְתְּכֵי. This too is an expression of looking, like “to the field of seers” (Num. 23:14), [which Onkelos renders:] לַחִקַל סָכוּתָא
573. שהשם יתברך יש לו תענוג גדול להשפיע That for Hashem Yitbarach, there is for Him great delight to flow.
574. והנה שם שלשה עדרי צאן And behold there were three flocks of sheep.
575. רמז לשלש רגלים שבשנה It hints that three times you will keep a feast in the year. (Shemot 23:14)
576. והאבן גדולה על פי הבאר And the great stone was upon the mouth of the well,
577. רומז להסטרא אחרא hints of the Sitra Achra.
578. שמכונה בשם אבן That the meaning is in the name "stone."
579. כמבואר במאמר חכמינו ז"ל קידושין ל ע"ב As is taught by the sages of blessed memory in Kidushin 30b2
580. אם אבן הוא נימוח If it is a stone, it will dissolve.
581. על פי הבאר Upon the mouth of the well --
582. שמונע כביכול נביעות השפע מלהשפיע that prevents, as it were, the gushing of the flow from the flower.
583. ונאספו שמה כל העדרים רומז לכנסת ישראל And all the flocks were gathered there hints of Knesset Israel
584. לחוג את חגיהם to celebrate the feasts
585. והשמחה מתרבה וגללו את האבן מעל פי הבאר And the simchah increases itself and rolls the stone from upon the mouth of the well.
586. ודוחים את הסטרא אחרא וסייעתא דילה מלהמניע השפע מלהשפיע And drives away the Sitra Achra, with help from above from disturbing the flow from the pourer.
587. ואז שופע על עמו ישראל טובות וברכות וחסדים And then there is flowing upon the people of Israel goodness and blessings and kindnesses.
588. ____ _____
589. או יבואר וירא והנה באר בשדה והנה שם שלשה עדרי צאן רובצים עליה וכו' Or one will explain, "And he looked, and behold, a well in the field, and behold, there were three flocks of sheep laying over it, etc. (29:2)
590. דאיתא בגמרא פסחים פח. It is written in the Gemara in Pesachim 88a1
591. לא כאברהם שקראו הר ולא כיצחק שקראו שדה אלא כיעקב שקראו בית Not like Avraham that came close to the mountain and not like Yitzak that came close to the field, but like Yaakov that came close to the house.
592. והענין כי שדה אין בו דירת קבע And the matter of interest is that a field does not have a requirement of permanence.
593. ופשיטא בהר And the same with the mountain.
594. אכן בבית ודאי דירת קבע הוא Indeed, with the house (Temple) there was certainly an establishment of permanence there.
595. והנה יש שלש מדות יראה אהבה והתפארות הבורא And behold, there are three attibutes: Fearing, loving, beautifying the Borei.
596. והנה קודם שהיה להשכינה דירת קבע בארץ And behold, before the Shechina was established permantly in the land,
597. לא היה להג' מדות הנ"ל there was not the three attributes mentioned above.
598. גם כן מקום שיבואו לארץ It is also so for a place that will be brought to the land.
599. ולזאת אמר וירא והנה באר בשדה And from these it said, "And he looked, and behold, a well in the field.
600. שנקראת עדיין שדה בלא קביעות And he perceived it was still a field without permanence.
601. והנה ג' עדרי צאן רובצים האם And behold, three flocks of sheep were laying…
602. מלשון האם רובצת על האפרוחים דברים כב ו From the meaning of the mother laying upon the young. Deverim 22:6
603. כי לא היה השכינה עדיין בארץ For the Shechinah was not yet in the land.
604. והטעם והאבן גדולה על פי הבאר And the reason is: And the great stone is upon the mouth of the well.
605. רצה לומר האבן הקליפה שעדיין שולטת It means to say, the stone of the Klipah was still dominant.
606. ולזה ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר And from this, Yaakov approshed and rolled the stone from upon the mouth of the well.
607. ויקרא את שמו בית אל And he called its name Beyt El.
608. והבן And the understanding understand.
609. _____ _____
610. ויאמר להם הידעתם את לבן בן נחור וכו' And he said to them, "Do you know Laban, the son of Nachor, etc? (29:5)
611. על פי רמז נראה לי According to the hint, it seems to me.
612. נראה לי דהם אמרו מחרן אנחנו דחרן הוא מרומז על דינים It seems to me that they said we are from Haran. That Haran, it is hinting about judgements.
613. כמאמר חכמינו ז"ל בזוהר הקדוש As it was said by the sages of blessed memory in the Holy Zohar,
614. וכפירוש רש"י בסוף פרשת נח And as it was explained by Rashi in the end of Parashas Noach.
615. נון הפוכה The Nun is inverted.
616. שעד אברהם היה חרון אף That until Avraham, the wrath was kindled.
617. ____ Rashi: in Haran: The“nun” of חָרָן is inverted, to tell you that until Abram [appeared], the wrath of the Omnipresent was kindled (חֲרוֹן) , [the inverted“nun” symbolizes the change from Divine anger to Divine mercy]. — [based on Sifrei, Ha’azinu 311]
618. עיין שם Look there.
619. ולבן הוא חסד כנודע And Lavan is Chessid as is known.
620. וזה הידעתם את לבן בן נחור And this is, "Do you know Lavan the son of Nachor?"
621. פירוש שמאת הדינים מגיע חסד The explanation is that from judgements comes Chessid.
622. כמאמר חכמינו ז"ל ברכות ס ע"ב As the sages of Blessed Memory teach in Berachot 60.
623. כל מה דעביד רחמנא לטב עביד All that the Merciful One does, He does for goodness and mercy.
624. ויאמרו ידענו And they said, "We know him."
625. ויאמר להם השלום לו And he said to them, "Are things peacful with him?"
626. אם כביכול שלום למעלה בלי שום קטרוג If there, as it were, peace from above, without any denunciation,
627. מה שהדינים מתהפכים לחסדים that the judgements have been reversed to kindnesses.
628. ויאמרו שלום And they said, "It is well."
629. והנה רחל בתו באה עם הצאן And behold, Rochel, his daughter was coming with the sheep.
630. פירוש על ידי שרחל בתו באה עם הצאן קדשים ישראל The explanation is from Rachel, his daughter was coming with the holy sheep - Israel.
631. תמיד הוא מבטלת כל המקטריגים She always nullified all the accusations,
632. ושלום למעלה with peace from above.
633. שכתוב בספר חסדי As it is written in the Book of the Chassidim,
634. על פי מעשה according to the works.
635. רחל בא וצועקת לבטל כל הצרות מישראל Rachel comes with Tzaddikut to nullify all the troubles for Israel
636. עיין שם Look there.
637. והבן And the understanding understand.
638. ויהי כאשר ראה יעקב את רחל And it came to pass when Yaakov saw Rachel
639. רמז לשמחת חתן וכלה It hints of the simcha of the bridegroom and the the bride.
640. שהוא כמו שמחת רגל That is like the joy of travelers (when they arrive.)
641. הנה כתיב יחזקאל יא יט Behold, it is written in Ezekial 11:19
642. והסירותי את לב אבן And I will take your heart of stone.
643. היינו הסטרא אחרא השורה על לבות בני ישראל ומונע הנבואה מלב בני ישראל That is, the Sitra Achra resting upon the hearts of the children of Israel and prevented the prophesy from the hearts of the children of Israel.
644. כנאמר תהלים צ יב ונביא לבב חכמה As it is said in Tehillum 90:12. Bring us hearts of wisdom.
645. שהלב נובע חכמת הנבואה That the heart spouts the wisdom of prophesy.
646. וזהו ויגל את האבן הוא האבן And this is "And he rolled the stone" this is the stone.
647. ויגל את האבן הוא האבן המכשול And he rolled away the stone. The stone is the stumbling block.
648. מעל פי הבאר באר Upon the mouth of the well.
649. באר רומז על הלב The well hints of the heart.
650. שנובע נבואת חכמה That brought wise prophesies.
651. ___ ___
652. וישק יעקב לרחל וגו' And Yaakov kissed Rachel, etc. (29:17)
653. ורחל היתה יפת תואר ויפת מראה And Rachel was beautiful of form and beautiful to look at. 29:17
654. ויאהב יעקב לרחל And Jacob loved Rachel.
655. ולכאורה הפלא ופלא על יעקב אבינו עליו השלום And the explanation is wonderful, and the wonder of Jacob, our father, peace be upon him,
656. בחיר שבאבות שהתורה מעידה עליו בראשית כה כז Chosen from the forefathers, that the Torah testifies of him in Beresheis 25:27
657. ויעקב איש תם וקיים כל התורה And Yaakov was a simple man, and he fulfilled all the Torah.
658. כמאמרו עם לבן גרתי As it is said, "I sojourned with Lavan." (32:5)
659. ותרי"ג מצות שמרתי יתן עיניו ביופי And I guarded the 613 mitzvot - did he set his eyes on her beauty?
660. ומדת הצדיק הוא בהיפוך And the attribute of the tzaddik is the opposite.
661. שקר החן והבל היופי Favor is false, and beauty is vanity.
662. אשר יראת ה' כו' That he will fear Hashem, etc.
663. ושמעתי ממורי הקדוש בוצינא קדישא המגיד מורינו דוב בער And I heard my holy teacher, Butzina, the maggid of our teacher Dov Ber,
664. שהענין הוא כך That the matter of interest is thus:
665. דהנה ידוע שיעקב אבינו עליו השלום עבד להשם יתברך במדות התפארות That behold, it is known that Yaakov our father, peace be upon him served Hashem Yitbarach with the attribute of Tiferet.
666. וכל דבר שהיה בו ניצוץ מפואר And all matters that were in him were a spark from splendor.
667. אף על פי שהכלי היה דבר גשמי מן החומריות Even though the vessel was a physical matter from materialism.
