Search This Blog

Wednesday, September 29, 2010

Kedushat Levi - Lech Lecha

1. קדושת לוי בראשית פרשת לך לך Kedushat Levi, Parashat Lech Lecha
2. ויאמר ה' אל אברם לך לך יב א) And Hashem said to Abraham, go for yourself (12:1)
3. רבים מקשים למה הביא אברהם את שרה לסכנה זו שילך עמה למצרים There are many difficulties with this. Why did Abraham bring Sarah to this danger, that he went with her to Mitzriam.
4. כיון שלא אמר לו השם יתברך Because this is not what Hashem of Blessing said to him.
5. והנראה דמה שהשם יתברך אמר לאברהם אל הארץ אשר אראך' And we see that what Hashem of Blessing said to Abraham was to the land which I will show you.
6. אמר לו שלזה הארץ אשר יהיה הסבה שילך ילך שם He said to him, to this land which will be surrounding, go there.
7. ויאמר אדני אלהים במה אדע טו ח)
8. והיה שם הרעב And there was a famine there.
9. כי כן הסיבה מן השם יתברך שלא יהיה כאן For also the reason, from Hashem of Blessing that he will not be in this place.
10. וזהו וזהו שם י And this is in verse 10
11. ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה And there was a famine in the land and Abram descended to Mitzriam.
12. כי כבד הרעב בארץ' For the evil was heavy in the land.
13. בזה ראה כי כן הסבה שלא ישאר כאן רק ילך לארץ אחרת In this we see also the reason he did not stay here, he only went to the land after.
14. ונמצא זה הוא מן ה' שילך אל ארץ אשר יהיה שם הרצון מן ה' And we find this is from Hashem. That he would go to the land which would be there the desire from Hashem.
15. ____ ____
16. או יבואר אל הארץ אשר אראך Or another explanation of the land I will show you.
17. הכלל כאשר האדם מסופק אם לעשות או לא The general rule when a person is deciding if to do something or not.
18. אזי ישכיל בשכלו אם יש לו איזה בהירות השכל Then one will be able to understand with intellect if there is some illumination of the intellect.
19. אזי יעשה וזו אשר אראך' לשון בהירות השכל Then you will do. And this is that I will show you, meaning with the illumination of the mind.
20. ____ ____
21. או יאמר לך לך הכלל כאשר האדם בורח מן השונא Or one will say, go for yourself. The rule is like the person who escapes from hatred.
22. אז הוא בורח אל מקום אשר ימצא להמלט את נפשו Then he escapes to a place where he finds escape for his Nephesh.
23. אפילו להיות נע ונד בארץ אחרת בכדי להמלט את נפשו מן שונאיו Even if he wanders and wanders in the land after, in order to escape with his soul from the hatred.
24. וכאן שהיה אברהם נרדף מן נמרוד הרשע And since Abraham pursued by the evil Nimrod.
25. כמבואר ברבותינו ז”ל As it was explained by the rabbis of blessed memory
26. ושמא חס ושלום תאמר שהיה אברהם נע ונד בארץ אחרת And lest, G-d forbid, one would say that Abraham would move and wander in the land forever,
27. לזה אמר לו השם יתברך לך לך' That this was said to him by Hashem of Blessing. Go for yourself.
28. כלומר לך אל מקומך As it is said, go to your place.
29. ___ ____
30. עוד יבואר ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך Still another explanation, and Hashem said to Abraham, go for yourself to your land.
31. כי זה כלל גדול For this is a great principle.
32. לכל מקום שאדם הולך הוא הולך לשורשו For every place that a person goes, they are going to his roots.
33. כי בוודאי באותו המקום יש שרשו For certainly inside their place is their root.
34. וצריך להעלות אותן הנצוצות And one needs to raise these sparks.
35. לזה אמר לך לך' לבדך לשרשך להעלות אותן הנצוצות For this was said. Go for yourself, alone to your roots to raise these sparks.
36. אבל משה ואהרן ושמואל שהיו כללות כל ישראל But Moses and Aaron and Samuel were vessels for all of Israel.
37. לזה נאמר בשמואל ש”א ז יז For this is said in 1 Samuel 7:7
38. כי שם ביתו' בכל מקום שהולך For there was his house, in every place that he went.
39. שמה היה חיותו And what was his vitality?
40. דהיינו שם היה שורשו שהיה כללות כל ישראל That is, there was his root, that was the vessel of all Israel
41. ___ ____
42. בפסוק ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך יב ב) _2. And I will make of you a great nation, and I will bless you, and make your name great; and you shall be a blessing;
43. ואמרינן בגמרא פסחים קיז ב And it is said in the Gemora in Pesachim 117b
44. ____ ___
45. ואעשך לגוי גדול' And I will make you a great nation
46. זה שאומרים אלהי אברהם This teaches of the God of Abraham
47. ואברכך' זה שאומרים אלהי יצחק And I will bless you. This teaches the G-d of Isaac.
48. ואגדלה שמך' זה שאומרים אלהי יעקב And I will magnify your name. This teaches the G-d of Jacob.
49. יכול יהיו חותמין בכולם It could be concluded with all of them.
50. תלמוד לומר והיה ברכה' בך חותמין The Talmud says, and we conclude it with you
51. ולא בהם And not with them.
52. כי הנה יש שלשה מדות אשר הבורא ברוך הוא מתנהג בהם כל העולמות For behold, there are three attributes which the Holy One of Blessing behaves with them in all the worlds.
53. והם מדת אהבה ומדת הגבורה ומדת התפארת And these are the attribute of love, and the attribute of mercy, and the attribute of splendor.
54. והנה כשהקב”ה מתנהג בברואיו במדת אהבה אז כל העולמות הם מלאים כל טוב And behold, when the Holy One of Blessing behaves with creation with the attribute of love, then all the worlds are filled with all good.
55. וכשהבורא ברוך הוא מתנהג בברואיו במדת הגבורה And when the Creator, Blessed is He, behaves with creation with the attribute of Gevurah,
56. אז חס ושלום לפעמים הוא להיפך Then, heaven forefend, sometimes it is the opposite.
57. וכשהבורא ברוך הוא מתנהג בברואיו במדת התפארת אז גם כן הם מלאים כל טוב And when the Creator, Blessed is He, behaves with the creation with the attribute of Tiferet, then also, they are filled with all good.
58. כי באמת תכלית מדת התפארת הוא אהבה For in truth, the original purpose of Tiferet was love.
59. כי מדת התפארת הוא מה שהבורא יתברך מתפאר עצמו כביכול בברואיו For the attribute of Tiferet, it is that the Creator of Blessing shows splendor, as it were, with His creation.
60. על ידי זה יתעורר מדת אהבה להשפיע להם כל טוב Through this will be aroused the attribute of love to flow to them all good.
61. והנה מדת הגבורה אף על פי שהוא נראה שהוא להיפך ממדת אהבה And behold the attribute of Gevurah, even though it is seen as the opposite of the attribute of love,
62. כי חס ושלום לפעמים הוא עושה דין בעולם For, heaven forefend, sometimes He makes a judgment in the world.
63. אף על פי כן תכליתה היא אהבה Even then, the intention of this is love.
64. כמו שאמרו חברי איוב לאיוב As the friends of Job said to Job, (Job 8:7)
65. והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאוד' Then, though your beginning was difficult, your end will flourish exceedingly.
66. כי עיקר מדת הגבורה לעשות לפעמים חס ושלום דין בעולם For the essence of the attribute of Gevurah is to sometimes, heaven forefend, make judgments in the world,
67. כדי שאחר כך יושפע כל טוב In order that afterwards, there will flow all goodness.
68. וכמו שנחום איש גם זו אמר על כל מקרה אשר הקרה לו גם זו לטובה' And as this comforted the man Gam Tzu, that this is said about all events that happened to him, This too is for good.
69. תענית כא א Taanis 21b
70. אף על פי שהקרה לו איזה מקרה אשר בתחילה נראה לא טובה Even though the event that was happening to him was seen in the beginning to be not good,
71. אף על פי כן סופה היא טובה Even so, in the end, it was seen to be good.
72. היא רק כדי שיהיה אחר כך טובה It was only that afterwards, there would be goodness.
73. ולפי דברינו אלה אפילו מדת הגבורה תכליתה היא אהבה And according to our words, even the attribute of Gevurah originates in love.
74. והנה ידוע שאברהם רומז על מידת אהבה And behold, it is known that Abraham hints about the attribute of love.
75. ויצחק על מידת הגבורה And Isaac about the attribute of Gevurah,
76. ויעקב על מידת התפארת And Jacob about the attribute of Tiferet.
77. וזהו שאמר יכול יהו חותמין בכולן' And it is said, it could be we should conclude with all of them. (Pesachim 107b3)
78. כלומר שיהא מדת הגבורה והתפארת תכלית גם כן גבורה As it says, is the purpose of Gevurah and Tiferet also Gevurah?
79. לזה אמר בך חותמין' Of this it is said, I will conclude it with you. (Pesachim 117b3)
80. כלומר תכלית התפארת והגבורה הוא רק שיתעורר מדת אהבה As it is said; the purpose of Tiferet and Gevurah is only to arouse the attribute of love.
81. כי חותם' הוא תכלית הדבר For the end is the purpose of the matter.
82. ואלו שלשה הבחינות היה בי”ב שבטי י”ה And these three aspects are the 12 tribes of Yah. (Tehillum 122:4)
83. והנה יש בתפילין שי”ן של ארבעה ראשין ושי”ן של שלשה ראשין And behold, there is on the Tefillan a Shin with four heads and a shin with three heads.
84. והנה השי”ן של שלשה ראשין היא על בחינות י”ב שבטי י”ה And behold, the Shin with three heads corresponds to the 12 tribes of Yah.
85. כי כל ראש כלול מארבעה For all the heads are all from four. (Leah, Rachel, Bilhah and Zilpah.)
86. כידוע לעם ה' הרי י”ב As is known, for Hashem's people are now 12
87. וכל שבט ושבט יש לו שורש מאלו י”ב And for each and every tribe there is for is a root from one of the 12 above.
88. ונקראו י”ב חיוורתא And the roots are called 12 tips.
89. ונקראין אי”ן And they are called Ein
90. ויש עוד שורש למעלה מאלו השרשים And there is another root from above for these roots.
91. אשר כלול כל אלו י”ב השרשים That are all for these 12 roots. (As in one big root?)
92. והשורש ההוא נקרא אפס And this root is called naught.
93. ההוא נאמר בלו”ם פיך מלדבר וכו' This is what is said, “From the abundance of the heart the mouth speaks, etc.”
94. והוא על דרך משל And this is by way of a proverb.
95. לאילן יש הרבה ענפים For every tree, there is many branches.
96. וכל ענף וענף יש לו שורש באילן And for each and every branch, there is root for it in the tree.
97. והאילן עצמו יש לו שורש אשר כולל כל השרשים And for the tree itself, there is a root which is a root for all the roots.
98. ועל בחינה הזאת רומז מלת אחד' And from this concept is a hint for the word “Echad.”
99. כי החי”ת והדלי”ת הוא י”ב For the Chet and the dalet are 12
100. והוא י”ב חיוורתא And the 12 are the tips.
101. ואל”ף הוא השורש העליון And the Aleph is the supernal root.
102. אשר כולל אלו השרשים Which contains all these roots.
103. ובבחינה הזאת אמרינן בגמרא ובלבד שלא יאריך באל”ף' And this level is spoken of in the Gemora, and the world will not endure with only the “Aleph.”
104. כי האל”ף הוא אפס הכולל אלו י”ב שרשים For the Aleph is naught, the container for these 12 roots.
105. ועל האל”ף הזאת נאמר ולבך מלהרהר' And of the Aleph this is said, And from your heart, from your meditations.
106. אפילו להרהר אסור שם Even from meditations on forbidden things.
107. והבן ודו”ק Those who understand, understand. Examine this carefully.
108. _____ ____
109. והיה ברכה יב ב) And you will be a blessing. (12:2)
110. הכלל י”ה רמז על השם יתברך The rule is that Yud Hei hints of Hashem Yitbarach
111. ו”ה על ישראל The Vav Hei about Israel.
112. ועד אברהם לא היה מי שיעורר השפע מלמעלה And until Abraham, there was not anyone who aroused the flow from above.
113. והיה השפע מן ה' לבדו And it will be the flow from Hashem alone.
114. נמצא השם י”ה קודם ו”ה Therefore, the Yud hei is before the vav hei.
115. ומשבא אברהם והיה התעוררות השפע מלמטה And when Abraham came, and the flow will be aroused from below.
116. וזהו והי”ה ברכה And this is “And you will be a blessing.”
117. וזהו שאמרו רבותינו ז”ל ב”ר מב ג And this is what the sages of blessed memory said in Beresheis Rabbah 42:3
118. והיה' הוא שמחה “And you will be.” This is Simcha.
119. כלומר ו”ה קודם י”ה נרמז על התעוררות התחתון As it says, the vav hey is before the Yud hei hints at the arousal from the lower realms.
120. ____ ______
121. ואברכה מברכך ומקללך אאר יב ג) I will bless those who bless you and those who curse you are cursed. (12:3) (Note: this is an important change from the normal translation which will be explained later in the passage.)
122. ולכאורה מפני מה שינה הלשון And the explanation, why does it change the meaning?
123. הלשון שאצל הברכה אמר מקודם ואברכה' The meaning is that next to the blessing, it is said before “And I will bless you.” (This translation doesn't seem to match the verse. That will come later.)
124. ואצל הקללה הקדים ומקללך' And next to the curse (should be) and I will curse you.
125. אך נראה שזה ידוע קדושין מ ב However, it is seen that you will know this. (Kiddushin 40b)
126. שהבורא ברוך הוא מצרף מחשבה טובה למעשה That the Barchu regards a good thought as a good deed,
127. ולא מחשבה רעה חלילה but not a bad thought (as a bad deed), heaven forefend. (Kiddushin 40a3)
128. אמר ואברכה מברכיך' It said, And I will bless those that bless you.
129. דהיינו דתיכף ומיד כשתעלה על מחשבה של אדם הטוב לברך אותך That is, it will be immediately regarded when the good thought arises in a person's mind to bless you.
130. אז אצרף אותה מחשבה למעשה Then I will regard the thought as done.
131. ויהיה בעיני כאילו קיים המצוה הזאת And it will be regarded in My eyes as if this Mitzvah was fulfilled.
132. ואז אברך אותו תיכף ומיד כדי שיהא כלי מוכן לקבל הברכה And then I will bless them immediately in order that there will be a vessel to receive the blessing.
133. ואז יברך אותך And then I will bless you.