668. הגביה את הניצוץ המפואר והעלה אותו לשרשו He raised the splendorous spark and elevated it to its root,
669. ועבד בזה להבורא יתברך and through this, served the Borei Yitbarach.
670. ובשביל זה וישק יעקב לרחל And it was on account of this, "And Yaakov kissed Rachel."
671. ורחל היתה יפת תואר ויפת מראה And Rachel was beautiful of form and beautiful to look at.
672. ויאהב יעקב את רחל And Yaakov loved Rachel.
673. שיעקב ראה את רחל שהיה בה ניצוץ מפואר והגביה אותו לשורשו לשורש העליון That Yaakov saw Rachel, that there was in her a spark from splendor, and raised it to its root, to it's supernal root.
674. ועבד בזה להשם יתברך And through this served Hasem Yitbarach.
675. וזהו כוונת הכתוב בראשית לט יב And this is the meaning of Beresheis 39:12,
676. וינס ויצא החוצה And he fled and he went outside.
677. שהנה ידוע שזאת הרשעה קשטה עצמה לפני יוסף הצדיק That behold, it is known that this was an evil woman that decorated herself before Yosef, the tzaddik.
678. כמאמר חכמינו ז"ל As the sages of blessed memory said:
679. בגדים שלבשתה שחרית לא לבשה ערבית The clothes she wore for him in the morning, she would not wear in the evening. Yoma 35b3
680. וזהו וינס ויצא החוצה שהוציא הניצוץ המפואר החוצה מן החיצונים להקדושה And this is, and he fled and he ran outside, that he took the spark from the beauty outside, from the superficial to the holy.
681. והגביה אותו למעלה ועבד בזה להשם יתברך And he raised it above, and through this, served Hashem Yitbarach.
682. והנה ידוע שיוסף עבד להשם יתברך במדה אחרת And behold, it is known that Joseph served Hashem Yitbarach with other attributes.
683. ובזה העת עבד להשם יתברך במדות התפארת And in this time, (Yaakov) served Hashem Yitbarach with the attribute of Tiferet.
684. כנאמר לעיל וידוע כי כל צדיק שעובד להשם יתברך באיזה מדה מהמדות As it is said above, and it is known that each tzaddik served Hashem Yitbarch with their attribute from the attributes.
685. זוכה לראות את הצדיק שעבד להשם יתברך גם כן במדה הזאת You will merit to see the tzaddik that serves Hashem Yitbarach also with these attributes.
686. ובשביל זה אמרו חכמינו ז"ל סוטה לו ע"ב And for the sake of this, the sages of blessed memory said in Sanhedren 104b4
687. דמות דיוקנו של אביו ראה That he saw the image of his father.
688. והמשכיל יבין And the learned will understand.
689. _____ _____
690. ויבא גם אל רחל ויאהב גם את רחל מלאה And he came also to Rachel, and he also loved Rachael more than Leah. (29:30)
691. יבואר כי עיקר חיותו של יעקב בבית לבן היה מחמת רחל And I will explain that the essence of the vitality of Jacob in the house of Lavan was because of Rachel.
692. כידוע אפס על ידי רחל As it is known, (he was nothing) except through Rachel.
693. שבעבורה היה בבית לבן גרם שתהיה גם לאה לאשתו That it was on her behalf that he was in the house of Lavan, causing that Leah would also be his wif.
694. ונמצא רחל היא הגורמת And therefore, Rachel was the cause
695. שלאה גם כן היתה לאשתו That Leah was also his wife.
696. ובאהבתו את רחל אהב אותה בעצמה And with his love for Rachel, he loved her within himself.
697. ועוד אהבה יתירה שהיא הגורמת לו And there was another additional love that she caused for him.
698. שצדקת כלאה תהיה גם כן לאשתו That it was because of the righteousness of Leah that she would also be his wife.
699. וזהו שאמר ויאהב גם את רחל And this is said, And he also loved Rachel.
700. פירוש ועוד אהבה היה אהב אותה לרחל מלאה And the explanation, And another love was loving Rachel more than Leah.
701. פירוש על ידי לאה שהיתה אשתו And the explanation is, through Leah that was his wife,
702. ורחל שהיא הגורמת And Rachel was the cause,
703. ניתוסף ביעקב אבינו עוד אהבה לרחל There was added in Yaakov our father, another love for Rachel.
704. והבן And the understanding understand.
705. _____ _____
706. או יאמר ויבא גם אל רחל ויאהב גם את רחל מלאה ויש Or one will say, and he also came to Rachel, and he also loved Rachel more than Leah. (29:30)
707. ויש לדקדק מה גם השני And there is the grammar question, why the second "also?"
708. ובזה יבואר פירוש רש"י על פסוק And through this, I will explain Rashi's explanation on the passage:
709. ויזכור אלהים את רחל And Elohim remembered Rachel. 30:22
710. ויזכר א-להים את רחל:זכר לה שמסרה סימניה לאחותה, ושהיתה מצירה שלא תעלה בגורלו של עשו שמא יגרשנה יעקב לפי שאין לה בנים, ואף עשו הרשע כך עלה בלבו כששמע שאין לה בנים. הוא שייסד הפייט (קרובות דר"ה שחרית) האדמון כבט שלא חלה, צבה לקחתה לו ונתבהלה And God remembered Rachel: (Gen. Rabbah 73:4) He remembered for her that she gave over her signs to her sister [Leah] and that she was troubled lest she fall into Esau’s lot, perhaps Jacob would divorce her because she had no children. The wicked Esau also got that idea when he heard that she had no children. This is what the paytan incorporated [into his poem for the first day of Rosh Hashanah, entitled אֶבֶן חוּג]: When the ruddy one (Esau) saw that she (Rachel) had not experienced birth pangs, he wished to take her for himself, and she was terrified.
711. זכר לה סימנין שמסרה לאחותה ושהיתה מצירה שלא תעלה בגורלו של עשו Leah remembered that she had passed on the sign to her sister, and she was troubled lest she fall into the lot of Esav
712. והנה לכאורה נראה מפירוש רש"י שהם שני טעמים And behold the explanation. We see from the explanation of Rashi there are two reasons.
713. ובאמת הוא טעם אחד And in truth, he is the first reason.
714. כי באמת איך שייך שיעקב אבינו יגרש את רחל בשביל שאין לה בנים For in truth, ___ that Yaakov our father approached Rachel for the sake that she had no children?
715. הלא היו לו בנים מלאה ומשפחות Were there not children for him from Leah and the maidservants?
716. ולמה יגרש את רחל אחר הנשואין בשביל שאין לה בנים ממנה And why would he divorce Rachel after marriage because there weren't any children from her?
717. על כן נראה דטעם אחד הוא דהנה כתיב במדרש על פסוק Therefore, it is seen that the first reason, behold, it is written in the Midrash on the passage.
718. ועיני לאה רכות And the eyes of Leah were tender
719. שהיו הבריות אומרים שני בנים לרבקה ושתי בנות ללבן כו' That the creation said, "Two sons for Rivka and two daughters for Lavan, etc."
720. עיין שם Look there.
721. ונמצא בשעה שרחל מסרה הסימנים ללאה And therefore, at the time that Rachel passed the sign to Leah,
722. עדיין לא היתה יודעת שיעקב אבינו ישא גם אותה And she still did not know that Yaakov, our father, will also marry her.
723. והיתה מצירה שלא תפול עכשיו בגורלו של עשו And she was troubled that she would not fall into the lot of Esav.
724. וזהו שפירש רש"י זכר לה הזכות שמסרה ללאה הסימנים And this is the explanation of Rashi: Leah remembered. The merit that she had passed the sign to Leah.
725. נמצא עכשיו שיעקב נשא את לאה Therefore, now that Yaakov married Leah,
726. והיא לא יודעת שיעקב ישא גם אותה And she did not know that Yaakove would also marry her,
727. והיתה יראה שלא תפול בגורלו של עשו And she (Leah) feared lest she (Rachel) fall into the lot of Esav.
728. כיון שיעקב נשא את לאה תשאר היא חס ושלום בגורלו של עשו Since Yaakov married Leah, there will be left for her, heaven forfend, to be in the lot of Esav.
729. וזאת היה צר לה And these were troubling Leah.
730. ואף על פי כן מסרה הסימנים ללאה Even though she gave the sign to Leah,
731. וזהו שפירש רש"י שמסרה הסימנים ללאה And this is Rashi's explanation, that she passed the sign to Leah.
732. נמצא ישא יעקב את לאה Therefore, Yaakov married Leah.
733. והיתה מצירה שעכשיו תפול בגורלו של עשו And she was troubled now that she (Rachel) would fall in the lot of Esav.
734. ובזה יובן מה שכתוב במדרש And through this, you will understand what is written in the Midrash.
735. שאחר כך שנודע ליעקב שרחל מסרה סימנין ללאה That afterwards, when Yaakov knew that Rachel had passed the sign to Leah,
736. נפל שנאה ליעקב על רחל Hatred fell upon Yaakov for Rachel,
737. שמסרה הסימנים ללאה that she passed the sign to Leah.
738. ואחר כך כשנשא יעקב את רחל And afterwards, when Yaakov married Rachel,
739. וידע שכל כוונתה לשם שמים And he knew all his intentions were for the sake of heaven,
740. ניתוסף לו אהבה יתירה לרחל There was added to him an additional love for Rachel.
741. וזהו ויאהב גם את רחל מלאה And this is, and he also loved Rachel more than Leah.
742. שניתוסף אהבה מלאה That there was added love from Leah.
743. כלומר בעבור לאה רצה לומר שנודע לו עיקר כוונת רחל לשם שמים As it is said on behalf of Leah, it means to say that he knew the essence of Rachel's intentions were for the sake of heaven.
744. וזהו גם את רחל מלאה And this is, he loved Rachel more than Leah.
745. המ"ם מורה מהדבר הזה The mem teaches "from this matter."
746. כלומר שנודע לו צדקת רחל ואהבה יתירה ניתוסף לו As it is said, that he knew Rachel's kindness and more love was added for him.
747. ובזה יבואר הפסוק תהלים לא כ And through this we will come to explain the passage in Tehillum 31:20
748. מה רב טובך אשר צפנת ליראיך How abundant is your goodness which you have stored up for those that fear you,
749. פעלת לחוסים בך נגד בני אדם which you have done for those that take refuge in you before the sons of man.
750. ויבואר על פי המשנה אבות א ג And it was explained according to the Mishnah - Avot 1:3
751. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת וכו' Do not be like the servents that serve the master for the reward, etc.
752. הכלל הוא שאדם צריך לעבוד את הבורא ברוך הוא לא בשביל שום קבלת שכר כלל The rule is that a person needs to serve the Borei Barchu not for the sake of receiving any reward at all.
753. וימסור עצמו הן חלקו בעולם הזה והן חלקו בעולם הבא And to devote themselves, whether their portion is in this world, or whether their portion is in the world to come.
754. בכדי שיעשה רצון הבורא כמו שמצינו ברחל In order that they will do the will of the Borei like we find with Rachel.
755. שעשתה המצוה למסור הסימנים ללאה That she did the mitzvah of giving the sign to Leah.
756. אף על פי שעל ידי זה שוב לא ישא אותה יעקב Even though, that through this, it would return that Yaakov would not marry her.
757. ותעלה אל גורלו של עשו כנ"ל And she would fall into the lot of Esav, as explained above.
758. ונמצא חס ושלום תאבד חלקה לעולם הבא כשישא אותה עשו חס ושלום And therefore, heaven forfend, her portion of the world to come would be lost when Esav would marry her, heaven forfend.
759. אף על פי כן מסרה הסימנים ומסרה עצמה הן חלקה בעולם הזה הן בעולם הבא Even so, she gave the sign, and told herself, whether her portion is in this world or whether it is in the world to come.
760. בכדי שיעשה רצון הבורא In order that she would do the will of the Borei.
761. והנה באמת הקדוש ברוך הוא ישלם שכרו הטוב לעושי רצונו And behold, in truth, the Kodesh Barchu will complete her good reward for doing His will.
762. והאיך יעשה המצות שלא על מנת לקבל פרס על המצות And however, she did the mitzvot not for the sake of receiving a reward from the mitzvot,
763. הלא זה האמת שהקדוש ברוך הוא ישלם שכר Isn't this true, that the Kodesh Barchu will complete the reward?
764. והנה הקדוש ברוך הוא לטובת עמו ישראל And behold, the Kodesh Barchu does goodness for his people Israel.
765. בשעה שאדם עושה מצוה In the time a person is doing a mitzvah,
766. הקדוש ברוך הוא משכח מלבו שיש שכר על המצוה the Kodesh Barchu causes them to forget from there heart there is a reward for the mitzvah.
767. בכדי שיעשה המצוה שלא על מנת לקבל פרס In order that they will do the mitzvah not for the sake of receiving a token reward.
768. וזהו פירוש הפסוק מה רב טובך And this is the explanation of the passage, "How abundant is your goodness."
769. פירוש זה הוא לרב טובו להטיב לברואיו The explanation is this, that He increases His goodness for the good of His creation.
770. אשר צפנת ליראיך Which are hidden for those that fear You.
771. שהשכחת מלבם השכר מהמצות That He causes them to forget from their hearts the reward from the mitzvot.
772. וזהו פעלת לחוסים בך נגד בני אדם And this is, "Which You did for those that take refuge in You in the sight of the sons of man."
773. דהיינו השכר מהמצות לשכח מהלב בשעת עשיית המצות That is, the reward of the mitzvot is forgotten from the heart in the time of doing the mitzvot.
774. וזהו צפנת הרמז על שהקדוש ברוך הוא משכח מלב בני אדם השכר מהמצות And this is hidden, hinting that the Kodesh Barchu makes the hearts of the sons of man forget the reward of the mitzvot.
775. והבן The understanding understand.
776. ____ ____
777. טעם למה נקראו השבטים לפעמים בשם שבטים ולפעמים נקראו בשם מטות The reason, why are the tribes called by the term tribes, and sometimes called by the term staffs?
778. אלה ראשי המטות These are the heads of the tribes (staffs.)
779. ומפני מה יהודה היה מלך ויוסף היה מלך And because of what was Yehuda a king and Yosef was a king?
780. ונראה לפרש And it is seen from the explanation -
781. דהנה יש להקשות על האמהות צדקניות That behold, there is the difficulties of the matriachs righteousness.
782. כי בוודאי לא היו משגיחים על חומריות העולם הזה For certainly, they were not paying attention to the materialism of tis world.
783. רק היו מדובקים תמיד באהבת הבורא ברוך הוא But they were cleaving continuously with the love of the Borei Barchu.
784. ואיך היה שם בניהם על שם חומריות העולם הזה However, they named the chidren by names of material things in this world.
785. ראובן ראה ה' וכו' כי יאהבני אישי Reuven, "See, Hashem, etc. For now my husband will love me." (29:32)
786. שמעון כי שנואה Shimon, for I am hated.
787. לוי הפעם ילוה אישי אלי Levi, this time my husband will be joined to me.
788. וכן כולם And so on, for all of them.
789. אך באמת נראה שלכוונה גדולה But, in truth, we see great intentions.
790. כוונו אמותינו הצדקניות בזה The righteous intentions of our mothers.
791. ולמדו אותנו בזה דרך איך לעבוד להבורא ברוך הוא And we will study it in this way, that of serving the Borei Barchu.
792. ורמזו לנו שני דברים And two matters give us hints.
793. אחד שהשם יתברך ברוך הוא First, that Hashem Yitbarach, Barchu,
794. שהוא מלך גדול ואדיר is a great and powerful King,
795. ואין קץ לשיעור מרכבת כבודו And there is no end to the teachings on His chariots of glory,
796. ריבוא רבבות מלאכים ישמשנו Many myriads of angels will serve Him.
797. אף על פי כן הוא משגיח בהשגחה פרטית על עולם התחתון Nevertheless, He is watching closely the particulars of the lower world.
798. עולם השפל The base world.
799. ומשפיע טובות וברכות לעמו ישראל And He is flowing goodness and kindness to His people, Israel.
800. ולאפוקי מדעת הנפסדת והכוזבת And the heretics knowing the destruction and the falsehood.
801. וזה למדו אותנו האמהות הצדקניות And this is what we studied, the mothers righteousness.
802. לאה במה שאמרה ראה ה' בעניי Leah - why did she say "Hashem saw me in my affliction
803. כי שנואה אנכי for I am hated.
804. ונמצא למדה אותנו שהקדוש ברוך הוא משגיח עלינו בעולם השפל הזה And we find from studying her the Kodesh Barchu watches over us in this fallen world
805. להשפיע לנו טובות וברכות to flow upon us goodness and blessings.
806. ועוד למדה אותנו שדבורו של צדיק עושה רושם And another thing we studied, that the words of the tzaddik are making an impression.
807. כשהצדיק מדבר בתורה ובתפלה אזי אותן האותיות היוצאין מפיו של צדיק When the tzaddik is speaking words of Torah and prayer, then those letters going forth from the mouth of the tzaddik
808. עולין למעלה לשרשם rise above to their source.
809. ועל ידו באה השפע של עולם התחתון And through him comes the flow to the lower world.
810. והאמהות היו רוצים להמשיך השפע על עולם התחתון And the mothers desired to draw the flow upon the lower worlds.
811. בשביל זה אמרה לאה And for the sake of this, Leah said,
812. בכדי להמשיך השפע על אותו השבט הנולד עד עולם In order to draw the flow upon him, tribe that was born to the world. (That was conceived from time immemorial.)
813. שעל ידי דיבורים אלו האותיות עלו למעלה That through the speech she elevated the letters, elevated them above.
814. ועל ידם יבוא השפע לעולם התחתון And through them came the flow to the lower world.
815. וכן כולם כוונו לזאת And so, all their intentions were for this:
816. ובשביל זה נקראים האותיות בשם אבנים And for the sake of this, the letters are called by the name "stones."
817. כמבואר בספר יצירה As it is explained in Sefer Yetzirah,
818. כי כשהצדיק מדבר את האותיות בתורה ובתפלה for when the tzaddik is speaking the letters in the Torah and in the prayers,
819. אזי המה התולדות של הצדיק כמו בנים Then they are like generations for the tzaddik, like children.
820. כי הוא המוליד אותם על ידי דבורו For he is begetting them through his words.
821. ואחר כך כשהאותיות עולים למעלה לשרשם And afterwards, when the letters rise above to their roots,
822. אזי מלמדין אלו האותיות להמדבר שכל נפלא מה שלא היה להמדבר בעת הולדתם Then, learning these letters for the mind to speak wonders that it was not speaking in the time of the begetting.
823. בעת הזאת נקראים האותיות אבות להמדבר And in this time, the letters are callef fathers of the speaker.
824. ובשביל זה נקראים האותיות אבנים לשון אב ובן And for this reason, the letters are called stones, meaning father and son.
825. וכן המתרגם מתרגם גם כן על פסוק בראשית מט כד And so, the intpreter also interprets Beresheis 49:24:
826. משם רועה אבן ישראל From there, the shepherd, the stone of Israel.
827. ועל תבת אבן מתרגם אבהן And the letters for stone are interpreted as a contraction of father and son.
828. לשון אב ובן Meaning father and son.
829. שקודם המה בנים להמדבר ואחר כך נעשים אבות להמדבר כנ"ל That before, they are like sons speaking, and afterwards are made fathers to speak as explained above.
830. אך אצל יהודה אמרה הפעם אודה את ה' But concerning Yehuda, she sid this time, I will thank Hashem.