134. אבל ומקללך אאור' But with the curse, I will curse you. (2 levels of cursing)
135. היינו שאחר שיקלל אותך אז אקלל אותו That is, after one curses you, I will curse them.
136. אבל אם יהיה במחשבה לקלל אותך אז לא אקלל אותו However, if it will be in their thoughts to curse you, then I will not curse them.
137. והבן And those who understand, understand.
138. ____ _____
139. ויבן שם מזבח לה' הנראה אליו יב ז) And he built an altar to Hashem, Who appeared to him. (12:7)
140. ויש לדקדק היה צריך לכתוב ויבן שם מזבח לה' הנראה Specifically, there was only a need to write “And he built an altar there to Hashem, Who appeared.
141. מאי אליו' Why (the need) for “to him.”
142. או הוה ליה לכתוב לה' הנראה לו Or it could have been written “That Hashem appeared to him.” (Using a different form of the pronoun.)
143. מאי מלת אליו' Why the word Elav?
144. ונראה לפרש And we see from the explanation,
145. כי באמת שהקב”ה הבטיח לאברהם בכאן טובת הגשמיות For in truth, the Kodesh Barchu promised Abraham physical goodnesses.
146. ולכך היה צריך מזבח And therefore, there was a need for an altar.
147. והוא ענין הקרבה And this is the matter of the offering.
148. להקריב הטובה הזאת להבורא יתברך To offer this goodness from the Borei Yitbarach.
149. וזה הוא פירוש הפסוק And this is the explanation of the passage.
150. ויבן שם מזבח לה' הנראה אליו' And this is the explanation of the passage, “And he built an altar to Hashem Who appeared to him.
151. בשביל טובתו For the sake of his goodness.
152. כי מלת אליו' הוא בשביל טובתו For the word “elav” is for the sake of his goodness.
153. ולכך הוצרך למזבח והוא ענין הקרבה And therefore, you were made for an altar, and this is the matter of the offering.
154. והבן And those who understand, understand.
155. ____ _____
156. בית אל מים והעי מקדם יב ח) Beyt El to the west, and Ai to the east. 12:8
157. כי ידוע שצריך להצדיק להיות דבוק תמיד באי”ן For as it is known, the Tzaddik needs to be continuously cleaved with the “Ein.”
158. וזו ביטול במציאות מחמת גודל היראה ופחד מהבורא ברוך הוא And this is in the nullification of their existence because of their great fear and terror from the Borei, Barchu.
159. ותיבת והעי' הוא מלשון עיי השדה' And the word Ai is from the meaning of “A heap in the field.” (Micah 1:6.)
160. מיכה א ו Micah 1:6
161. וכשהצדיק הוא דבוק באי”ן And when the Tzaddik is cleaved with the “Ein.”
162. משם הוא מביא השפעות רצון וברכה לכל העולם כולו From there, they bring the desirable flow of abundance and blessings entirely to all the worlds.
163. וזו פירוש הפסוק And this is the explanation of the passage.
164. בית אל מים והעי מקדם' And this is the meaning of the passage: “Beyt El to the west and Ai to the east.
165. רצה לומר שמקודם צריך להיות דבוק באי”ן It means to say that from before, one needs to be cleaved with the Ein.
166. וזו בחינת עי מקדם' And this is the aspect of Ai to the east.
167. הוא קדמונו של עולם He was the primordial one of the world.
168. ואחר כך כשהצדיק הביא השפעה לעולם And afterwards, when the Tzaddik brings the flow to the world,
169. בחינה זו נקרא בית אל מים' And this aspect is called “Beyt El to the west.”
170. ודו”ק Examine this carefully.
171. וזהו כוונת מלת שא”ה משם ע”ב And this is the intention of the word “Ai” , 72?
172. מלשון שאיה ושממה From the meaning of Ai (heaps) and wilderness.
173. רצה לומר שהצדיק צריך להיות דבוק באי”ן ולהיות בטל במציאות It means to say the Tzaddik needs to be cleaved with the “Ein” and nullified to their existence.
174. כך מביא כל הברכות לעולם And afterwards he will bring all the blessings to the world.
175. וזה שכתוב אחר כך יג ב And this is what written afterwards. (13:2)
176. ואברם כבד מאוד במקנה ובכסף ובזהב' And Abram was very rich with cattle, and silver, and gold.
177. ודו”ק Examine this carefully.
178. ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה יב ט) And Abram journeyed, going on still to the south. (12:8)
179. ביאורו כך The explanation is thus:
180. לשון נגבה' הוא מלשון כי ארץ הנגב נתתני' דעכסה The meaning of “South” is from the meaning of “For the southern land I have given you ,
181. יהושע טו יט Joshua 16:19
182. שפירושו מנוגב רש”י שם תמורה טז א) That the explanation of the south (Rashi)
183. This next section was very difficult for me to translate and has many errors.
184. ובאמת הנגבה' הוא דרום מורה על מדת חסד And in truth, it teaches about the attribute of Chessid.
185. עי' זוה”ק ח”א כו ב שם קנג א) According to the holy Zohar
186. אך כי גם במים יש מדת קר ולח However, also with the water, there is also the attribute of esteem and moisture.
187. דהיינו הרכבה שלו וקר יורה על הצמצום That is, the assembly for him and the cold fire of the tzimzum.
188. ולח מורה על התפשטות And the moisture teaches of the stripping. (The order of the tzimzum)
189. ולפי זה מלת נגבה' רומז על אלו שתי הדרכים שאמרנו And according to this, the word “South” hints about these two ways that they wrote of.
190. דהיינו קר ולח That is, cold and hot.
191. והענין שאברהם אבינו עבד את הבורא ברוך הוא במדת אהבה ישעיה מא ח And the matter of interest is that Abraham our father severed the Borei, Barchu with the attribute of love. (Isaiah 41:8)
192. ועי' זוה”ק ח”א מז א זו”ח פ' תולדות כו ב And according to the Zohar
193. אך האהבה האמיתית הוא שצריך להתפשט מכל המדות שלו ולעבוד את השם יתברך בכל אבריו ותנועותיו However, the true love needed to be separated from all the attributes for him and for him to serve Hashem Yitbarach with all his limbs and delight.
194. ולא ישאיר לעצמו כלום And one will not leave anything of themselves at all.
195. והנה זהו עצם הצמצום And behold, this is the essence of the tzimzum.
196. שמתפשט מעצמותו ונכנס באהבת הבורא יתברך That one will separate from their essence and be entered into the love of the Borei Barchu.
197. וזהו עצם ההרכבה כנ”ל And this is the essence of the grafting as explained above.
198. וזהו כונת הכתוב ויסע אברם הלוך ונסוע' And this is the intention of what was written, “And Abram journeyed, going on, and journeyed.
199. דהיינו שנסע ויצא מעצמותו That is, that he journeyed and went outside of his essence.
200. ונתפשט והלך לאהבת הבורא And was separated and went to the Creator's love.
201. והיינו הנגבה' ודו”ק היטב That is to the South. And examine this carefully.
202. ____ ____
203. ובאופן אחר יבואר הפסוק והוא קרוב לפירוש הנ”ל And in another explanation of the verse “And he draws near” to explain the above.
204. ויסע אברם וכו' And Avram journeyed, etc.
205. כי יש שני מיני עובדי ה' For there are two minds of servants of Hashem.
206. אחד על ידי יראה ואחד על ידי אהבה One through fear and one through love.
207. העובד על ידי יראה הוא יש' The one who serves through fear is “Yesh.” (There.)
208. כי הוא עצמו דבר For they spoke to themselves,
209. ומתירא עצמו מדבר שלמעלה ממנו That they are arousing fear in themselves by speaking of things above us.
210. והעובד על ידי אהבה הוא באי”ן לגמרי And the servant through love is with complete nothingness.
211. שאינו כלום And they are nothing at all.
212. והנה באהבה עצמה העובד באהבה מחמת שכר Behold, the one with love of themselves serves with love because of the reward,
213. הוא גם כן יש' They are also “Yesh.” (There.)
214. שעובד עבור עצמו That they are serving for themselves.
215. והעובד לעשות נחת רוח להשם יתברך And the one that serves to make a pleasing fragrance for Hashem Yitbarach,
216. ואינו חושב עצמו והוא אינו כלום And does not think of themselves and is nothing at all,
217. זה הוא באי”ן לגמרי This is with complete nothingness.
218. וזהו ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה' And this is “And Abram went and journeyed, and still journeyed south.
219. פירוש שהשיג בחינת אהבה שלא לחשוב עצמו כלל The explanation is that he found the aspect of love without thinking of himself at all.
220. רק לעשות נחת רוח להשם יתברך Only to make a pleasing fragrance for Hashem Yitbarach.
221. וזהו נקרא נגבה' מלשון ארץ הנגב' כנ”ל And this is called the south, from the meaning of the land of the south as explained above.
222. דבר היבש וריקן ??
223. שהוא עצמו אינו כלום ולא עבור שכר That they themselves are nothing and are not (serving) for the reward.
224. והמבין יבין And those that understand will understand.
225. _____ ______
226. או יבואר על פסוק הנ”ל Or one will explain about the passage above,
227. ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה And Abram journeyed and still journeyed south.
228. ולבאר הכפל לשון הלוך ונסוע' And to explain the double meaning of “He went and He journeyed.”
229. הוא על פי הזוהר הקדוש ח”א מז א זו”ח פ' תולדות כו ב This will be according to the Holy Zohar.
230. דאברהם עבד את הבורא יתברך מאהבה That Abraham served the Borei Yitbarach from love.
231. ו'נגבה' הוא דרום דהוא חסד והיא אהבה And South is ?? That is Chessid and is love.
232. עד כאן Until here.
233. וידוע מה שכתוב בזוהר הקדוש ח”א רמד א And as is known from what is written in the Holy Zohar,
234. בעובדא דלתתא איתער עובדא דלעילא That service below will arouse service above.
235. עיין שם Look there.
236. ולכן אברהם אבינו שעבד את הבורא במדת אהבה העיר אהבת ה' And therefore, Abraham our father who served the Creator with the attribute of love aroused Hashem's love.
237. כמו שכתוב ישעיה מא ח As is written in Isaiah 41:8
238. זרע אברהם אוהבי' The seed of Abraham, my beloved.
239. מדה כנגד מדה Attribute corresponding to attribute
240. ואם כן בעבודתו באהבה פעל And if so, through his service with love which he had done,
241. שמשך אהבת השם יתברך אליו he drew the love of Hashem Yitbarach upon him (for goodness.)
242. וזהו שאמר הלוך ונסוע הנגבה' And this is what was said, He went and he journeyed South.
243. רצה לומר ש'נגבה' דהוא אהבה כנ”ל It means to say that the south, is love as explained above.
244. בו הלך לה' לעבוד אותו That he came walking to Hashem to serve Him.
245. ונסע על ידי זה אהבת ה' אליו And he journeyed through this love of Hashem upon him.
246. וזהו הלוך' באהבתו לה' ברוך הוא And this is “Went” with his love for Hashem, Barchu.
247. ונסוע' שנסע לאהבת ה' אליו And journeyed, that he journeyed to Hashem's love upon him.
248. ואהבתו לה' הוא מתתא לעילא And his love for Hashem was from below to above.
249. ואהבת ה' אליו הוא מלעילא לתתא And the love of Hashem was from above to below.
250. וזה שאמר הכתוב יג יד And this is what is said in the writings. (13:14)
251. וה' אמר אל אברם אחרי הפרד לוט מעמו And Hashem said to Abram after Lot was separated from him,
252. שא נא עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם צפונה ונגבה וקדמה' Lift up now thine eyes, and look from the place where thou art, northward and southward and eastward and westward
253. רצה לומר שיראה בחינת ג' אבות It means to say, that he would see the aspect of three fathers.
254. כמבואר בכתבים דצפון ודרום ומזרח הוא יראה ואהבה והתפארת עיין שם As it says in the writings, that the north and south and east are fear, and love and splendor. Look there. (Think location of sephirot.)
255. והוא מדת אברהם יצחק ויעקב And these are the attributes of Abraham, Isaac and Jacob.
256. שאברהם עבד באהבה ויצחק ביראה ויעקב בהתפארות That Abraham served with love, and Isaac with fear and Jacob with splendor.
257. ורמז לו השם יתברך ברוך הוא שיראה מדתו And Hashem Yitbarach, Barchu hinted to him that he would see his attribute
258. ומדת יצחק ויעקב And the attributes of Isaac and Jacob/
259. ורמז כי את כל הארץ אשר אתה רואה' יג יד And the hint is “For all the earth which you see. (13:14)
260. על פי דמבואר בכתבים זוה”ק ח”א לא ב According to what is explained in the writings of the Holy Zohar,
261. ד'ארץ' הוא מלכות דהוא דוד That the earth, it is Malchut, it is David.
262. וכמבואר בזוהר הקדוש דדוד לא קבל מלכותו שלימה עד דאתחבר באבהן And as it is explained in the Holy Zohar that David did not receive his complete kingship until he was united with his father.
263. ___ 15. And then: “when he saw them, he ran to meet them,” because the passionate desire of the lower grade, WHICH IS THE NUKVA, is to cleave to CHESED, GVURAH, AND TIFERET. And Her joy is to be drawn toward them. SO, ACCORDINGLY, “HE RAN TO MEET THEM” IS SAID ABOUT THE NUKVA THAT WANTED TO CLING TO THEM. THE VERSE CONTINUES, “and bowed himself toward the ground,” to become and be formed into a throne for them--SO THAT THE NUKVA BECOMES A THRONE FOR CHESED, GVURAH, AND TIFERET OF ZEIR ANPIN, SO THAT THEY MAY REST UPON HER, AS A PERSON SITS ON A CHAIR.
264. דאתחבר באבהן ויש לדוד התחברות עם האבות That he was joined with the forefathers, and there was for David the joining with the forefathers.
265. וזה שאמר כי את כל הארץ' שהמלכות דהוא ארץ And this is what is said, “That all the earth” that he ruled himself, that is Earth.
266. דהוא בחינת דוד That is the aspect of David,
267. שיש לה בחינת התחברות לך אתננה ולזרעך עד עולם' There was for her the aspect of joining, for to you I will give and to your seed forever.
268. שממך יהיה המלכות That you will draw down the kingship.
269. ומהאי טעמא הזכיר ימה לגבי צפונה ונגבה וקדמה And from what reason did he merit from the sea towards the north and south and east?
270. מחמת דרצה להזכיר מלכות כנ”ל Because of the desire to merit kingship as explained above.
271. ו'ימה' הוא יסוד כנזכר באר”י ז”ל ואיתא בזוהר הקדוש ח”א קפב ב And the sea, this is the foundation as mentioned by the Arizal and written in the Holy Zohar.