831. ___ Rashi: This time, I will thank: since I have taken more than my share. Consequently, I must offer up thanks. — [from Gen. Rabbah 71:4]
832. ורחל כשילדה ליוסף אמרה יוסף ה' לי בן אחר And Rachel, when she gave birth to Joseph, said "Hashem has added for me another son." (30:24)
833. בשביל זה היו יהודה ויוסף מלכים For the sake of this, Yehuda and Yosef were kings.
834. דהנה הכלל הוא ידוע That behold, the rule is known.
835. כשהצדיק אומר כל השפעות וטובות וברכות עלינו הוא מן השמים When the tzaddik says all the flow and goodnesses and blessings upon us are from the heavens -
836. אזי הוא ממליך עלינו את השם יתברך Then, this is kinging for us Hashem Yitbarach.
837. והוא מדת מלכות And it is the attributes of kingship.
838. ונמצא שעובד להשם יתברך במדת מלכות And therefore, is serving Hashem Yitbarach with the attributes of Malchut.
839. אזי נמשך השפעה גם כן במדת מלכות Then the flow is also drawn into the attributes of Malchut.
840. והיא שפע מלוכה And it flowed kingship.
841. ובשביל זה יהודה היה מלך And for the sake of this, Yehudah was a king.
842. מפני שבשעה שנולד יהודה היתה לאה עבדה להשם יתברך במדת מלכות Because, in the time Yehuda was born, Leah was serving Hashem Yitbarach with the attribute of malchut.
843. שהמליכה את השם יתברך עליה שאמרה הפעם אודה את ה' She declared the kingship of Hashem Yitbarach over her, saying that time "I will thank Hashem."
844. שכל השגחות והשפעות הבאה עליה הוא מן השם יתברך That all of the watching and the flow coming upon her was from Hashem Yitbarach.
845. בשביל זה נתנה הודאה להשם יתברך And for the sake of this, she was giving thanks to Hashem Yitbarach.
846. והוא מדת מלכות And this was the attribute of Malchut.
847. משכה על השבט הנולד גם כן השפעות מלוכה Drawing upon the birth of the tribe, also the flow of Malchut.
848. בשביל זה היה יהודה מלך And for te sake of this, Yehudah was a king.
849. ודוד ושלמה עד חמשה עשר דורות And David and Shlomo until fifteen generations,
850. שהיו משבט יהודה היו מלכים They were from the tribe of Yehudah, they were kings.
851. ומלך משיח יהיה משבט יהודה מזרע דוד And King Moshiach will be from the tribe of Yehudah, from the seed of David.
852. ורחל אמנו בעת הולדת יוסף היתה אמרה And Rachel, our mother, in the time she gave birth to Yosef was saying,
853. ה' לי בן אחר Hashem has added another son for me.
854. ונמצא שעבודתם היתה להשם יתברך בעת ההוא גם כן במדת מלכות And therefore, her service to Hashem Yitbarach in this time was also with the attribute of Malchut.
855. שהמליכה את השם עליה שכל השפעות הוא מן השם יתברך And she declared the kingship of Hashem Yitbarach over her (recognizing) all the flow was from Hashem Yitarach.
856. ואמרה יוסף ה' לי בן אחר And she said, Hashem has added to me another son,
857. שישפיע עלי עוד טובות That He flowed upon me more goodness.
858. על כן משכה על שבט הנולד לה גם כן השפעה ממדת מלכות Therefore, she drew upon the tribes being born to her, also, the flow from the attribute of Malchut.
859. בשביל זה היה יוסף גם כן מלך For the sake of this, Yosef was also a king.
860. ועוד מלכים שמלכו משבטו And another King of kings will be from his tribe.
861. ומשיח בן יוסף יהיה מלך And the Moshiach ben Yosef will be a king.
862. ולא עוד אלא שבזאת ההשפעה שהמשיכה על יוסף שיהיה מלך And it is nothing more than what is in this flow that is drawn upon Yosef that he will be a king.
863. גרמה גם כן שמבנימין יהיה מלך And it also caused that Benyamin will be a king.
864. והוא שאול בן קיש מלך הראשון שבישראל And this was Saul, son of Kish, the first king that was in Israel.
865. מפני כשאמרה יוסף ה' לי בן אחר Because when she said, "Hashem has added for me another son,"
866. היתה עיקר המשכת השפע על אותו שבט הנולד בעת ההוא It was essentially contining the flow upon his tribe born in this time.
867. אך בזכרה בן אחר בזה גרמה השפע על שבט בנימין גם כן However, with her mention of another son, through this she gave rise to the flow upon the tribe of Benyamin as well.
868. אך לא כל כך כמו על יוסף However, it was not entirely like it was upon Yosef.
869. וידוע שלשון מטות הוא לשון הטיה And it is known that the meaning of tribes, it has the meaning of tendency.
870. בשביל זה נקראים השבטים בשם מטות For the sake of this, the tribes are called by the names of the tribes.
871. שבעת הולדתם אמותינו הצדקניות היו ממשיכין השפע מלמעלה למטה לעולם השפל That in the time the righteous mothers were giving birth, they were drawing the flow from above to below, to the fallen world.
872. והם הנקראים י"ב גבולי אלכסון And they are called the 12 borders of a slanted roof.
873. והם הי"ב שבטים And they are the 12 tribes.
874. והמשכיל יבין And the learned will understand.
875. ____ _____
876. וירא ה' כי שנואה לאה And Hashem saw that Leah was hated
877. ויפתח את רחמה and opened her womb. (29:31)
878. ואיתא במדרש שנואה מעשי עשו בעיניה For it is written in the Midrash (71:1) That the works of Esav were hated in her eyes.
879. הענין השם יתברך מונע הטבע מן הצדיקים ומהפך מחמת שמתאוה לתפילתן And the matter of interest is that Hashem Yitbarach blocks the nature of the tzaddikim and reverses them because they have a passion for prayer.
880. כנודע שלזה היו אמותינו עקרות As it is known because of this, our mothers were barren
881. כדי שיתפללו על בנים in order that they would pray for children.
882. ולאה היתה בלא זה מתפללת And Leah was without this praying
883. שלא תפול בגורלו של עשו (but) she did not fall into the lot of Esav.
884. ולזה לא מנע השם יתברך ממנה הריון And because of this, Hashem Yitbarach did not prevent her from becoming pregnant.
885. כי די לה התפלה זו For it was sufficient for her to pray on that. (not to marry Esav.)
886. מחמת שמתאוה הקדוש ברוך הוא לתפילתן Because the Kodesh Barchu had a passion for her prayers.
887. והבן And the understanding understand.
888. _____ _____
889. בפסוק וילך ראובן כו' In the passage, "And Reuven went, etc." (30:14)
890. אלי תבוא כי שכור שכרתיך בדודאי בני כו' You will come with me, for I have surely hired you with my son's dudadim, etc. (30:16)
891. וישמע אלהים כו' And Elohim hearkened, etc.
892. ותאמר נתן אלהים שכרי אשר נתתי שפחתי לאישי And she said, Elohim has given my reward because I have given my maidservant to my husband.
893. ותקרא שמו יששכר And she called his name Issachar.
894. ויש כאן דקדוק And there is here a grammatical point.
895. למה קראה שמו יששכר על השכר שנתנה שפחתה לאישה Why did she name him Issachar from the reward for giving her maidservant to her husband?
896. הלא השכר הוא בעבור דודאי בנה Was not the reward from passing her son's Dudaim?
897. כנאמר לעיל כי שכור שכרתיך As it says above, "For I have surely hired you"
898. בדודאי בני with my son's duadim.
899. ועיין ברש"י And look in Rashi.
900. וישמע אלהים אל לאה שהיתה מתאוה להרבות שבטים And Elohim hearkened to Leah that she was desiring to increase the tribes.
901. ____ And God hearkened to Leah: That she desired and was seeking means to increase the number of tribes. — [from Gen. Rabbah 72:5]
902. כי הנה עיקר כוונת אמנו לאה הצדיקת For behold, the essence of the intentions of our righteous mother Leah
903. כדי להרבות שבטים ולא בשביל התאוה שלה חס ושלום was in order to increase the tribes, and not for the sake of her desire, heaven forfend
904. תאות הגשמיות for phycal desire.
905. ולכך שכרה את יעקב בדודאי בנה And therefore, she hired Yaakov with her son's dudaim.
906. והנה מי יברר אם היה מכוונת אמנו בשביל זה And behold, who will choose if it was the intention of our mother for the sake of this,
907. בכדי להרבות שבטים ולא בשביל התענוג שלה in order to increase the tribes and not for the sake of the delight for her?
908. והתשובה הוא כי אשה המתאוה לבעל מחמת תאות גופניות And the response is if the wife is desiring her husband since the desire is bodily,
909. כשהבעל נושא עוד אשה היא מצירה על זה When the husband marries another wife, she is troubled about this.
910. ולזה נקראה בגמרא אשה צרה לחברתה And this is called in the Gemora, a wife troubled her companion.
911. כי אשה המתאות לבעל מחמת תאוה שלה For the woman desiring the husband because of her lusts,
912. אינה רוצה שישא הבעל עוד אשה Does not desire that the husband will marry another wife.
913. והנה אמנו לאה הצדיקת שכרה את יעקב שישכב עמה בלילה הוא And behold, our righteous mother Leah hired Yaakov so he would lay with her in this night.
914. בודאי רצונה היה להרבות שבטים Certainly her desire was to increase the tribes,
915. לא מחמת איזה תאוה חס ושלום Not because of any of her lusts, heaven forfend.
916. ומי יבחין אם זה היתה כוונתה יבחין And who will choose if this was her intention?
917. על זה מפרש הפסוק About this, the passage explains,
918. ותאמר לאה נתן אלהים שכרי אשר נתתי שפחתי לאישי And Leah said, Elohim has given me my reward since I gave my maidservant to my husband.