272. ___ Verse 424. Then the other two letters OF YUD HEI YUD HEI are combined and attached together, the Yud with the Hei. The Yud is the inner meaning of the holy covenant, TO WIT, YESOD OF ZEIR ANPIN. And the Hei is a temple, and a place to conceal the holy covenant, the Yud. NAMELY, MALCHUT IS A TEMPLE TO YESOD, AS BINAH IS A TEMPLE TO CHOCHMAH AS SAID. And though we explained that Yesod is the second Vav OF THE LETTER VAV FULLY SPELLED (VAV VAV), THE FIRST VAV BEING TIFERET AND THE SECOND BEING YESOD, WHY THEN IS IT SAID HERE TO BE YUD? HE ANSWERS: the implication of Yud is uniting them into one, THAT IS, WHEN IN THE SECRET OF UNITY WITH MALCHUT, YESOD IS CALLED YU
273. צדיק וצדק לא מתפרשין Tzaddik and a Tzaddik are not explained.
274. דהיינו יסוד ומלכות מחוברין That the Yesod (foundation) and Malchut (Kingship) are joined.
275. לכן כשרצה להזכיר מלכות הזכיר קודם יסוד Therefore, when one desires to mention Malchut, it is mentioned before Yesod.
276. דיסוד מחובר עם מלכות That Yesod is joined with Malchut.
277. וזה שאמר שם יד יח And this is what is said in 14:18
278. ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין' And Melchizedek king of Salem brought forth bread and wine; and he was priest of God the Most High.
279. רמז לו ד'לחם' היא חכמה ד'לחם' And the hint for him is that bread is Chochmah
280. כנזכר בזוהר הקדוש לחם מן השמים' As is mentioned in the Holy Zohar, bread from the heavens.
281. ___ Verse 374. Come and behold: when Yisrael came and cleaved unto the Holy King, they merited then to eat a much higher bread because of the uncovering of the holy sign OF THE CIRCUMCISED ORGAN. Before, when they left Egypt, they came with bread called unleavened bread (Heb. Matzah), WHICH IS MALCHUT. Now they merited to eat a different, much higher bread, from a high place, as is written: “Behold I will rain bread from the heavens for you,” actually from the heavens, WHICH IS ZEIR ANPIN, and it became available to Yisrael from this place at that time. The friends who are occupied with Torah are nourished from a higher place. What is it? It is as written: “Wisdom gives life to those who have it” (Kohelet 7:12), which is a place far higher THAN ZEIR ANPIN.
282. דהיא חכמה That is wisdom.
283. ו'יין' הוא בינה And wine is Binah
284. כנזכר בזוהר הקדוש As is mentioned in the Holy Zohar
285. וצדיק שעובד ה' הוא על ידי חכמה ובינה And the Tzaddik that serves Hashem is through Chochmah (wisdom) and Binah (understanding.)
286. כמו שכתוב תהלים קיא י As is written in Tehillum 111:1
287. ראשית חכמה יראת ה' The beginning of wisdom is the fear of Hashem
288. וסור מרע בינה And to avoid evil is Binah. (Understanding.) Job 28:28 And unto man He said: 'Behold, the fear of the Lord, that is wisdom; and to depart from evil is understanding
289. ורמז לאברהם שעבד ה' על ידי חכמה ובינה And this hints that Abraham served Hashem through Chochmah and Binah.
290. ובזה רמז ב' הברכות And this hints of the two blessings.
291. ברוך אברם לאל עליון קונה שמים וארץ' יד יט And he blessed him, and said: 'Blessed be Abram of God Most High, Maker of heaven and earth;
292. היא נגד הוצאת לחם This corresponds to sending forth bread.
293. דהוא רמז על חכמה That corresponds to Chochmah (Wisdom.)
294. וזהו קונה שמים וארץ' And this is making the heavens and the earth.
295. דתרגום יונתן בן עוזיאל לעיל א א That the Targum Yonathan ben Uziel mentions on the above (1:1)
296. בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ In the beginning Elohim created the heavens and the earth.
297. בחוכמא' ולכן אמר קונה שמים וארץ' With Chochmah, and therefore it is said made the heavens and the earth.
298. ופירש רש”י שברא דהוא בחכמה כתרגום הנ”ל And the explanation of Rashi is the creation was done with Chochmah (wisdom) as explained above.
299. כתרגום הנ”ל And from the interpretation above.
300. וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידך' and blessed be God the Most High, who hath delivered thine enemies into thy hand.
301. יד כ 14-20
302. הוא רמז נגד הוצאות יין This hints at sending forth wine,
303. דרמז על בינה That hints about Binah (Understanding.)
304. ומבינה בא גבורה From Binah comes Gevurah
305. לנצח כל הקליפות To be victorious over all the klipot.
306. כמבואר בזוהר הקדוש As it is explained in the Holy Zohar
307. וזהו אשר מגן צריך בידך' And this is that delivered your enemies into your hand.
308. ומבואר כמו דהוצאת לחם ויין And from the explanation, it is like sending forth bread and wine
309. רמז על החכמה ובינה hints of Chochmah (wisdom) and Binah (understanding.)
310. כן שני ברכות רמז לחכמה ובינה כנ”ל So the two blessings hint of Chochmah and Binah above.
311. והבן And those that understand will understand.
312. אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ גם זרעך ימנה יג טז) so that if a man can number the dust of the earth, then shall thy seed also be numbered.
313. כי אברהם באצטגנונית היה מביט בכוכבים ובמזלות שבת קנו א For Abraham, when consulting astrology was looking in the stars and in the constellations. (Shabbos 156A4)
314. והנה דרכם של אלו שאינם יכולים לראות רק דבר שהוא בעולם הזה And behold, the way of these - that they are not able to see any matter except what is in this world.
315. שיש לו השגה That there is the objection for him.
316. מה שאין כן דבר שהוא למעלה מן ההשגה That it is not so for a matter that is from above from the achievement.
317. אין להם יכולת לראות They will not be able to see.
318. והנה ישראל אסור לספור אותם And behold Israel will be forbidden to recount them. (Read the stars.
319. כמאמר חכמינו ז”ל יומא כב ב As the sages of Blessed Memory said in Yoma 20b
320. כל המונה ישראל כו' לתפוס All the sounds of Israel, etc.
321. מחמת שאין יכולת לתפוס ישראל במחשבה Because one will not be able to grasp Israel in their thoughts.
322. כי הם למעלה מן ההשגה For their achievements are from above.
323. ולכן כיון שישראל למעלה מן ההשגה And therefore, since the achievements of Israel are from above,
324. לכן לא ראה אברהם אותם כשהביט במזלות Therefore, Abraham was not able to see them when he looked into the stars.
325. כי אי אפשר להביט דבר כזה בהמזלות For it is impossible to look into a matter such as this in the stars.
326. וזהו שאמר השם יתברך And this is what Hashem Yitbarach said:
327. אם תוכל לספור את עפר הארץ כו' If you will be able to count the dust of the earth, etc.
328. כלומר שישראל אין להם מספר מחמת היותם דבר שאין להם השגה ותפיסה בעולם הזה As it is said, that for Israel there was no counting for them because there was not for them the achievements and the counting in this world.
329. ולכן מחמת זה אין אתה רואה אותם במזלות And because of this, you did not see them in the constellations.
330. ובאמת תוליד והבן And in truth, you will give birth. And those that understand, understand.
331. ____ ____
332. וישמע אברם כי נשבה וכו' And Abraham heard his brothers were taken captive, etc. (14:14)
333. שמנה עשר ושלש מאות וירדוף עד דן יד יד) 318 and pursued them as far as Dan.
334. המספר הוא בגימטריא שי”ח The recounting of this with the gematria 318.
335. הוא לשון דיבור This has the meaning of speaking (a contract)
336. על ידי הדבור השפיל אברהם את המלכים Through the humiliating words Avraham spoke to the kings.
337. וגם דבור הוא לשון הנהגה And so, the word has the meaning of behavior
338. ולשון דבר אחד לדור' And the meaning of one word (leader) for the generation.
339. סנהדרין ח א Sanhedrin 8a2
340. וגם שי”ח הוא לשון השפלה And so 318 has the meaning of the humiliation,
341. שוחה עמוקה' להשפיל בו את הרשעים האלו the deep pit of humiliation brought to these evil ones.
342. ____ ____
343. ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין And Melchizedic, king of Salem sent forth bread and wine.
344. והוא כהן לאל עליון יד יח) And he was a Kohen for the 'El above. (14:18)
345. יש שני עובדי הבורא There are two types of servants of the Creator.
346. אחד שעובד הבורא במסירות נפש One that serves the Creator with devotion of the soul.
347. ואחד שעובד הבורא במצות ובמעשים טובים And the other that serves the Creator with Mitzvot and good works.
348. וההפרש שזה העובד את הבורא במסירות נפש לא על ידי מצות ומעשים טובים And the explanation is that this that serves the Creator with devotion of the soul, not through Mitzvot and good works,
349. הוא באי”ן ממש They are without realization.
350. וזה העובד את ה' במצות הוא עובד על ידי דבר ה'יש' And this one that serves Hashem with Mitzvot, he serves through words of the “yesh.”
351. כי המצות הם יש' For the Mitzvot, they are “yesh.”
352. ולכן זה שעובד במסירות נפש דהוא באי”ן אינו יכול להמשיך על עצמו שפע And therefore, this one that serves with devotion of the heart and is in Ein will not be able to draw upon themselves a flow.
353. כי הוא אינו כלום רק שמדבק את עצמו בהשם יתברך That they are nothing, only cleaving themselves with Hashem Yitbarach
354. וזה שעובד על ידי מצות ומעשים טובים הוא על ידי דבר יש' And this one that serves through Mitzvot and good deeds is through the word “yesh.”
355. לכן יכול להמשיך על עצמו שפע מהשם יתברך Therefore, one will be able to draw upon themselves the flow of abundance from Hashem Yitbarach.
356. והנה בעובד על ידי מצות ומעשים טובים And behold, by serving through Mitzvot and good works,
357. גם כן יש בהם בחינות אי”ן So, the “there” in them is the level of Ein.
358. היינו מה שעושה נחת רוח לבורא זה הוא בחינת אי”ן That is, that one makes a pleasing smell for the Creator, this is the level of Ein.
359. אמנם מי שמושך על עצמו על ידי מצות שפע וברכה Indeed, the one who draws upon themselves through Mitzvot the flow of abundance and blessings.
360. אזי מדבק את עצמו באי”ן וב'יש' Then one is cleaving themselves with the Ein and with the Yesh.
361. בזה שכוונתו לעשות בהם נחת רוח לבורא והוא אינו כלום With this that their intention is to make with these a pleasing odor for the Creator and they are nothing at all.
362. מדבק את עצמו באי”ן Cleaving themselves with Ein.
363. ועל ידי עשיות המצות ומעשים טובים מדבק את עצמו ב'יש' And through doing the Mitzvot and doing good works, they are cleaving themselves with “Yesh.”
364. כי המצות הם יש' For the Mitzvot are Yesh
365. ועל ידי עשיית המצות משפיע על עצמו שפע מהשם יתברך And through doing the Mitzvot, they pour upon themselves the flow of abundance from Hashem Yitbarach.
366. ולכן יש לפעמים אדם שמפרנס את עצמו על ידי מעשיו And therefore, there is sometimes a person that is supporting themselves through their works.
367. והנה אמרו חכמינו ז”ל יומא כח ב And behold, the sages of Blessed Memory said in Yoma 28:b2
368. קיים אברהם אבינו כל התורה Abraham fulfilled the entire Torah.
369. אפילו עירובי תבשילין Even Eruvei Tavshilin. A special dish for preparing food for Sabbath on a Yom Tov. (Yoma 28b2)
370. עד שלא נתנה although it was not given.
371. וקרבנו אל השכל איך ידע כל התורה And we approach it through the mind. How will one know all the Torah?
372. אך מחמת שאברהם אבינו הפריד את עצמו מגשמיות וראה הרמ”ח אבריו But, because Abraham our father separated himself from physicalities and saw the 248 organs,
373. שכל אבר חיותו ממצוה that each organ got its vitality from a Mitzvah,
374. וכל אבר ואבר יש לו מצוה And for each and every organ, there was for it a Mitzvah
375. שמחיה אותו that gives it vitality.
376. שהמצוה שהוא כנגד האבר הוא חיות האבר That the Mitzvah corresponds to the organ it gives vitality to.
377. ומבלעדי המצוה אין חיות לאבר And without the Mitzvah, there is not life for the organ.
378. והשיג שחיות הראש הוא מתפילין And he grasped that the vitality for the head is from Tefillan.
379. וכן השאר מצות משום הכי And so the remaining mitvot are like this.
380. השיג כל המצות עד שלא נתנה The grasping all the Mitzvot when they were not given.
381. כי ראה החיות של אבריו שכל אבר יש לו חיות ממצוה For he saw the vitality of his organ that for each organ there was vitality from a Mitzvah.
382. ולכך לא היה אברהם יכול לעבוד את הבורא בחוץ לארץ על ידי המצות Therefore, Abraham was not able to serve the Creator outside of the land through the Mitzvot.
383. כי בחוץ לארץ לא היה באפשר לקיים המצות התלוים בארץ For outside the land, it was impossible to fulfill the Mitzvot that hinged on being in the land.
384. ולא היה יכול לקיים כמה מצות שהם כנגד אבריו And he was not able to fulfill those mitvot corresponding to those organs.
385. והיה נחסר לו כמה אברים And that organ was diminished for him.
386. כי חיותם ממצות שכנגדם ובחוץ לארץ לא היה יכול לקיים המצות התלוים בארץ That the vitality from corresponding Mitzvot, and outside of the land, he was not able to fulfill the mitzvit hinging on the land.
387. לכן כל זמן היות אברהם בחוץ לארץ היה עובד השם יתברך על ידי מסירות נפש Therefore, the whole time Abraham was outside the land, he was serving Hashem Yitbarach through the desires of his soul.
388. אמנם בביאתו לארץ היה יכול לקיים כל המצות והיה קומה שלימה בכל אבריו על ידי המצות But, when he came into the land, he was able to fulfill all the Mitzvot and was completely whole in all his organs through the Mitzvot.
389. ולכן היה עובד על ידי מצות And therefore he was serving through the Mitzvot.
390. ולכן מצינו מה שמסר עצמו במסירות נפש והפיל עצמו לתוך כבשן האש פסחים קיח א ב”ר לח יג And therefore, we find that he disciplined himself with a soul's desire and lowered himself into the fiery furnace.
391. וכן כמה נסיונות שהיה לאברהם במסירות נפש And so like the trials that were for Abraham in the desires of the soul,
392. היה הכל בחוץ לארץ all of it was outside the land.