919. ומזה יבורר שכוונת אמנו הצדיקת היה במה ששכרה את יעקב בדודאי בנה And this will clarify the intentions of our righteous mother was to hire Yaakov with her son's dudaim
920. לא חס ושלום מחמת תאותה תאות הגוף שלה not, heaven forfend because she desired physical pleasure for her,
921. רק בכדי להרבות שבטים but in order to increase the tribes.
922. כי אם חס ושלום היתה רצונה מחמת תאות עולם הזה שלה For if, heaven forfend, her desire was because of pleasure for her in this world,
923. לא היתה נותנת שפחתה לאישה להיות עוד לאשה לפחות מתאותה she would not have given her maidservant to her husband to be another wife which would diminish her pleasure.
924. ונמצא בזה שנתנה שפחתה לאשה מבורר כוונתה ששכרה ליעקב בדודאי בנה And therefore, with this, that she gave her maidservant for a wife, clarifies her intention for hiring Yaakov with her son's dudaim.
925. בכדי להרבות שבטים In order to increase the tribes.
926. _____ _____
927. ובזה יבואר המשנה מכות כג ע"ב And from this, we will explain the Mishna Makkoth 23b
928. ____ Question for discussion: Does a child obey a good parent in order to give themselves pleasure or to give the parent pleasure?
929. אמר ר' חנניא בן עקשיא Rabbi Channina son of Rabbi Akshia said,
930. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל The Kodesh Barchu desired to mention Israel,
931. לפיכך הרבה להם תורה ומצות Where they increased for them their Torah and Mitzvot.
932. ויש לדקדק מה להם And there is the point, what is "for them?"
933. ועוד מאי הרבה And another point, why "increasing?"
934. הוי ליה לומר נתן תורה ומצות Indeed, it say He gave them the Torah and Mitzvot.
935. הלא קאי על ישראל Doen't this refer to Israel?
936. דהנה הקדוש ברוך הוא נתן לישראל תורה ומצות That behold, the Kodesh Barchu gave Israel the Torah and mitzvot.
937. והמצות הם על שני בחינות And the mitzvot, they are on two levels.
938. הבחינה האחד הוא המצות אשר אין בהם שום תאוה גשמיות And one level is the mitzvah that does not have in them any physical pleasure,
939. רק להבורא יתברך כמו ציצית ותפילין except for the Borei Yitbarach, like tzitzit and tefillan,
940. אשר אין יכול להיות בהם שום תאוה להגוף כלל which are not able to have in them any physical pleasures at all.
941. רק הכל להבורא יתברך Only that it is all for the Borei Yitbarach.
942. ויש עוד מצות אכילה בשבת ויום טוב ומצות זיווג And there is another type of mitzvot such as eating on Shabbat and Yom Tov, and the mitzvot of zivug.
943. אשר יש בה תאוה להגוף גם כן Where there is in it physical pleasure, also.
944. רק האדם בשעת עשיית מצות אלו לא יעשה בשביל התענוג כלל Only the person, in the time of doing the mitzvah, they are not doing it for the sake of the delight at all.
945. רק יעשה כדי לקיים מצות הבורא ברוך הוא They will only do it in order to fulfill the mitzvot of the Borei Barchu.
946. וצריך לשבור תאות הגשמיות בשעת עשיית מצות אלו And they need to break the physical desires in the time of doing these mitzvot.
947. והנה למה נתן הקדוש ברוך הוא מצות אלו And behold, why did the Kodesh Barchu give us these mitzvot
948. אשר אדם אפשר לעשות אותם בשביל הנאות גופו where it is possible for a person to do them for the sake of physical pleasures,
949. ולא בשביל רצון הבורא חס ושלום And not for the sake of the will of the Borei, heaven forfend.
950. והתירוץ הוא And the answer to this difficult question is:
951. דהנה באמת הנשמה יש לה תענוג מעשיית המצוה לשם הבורא ברוך הוא That behold, in truth, the Neshamah, there is for it delight in doing the mitzvot for the sake of the Borei Barchu.
952. ובזה יש הזדככות And through this, there is the purification
953. בכדי לראות בטוב הצפון לצדיקים in order to look into the hidden goodness of the tzaddikim
954. ולחזות בנועם ה' לעתיד לבא בגן עדן And to look into Hashem's graciousness for the time to come in Gan Eden.
955. ולהיות מן העולים והזוכים לחיי עולם הבא And being from the world, and meriting to live in the world to come.
956. והנה האדם הוא מורכב מחומר וצורה And behold, the person is made from clay and formed.
957. וצורה היא הנשמה היא השכל And the shape, she is the Neshamah, he is the intellect.
958. אבל החומר But the clay,
959. במה יזדכך כדי לראות גם כן In through what will you refine it in order for it to also be
960. בטוב הצפון לצדיקים ובשאר הטובות in hidden goodness for the tzaddikim and the rest of the goodness?
961. ולכך נתן הקדוש ברוך הוא מצות אשר הגוף גם כן נהנה ממנה And therefore, the Kodesh Barchu gave the mitzvot where the body also gets enjoyment from it.
962. והאדם המשבר בשעת עשיות המצות התאות הגופניות And the person suppreses, in the time of doing the mitzvah, the physical pleasure,
963. ועושה הכל בכדי לקיים מצות הבורא עליו And is doing it all in order to fulfill the Borei's mitzvah for them
964. לעשות מצות אלו while doing these mitzvot.
965. ולא בשביל הנאתו כלל And not for the sake of enjoyment at all.
966. ובזה יש גם כן הזדככות להגוף And through this, there will be purification for the body,
967. בכדי שיכול לבוא אל המדריגה עם הנשמה In order to come to the level of the Neshamah.
968. וזה הרמז במשנה And this is the hint in the Mishnah.
969. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל The Kodesh Barchu desired to purify Israel.
970. לפיכך וכו' כי In order, etc.
971. כי מלת לזכות מלשון הזדככות For the word to merit is from the word purification.
972. ורוצה להזדכך גם את הגוף מן ישראל עם קדושו And He desires to also refine the bodies from Israel, a holy people.
973. בכדי לעלות למקום אשר אין שום אדם יכול להשיג בטובת העולם הבא In order to assend to the place where there isn't any person (that will not) be able to be grasped in the goodness of the world to come.
974. ועל זה מפרש התנא הרבה להם And through this is explained the teaching "Increasing for them."
975. נתן להם הרבה מצות אשר יש הנאה גם להם He gave to them many mitzvot where there is also pleasure for them.
976. זו הגוף והאדם המשבר בשעת עשיית מצות אלו התענוג מהגוף This is the body, and the person suppresses in the time of doing the mitzvot these physical delights.
977. ועושה הכל בכדי לקיים המצות הבורא And is doing them all in order to fulfill the Borei's mitzvot.
978. על ידי זה יש הזדככות הגוף Through this, there will be a purification of the body.
979. וזהו לזכות And this is "to purify."
980. וזהו להם And this is "for them."
981. והבן And the understanding understand.
982. ____ ____
983. אנכי האל בית אל I am the El of Beyt El. (31:13)
984. ___ Rashi: I am the God of Beth-el: Heb. הָאֵל בֵּית-אֵל, like אֵל בֵּית-אֵל. The “hey” is superfluous, and it is the way of the Scriptures to speak this way, like“For you are coming to the land of (הָאָרֶץ) Canaan” (Num. 34:2).
985. בית אל הלשון כמו האל של בית אל Beyt El, has the meaning like the El of Beyt El.
986. הענין למשל לפי הנראה יש בית לדור בו The matter of interest, is it is saying, that according to what is seen, there was a house in his generation.
987. ואדם הוא מלובש בגדים And the person, they are dressing in garments.
988. והבית הוא הכנה אל האדם And the house is the preparing of the person.
989. כמו כן השראת קדושת המצוה צריכה שיהא לה בית Likewise, for there to be a Holy inspiration the mitzvot need to have a house for Hashem.
990. שתמצא מקום לשרות בו That there will be found a place in them for inspiration.
991. והבית הוא מה שאדם מכין עצמו And the house, it is what a person has prepared to themselves.
992. ולבו מכוון אל הבורא יתברך לעשות איזה מצוה קודם שעשאה And their heart will be directed to the Borei Yitbarach to do these mitzvot before (they have a chance) to be done.
993. הוא בית לדור בו קדושת המצוה This is a house, for a compartment in them, set aside for the mitzvah.
994. והנה לפי גודלם וקטנותם כך הוא הקבלה And behold, whether one is great or small, accordingly, they will receive. (The mitzvah based on their preparation.)
995. וזה שאמר דוד המלך עליו השלום תהלים פד ג And this is what King David, peace be upon him, said in Tehillum 84:3.
996. נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה' My soul longs, and also fainteth for the courts of Hashem.
997. לבי ובשרי ירננו אל אל חי My heart and my flesh will cry out to the living El.
998. המכוון הוא כך The intention is that in a similar fashion,
999. הכוסף וכלות נפש שלי לך נעשה לחצרות ובית לך השם The soul's yearning and fainting for Me, to make for you inspiration, and a House for Hashem for you.
1000. ואמר אחר כך And it said afterwards:
1001. לבי ובשרי וכו' My heart and my flesh, etc.
1002. שבא לשרות בו that there will come inspiration in them.
1003. מאחר שעשיתי לו חצרות עם הכוסף שלי And afterwards, I will make for him a courtyard with the yearning for Me.
1004. והנה יש עוד בהכוסף מעלה יתירה And behold, there is another yearining which is still higher.
1005. כי במעשה אינו רק מה שעושה For the doing is not just what one is doing.
1006. דרך משל In the way of a proverb:
1007. תפילין כשמניח אז אין בידו אלא מצות תפילין When laying tefillan, there is nothing in the hand except the laying of tefillan.
1008. אבל הכוסף והתלהבות שיש לו להמצוה כדי לעשות נחת רוח להבורא But the yearning, and increasing there own love they have for Him from the mitzvah in order to make a pleasing smell for the Borei.