393. כי בחוץ לארץ היה עובד על ידי מסירות נפש For outside of the land he served through the desires of the soul.
394. ובארץ ישראל לא היה צריך לזה And in the land, there was not a need for this.
395. כי היה עובד על ידי מצות For he was serving through the Mitzvot.
396. ומה שהעלה את יצחק לעקידה בארץ ישראל And what was the reason for offering Yitzak for the Akeidah in the land of Israel?
397. זה היה במאמר הבורא שצוה אותו This was because of the words the Creator commanded him.
398. ולכן בחוץ לארץ שעבד על ידי מסירות נפש היה דבוק באי”ן And therefore when he was outside of the land when he served through desires of the soul, he was cleaved with the Ein.
399. ולא היה יכול להמשיך על עצמו שפע And he was not able to draw the flow upon himself.
400. אמנם בארץ ישראל שעבד על ידי המצות היה בבחינת יש' Indeed, in the land of Israel where he served through the Mitzvot, he was in the level of “Yesh.”
401. והיה יכול להמשיך שפע מהבורא And he was able to draw the flow from the Creator.
402. וזהו פירוש הפסוק לעיל יב א לך לך מארצך' And this is the explanation of the aforementioned verse (12:1) “Go for yourself from your land.”
403. מארצך' פירש רש”י ז”ל להנאתך ולטובתך' From your land. Rashi of Blessed Memory explains for your benefit and for your good.
404. פירוש עבור הטובה שלך תלך לארץ ישראל That the explanation is that it is for your good that you are being sent out so you will go to the land of Israel.
405. כי שם תעבוד על ידי מצות For there, you will serve through the Mitzvot.
406. ותוכל להמשיך עליך שפע And you will be able to draw upon yourself the flow.
407. אמנם בחוץ לארץ שאתה עובד במסירות נפש דאתה באי”ן Indeed, it is outside of the land where you serve with devotion of the soul that you are with the Ein.
408. אי אפשר לך להמשיך עליך שפע It is impossible for you to draw upon yourself the flow.
409. ובזה מתורץ קושית הרשב”א בתשובה And from this comes the difficult explanation of the Rashba on Teshuvah
410. סימן צד Chapter 74
411. למה נשא יעקב אבינו שתי אחיות Why did Jacob our father marry two sisters.
412. כיון שקיימו כל התורה עד שלא נתנה So that he would fulfill all the Torah before it was given.
413. ולפי מה שכתבתי ניחא And according to what I have written, so be it.
414. כי בחוץ לארץ לא היו עובדין על ידי מצות For outside the land he was not serving through the Mitzvot.
415. כי לא היה יכול לקיים מצות התלויות בארץ For he was not able to fulfill the Mitzvot dependent on the land.
416. והיה עובד בחוץ לארץ במסירות נפש And he was serving outside of the land with a devotion of the soul.
417. ובאמת לא היה לו שתי אחיות אלא בחוץ לארץ And in truth, there was not two sisters for him except outside the land.
418. דשם לא עבדו על ידי מצות רק במסירות נפש That there, he did not serve through Mitzvot, only through a devotion of the soul.
419. אבל בביאתו לארץ ישראל מתה רחל But as he came into the land of Israel, Rachel died.
420. ותראה ברשב”א שכוון בדבריו לדברים אלו And it will be seen in Rashba that the intention is after these things, that these words were spoken.
421. והנה זה האדם שעובד הבורא על ידי מסירות נפש And behold, this person that serves the Creator through a soul's desire,
422. הוא רואה הבורא ברוך הוא בעין ממש They see the Borei Barchu realized in Ein.
423. וזה שעובד הבורא על ידי מצות ומעשים טובים הוא רואה את השם יתברך באספקלריא And this that serves the Creator through Mitzvot and good deeds sees Hashem Yitbarach in a mirror.
424. כי עובד על ידי יש' For he serves through Yesh.
425. וזהו אחר הדברים האלה היה דבר ה' אל אברם במחזה לאמר' להלן טו א 15:1 After these things the word of the LORD came unto Abram in a vision, saying: 'Fear not, Abram, I am thy shield, thy reward shall be exceeding great.'
426. פירוש שבעת הזאת עבד להשם יתברך על ידי מצות The explanation is that in this time, he served Hashem Yitbarach through Mitzvot.
427. ולכן היה דבר ה' אליו במחזה' And therefore, Hashem Yitbarach was speaking to him in a vision.
428. שראה להשם יתברך על ידי אספקלריא That his vision of Hashem Yitbarach was through a mirror.
429. ואמר לו השם יתברך And Hashem Yibarach said to him,
430. אל תירא אברם' כו' Fear not, Abram, etc.
431. פירוש שלא תירא שאתה עובד על ידי מצות ולא במסירות נפש שכרך הרבה מאוד' The explanation, do not fear that you are not serving through the Mitzvot and not with a desire of your soul. Your reward will be very great.
432. פירוש על ידי עבדות שלך במצות The explanation is though the service that you are going to (do) through the Mitzvot.
433. אתה יכול להמשיך עליך שפע You will be able to draw the flow upon yourself.
434. וזהו שכתוב הרבה מאוד' And this is what is written - exceedingly great.
435. ונמצא מה שאמרו חכמינו ז”ל קיים אברהם כל התורה כולה' And therefore, when sages of blessed memory said that Abraham fulfilled all the Torah in its entirety.
436. היה בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ This was in the land of Israel and not outside of the land.
437. אמנם מעתה אף על פי שאנו בחוץ לארץ Indeed, now, even though we are outside the land,
438. יכולין אנו לעבוד על ידי מצות we will be able to serve through the Mitzvot,
439. שכבר נתנה לנו התורה because the Torah has already been given to us.
440. והנה מה שהיה עובד במסירות נפש והיה באי”ן היה מתקן שם יה' And behold, when one serves with the soul's desire and is in Ein, there they are repairing the Yud Hei.
441. והנה חכמינו ז”ל אמרו ומצא And behold, the sages of blessed memory said,
442. שעלה משה למרום ומצא שהשם יתברך היה אומר אליעזר בני אומר כו' When Moses rose on high and found that Hashem Yitbarach was saying, “Eliezar, My son, said, etc.”
443. ולכאורה כיון שרבי אליעזר לא היה עדיין And the explanation is that Rabbi Eliezar did not yet exist.
444. האיך אומר השם יתברך משמו However, Hashem Yitbarach was speaking of his name?!
445. הלא הבחירה ביד אדם Is not this choice in the hand of a person?
446. אמנם האי”ן כלל לכל החכמות Indeed, the Ein, contains all of all the wisdoms.
447. שהוא כח המוכן לקבל צורה That it is the strength of the mind to receive a form.
448. וכשאדם רוצה להמשיך אליו חכמה יכול להמשיך משם חכמה And when a person desires to draw upon themselves wisdom, they will be able to draw wisdom from that wisdom.
449. וכן כל דבר ודבר שאדם רוצה And it is with each and every matter a person is desiring.
450. רק שתלוי ברצון האדם אם עובד הבורא יכול להמשיך עליו only hinges in the desire of the person to serve the Creator, so they will be able to draw it upon them.
451. וזה ראה משה רבינו ע”ה And this is what Moshe Rabbeinu, peace be upon him, saw.
452. שיש שכל שם באי”ן That there is the intellect there in the Ein.
453. שאם ירצה רבי אליעזר ויהיה צדיק יכול להמשיך על עצמו זה השכל And if Rabbi Eliezar will desire and if he will be a Tzaddik, he will be able to draw upon himself this intellect. (Eliezar was the high priest for the red heifer.)
454. ולומר פרה בת שתים וכו' And he said, a two year old cow, etc. (Note: The read heifer has to be at least 2 years old.)
455. שתלוי ברצון האדם אם יתקן מעשיו ויהיה צדיק And it depends on the person's will if they will repair their works and be a Tzaddik.
456. יהיה יכול להמשיך על עצמו זה השכל They will be able to draw upon themselves this inner intelligence.
457. ובאמת רבי אליעזר היה צדיק והיה ממשיך עליו זה השכל And in truth, Rabbi Eliezar was a Tzaddik and was drawing upon himself this inner intelligence.
458. אחד ליתן לאדם דבר שמבקש כרצונו One, to give to the person the matter they are requesting according to their will.
459. ויש הכרע שהשם יתברך רוצה ליתן לפי העולמות שיצטרכו And there is the decision that Hashem Yitbarach decides to give according to what the supernal worlds need.
460. והנה זה הכרעה שמכריע ליתן לאדם דבר שמבקש נקרא דעת המכריע And behold, this decision that Hashem Yitbarach decides to give the person the matter they ask for is called “Knowledge of the decision.”
461. וזה ההכרעה שהשם יתברך רוצה להשפיע כפי העולמות נקרא דעת המתפשט And this decision that Hashem Yitbarach decides to flow according to the worlds is called “Simple Daat.”
462. כי מתפשט כפי העולמות And it will be simplified according to the worlds.
463. והנה אברהם אבינו היה סובר שמה שנכרע שיהיה לו בנים עדיין הוא באי”ן And behold, Abraham or father was thinking that the decision will be for his children that were still with Ein.
464. ויכול להתהפך And one will be able to reverse it.
465. להכי אמר ובן ביתי יורש' כו' טו ג) Behold, to me Thou hast given no seed, and, lo, one born in my house is to be mine heir.
466. ואמר לו השם יתברך And Hashem Yitbarach said to him,
467. שנכרע לגמרי שיהיה לו בנים That the decision is complete, that there will be children for him.
468. וזהו And this is (15:4)
469. והנה דבר ה' אליו לאמר' שם פסוק ד And behold, Hashem spoke to him saying: (There is verse 4)
470. פירוש שהשם יתברך דיבר לו The explanation is that Hashem Yitbarach spoke to him,
471. שכבר בא באמירה That it already came in words.
472. שלא ירש אותו כי אם בנו There would be no one to inherit except for his son.
473. וזהו פירוש המדרש ב”ר מג ו And this is the explanation in the Midrash Rabbah 43:6
474. ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין And Melchizadek king of Salem sent forth bread and wine.
475. והוא כהן לאל עליון' And he is a Kohen of the El above.
476. פליגי ר' שמואל בר נחמן ורבנן Rabbi Shmuel bar Nachman and Rabbis had a dispute.
477. ר' שמואל בר נחמן אמר גילה לו סוד כהונה גדולה כו' Rabbi Shmuel bar Nachman said, “He revealed to him the mystery of the High Priest.”
478. ורבנן אמרו גלה לו סוד תורה And Rabbis said he revealed to him the mystery of the Torah.
479. פירוש סוד כהונה גדולה' היא עבדות על ידי מסירות נפש The explanation is, the mystery of the Kohen Gadol is he serves through devotion of the soul.
480. שהוא סוד כהונה גדולה בחינת הקרבה שמקריב עצמו עבור הבורא That this is the mystery, the Kohen Gadol is the level of offering, offering themselves to the Creator.
481. ו'סוד תורה' היא עבדות הבורא על ידי מצות ומעשים טובים And the mystery of the Torah, it is serving the Creator through Mitzvot and good works.
482. שהוא תורה That this is the Torah.
483. _____ _____
484. ברוך אברם לאל עליון קונה שמים וארץ Abram blessed the Highest G-d, maker (acquirer) of the heavens and the earth,
485. אשר מגן צריך בידך יד יט - כ) who has delivered your enemies into your hand. (14:19-20)
486. הכלל כאשר הקב”ה משלם לאדם כמדתו כן הוא המדה סוטה ח ב The rule is, that the Kodesh Barchu makes a person whole, as is the person's attribute, so is the Kodesh Barchu's attribute. Sotah 8b
487. אבל כאשר הקב”ה נותן לאדם טובה אשר אין מדתו כן But, as the Kodesh Barchu gives a person goodness even where their attribute is not so,
488. זה הוא אצלו מתנת חנם מן הקב”ה This corresponds to freely giving from the Kodesh Barchu.
489. והנה אברהם מדתו חסד ואשר הקב”ה עשה עמו חסד And behold, Abraham's attribute was Chessid, and the Kodesh Barchu did Chessid for him.
490. כן הוא המדה לשלם לאיש כמעשהו So, the Kodesh Barchu's attribute completed (repaid) to the person as they did.
491. וכאן שעשה הקב”ה נס שלא כמדתו And so, the Kodesh Barchu did miracles which were not as their attributes.
492. שהרג את שונאיו אשר אין מדתו That He slaughtered the hated which was not his (Abraham's) attribute.
493. זהו שנתן הקב”ה מתנת חנם לאברהם This is what the Kodesh Barchu gave freely to Abraham.
494. והנה כתב האר”י ז”ל פע”ח שער העמידה פ”ג And behold the writings of the Arizal of Blessed Memory in the Gate of Amidah.
495. מלך עוזר ומושיע ומגן' King, Helper, Savior and Shield.
496. הוא לשון חנם This has the meaning of freely.
497. וכן תרגם אונקלוס שמות כא ב חנם' מגן And so, the Targum Onkelos on Shemot 21:2, Freely = Shield.
498. וזהו הרמז אשר מגן צריך' And this is the hint, who delivered your enemies.
499. זה היה אצל אברהם מתנת חנם This was freely giving to Abraham.
500. וזה גם כן הרמז ברוך אברם לאל עליון קונה שמים וארץ' And this is also a hint. Abram blessed the Highest G-d, maker (acquirer) of the heavens and the earth.
501. כי מה שאדם יש לו אינו צריך לקנות ומה שאין לו צריך לקנות For what a person has, they do not need to acquire, and what they do not have, they do need to acquire.
502. ואברהם שמדתו היה חסד זה אין צריך לקנות And Avraham, whose attribute was Chessid, this he did not need to acquire it.
503. אבל מדת גבורה צריך לקנות But he needed to acquire the attribute of Gevurah.
504. וכאן שהיה אברהם צריך למדת גבורה לנצח את המלכים And since Avraham needed to act with the attribute of Gevurah to defeat the kings.
505. וזהו ברוך אברם כו' קונה' שמים וארץ And this is “Avram blessed, etc. Acquirer of the heavens and the earth.
506. ודו”ק And look at this carefully.
507. ____ _____
508. או יאמר ברוך אברם לאל עליון קונה שמים וארץ וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידך כו' Or one will say, Abraham blessed the Most High G-d, acquirer of the heavens and the earth and blessed the Most High G-d who delivered your enemies into your hand, etc.
509. והענין כי יש מעשה תחתונים שאדם עצמו מתגבר על החיצונים And the matter of interest is: For there are works below where a person strengthens themselves through externalities.
510. ויש מעשה עליונים שצריך הקב”ה להמית החיצונים And there are supernal works where the Kodesh Barchu needs to kill the externalities.
511. ואברהם היה במדת אהבה And Abraham had the attribute of love.
512. וכשהרג אלו הד' מלכים And when Abraham/Kodesh Barchu destroyed these four kings,
513. לבש עוז וגבורה נגד עוזבי ה' He clothed strength and Gevurah corresponding to Hashem's strength.
514. על כן מאת ה' היתה זאת Therefore, what came from Hashem was this,
515. כי ודאי מחמת עצמו לא היה יכול לעשות For certainly, because of himself, Abraham would not be able to do it.
516. שהוא נגד מדתו For (his actions must be) corresponding to his attribute.
517. רק הבורא ברוך הוא Only the Borei Barchu,
518. אשר אזר גבורה נגד אויביו ופדה עולמו מן החיצונים Who strengthened Gevurah opposite Abraham's enemies and redeemed the world from the externalities.
519. ועל פי זה אמר And according to this, it was said,
520. ברוך אל עליון אשר מגן צריך בידך' Blessed is the Most High G-d who delivered your enemies into your hand.
521. כינה השבח זה עתה להשם יתברך He was using a euphemism for this praise for Hashem Yitbarach.
522. שהוא פועל גבורות על העולם נגד אויביו That Hashem Yitbarach made (Pal conj) Gevurah upon the world in equal measure to the enemies.
523. וברוך אל עליון קונה שמים וארץ' And he blessed the Highest G-d, acquirer of the heavens and the earth.
524. בעבור היותו מוסר כל הקליפות ועוזביו ביד אברהם For delivering all the Klipot and making them leave through the hand of Abraham.
525. ובזה קונה עולמו מיד החיצונים And through this, they acquire their world through the hand of the externalities. (Think about this one closely.)
526. ולכן אמר ברוך אל עליון אשר מגן צריך בידך' And therefore it is said, Blessed is the Highest G-d who delivered your enemies through Your hand. (A subtle change in meaning that may not be right.)
527. שבודאי השם יתברך הוא נלחם בהם למסור בידך That certainly, Hashem Yitbarach has warred with them to deliver them into your hands.
528. כי מצד התעוררותך לבד For from the side of arousing yourself alone,
529. לא היה אפשר it was not possible.
530. ולכן כיון שבהריגת המלכים היה נכנס בבחינת גבורה And therefore, because he was killing the kings, he was entered into the level of Gevurah.
531. לכן בישר לו הקב”ה תיכף שיוליד את יצחק שהוא בחינה זו However, with the announcement the Kodesh Barchu made to him that through His Hand Isaac would be conceived and he would be on that level,
532. כי מקודם לא היה אפשר להוליד את יצחק For before that, it was not possible for him to father Isaac.
533. כי היה מתנגדין במדתו For he had an opposing attribute.
534. אבל כשנעשה עתה כלול גם מאותה מדה היה יכול להוליד יצחק But when he was made the same vessel also, he now had the attribute that could father Isaac.
535. וזהו שאמר אחר הדברים האלה' כו' טו א And this is what was said after these matters, etc. (15:1)
536. בישר לו לידת יצחק היה דבר ה' אל אברם במחזה לאמר' (שם כי Hashem announced to him that he would father Isaac. This was the word of Hashem to Avram in a vision saying.
537. כי בדיבור של מלך כלול כל החכמות שבעולם For the words of the King contain all the wisdom that is in the world.
538. ולכן כשבא אחד שכלול מכל החכמות יוכל להבין דיבור של המלך And therefore, when becomes one with the container for all the wisdom, they will be able to understand the words of the King.
539. והנה מקודם היה אברהם במדת אהבה לבד And behold, before there was Avram with the attribute of love alone.
540. ולכן מקודם לא היה יכול להשיג הדיבור של הבורא ברוך הוא And therefore, from before, he was not able to understand the words of the Borei Barchu.
541. כי היה לבוש רק ממדה אחת For he was clothed only with one attribute.
542. ודיבורו של המקום היה כלול מכל המדות And the words of The Place was combined from all the attributes.
543. וזהו אחר הדברים האלה' And this is after these matter
544. שנכלל מכל המדות גם מדת גבורה That were combined from all the attributes including the attribute of Gevurah.
545. אזי היה דבר ה' אל אברם במחזה לאמר' Then, Hashem spoke to Avram in a vision saying:
546. דהיינו שדיבור של הקב”ה היה במחזה אליו That is, the speech of the Kodesh Barchu was in his vision. (
547. שהבין על בוריו That will understand ??
548. ודו”ק היטב Look at the goodness carefully.
549. ___ ____
550. או יאמר ברוך אברם לאל עליון קונה שמים וארץ וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידך Or one will say And he blessed him, and said: 'Blessed be Abram of God Most High, Maker of heaven and earth;
551. צריך להבין הכתוב שאמר קונה' שמים וארץ One needs to understand the writing, made (acquired) the heavens and the earth.
552. מוכח שהוא יתברך קונה גם בשמונה עשרה אנו אומרים וקונה' הכל It is proven that the Blessed One acquires.
553. גם בשמונה עשרה אנו אומרים וקונה' הכל Also, in the Shemona Esrei, we say “And maker of all” or “And acquirer of all.”
554. אך הענין כי אדם צריך לעבוד הבורא בכל לב ונפש However, the matter of interest is that a person needs to serve the Creator with all their heart and soul.
555. ויחשוב בכל רגע אהבת ויראת השם בכל אבריו And to think in every instant of loving and fearing Hashem with all their limbs.
556. כמו שאמר הכתוב תהלים לה י As it is written in Tehillum 35:10
557. כל עצמותי תאמרנה' וכו' All my bones will say, etc.
558. ובכל נשימה ונשימה שאדם נושם בחוטמו And with each and every breath that a person breathes through their nose,
559. צריך אדם לשבח ולפאר ליוצר הכל יתברך a person needs to praise and to glorify the one who is forming everything, the Blessed One.
560. כמו שדרשו חכמינו ז”ל על כל הנשמה תהלל יה' תהלים קנו ו) As it is droshed by the sages of blessed memory (Beresheis Rabbah 14:11) upon all the souls (breaths) will praise Yah. (Tehillum 156:6
561. והנה אם אדם עושה כך צריך להתפשט מעצמותו ולהתלבש באהבת הבורא יתברך And behold, if a person is doing so, they need to separate themselves from their essence and clothe themselves with love of the Borei Yitbarach.
562. והנה זהו בעצם מדת יראה And behold, this is with the attribute of Yirah (Fear) in their bones.
563. כי מחמת התפשטות המורה על הצמצום הוא מדת יראה הכלולה באהבה For, because the separating of the illumination from the contraction, this is the attribute of fearing the All with love.
564. וזה בעצם ההרכבה יראה באהבה And this is in the bones, the grafting of fear with love.
565. וזהו גם כן הפסוק שיר השירים ה ב And this is also in Shir Hasharim 5:2
566. אני ישנה ולבי ער' כו' I am asleep, but my heart is awakening, etc.
567. כלומר שלא תאמר שינה ממש אך שינה שלי היתה מזה המדריגה As it will says, one will not say falling asleep, rather sleep for me is from this level.
568. כי מחמת אהבת הבורא לא נשאר לי שום כחות מחמת דביקות השם יתברך For because of loving the Creator, there is no strength remaining from me because of cleaving with Hashem Yitbarach.
569. והיינו ולבי ער' וגו' That is, but my heart is awakening, etc.
570. פירוש לפרושינו רצה לומר The explanation from the explainers: It means to say
571. כי מחמת הסתלקות שמסתלק ממחשבות עצמו ונכנס באהבת הבורא ברוך הוא That because of the departure, thoughts of their essence depart, and they enter into the love of the Borei Barchu.
572. ונשאר ישינה בכל כחות כנ”ל And their remains sleep of all their strength as explained above.
573. על זה סיים קרא קול דודי דופק' For this ending was called “The voice of my beloved knocks.” (Shir 5:2)
574. פירוש כי הקול כלל כלי הדיבור The explanation - for the voice is a vessel for all the words.
575. והדיבור הוא כשנחתך מהקול בכלי המבטא הוא לפי אותיות השייכים להדיבור And the Dibur, it is when you are silent from the voice, speaking in a vessel according to the relevant letters of the speech.
576. אך קודם הדיבור הוא הקול בכללות However, before the speech, there is the voice amidst the vessels.
577. כמו כן אדם Likewise for a person.
578. כשמפריש עצמו מגשמיות ונכנס ברוחניות When one separates them from physicalities and enters into their inner self.
579. וזהו רמז בפסוק קול' דודי דופק And this is the hint in the verse “The voice of my beloved knocks.”
580. כשנכנס הפרטיות בכללות עושה כביכול בו דפוקה כמו פרטיות When one enters into intimacy with the All, they are making, as it were, a knocking in them like intimacy.
581. על זה משיבה השכינה ואומרת Through this returning of the Shechinah, as it says (Shir 5:2)
582. פתחי לי אחותי רעיתי' Open for me my sister, my love
583. שתעשה בו כמו פתיחה That one will make within them something like an opening.
584. יונתי תמתי' my dove, my undefiled.
585. על דרך שכתוב דברים יח יג According to the way of what is written in Devarim 18:13
586. תמים תהיה עם ה' אלהיך' You will be whole-hearted with Hashem your G-d.
587. זה סיים הקרא שראשי נמלא טל' This is the ending of the voice, that my head will be filled with dew.
588. היינו רצון That is, desire.
589. קווצותי' היינו כביכול שאתם עושים בי כמו קוצוות My locks, that is, as it were, that you are making in me (like) locks.
590. וכל זה בא מחמת רסיסי לילה' And with all this comes the moisture of the night. (Dew.)
591. היינו שאתם בבחינת לילה וחושך מחמת הסתלקות המדות העצמיות הגופניות That is, that you correspond to night and darkness because you have diminished the essence of the bodily attributes.
592. ומחמת אימה וחושך הנופל עליכם And as a result, fear and darkness falls upon you.
593. אך באמת החושך הוא עצמו אור However, in truth, the darkness is the light within them.
594. וכמו שאמר הכתוב ישעיה ט א And as it says in Isaiah 9:1
595. העם ההולכים בחושך ראו אור גדול' The people that have walked in darkness have seen a great light.
596. וכעין זה מה שאמר הכתוב בראשית א ב And my opinion is that this is what is said in Beresheis 1:2.
597. והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום' And the earth was formless and void and darkness was upon the face of the deep.
598. כי הארץ אחר הבריאה היתה זכה וברורה That the earth after the creation was illuminated and clear.
599. והיתה משתוקקת לאהבת הבורא And there was a yearning for the love of the Creator.
600. והנה מחמת אהבת הבורא יתברך לא נשארה בעיני עצמה כלום And behold, because of the love of the Borei Yitbarach , there was not remaining in their eyes anything of themselves at all.
601. וזהו תוהו' לשון ריקנית וצדיא And this is Tohu (formless) meaning empty and __.
602. אך שלא תאמר תוהו כפשוטו However, one will not say “Tohu” as one is separated.
603. לזאת אמר ובוהו' For this it said “And Bohu” (void.)
604. פירוש מלה מורכבת דהיינו בו הוא' The explanation is from what the word is composed of, that is Bo-Hu (it came into them.)
605. כי נכנס בדבקות ובו הוא For one is entered into cleaving and It came into them.
606. ולזה אמר וחושך על פני תהום' And of this it said, “And darkness was upon the face of the deep.”
607. פירוש על השם יתברך ברוך הוא The explanation is, upon Hashem Yitbarach, Barchu.
608. נאמר דניאל ב כד As it is said in Daniel 2:22
609. ידע מה בחשוכא ונהורא עמיה שריה' He knoweth what is in the darkness, and the light dwelleth with Him
610. כי מחמת דבקות לאהבת השם יתברך והתפשטות אדם מעצמותו For because the person has achieved cleaving through loving Hashem Yitbarach and has diminished themselves from their own essence,
611. היינו לעיני אדם כמו חושך מחמת התפשטות העצמיות That is, in the eyes of the person they are like darkness because they have diminished their own essence,
612. גם מחמת דבקותו ביותר משיג יותר so, because of their cleaving, the person is understanding more and more.
613. ונופל עליו אימה וחושך And fear and darkness falls upon them.
614. והיינו וחושך על פני תהום' And that is “And darkness was upon the face of the deep.”
615. כי על פני תהום הוא בעצמו עולם התענוג For upon the face of the deep there is in themselves the world of The Delight.
616. הנה השם יתברך ברא כחות ומדות בזה העולם Behold, Hashem Yitbarach created strengths and attributes in this world.
617. שצריך לעבוד אותו בהן One needs to serve Hashem Yitbarach with them.
618. דהיינו באהבה ויראה ושאר המדות That is, with love and fear and the rest of the attributes.
619. כידוע הכלולים במדת שמים וארץ As it is known, everything is in the attributes of the heavens and the earth.
620. והנה קודם שבא אברהם בעולם And behold, before Abraham was brought into the world,
621. היו אומות העולם עובדים עבודה זרה במדות ההם there were peoples in the world serving idols with those attributes.
622. והכניסו אותן להקליפות רחמנא ליצלן And they entered into the evil forces, have mercy on them.
623. והשם יתברך בעצמו ברוך רחמיו וחסדיו מחמת גודל חסדו שנוהג עם העולם And Hashem Yitbarach, in His Blessed mercy, and kindness, because of His great kindness, with which He behaved with the world,
624. אזי מפני תיקון העולם היה מוציא אותן מן הקליפות כדי לתקן את העולם Then, before rectifying the world, they were sent forth from the Klipot in order to rectify the world.
625. ועל זה נאמר קונה' שמים וארץ And of this it is said, “Acquired the heavens and the earth.”
626. היינו המדות הנ”ל מיד הקליפות That is, the attributes above from the hands of the klipot.
627. ותיקן המדות שבשמים ובארץ ודו”ק And rectified the attributes that are in the heavens and the earth. Study this carefully.
628. _____ _____
629. בפסוק אחר הדברים האלה היה דבר ה' אל אברם במחזה לאמר וכו' טו א) In the passage: After these things the word of the LORD came unto Abram in a vision, saying: 'Fear not, Abram, I am thy shield, thy reward shall be exceeding great.'
630. כתיב לעיל יב ז)] ויבן שם מזבח לה' הנראה אליו' וכו' And it is written above in 12:7. And he built an altar there to Hashem where Hashem appeared to him.
631. ומקשה הרמב”ן זצ”ל למה בנה מזבח בכאן ולא בנה מזבח עד הנה בתחלה כאשר נראה ה' אליו And Ramban of blessed memory asks, “Why did he build an altar here, and not build an altar before when Hashem first appeared to him?