1009. הוא כולל כל המצות This is all contained in all the mitzvot.
1010. ומעלה עליו כאילו עשאן לכל המצות And they are fulfilled as if they have done all the mitzvot.
1011. כמאמר חכמינו ז"ל קידושין מ. As the sages of blessed memory said in Kidushin 40a
1012. חשב לעשות ונאנס כו' If one thought of doing mitzvot and was prevented, etc.
1013. ___ Even if one [merely] thinks of performing a precept but is forcibly prevented the Writ ascribes it to him as though he has performed it.
1014. וזהו כוונת הפסוק כל המצוה אשר אנכי מצוך היום And this is the intention of Devarim 6:5. All the mitvot that I am commanding you this day.
1015. אפילו מצות שאין נוהגין בזמן הזה Even the mitzvot that are not known in this time.
1016. אתה יכול לקיים באופן כשתשמרו You will be able to fulfill them in the cycle "when you hearken."
1017. מלשון ואביו שמר את הדבר בראשית לז יא From the meaning "And his father kept the words…" Beresheis 37:11
1018. שתהא יושב ומצפה ומשתוקק אל המצוה That they will be sitting, and waitng and desiring the mitzvah
1019. מתי יבוא לידי ואקיימנה until it will come to hand and it will be fulfilled.
1020. וזו גם כן מה שאמר דוד דברי הימים א' כב יד And this is also what David said in 1 Chron 22:14
1021. ואני בעניי הכינותי לה' אלף אלפים כו' And I, in my afflection, have prepared myself for Hashem, 100,000, etc.
1022. פירוש כי מצות צדקה אי אפשר רק במתנות מעות Explains, that the mitzvah of tzaddakah is possible only in the giving of money.
1023. אך אני אפילו בעניי הייתי מתלהב ואמרתי However, I, even in my affliction was enthusiastic and I said,
1024. מי יתן ואוכל לבנות בית Who will give and feed the children of the house?
1025. ובזה הכינותי אלף כו' And with this, I prepared 1,000, etc.
1026. כי נחשב עלי כאילו עשיתי בפועל For my thinking of it was as if I did the work in potential.
1027. וזה פירוש הכתוב תהלים קיט קו And this is the explanation of what is written in Tehillum 119:106
1028. נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך I have sworn, and I have confirmed it to safeguard Your righteous ordnances.
1029. פירוש נשבעתי לעשות ותיכף אקיימנה באופן לשמור משפטי צדקך The explanation, I have sworn to do it, and immediately, I confirmed it with a teaching that I would safeguard Your righteous ordnances.
1030. כנ"ל as explaned above
1031. והנה מחמת הכוסף והתלהבות והכנת המחשבה בונה בית להשראת הקדושה של המצוה And behold, because of the yearning, and building excitement and preparing the throughts, building a house for serving the Holy One throuh the mitzvot,
1032. ולזה יעקב אבינו נדר בראשית כח כ And for this, Yaakov our father vowed in Beresheis 28:2
1033. אם יהיה אלהים עמדי If you will be an Elohim with me,
1034. והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלהים And this stone which I have set as a memorial will be a House for Elohim,
1035. ובשעה זו לא היה לו רק הכנה למצות And at this time, there was nothing for him except the preparation for the mitzvot.
1036. לזה אמר הקדוש ברוך הוא Of this, the Kodesh Barchu said,
1037. אנכי האל בית אל I am the El of Beyt El.
1038. פירוש שעל ידי הכנה למצוה עשית לי בית The explanation is that through the preparation for the mitzvah, you made a house for Me.
1039. ולזה שוב וכו' ואהיה עמך כו' And from this, I will return, etc, and I will be with you, etc.
1040. דהיינו שאשרה גם שכינתי בעצמו עמך That is, that My presence will be with you in you.
1041. כי בתחלה לא היה רק אשר נדרתי לי נדר For in the beginning, there was not anything except that I vowed a vow for me.
1042. והבן And the understanding understand.
1043. _____ _____
1044. או יבואר אנכי האל בית אל Or one will explain, "I am the El of Beyt El." (31:13)
1045. מה שאנו אומרים בשמונה עשרה Why do we say in the Shemona Esrei:"
1046. האל הגדול כו' אל עליון The great 'El, the suprenal 'El?
1047. הכלל הוא יש חסדים אשר השם יתברך עושה עתה עמנו The rule is, there are kindnesses that Hashem Yitbarch makes with us now,
1048. אבל החסדים הגדולים But, the great kindnesses,
1049. אשר אנו מחכים ומצפים להם for which we are waiting and looking forward to,
1050. על אלו רמזו רבותינו ז"ל ברכות לד ע"ב About these, our Rabbis of blessed memory hint at in Berachos 34b3
1051. עין לא ראתה וכו' No eye has seen, etc.
1052. אלו החסדים הם לבוש להחסדים העתידים לעתיד לבא These kindnesses, they are garments for the kindnesses for the future time to come.
1053. והכלל הוא אל הוא חסד And the rule is - " 'El is Chessid."
1054. כנאמר תהלים נב ג As it is said in Tehillum 52:3
1055. חסד אל כל היום The Chessid of 'El is for all the days.
1056. וזהו אנכי האל And this is "I am the 'El."
1057. אלו החסדים אשר בעולם הזה These are the kindnesses that are in this world.
1058. הם כמו בית להחסדים העתידים They are similar to the house of kindnesses still to come.
1059. וזהו בית אל And this is Beyt El - the house of El.
1060. וזהו האל וכו' אל עליון And this is "The El" etc. The supernal El.
1061. והבן And the understanding understand
1062. _____
1063. וינהג יעקב כו' ואת כל רכושו אשר רכש בפדן ארם לבוא אל יצחק אביו And Yaakov gathered, etc. And all his goods which he had obtained in Padan Aram to go to Yitzak, his father. (31:18)
1064. ולכאורה הוא מיותר And to explain the reduncance
1065. כי בוודאי הלך אל אביו For certainly, he went to his father.
1066. כי כבר ידוע לכל גודל מעלת הצדיקים אצל השם יתברך ואהבתו תמיד עליהם For we already know of the tzaddikim's great ascents next to Hashem Yitbarach, and His continuous great love for them.
1067. כאשר ראינו הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה וצדיקים מבטלים As when we see the Kodesh Barchu decree a decree and the tzaddikim nullify them.
1068. וכיון שכן And here it is established,
1069. ראוי לכל אחד ואחד לאחוז במשכנות הרועים That he was worth of everything, each and every one that he grasped in the dwellings of the shepherds,
1070. להדבק את עצמו בה' and to cleave himself with Hashem,
1071. רק בגין דאיהו רב ושליט ושרשא דכל עלמין However, as a result of his controlling many things, and the root of all the worlds,
1072. ולית אתר פנוי מיניה and his reward is that he cleared the place.
1073. כבודו מלא כל עלמין His glory fills all the worlds.
1074. ולא בבחינה אחרת דהיינו על מנת לקבל פרס And it was not in the "other" level, that is for the receiving of a portion of bounty.
1075. וכמאמר חכמינו ז"ל אבות א ג And as the sages of blessed memory taught in Avot 1:3
1076. לפי שהבחינה הזאת לא היתה That the Fathers were not in this level. (of serving just for a reward.)
1077. רק בחינה שאמרנו Only in the level that we spoke of. (not serving for a reward.)
1078. אבל לאו כל מוחא סביל דא But, not all the minds toleraed this.
1079. רק צריך הכנה גדולה לבוא במדריגה כזו But one need great preparation to come to a level such as this.
1080. אבל אבותינו הקדושים מחמת גודל הזדככות But, our holy fathers, because of their great purification,
1081. היה קל בעיניהם לבוא לבחינה כזו It was easy in their eyes to come to a level such as this.
1082. ונמצא אומר לנו הפסוק תוכחת מוסר And therefore, the passage says to us a lesson in Mussar.
1083. לבוא אל יצחק אביו To come to Yitzak, his father,
1084. דהיינו שלא היה כוונתו מחמת הטובה That is, his intention was not for the goodness
1085. שהבטיח לו הקדוש ברוך הוא that the Kodesh Barchu promised him.
1086. רק במדריגה גדולה כנ"ל Only in a great level, as explained above.
1087. והבן And the understanding understand.
1088. _____ ______
1089. ותגנוב רחל את התרפים אשר לאביה And Rachel stole the Teruphim which were her father's.
1090. היות זאת ידוע לכל And these will be known by all,
1091. שבעת שאנו עומדים ומתפללים בהתלהבות אזי בודאי מרגישין תענוג גדול מזה That in the time we are standing and praying with fervor, then certainly, we are feeling great excitement from this.
1092. וידוע שעיקר עבודתינו כל ימי חיינו בעולם הזה And behold, the essence of our service all the days of our lives in this world,
1093. הוא רק בכדי שיגיע אל בחינה גדולה It is only in order that we are coming to a great level.
1094. דהיינו שעיקר עבודתו יהיה בגין דאיהו רב ושליט That is, the essence of their service wil be as a result of this, that is, abuandance and control. (contrasting to the others.)
1095. כמו שבארתי בפסוק הקודם As I explained in the previous passage.
1096. ולא בבחינה השניה אשר הוא תחתיה And not in the second level whch is below.
1097. רק בבחינת העומדת לעילא מיניה Only that they are standing in a level above us.
1098. ומזה יגיע תענוג להבורא ברוך הוא And from this, they will approach the delight of the Borei Barchu.
1099. כמאמר הזוהר במה ברא אתינא לגבך As the zohar taught about _____ .
1100. וגם האיש הישראלי באמצעות תפלתו אזי הוא מתענג גם כן And so, if a Jewish person is in the middle of their prayers, there also is delight.
1101. ונמצא האדם אשר הוא עדיין אינו בבחינות צדיק And therefore, the person who is still not in the level of a tzaddik,
1102. אזי אפשר להיות במחשבתו להיות עבודתו בגין תענוג Then it is possilbe to have the thought that their service is resulting in the delight.
1103. אבל הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו וחסדיו But, the Kodesh Barchu in His abundant mercy and kindness,
1104. כאשר רוצה תמיד להטיב לברואיו That He always desires goodness for His creation,
1105. גורם בטובתו שאל ירגיש תמיד בתענוגיו giving rise to His goodness through always feeling His delight.
1106. רק והחיות רצוא ושוב But, and the living creatures ran and returned.
1107. יחזקאל א יד Ezekiel 1:14
1108. דהיינו שנופל מעט ממדריגתו הגדולה That is, they fell a little from their great level,
1109. ואז אין מרגיש תענוגו And then they were not feeling His delight.
1110. ואחר כך כשהוא מחזק את עצמו לעבודתו And afterwards, when they strengthened themselves for His service,
1111. אזי יבא בוודאי אל מדריגה גדולה האמיתית And then they will certainly come to the true great level.
1112. ונראה לפרש ביתר שאת כדי לשבר האוזן And we see from the additional explanation that the suffering is in order to buy the ear.
1113. דהיינו כי בעת שהאדם עומד להתפלל במסירת נפשו וגופו That is, in the time the person is standing to pray with a desire of their soul and their body,
1114. אזי נפשט מהחיות שלו ומדבק את עצמו בחיים של אין סוף ברוך הוא Then they are stripped from their lives and cleaving themselves with the lives of the Ein Sof, Barchu.
1115. ואז שופע עליו אור של אין סוף ברוך הוא And then the light of the Ein Sof, Barchu, is flowing upon them.
1116. אתערותא דלעילא It will be aroused from above.
1117. בכדי שיהיה יכולת בידו לעלות תפילתו אל מקום הר קדשו In order that they will be able to immediately elevate their prayers to the place, His holy mounain.
1118. כל אחד ואחד לפי מדריגתו Each and every one according to their level.
1119. ובעת תפילתו שהוא מתלהב בכל לבבו ובכל נפשו And in the time of their prayer, they are exited with all their heart and all their soul.
1120. אזי הנשמה שבו מתענגת מאד מחמת התפשטות הגשמיות שלו Then the Neshama comes to great delight because of the separation from its physicalities.
1121. ואז נשאר רק נשמתו And then only their Neshama remains.
1122. אשר האציל מאתו יתברך That is inspired from the Yitbarach.
1123. ואז קרובה לבוא אל מקום אשר האציל משם And then they draw close to come to a place where the inspiration is from there.
1124. והקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו וחסדיו הגדולים מסיר ממנו אור כביכול And the Kodesh Barchu, in His abundant mercy and great kindness, removes from them the light as it were,
1125. לפי רגע כמימרא בכדי להחזיק את עצמו יותר ויותר לעבודתו יתברך According to their serenity, ____ in order to cling themselves more and more to their service of the Yitbarach.
1126. ונמצא שהוא כמו צפון ונסתר And therefore, they are like one concealed and hidden,
1127. דהיינו שהקדוש ברוך הוא מצפין את אורו יתברך ממנו That is, that the Kodesh Barchu is kiding His blessed light in them.
1128. וזהו מה רב טובך אשר צפנת ליראיך And this is, "How abundant is your goodness which you have hidden for those that fear you.
1129. תהלים לא כ Tehillum 31:20
1130. כמה טובה גדולה יחשב בהסתרת אורותיו ממנו לפי רגע As the great goodness one will think with the hiding of His light within them for an instant.
1131. תא חזי מה גורם בהסתרת אורותיו ממנו Visions from eternity caused with the hiding of His light within them.
1132. כמו שכתבתי As I have written,
1133. ואז גורם שפע רב בכל העולמות ולכל הנשמות קדושות ולכל הרוחות קדושות ולעולם התחתון and then it causes an abundant flow in every world, and every holy Neshama, and every holy Ruach, and the lower world.
1134. וגם זו הוא רצונו יתברך And this, also, is the will of the Yitbarach.
1135. כי יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניק For more than the calf desires to suck, the cow desires to give suck. Pesachinm 112b.
1136. והנמשל יובן And the moral will understand.
1137. וידוע שרחל נקראת שכינה And it is known that Rachel is called "Shechinah."
1138. כידוע ליודעי חן As it is known, to know My favor.
1139. וזאת התפילה היא תמיד בפיה לפניו יתברך And these are her prayers were always in her mouth before the Yitbarach.
1140. שיגרום הסתרות אורותיו יתברך מן האדם לפי רגע That would cause the hiding of the light if the Yitbarach from the person according to the moment
1141. כדי לטובת בניה For the sake of her children's goodness.
1142. שמכונים בשם ישראל That are nicknamed in the name Israel.
1143. וזה נקרא גניבה כביכול And this was called a stolen article, as it were.
1144. ותרפים הוא מלשון מגולה And teraphim has the meaning of revealed.
1145. וזהו ותגנוב רחל את התרפים And this is "And Rachel stole the teraphim."
1146. דהיינו שהיא גרמה גניבת אורותיו כביכול מן האדם That is, she caused the stealing of his light, as it were, from the person.
1147. שלא יהיה תמיד מגולה So there will not be continuous revelation.
1148. רק לפעמים יהיה בהסתרה Only for the times they will be in hiding.
1149. ואז גורם שפע רב וברכה לכל העולמות Then it will give rise to an abundant flow and blessings to all the world.
1150. כן יתן לנו השם יתברך טובות וברכות So Hashem Yitbarach will give us goodness and blessings. Amen.
1151. והבן And the understanding understand.
1152. כי דברים עמוקים הם These matters are very deep.
1153. _____ _____
1154. למה נחבאת לברוח Why were you secretly fleeing,
1155. ותגנוב אותי ולא הגדתי לי and stealing away from me, and you did not tell me,
1156. ואשלחך בשמחה ובשירים בתוף ובכנור and I would have sent you away with joy, and with song, and with timbrels and harps.
1157. הכלל יעקב אבינו הגם שלבן הרשע דיבר עמו The general rule is, Yaakov our father, spoke with Laban although he was an evil person.
1158. ויעקב השיב לו בפה שלום And Yaakov answered him with words of peace.
1159. אבל באמת בלבו היה מתחבא לעשות כל מעשיו ולדבר כל דבריו אל ה' לבדו But in truth, in his heart, he was concealing his (plans) to do all the works, and to speak all the matters to Hashem alone.
1160. רק שבפה היה נדמה ללבן הרשע However, in words, he was silent to Laban the evil one.
1161. כי יעקב אבינו מחזיק בדרכיו For Yaakov our father was keeping his ways.
1162. כי באמת שונא הרשע לצדיק For in truth, the evil one hates the tzaddik.
1163. הגם שמגיע לו טוב בזה שהצדיק עמו So, when (Laban) said he would do good with the tzaddik,
1164. אף על פי כן אי אפשר לרע לסבול הטוב even so, it is impossible for evil to endure good.
1165. ומרחקו ומשלחו ממנו And he was running and leaving from him,
1166. רק שהיה נדמה ללבן הרשע בזה however, he was silent to the evil Laban about this,
1167. שיעקב אבינו היה מדבר עמו that Yaakov our father was speaking with him,
1168. כדבריו שהוא דומה לו ובזה היה מקרבו as his words were similar to his, and through this, he was fighting him.
1169. אבל אחר זה But, after this,
1170. כאשר נתוודע לו צדקת יעקב אבינו when the righteousness of Yaakov our father was made known to him,
1171. ותמיד בלבו היה מתחבא ובורח ממנו And in his heart, he was always secretly fleeing from him,
1172. וכל מעשיו וכל דיבוריו צדקת ה' And all his works and all his speech - Hashem's righteousness.
1173. אז אמר כאשר נתוודע לי עכשיו Then he said, as it now became known to me.
1174. כי תמיד נחבאת תמיד היית בורח ממני For he was always hiding, he was always fleeing from me.
1175. ולא הגדת לי And you did not tell me.
1176. כי אלו הגדת לי For if you told me,
1177. ואשלחך בשמחה ובשירים בתוף ובכנור I would have sent you away with joy and song and timbrels and harp.
1178. כי אין רצוני כלל בטוב For I did not desire it at all with goodness,
1179. כי אין הרע סובל הטוב For the evil one does not tolerate goodness.
1180. _____ _____
1181. ועתה הלוך הלכת And now, you are surely going,
1182. כי נכסוף נכספת לבית אביך for you are sorely longing for your father's house,
1183. למה גנבת את אלהי why have you stolen my god?
1184. ויאמר ללבן And he said to Laban,
1185. כי אמרתי פן תגזול את בנותיך מעמי for I was afraid, for I said, lest you would take your daughters by force. (31:30)
1186. ולכאורה למה כפל בלשונו Why the the two phrases?
1187. כי יראתי כי אמרתי For I feared, for I said.
1188. הלא היה די באחד Would not one of them had been enough?
1189. ולמעיקרא גם כן קשה And to (uproot) eliminate one of them is also difficult.
1190. מאי כי הלוך הלכת וגם נכסוף Why are you surely going, and why are you surely longing?
1191. והנראה לפי דברינו לעיל And it is seen according to our words above,
1192. שזכרנו שיעקב הלך במדריגה גדולה where it we mentioned that Yaakov went in a great level.
1193. דהיינו בכל פעולותיו לא חשב רק בכדי שיתפאר עמו השם יתברך That is, in all his works, he did not think of anything except that he would beautify the name of Hashem Yitbarch.
1194. וידוע שיעקב הוא בחינת התפארות And as it is known that Yaakov corresponds to Tiferet.
1195. ונמצא עבודתו היה על בחינתו And therefore, his service was through his level.