632. כדכתיב בתחילת הפרשה יב א As it is written in the beginning of the Parsha, (12:1)
633. ויאמר ה' אל אברם' וכו' And Hashem said to Avram, etc.
634. והיה לו לבנות מזבח שם כאשר נראה ה' אליו And he did not build an altar there as Hashem appeared to him.
635. והנה נבוא לבאר לתרץ קושית הרמב”ן הקדוש And behold, we come to explain from the settlement of the question from the holy Ramban.
636. כי הנה ענין מזבח וקרבן הוא כך For behold, the matter of the altar and offering is thus.
637. כשהאדם יש לו איזה צער חס ושלום אינו רשאי לצער בשביל הדבר הנוגע אל עצמותו When there is for a person some grief, heaven forefend, they are not allowed to grieve for the sake of some matter that is approaching them.
638. רק עיקר צערו יהיה זה שבעבור זה הסיבה ח”ו בלתי יכולת לעבוד את הבורא ברוך הוא כראוי Only the essence of their sorrow will be this that this passes since, heaven forefend, they will not be without the ability to serve the Borei Barchu appropriately.
639. ואז הוא עושה נחת רוח להבורא ברוך הוא And then they make a pleasing fragrance for the Borei Barchu
640. כי כל צערו הוא רק מחמת מניעת עבדות הבורא ברוך הוא על ידי זה ועל For all the grief is only that they are being prevented from serving the Borei Barchu through this.
641. ועל הבחינה הזאת הרמז במאי דאמרינן בגמרא ירושלמי ברכות פ”ב ה”ד And about this aspect is hinted at by the Amoraiam in the Yerushalmi Talmud.
642. משיח נולד בתשעה באב The Moshiach will be born in the time of the Father.
643. כי בעבור שישראל מצערים עצמם For, for the sake of Israel having their own troubles,
644. ולבם בוער על חורבן בית המקדש And the heart of them was the burning to destruction of the Beit HaMikdash.
645. כי כשהיה בית המקדש קיים For when the Beit HaMikdash stood,
646. היה להבורא יתברך נחת גדול מעבודתינו ומעבודת כהן גדול ביום הכיפורים ומעבודת שאר קרבנות There was a great pleasing smell for the Borei Yitbarach from our service and from the service of the High Priest on Yom Kippur and the service of the remaining offerings.
647. כדכתיב ויקרא א יג As it is written in Vayikra 1:13
648. אשה ריח ניחוח לה' An offering made by fire making a pleasing smell for Hashem
649. ולא צער כי בזמן הבית היו ישראל בהשקט ובטח And there was no sorrow, for in the time of the Beyt (HaMikdash) Israel was in peace and security.
650. רק עיקר צערו יהיה על כי כעת אי אפשר למלאות רצון הבורא ונחת הבורא אשר היה לו בזמן הבית Only the essence of their troubles was in the time it was impossible to fulfill the desire of the Creator and make a pleasing smell for the creator which was for Him in the time of the Beyt.
651. ובחינת הטובה יהיה גם כן על דרך זה כשהבורא יתברך משפיע לאדם איזה טובה And the level of the goodness will also be through his way, when the Borei Yitbarach flows this goodness upon the person.
652. טובת הגשמיות Physical goodnesses.
653. דהיינו כשהבורא ברוך הוא משפיע לאדם פרנסה טובה That is, when the Borei Barchu pours upon a person a good livelihood,
654. וכן משאר טובות הגשמיות And so with the rest of the physical goodnesses,
655. ידבק הטובה הזאת בהבורא יתברך שלא יהיה לו שמחה מחמת הטובה מה שמגעת לעצמותו One will connect this goodness with the Borei Yitbarach. There will not be joy for the person because of this goodness, as what they only feel is for them.
656. רק ישמח שבעבור הטובה הזאת יעבוד הבורא ברוך הוא When one will rejoice through arousing this goodness, they will serve the Borei Barchu.
657. כראוי וכנכון appropriately and properly.
658. ועל בחינה הזאת היה ענין הקרבנות And the matter of the offerings corresponds to this concept.
659. פירוש מלת קרבן' הוא מלשון הקרבה The explanation, the word Corban, it is from the meaning of offering/closeness.
660. שמעלה טובת הגשמיות טובת הבהמיות להבורא יתברך That the physical goodnesses are elevated, the animal goodnesses to the Borei Yitbarach
661. כאשר בארנו as we explained
662. ועיקר דברינו אלה כשהקב”ה מבטיח לאדם לעשות לו טובה מטובת הגשמיות And the essence of our words is this, when The Kodesh Barchu is promising to a person to do goodness for them, it is from physical goodnesses,
663. אל ישמח בדבר הנוגע אל עצמותו מחמת הטובה הזאת so they will rejoice in the matter of coming closer because of this goodness.
664. רק עיקר השמחה יהיה שבעבור הטובה הזאת יעבוד את הבורא ברוך הוא כראוי וכנכון Only the essence of the joy will be after they arouse this goodness, they will serve the Borei Barchu appropriately and properly.
665. ועל פי דברינו אלה יתורץ קושיית הרמב”ן הקדוש And according to these words of ours, settle the questions of the Holy Ramban.
666. כי בתחלת הפרשה כאשר נראה אליו ה' כאשר אמר לו לך לך מארצך' יב א For in the beginning of the passage where Hashem appeared to him, and where Hashem said to him, Go for yourself from your land. (12:1)
667. לא הבטיח הקב”ה שום טובה The Kodesh Barchu did not promise any goodness.
668. אף על פי שכתוב שם פסוק ב ואברכך ואגדלה שמך' According to what is written there is verse 2, “And I will bless you and I will magnify your name.
669. לא הבטיחו לעשות לו שום טובה חדשה רק שלא יחסר מחמת הדרך Hashem did not promise him to do for him any new goodness, only that he will not be diminished because of the way.
670. אבל בפרשה זאת הבטיח לו טובות חדשות But, in this portion, Hashem promised to him new goodnesses,
671. כגון לזרעך אתן את הארץ' לעיל יב ז For instance, to your seed I will give this land. (12:7)
672. ובאמת הוא טובות גשמיות ולכן ויבן שם מזבח' כו' And in truth, this was a physical goodness and he built an altar there, etc.
673. כלומר הקריב הטובה זו להבורא יתברך ולא שמח בעבור טובת עצמו As it says, this goodness came near from the Borei Yitbarach and there was not joy in arousing the goodness themselves.
674. רק שמח שבעבור זאת בניו יעשו נחת רוח להבורא יתברך ויעשו רצון הבורא ברוך הוא There is only joy when one arouses this, building (an altar ) to make a pleasing odor for the Borei Yitbarach and doing the will of the Borei Barchu.
675. כי הבחינה הזאת כאשר בארנו הוא ענין קרבן וענין מזבח For this level is as we have explained in the matter of the offering and the matter of the altar.
676. ועל פי דברינו אלה יתורץ הדקדוק And according to our words on this will be settled a specific matter.
677. כי באמת מלת אליו' הוא מיותר For in truth, the word Elav is extra.
678. ____ 12:7 And the LORD appeared unto Abram, and said: 'Unto thy seed will I give this land'; and he builded there an altar unto the LORD, who appeared unto him
679. היה לו לכתוב ויבן שם מזבח לה' The writing was about him, and he built there an altar for Hashem.
680. או היה לו לכתוב הנראה לו Or it could have been written of him, “Hashem appeared to him.”
681. מאי מלת אליו' Why the word Elav?
682. אך באמת כשהקב”ה נראה לאברהם בכאן However, in truth, when the Kodesh Barchu appeared to Avraham in this place,
683. הוא טובות הגשמיות ולכך היה צריך מזבח There were physical goodnesses, and therefore a need for an altar.
684. והוא ענין הקרבה להקריב הטובה הזאת להבורא יתברך And this is the matter of the coming close to offer this goodness to the Borei Barchu.
685. וזהו פירוש הפסוק And this is the explanation of the passage:
686. ויבן שם אברהם מזבח לה' הנראה אליו' And Abraham built an altar to Hashem there where Hashem appeared to him. (Elav.)
687. בשביל אליו' בשביל טובתו For the sake of “him.” For the sake of his goodness.
688. כי מלת אליו' הוא בשביל טובתו For the word “Elav” is for the sake of his goodness,
689. ולכך היה צריך למזבח And therefore, there was a need for the altar.
690. והוא ענין הקרבה And this is the matter of the offering.
691. ____ _____
692. והנה נבוא לבאר מה זה במחזה לאמר' And behold, we come to explain what this means: “In a vision saying.” (15:1)
693. כי הנה הנביאים כשראו ושמעו דברי נבואתם מהבורא יתברך For behold, the prophets, when they saw and heard the words of the prophesies from the Borei Yitbarach,
694. מחמת גודל גדולת הבורא יתברך היו בטלין במציאות Because of the great greatness of the Borei Yitbarach, they were nullified in their own existence.
695. אז היו יכולים לשמוע דברי נבואתם מהבורא יתברך Then they would be able to hear the words of the prophesies from the Borei Yitbarach.
696. והנה כאשר הנביא דיבר דברי הבורא יתברך And behold, as the prophet spoke words of the Borei Yitbarach,
697. שהיה בטל במציאות לא היה יכול לדבר בהשכל כאשר שמע אותם מהבורא ברוך הוא Since they were nullified of their own existence, they would not be able to speak with their intellect of what they heard from the Borei Barchu
698. כי באמת אז היה בטל במציאות For in truth, then they are nullified of their existence.
699. ואיך הוא יכול לדבר דברי הבורא יתברך בהשכל However, they will be able to speak the Borei Yitbarach's words with their intellect.
700. כך כשחזר אל עצמותו אל עצמות השכל However, when the vision regards themselves, regards their intellect,
701. אשר היה לו מקודם that was for them from before,
702. אשר על ידו שמע הדברים מפי הבורא יתברך which was through hearing the words according to the Borei Yitbarach,
703. אשר בו היה בטל במציאות which came into them when they were nullified of their existence,
704. מגיד ומאיר להשכל עצמותו דברי הבורא ברוך הוא recounting and illuminating for their mind the words of the Borei Barchu,
705. והבחינה הזאת נקרא המשכיל מגיד להשכל And this level is called, “From the intellect recounting to the intellect.”
706. והבחינה הזאת היה בכל הנביאים זולת משה רבינו ע”ה And this level existed in all the prophets except Moshe Rabbeinu, peace be upon him.
707. כשהיה מדבר דברי הבורא יתברך When he was speaking words of the Borei Yitbarach,
708. מדבר באותו הבחינה ובאותו שכל ששמע הדברים מפי הבורא יתברך He was speaking in the same level and brought the intellect the words he heard according to the Borei Yitbarach.
709. כי משה רבינו פרוש מאשתו היה תמיד שבת פז א For Moshe Rabbeinu was separated continuously from his wife. (Shabbat 87a1
710. והיה תמיד בהשכל אשר בו שאר נביאים זולת משה רבינו ע”ה And he was always of the intellect which was in him the prophetess except Moshe Rabbeinu, peace be upon him,
711. בטלים במציאות were nullified of their existence.
712. ובבחינה הזאת כאשר בארנו צאו וראו And it was in this level as we explained, they went out and saw.
713. נבואת שאר נביאים זולת משה רבינו ע”ה The prophesies of the rest of the prophets except Moshe Rabbeinu, peace be upon him,
714. כל נבואתם במשל ובדמיון All their prophesies were in parables and comparisons.
715. ונבואת משה רבינו ע”ה היה נבואתו בלתי משל ודמיון כלל And the prophesies of Moshe Rabbeinu, peace be upon him, his prophesies were without any parables or comparisons at all.
716. ועל פי דברינו יבואר כל זאת And according to this matter we will come to explain all this.
717. כאשר בארנו שנבואת שאר נביאים היה מה שהמשכיל מאיר ומגיד להשכל כל דברי הבורא יתברך דברי נבואתו As we explained that the prophesies of the remaining prophets were what was illuminated in the intellect and recounted to the intellect all the words of the prophesy of the Borei Yitbarach.
718. והמשכיל אינו מאיר ומגיד דברי הבורא יתברך כפשוטם And the intellect was not illuminating and recounting the words of the Borei Yitbarach simply;
719. בלתי משל ודמיון without parables and comparisons.
720. כאשר שמע מהבורא יתברך כי באמת השכל אינו משיג כל זאת As they heard from the Borei Yitbarach, for in truth the mind did not understand all this.
721. וכאשר המשכיל הגיד והאיר להשכל במשל ודמיון And as the intellect is recounting and illuminating to the intellect in parables and comparisons,
722. כן היה כל נבואתם אבל משה רבינו ע”ה Thus were all the prophets but Moshe Rabbeinu, peace be upon him.
723. כאשר בארנו לא כן משה עבדי' במדבר יב ז As we have explained, this was not so for Moses My Servant. (Bamidbar 12:7)
724. ___ 6 And He said: 'Hear now My words: if there be a prophet among you, I the LORD do make Myself known unto him in a vision, I do speak with him in a dream.
725. ____ 7 My servant Moses is not so; he is trusted in all My house;
726. ____ 8 with him do I speak mouth to mouth, even manifestly, and not in dark speeches; and the similitude of the LORD doth he behold; wherefore then were ye not afraid to speak against My servant, against Moses?'
727. כי שמע דברי הבורא יתברך For he heard the words of the Borei Yitbarach
728. ובאותו השכל ששמע דברי הבורא יתברך אשר באותו השכל שאר נביאים היו בטלין במציאות And it was in his intellect that he heard the words of the Borei Yitbarach that which was in the minds of the rest of the prophets that were nullified of their existence.
729. באותו שכל הגיד נבואתו לאיש המשכיל הגיד והאיר להשכל And in their intellect the recounting and their prophesy to the persons intellect was recounting and illuminating to the intellect.
730. ולכך היו כל נבואות משה רבינו כפשוטם בלתי משל ודמיון כלל And therefore, all the prophesies of Moshe Rabbeinu were simple without any parables or comparisons at all.
731. ולפי דברינו אלה יתורץ כי הפרשה הזאת נאמר על דרך משל ודמיון כמו And according to this, we will settle these words that are in this passage which is said in the way of parables and comparisons like these.
732. קחה לי עגלה משולשת' וכו' להלן טו ט 15:9 And He said unto him: 'Take Me a heifer of three years old, and a she-goat of three years old, and a ram of three years old, and a turtle-dove, and a young pigeon.'
733. לא מצינו פרשה כזאת שיהיה נאמרה על דרך משל בתורת משה We do not find a section as this that was said in the way of parables in the Torah of Moshe.
734. כי אברהם היה במדרגת שאר נביאים For Abraham was on the level of the rest of the prophets.
735. ולכך כל הפרשה אשר היא נביאות אברהם במשל ודמיון And therefore, the whole passage which was the prophesies of Abraham were in parables and comparisons.
736. ועל פי זה יובן הגמרא יבמות מט ב And through this one will come to understand the Gemora (Yevamoth 49:2)
737. משה ראה באספקלריא המאירה ושאר הנביאים באספקלריא שאינה מאירה' Moses saw with a clear mirror and the rest of the prophets saw with a mirror that was not clear.
738. כי כאשר בארנו שנביאות שאר נביאים היה מה שמסתכל המשכיל ומגיד להשכל כי שמסתכל For, as we explained, that the rest of the prophets were those that looked at what was in the mind and recounted to the mind what the saw.
739. ועל דרך זה המשכיל נקרא מאיר And in this way, the thinking with the intellect, is called “illuminating.”
740. כי הוא המאיר להשכל כל הנביאים דברי השם יתברך For he (Moses?) was illuminating to his mind all the prophesies of the words of Hashem Yitbarach.
741. וזהו כל הנביאים באספקלריא שאינה מאירה' And this is all the prophets with a mirror that is not clear (illuminating.)
742. כי לא היה נבואתם בהמשכיל For the prophets were not in their mind,
743. רק המשכיל האיר להשכל Only the mind was the illuminator for the mind.
744. אבל משה רבינו ע”ה שמדבר נבואתו במשכיל עצמו But Moshe Rabbeinu, peace be upon him that spoke his prophesies through his own mind,
745. אשר באמת הוא נקרא המאיר That these in truth are called illuminated. (clear.)
746. וזהו באספקלריא המאירה' And this is called a “In a clear mirror.”
747. והנה כאשר בארנו שתי בחינות הנ”ל בין משה ובין שאר נביאים And behold, as we have explained the two levels above comparing Moses with the rest of the prophets,
748. שבשאר נביאים משכיל ומאיר להשכל That the rest of the prophets thought and illuminated to the intellect/
749. ויש עוד בחינה אחת And there is yet another level.
750. גדולה ממדריגת שאר הנביאים ולמטה ממדריגת משה רבינו ע”ה A great level of the rest of the prophets and above the level of Moshe Rabbeinu, peace be upon him.
751. דהיינו לאיש המשכיל מגיד ומאיר להשכל That is for the person whose intellect recounts and illuminates to the intellect
752. רק שהמשכיל מצמצם עצמו That is that the thinking is contracting itself,
753. ובזה יגיד דברי נבואתו And through this will recount the words of his prophesy.
754. והבחינה הזאת היה באברהם אבינו ע”ה And this level was with Avraham our father, peace be upon him.
755. במחזה לאמר' ודו”ק והבן In a vision, saying. Look at this carefully. Those who understand will understand.
756. ____ _____
757. או יאמר אחר הדברים האלה היה דבר ה' אל אברם במחזה לאמר וגו' Or one will say, after these things came to pass, Hashem spoke to Avram.(15:1)
758. באורו כי יש שני מיני דיבורים To explain, for there are two kinds of speaking.
759. שהמלך מדבר עם עבדיו Where the King speaks with his servant,
760. יש שמדבר עמו בהתגלות והוא מרואי פני המלך' there, he is speaking with him with revelations illuminating the face of the king.
761. ויש שמדבר עמו מאחורי הפרגוד And there is speaking to him from behind a screen.
762. והענין כי המלך הוא בעל השכל ואין כל אדם יכול להשיג שכלו And the matter of interest is when the King has a great intellect, not all people will be able to understand that intellect.
763. ומי שיכול להשיג יותר הוא מרואי פני המלך' And for those who grasp more, the face of the King is illuminated.
764. והנה אברהם אבינו ע”ה עבד השם יתברך מאהבה ישעיה מא ח And behold, Abraham our father, peace be upon him, served Hashem Yitbarach with love. (Isaiah 41:8)
765. ולא השיג אותו במדות אחרות בשלימות רק במדת אהבה לבד And he did not grasp Him with the other attributes completely, only with the attribute of love alone.
766. אפס עתה כשהרג את הד' מלכים אלו ועשה נקמה באויבי השם Nevertheless, at the time when he destroyed these four kings and was retaliating against Hashem's enemies,
767. אז נכנס גם למדריגת גבורה ופחד והשיג את השם יתברך יותר then he was also entered into the level of Gevurah and terror and grasped Hashem Yitbarach more.
768. ולזה אמר הכתוב אחר הדברים האלה' And after this the writing said “After these matters...”
769. של נקמות ד' מלכים היה דבר ה' אליו במחזה' For the revenge against the four kings was what Hashem spoke to him of in the vision.
770. לשון חוזה והשגה Meaning a vision and the grasping.
771. שעתה הגיע למדריגה להשיג יותר ממה שהשיג מקודם For at times one strives for a level to grasp more than what they grasped before.
772. ___ ___
773. או יאמר אחר הדברים האלה היה דבר ה' במחזה לאמר Or one will say, after these matters, Hashem spoke in a vision.
774. שיש שני עובדי הבורא יתברך For there are two types of servants of the Borei Yitbarach.
775. אחד שעובד על ידי שכל שראה בעין שכלו One that serves through their mind that sees in their mind's Ein.
776. שיש בורא הכל ועובד אותו That there is a Creator of everything and they serve the Creator.
777. ואחד על ידי סייעתא דשמיא שעשה מצות And another that does Mitzvot with Divine assistance.
778. ומסייע לו השם יתברך And the assistant for them is Hashem Yitbarach.
779. והנה זה שעובד על ידי השכל רואה כביכול הבורא And behold, this one that serves through the intellect sees, by way of analogy, the Borei.
780. וזה שעובד על ידי סייעתא דשמיא אינו רואה הבורא And this one that serves through Divine Assistance does not see the Creator.
781. זה שעובד על ידי שכל יכול להשפיע לזולתו ויכול להוליד This one that serves through their mind will be able to flow abundance to ?? And will be able to conceive.
782. וזה שעובד על ידי סייעתא דשמיא אינו יכול להשפיע לזולתו And this one that serves through Divine Assistance will not be able to flow abundance to ____?
783. וזהו פירוש הכתוב אחר הדברים האלה היה דבר ה' אליו במחזה לאמר' And this is the explanation of the writing, after these matters, Hashem spoke to him in a vision saying, etc.
784. פירוש שראה הבורא כביכול ממש בשכלו The explanation is that one will perceive the Creator as they are able, by way of analogy, in their mind.
785. וזהו במחזה' And this is “In a vision.”
786. כי עתה בא במדריגה לעבוד הבורא מעצמו על ידי שכל For now, they came to a level to serve the Creator themselves through the intellect.
787. ולהכי היה דבר ה' אליו לאמר Therefor, Hashem spoke o him saying.
788. לא יירשך זה' כו' להלן פסוק ד This one will not be your heir.
789. שנתבשר בפעם זה בשורת הולדה For it as the way of this time that the child inherited.
790. כי על ידי שכל יוכל להוליד כנ”ל For it was through the intellect that one will be able to conceive, as explained above.
791. והבן And those that understand will understand.
792. ____ ____
793. אל תירא אברם אנכי מגן לך כו' טו א) Fear not Avram, I am a shield for you, etc. (15:1)
794. כלומר מה שעשית נקמות באויבך As it is said, What I have done in retaliation with your enemies.
795. הוא מחמת שרצו לעשות לך רעה This is because they desired to do you harm.
796. ואני לך למגן ולמחסה שלא יגיע לך שום רעה And I am for you a shield and a refuge, and no harm will approach you.
797. ומנעתי אותם בזה שהרגתי אותם שלא יעשו לך רעה And I prevented them from this. For I destroyed them so they would do you no harm.
798. ונמצא עיקר הנקמה רק מחמת שאני אוהב אותך And we find the source of the retaliation. Only because I will love you.
799. ואני לך למגן אבל לא מחמת נקמה שלהם שאני שונא אותם And I am for you for a shield, but it is not because of retaliating against them that I hate them.
800. ונמצא אין לנכות לך משכרך And we find there will not be a deduction for you from your reward.
801. _____ ______
802. ויאמר מה תתן לי ואנכי הולך גו' And he said, what will you give to me, and I am going, etc.
803. והנה דבר ה' אליו לאמר טו ב ד) And behold, the word of Hashem came to him saying. (15:2-4)
804. ולכאורה מלת לאמר' היא מיותר And the explanation of the word “saying,” it is extra.
805. ויובן על פי פירוש הפסוק במדבר יד טז - כ And it is to be understood according to the explanation of the passage in Bamidbar 14:16-20
806. ___ 16 Because the LORD was not able to bring this people into the land which He swore unto them, therefore He hath slain them in the wilderness.
807. ____ 17 And now, I pray Thee, let the power of the LORD be great, according as Thou hast spoken, saying:
808. _____ 18 The LORD is slow to anger, and plenteous in loving kindness, forgiving iniquity and transgression, and that will by no means clear the guilty; visiting the iniquity of the fathers upon the children, upon the third and upon the fourth generation.
809. ____ 19 Pardon, I pray Thee, the iniquity of this people according unto the greatness of Thy loving kindness, and according as Thou hast forgiven this people, from Egypt even until now.'
810. ____ למה יאמרו מצרים מבלתי יכולת וגו' 20
811. למה יאמרו מצרים מבלתי יכולת וגו' Why would Mitzriam say: That Hashem was without, etc.?
812. ויאמר ה' סלחתי כדבריך' And Hashem said, I have forgiven you according to your word.
813. ופירש רש”י ז”ל (שם And as Rashi of Blessed Memory said.
814. בשביל דבריך For the sake of your words.
815. לכאורה הוא תמוה מה חידש רש”י בזה For the explanation of this is a puzzle. What new insight did Rashi have?
816. הלא משמעות הכתוב הוא כך Is not the meaning of what is written thus?
817. ונראה דהנה לכאורה מה שאמר משה And it is seen that behold, the explanation is from what Moshe said.
818. למה יאמרו מצרים' הוא תמוה What will he tell Mitzriam the reason is?
819. היפלא מה' חלילה שיתן להם מחשבות שלא יאמרו כך The wonder will be that Hashem, heaven forbid, that will give to them thoughts they will not say thus.
820. ונראה דהנה הדיבורים מן הצדיק עושה רושם And it is seen that the words from a Tzaddik make an impression.
821. כמו שכתוב איוב כב כח As it is said in Job 22:28 Thou shalt also decree a thing, and it shall be established unto thee, and light shall shine upon thy ways.
822. ותגזור אומר' וכו' And you will decree a thing (saying.)
823. ומיד שאמר משה למה יאמרו מצרים' And immediately Moses said, “Wha will Mitzriam say?”
824. עשה משה רשימה Moses made an impression.
825. ובודאי אם היה רוצה השם יתברך שלא יאמרו בודאי היה כך And certainly, if Hashem Yitbarach desired they not say them, then certainly, it would be so.
826. אלא מחמת שאמר משה למה יאמרו' כו' These are because Moses said, “What will they say, etc.”
827. וזהו שפירש רש”י כדבריך' And this is Rashi's explanation, according to your word.
828. שעשו רושם בודאי יאמרו ועל ידי זה סלחתי' And they made an impression, certainly they will say, and through this, I forgave them.
829. ואם כן צריך הצדיק לשמור שלא יצא דבר רע מפיו And if this is so, a Tzaddik needs to be careful they do not let evil matters go forth from their mouth.
830. וזה הרמז במלת לאמר' And this is the hint in the word “saying.”
831. כי מיד שאמר אברהם For immediately, Abraham said,
832. ואנכי הולך ערירי' And I am going forth barren.
833. והוציא דבר רע מפיו And he sent forth evil words from his mouth.
834. מיד היה דבר ה' אליו לאמר' Immediately the word of Hashem came to him saying,
835. שאברהם יאמר בעצמו לא יירשך זה' That Abraham said within himself “You will not inherit this.”
836. כדי שבדיבור זה יבטל דיבור ראשון In order that these words will negate the first words.
837. ויעשה דיבורו של עכשיו רושם And his words will now make an impression.
838. והבן And those that will understand will understand.
839. בפסוק ויאמר טו ח) And in the passage (15:8) he said,
840. במה אדע כי אירשנה טו ח) And from what will I know that I will inherit it?
841. ולכאורה מן התימה על צדיק כאברהם אבינו ע”ה And the explanation is from the wonder through the Tzaddik's such as Abraham, our father, peace be upon him.
842. אשר בטח באלהים באמת That Abraham truly trusted in Elohim.
843. מבקש אות או מופת על דברי ה' And asked for a sign or a wonder for the words of Hashem.
844. ועוד אמרו במה אדע כי אירשנה' And more sayings, “Through what will I know I will inherit it?
845. הוה ליה לומר במה אדע כי תתן את הארץ Was it for him to say “Through what will I know that You will give the land?
846. כי כך היה הבטחת השם יתברך For thus was the promise of Hashem Yitbarach,
847. אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים לתת לך את הארץ' I am Hashem, who took you out from Ur Chassidim to give to you the land.
848. ועוד מה תשובת השם יתברך ידוע תדע כי גר יהיה זרעך כו' And another thing, what is Hashem Yitbarach's answer, “You will surely know that your seed will be strangers, etc?”
849. ואחר כך יצאו ברכוש גדול And afterward, you will come out with great substance.
850. ואתה תבוא אל אבותיך בשלום' And you will come to your fathers in peace.
851. אם כפי פשוטו שהגלות היה על שחטא Only according to the simple meaning that the exile will be because He sinned (by asking)
852. ואמר במה אדע כי אירשנה' And he said “From what will I know that I will inherit?”
853. עי' נדרים לב א According to Nedarim 32:1
854. מה זה ידוע תדע What is this - “You will surely know?”
855. ולא רמז לו כלל שחטא במה ששאל לו אות And Hashem did not in to him at all that he sinned in asking of Hashem a sign.
856. ועוד הבטחת ואתה תבוא אל אבותיך' And another thing, the promise “And you will come to your fathers.”
857. שיבוא אל מקום תרח אביו That he will come to the place of Terah, his father.
858. הוא תמוה This is a puzzle.
859. ואפילו לפירוש רש”י And even from Rashi's explanation,
860. שעשה תשובה That he (Terah) did Teshuvah.
861. מכל מקום האבות אשר המה רגלי המרכבה From all the places of the Fathers, that they walked the chariot.
862. יהיו במדריגת תרח They were in the level of Terah,
863. הוא תמוה And this is a puzzle.
864. ונראה שאברהם אבינו ע”ה מיום אשר הכיר את בוראו בטח בבורא עולם And we see that Abraham, our father, peace be upon him, from the day he recognized his Creator, trusted in the Creator forever.