1196. דהיינו רק בכדי שיתפאר עמו השם יתברך That is, only in order to beautify the name of Hashem Yitbarach,
1197. ולא מחמת דברים אחרים And not because of any other matters.
1198. ובכאן היה מחשבתו כדי שיבוא אל מקום אביו And here, his thoughts were only that he would go to his father's place.
1199. ואז קיים מצות כיבוד אב ואם And then fulfill the mitzvot honoring his father and mother.
1200. ושלוחי מצוה אינן נזוקין And those who are sent to do a mitzvah are not harmed. (Pesachim 8a3)
1201. ולבן הארמי ידע גודל בטחון של יעקב אבינו And Lavan, the Amorite, knew of the great promises to Yaakov, our father.
1202. ועל זה אמר לו לבן And because of this, Laban said to him,
1203. ועתה הלוך הלכת לבית אביך and now you are surely going to the house of your father.
1204. דהיינו שעיקר הליכתך לבית אביך ולא היה לך לירא ממני That is, that the essence of your going was to go to the house of your father, and not because you had anything to fear from me.
1205. אם כן אי אפשר שיראת מחמת כישופי מטעם שזכרנו כאן If so, it is impossible that you will fear because of my sorcery, the reason being what we mentioned here.
1206. אבל באמת הטעם הא דשליח מצוה אינו ניזוק But, in truth,m the reason is that the one sent to do a mitzvah is not harmed.
1207. דוקא במי שהוא בטוח בודאי שהוא שליח מצוה Spefically with the promise, that certainly, he was sent for a mitzvah.
1208. ואז בוודאי יעזור לו הקדוש ברוך הוא And then, certainly, the Kodesh Barchu will protect him.
1209. אבל באם שהוא מסופק However, if he is doubtful,
1210. אז אין תיקון במאי שהוא שליח מצוה then this is not rectified because he was sent out for a mitzvah.
1211. וזהו שאמר יעקב כי יראתי And this is why Yaakov said, "For I was afraid."
1212. כלומר ראיתי שיש לי יראה ממך As it is said, I feared there was fear for me from you.
1213. וניכר מזה שאין בי גודל הבטחון And it is evident from this, that there is not in me the great trust.
1214. ומחמת כי יראתי גרם לי Because I feared, I gave rise to me (saying)
1215. כי אמרתי פן תגזול כו' "For I feared, lest you would steal, etc."
1216. אבל באם האדם בטוח בה' לא יירא But, if a person trusts in Hashem, they will not fear.
1217. והבן And the understanding understand.
1218. _____ _____
1219. את עניי ואת יגיע כפי ראה אלהים וכו' My afflictions and my labors Elohim has seen, etc. (31:42
1220. פירוש שאמר לו שהשם יתברך ראה בעניי And the explanation for him, that Hashem Yitbarach has seen my affliction.
1221. כי הוא המשגיח בעולם השפל הזאת For he is watching over this fallen world,
1222. וההוכחה להוכיח ללבן להראות לו שהקדוש ברוך הוא משגיח בעולם הזה מדיש לעולם הזה קיום And this surely proved to Lavan, demonstrating to him that the Kodesh Barchu is watching over this world, explaining, the established world. (existing world.)
1223. שהוא אש ומים שהם דבר והיפוכו That he is fire and water, He speaks and reverses,
1224. והאיך יקום דבר התנגדי אם לא על ידי השגחתו יתברך יש קיום לעולם הזה And how will he stand against resistance if not through the Yitbarach's watchfulness there is over this world?
1225. הזה שהוא מורכב מדברים מתנגדים זה לזה That He will assemble from opposing matters, this to this.
1226. זהו ויוכח אמש And thi is, "And He reproved you last night."
1227. פירוש הוכחת יעקב מאמש Yaakov explained "reproved last night."
1228. כי אמ"ש ראשי תיבות אש ומים For אמש is the letters of fire and water. אז ומים
1229. ואלף של אמש עם שין של אמש הוא אש And the Aleph of אמש with the ש of אמש is fire.
1230. הראה לו על ידי אמש אש ומים He showed him fire and water through the night.
1231. אש ומים שעולם הזה מורכב מהם Fire and water, that this world is assembled from them.
1232. ויש לעולם הזה קיום מדברים המתנגדים And for this world, opposing matters stand.
1233. מזה הוכחה שהשם יתברך משגיח בעולם השפל וראה את עניי From this is proven that Hashem Yitbarach watches in the fallen world and saw my affliction.
1234. והבן And the understanding understand.
1235. ויקרא לו יעקב גלעד And Yaakov called it Galeed (witness heap.) (31:47)
1236. הפסוק הזה מרמז על ל"ג בעומר This passag hints of Lag B'omer
1238
1238. ___ Lag BaOmer has another significance based on the Kabbalistic custom of assigning a Sefirah to each day and week of the Omer count. The first week corresponds to Chesed, the second week to Gevurah, etc., and similarly, the first day of each week corresponds to Chesed, the second day to Gevurah, etc. Thus, the 33rd day, which is the fifth day of the fifth week, corresponds to Hod she-be-Hod (Splendor within [the week of] Splendor). As such, Lag BaOmer represents the level of spiritual manifestation or Hod that would precede the more physical manifestation of the 49th day (Malkhut she-be-Malkhut, Kingship within [the week of] Kingship), which immediately precedes the holiday of Shavuot.[citation needed]
1239. כי גל הוא אותיות ל"ג For גל has the letters Lamed Gimmel.
1240. ויבואר הענין על ידי מאמר חכמינו ז"ל And the matter will be explained through the teachings of the sages of blessed memory.
1241. בים סוף נדמה להם כבחור In the last days, it will seem to them as chosen,
1242. במתן תורה נדמה כזקן המשל בזה לתינוק In the giving of the Torah will be similar to an old man being compared in this to an infant.
1243. שמרגילין אותו לילך לבית הספר Who is in the habit of going to the house of books. (library)
1244. ומרגיל אותו אביו על ידי דבר שהתינוק מתאוה לו And the father accustoms him through words the child desires from him.
1245. דהיינו שאומר לו That is, he says to him,
1246. ששם בבית הספר יש דבר שהתינוק מתאוה לו that there, in the library, there are matters that the child desires for themselves.
1247. ועל ידי זה מרגילו לילך לבית הספר And through this, he is getting them used to going to the library.
1248. וכיון שמרגילו אז לומד עמו הרבה תורה An once the child is accustomed, he will be able to study with them a lot of Torah.
1249. כך הקדוש ברוך הוא הראה לנו בים סוף ניסים ונפלאות Ths, the Kodesh Barchu shows us many miracles and wonders in the end of days.
1250. ולא היה עיקר הטעם של הניסים ונפלאות הניסים והנפלאות עצמם And the essence of the reason of the miracles and the wonders was not the miracles and the wonders themselves.
1251. רק הניסים והנפלאות עשה והראה לנו Only that the miracles and the wonders are done and shown to us,
1252. כדי שנדע שיש אלוה בעולם ונתאוה לו לעבדו in order that we know there is a G-d in the world and we desire to serve Him.
1253. ולכך עשה לנו ניסים ונפלאות בים סוף And therefore, He will do for us miracles and wonders in the end of days.
1254. כדי שעל ידי זה נתאוה לקבל התורה ביום מתן תורה In order that through this we desire to receive the Torah in the day the Torah is given,
1255. ולעבדו בלבב שלם and to serve Him with a whole heart.
1256. ונמצא עיקר הניסים והנפלאות היה בים סוף And therefore, the essence of the miracles and the wonders was the end of days,
1257. כדי שנקבל התורה במעמד הר סיני in order that we receive the Torah while standing at Mt. Sinai,
1258. ונתאוה לו לעבדו ולקבל התורה And there is a desire for them to serve Him and to receive the Torah,
1259. והבחינה הזאת של יציאת מצרים מאירה עד ל"ג בעומר And this level of sending out from Mitzriam teaches about Lab B'omer,
1260. ומל"ג בעומר מתחיל ההארה של מעמד הר סיני שהיא קבלת התורה And the Lag B'Omer is the beginning of the seeing of standing at Mt. Sinai where we received the Torah.
1261. וכבר כתבנו שההארה של יציאת מצרים היה הכנה למתן תורה And it was already written that the seeing of the sending out from Mitzraiam was the preparation to receive the Torah
1262. והנסים והנפלאות היה כדי שנתאוה למתן תורה על ידי הניסים And the miracles and the wonders were in order that they would desire to receive the Torah through miracles.
1263. וזהו ויקרא לו יעקב גל עד And this was, and Yaakove called it Galeed,
1264. כלומר כיון שמגיע ג"ל and this was in order that he would reveal Galeed,
1265. שהוא מרומז על ל"ג בעומר That it hints of Lag B'omer.
1266. אז מתחילין להאיר בחינות הארה קבלת התורה Then, beginning to illuminate the world, the showing of receiving the Torah.
1267. ומלת ע"ד הוא מלשון עד"י עדיים יחזקאל טז ז And the word "ע"ד" is from the meaning of ornament, (ornaments.) Ezek 16:7
1268. הורד עדייך Taking off your ornaments.
1269. שמות לג ה Shemot 33:5 For the LORD had said unto Moses, Say unto the children of Israel, Ye [are] a stiffnecked people: I will come up into the midst of thee in a moment, and consume thee: therefore now put off thy ornaments from thee, that I may know what to do unto thee.
1270. כלומר שעד ל"ג בעומר היה ההארה של יציאת מצרים As it says, from Lag B'Omer, there was the illumination of the sending out from Mitzraim.
1271. ומל"ג בעומר מאיר ההארה של קבלת התורה And from Lag Baomer, is illuminating the seeing of the receiving of the Torah,
1272. שמרומז במלת ע"ד שרומז על התורה That hints at the word ornament that hints at the Torah.
1273. ____ _____

No comments:

Post a Comment