865. ולא עזב משענתו ובטחונו And he did not depart from his support and trust.
866. כמפורש בדברי הרמב”ן ז”ל בראשית כה ח על הפסוק שם לה כט As it is explained in the words of the Holy Ramban of Blessed memory in Beresheis 25:8 and 35:29
867. זקן ושבע ימים' Old and sated with days.
868. שבע תמיד שכל מה דעביד רחמנא לטב עביד ברכות He was always satisfied that all that the Merciful One did was for good. (Berachos 60b5)
869. אפס דחכמינו ז”ל ב”ב קיז ב אמרו על פסוק שמות ו ח Nevertheless, the sages of Blessed Memory said in Bava Basra 117B about Shemot 6:8
870. ____ Shemot 6:8 And I will bring you in unto the land, concerning which I lifted up My hand to give it to Abraham, to Isaac, and to Jacob; and I will give it you for a heritage: I am the LORD.'
871. ונתתי אותה לכם מורשה' על תיבת מורשה' And I will give it to you for an inheritance, about the word Inheritance.
872. ירושה מאבות כו' You will inherit from your fathers, etc.
873. וכן על פסוק דברים לג ד And so with the verse from Devarim 33:4
874. תורה צוה לנו משה מורשה' לשון ירושה סנהדרין צא ב) Moses commanded us a Torah, for an inheritance. Meaning you will inherit. (Sanhedrin 81:B )
875. וזאת היתה שאלת אברהם אבינו ע”ה And this was what Avraham, our father, peace be upon him asked.
876. כי ידע בזכות תרח לא יירש את הארץ For he knew that in the merit of Terah he would not inherit the land.
877. כי הוא היה ראשון לגרים For he was the first of the proselytes.
878. כמאמר חכמינו ז”ל סוכה מט ב על הפסוק תהלים מז י As the sages of blessed memory said in Sucha 49B on Tehillum 47:10
879. עם אלהי אברהם' שהיה תחילה לגרים The people of the God of Abraham that was the first (forerunner) of the proselytes.
880. והשם יתברך אמר לו לתת לך את הארץ הזאת לרשתה' טו ז And Hashem Yitbarach said to him, “to give to you this land for an inheritance. (15:7)
881. שהלשון לרשתה' מורה שאברהם אבינו ע”ה יירש את הארץ מאביו That the word “for an inheritance” teaches that Avraham our father, peace be upon him will inherit the land from his father.
882. לכן שאל אברהם אבינו אות Therefore, Avraham, our father, asked for a sign.
883. במה אדע כי אירשנה' What will I inherit?
884. ולא אמר במה אדע כי תתן לי כו' And he did not say, through what will I know that You will give to me, etc.
885. דתיבת אירשנה' דייקא That the word, I will inherit it specifically.
886. כי אירש אותה מאבא For I will inherit it from my father.
887. ואיזה זכות יש לאבי שאירש הארץ And there was merit from my father that I will inherit the land.
888. ותיבת במה אדע' נפרש לקמן ותשובת השם יתברך And the word, With what will I know we explained earlier with the answer of Hashem Yitbarach.
889. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך' You will surely know that your children will be strangers,
890. יהיה באופן זה It will be in this teaching,
891. דע שאמרו חכמינו ז”ל ב”ר יב ט זוה”ק ח”א פו ב Know, that the sages of blessed memory said in Beresheis Rabbah and the Holy Zohar,
892. אלה תולדות השמים והארץ בהבראם' בראשית ב ד These are the generations of the heavens and the earth when they were created. (Beresheis 2:4)
893. אל תקרא בהבראם אלא באברהם Do not say, when they were created, but say when Avraham.
894. כי כל העולם כולו לא נברא רק שידע האל יתברך That the entire world was not created except that you would know the El Yitbarach.
895. שיצמח צדיק אשר יפרסם אלהותו בעולם That there will emerge a Tzaddik that will announce Divinity in the world.
896. שהוא שליט בעולמו That G-d is the Master in the world.
897. והוא יחיד ומיוחד And El is the One, and set apart.
898. ו'עושה נפלאות גדולות לבדו' And alone does great wonders.
899. והוא בורא הכל ומבלעדו אין אלהים And is the Creator of everything, and aside from El there is no Elohim.
900. ושיצאו ממנו יצחק ויעקב ושנים עשר שבטים וזרע ישראל And there will emerge from him Isaac and Jacob and twelve tribes and the seed of Israel.
901. שעל ידי ישראל יתפרסם אלהותו בעולם And that through Israel Divinity will be announced in the world.
902. שיעשה עמהם נפלאות בארץ And wonders will be done with them in the world.
903. ושיקבלו ישראל את התורה הקדושה And that Israel will receive the Holy Torah.
904. ואז יתגלה אלהותו במעמד הר סיני לעיני כל ישראל And then El will reveal El's Divinity to the standing at Mt. Sinai in the eyes of all Israel.
905. כמאמר פנים בפנים דבר ה' עמכם' דברים ה ד As it said, face to face Hashem spoke with them. (Devarim 5:4)
906. ובריות בראשית חרדו ממנו And the creatures in the beginning became afraid from it. (The voice)
907. ושיעשו משכן ומקדש And they made a Mishkan and a Mikdash.
908. ואז היה שמח בעולמו And then there was rejoicing in the world.
909. כמאמר ביום חתונתו וביום שמחת לבו' As it is said, “On the day of his wedding and on the day of his heart's rejoicing.” (Taanis 26b2)
910. ביום חתונתו זה מתן תורה The day of his wedding, this is the giving of the Torah.
911. וביום שמחת לבו זה בנין בית המקדש And the day of his heart's rejoicing, this is the building of the Beit HaMikdash.
912. שזה היה נחת רוח ליוצר That this was the pleasing smell that went forth,
913. שאומר ועושין רצונו About which it is said, and doing His will.
914. כשנתגלה אלהותו בארץ מצרים בנסים ובנפלאות ובמתן תורה When G-d's divinity was revealed in the land of Mitzriam with miracles and with wonders and with giving the Torah.
915. ובזה יעשו רצונו ותהיה לו לנחת רוח And with this, you will do His will, and there will be a pleasing smell for Him.
916. ובעבור זה נברא נשמת אברהם אבינו ע”ה And for the sake of this were created the Neshamot (pl) of Abraham our father, peace be upon him.
917. שעל ידי מעשיו הישרים ועשרה נסיונות יצא עם בני ישראל ממנו That through his upright works and ten trials will go forth the people of the Children of Israel.
918. שעל ידם יתגלה אלהותו בעולם בנסים ובנפלאות שבארץ מצרים ובקבלת התורה That through them will be revealed G-d's divinity in the world with miracles and with wonders in the land of Mitzriam and receiving the Torah.
919. שכשהיה אברהם אבינו בעולם עדיין היה העולם מתמוטט That when Avraham our father was still in the world, the world was collapsing.
920. עד שיצא ממנו יצחק ויעקב ונשמת ישראל ויציאת מצרים Until there went forth from him Isaac, and Jacob and the Neshamot of Israel and they went forth from Egypt.
921. שאז נתגלה אלהותו בעולם That then G-d's divinity was revealed in the world.
922. אומרים בקידוש זכר ליציאת מצרים' Mention with holiness the memory of the going out of Mitzriam.
923. כמו שכתב הטור Therefore, it is written in the Tur
924. נמצא כח המוליד והמביא נשמת אברהם אבינו ע”ה לזה העולם Therefore, the strength of his conceiving and the bringing of the souls of Abraham our father, peace be upon him into the world.
925. לא היה תרח It was not so for Terah.
926. כי לא היה ראוי להביא נשמה בקדושה לעולם For he did not merit to bring holy souls to the world.
927. רק כח המוליד של אברהם אבינו היה זה המחשבה Only the strength of the conception of Abraham our father, this was his thought.
928. שעלה לפני הבורא יתברך That there will arise before the Borei Yitbarach.
929. ומהו המחשבה And what was the Borei Yitbarach's thought?
930. שיהיה ישראל בעולם שעל ידם יתקדש שמו הגדול That Israel will be in the world and that through them the great Name will be sanctified and magnified.
931. והמחשבה הזאת נקראת אב' של אברהם אבינו And this thought is called the father of Abraham our father,
932. ולא תרח And not Terah.
933. והנה הבן יש לו חלק בעולם מרוחניות האב And behold the son, there is for him a portion in the world from the inner (spiritual, mental) which is the father.
934. וכן מחשבת האם And likewise for the thoughts of the mother.
935. שיש לה בשעת זיוג עושה רושם בבן There is from her at the time of zivug she is making an impression in the son.
936. הן לטוב הן לרע Whether for good or bad.
937. כמוזכר בכל הספרים ובפרט בספר הבטחון והאמונה להרמב”ן בפרק ט”ו As it is mentioned in all the books, and in particular in the book “The Trust and the Faith from the Ramban in chapter 15.
938. And for all the souls brought to this world, there is for it a portion from the souls of the mother and also from the souls of the father.
939. לכן כל האדם צריך להתנהג במנהג אבותיו ולילך בעקביו כדאיתא בפסחים דף נ' עמוד ב' Therefore, each person needs to behave with the behavior of their father and to walk in his heels as it is said in Pesachim 50b
940. כבר קיבלו אבותיו וכו' Your fathers have already accepted it, etc.
941. וכתיב שמע בני מוסר אביך' משלי א ח And it is written, “Hear my child the discipline of your father…and do not forsake the teaching of your mother. Mishlei 1:8
942. כי יש לו חלק מנשמת אביו For there is in for them a portion from the father's Neshamot.
943. ואביו עשה בו איזה פעולה And the father did with them a lot of work.
944. לא כן אברהם אבינו ע”ה This was not so for Avraham our father, peace be upon him.
945. שלא היה בו כלל חלק מנשמת אביו תרח ואמו There was not in him any portion from the Neshamot of his father Terah and his mother.
946. ולא עשה זיווגו של תרח רושם And the zivug with Terah did not make an impression.
947. ומנשמת אברהם אבינו התחיל להתנוצץ נשמת ישראל And f the souls of Abraham our father, began to polish the souls of Israel.
948. אשר לא היה עד כה בעולם that were not yet in the world.
949. ומלובן של תרח ומאודם של אמו And from the white of Terah and the red of his mother,
950. נדה לא א Niddah 31a2
951. נעשה גוף של אברהם אבינו בלתי חיות was made the body of Abraham our father without life.
952. כי החיות של זה האודם והלובן של אברהם אבינו היה מזה המחשבה של הבורא ברוך הוא For the vitality of this, the red and white of Abraham our father was from this, the thoughts of the Borei Barchu.
953. שרצה להביא זרע ישראל בעולם Who desired to bring the seed of Israel into the world.
954. ולא כן גוף של שאר אנשים And it was not so for the bodies of the remaining people.
955. באודם ולובן שלהם יש בהם חיות מאביהם With the red and the white for them was in them the vitality from their fathers.
956. והנשמה יש לה חלק מהאב המביאה And the Neshama for them is a portion of the father that brought them,
957. וזיווג אביו ואמו עושה בו פעולה And the coupling of the father and the mother is working in them.
958. ובאברהם אבינו ע”ה החיות של אודם ולובן היה ממחשבת הבורא And with Abraham our father, peace be upon him, the vitality of the red and the white were the thoughts of the Creator.
959. שרצה להביא זרע ישראל בעולם Who desired to bring the seed of Israel into the world.
960. וזה המחשבה נקראת אב' של אברהם אבינו ע”ה And this thought is called the father of Abraham our father, peace be upon him.
961. רק הדומם של אודם ולובן בא מתרח אביו ואמו Only the minerals of the red and white came from Terah his father and his mother.
962. וכל הרוחניות וכל החלקים אינו בא כלל מתרח אביו And all the spirituality and all the portions did not come at all from Terah his father,.
963. רק ממחשבת הבורא ברוך הוא שיבואו ישראל לעולם כאשר בארנו Only from the thoughts of the Borei Barchu was Israel brought to the world as has been explained.
964. וזה פירוש הפסוק במה אדע' כי אירשנה And this is the explanation of the verse, “From what will I know that I will inherit it?”
965. כלומר במה אתחבר כי דעת לשון התחברות As it is said, with what will I join? For Daat has the meaning of joining.
966. כמבואר בכתבים כמה פעמים As it is explained in the writings, like two.
967. באיזה מדה אתחבר את עצמי שממנה שורש ביאתי לעולם שהיא נקראת אבי And to what attribute will I join myself that from it will be the root that I bring into the world, that it is called my father?
968. כמאמר משלי א ח שמע בני מוסר אביך' As it is taught in Mishlei 1:8. Hear my child the discipline of your father.
969. שכל אדם צריך להתנהג במנהג אבותיו For each person needs to behave with the behavior of their father.
970. כאשר בארנו לעיל as it was explained above.
971. ושאל אברהם אבינו ע”ה And for Avraham our father, peace be upon him,
972. הלא אנכי אין לי כלל שום חלק חיות מתרח אבי Not for me, there is not in me any portion of the vitality from Terah my father.
973. כי אם היה לי חלק מתרח לא היה יורש בזכותו For if there was in me a portion from Terah, I would not inherit in his merit.
974. רק צריך להיות איזה שורש למעלה שממנה נחצב אברהם אבינו ע”ה But, there needs to be some root from above that from it was created Abraham our father, peace be upon him.
975. וזאת המדה נקראת אב של אברהם אבינו וממנו יורש ארץ ישראל And this is the attribute called the father of Abraham our father, and from it they will inherit the land of Israel.
976. כי לשון ירושה היא מאבותיו For the meaning of will inherit, it is from the father,
977. כאשר בארנו ולכן במה אדע' במה אתחבר את עצמי As it was explained, and therefore, with what will I know, with what will I join myself?
978. באיזה מדה אשר נחצבתי ממנה כי אירשנה' And with which attribute that I was made from will come “That I will inherit?”
979. כלומר שממנה אירש ארץ ישראל As it is said that from it I will inherit the land of Israel.
980. כי ירושה מאבותיו שנחצבתי For one will inherit from their father.
981. ומידה שנחצבתי ממנה And from the hand that is carved from it
982. צריך אני להתחבר את עצמי כי אדם צריך לילך בדרכי אבותיו כנ”ל I need to attach myself, for a person needs to go in the ways of their father, as explained above.
983. ואפילו הרוחניות של לובן ואודם שלו בודאי נחצבת מזאת המדה And efin if the spirituality from the white and the red was certainly not carved from this attribute,
984. ולא מתרח אביו ואמו And not from Terah his father or his mother,
985. כאשר בארנו והשיב השם יתברך ידוע תדע כי גר יהיה זרעך' וגו' As it was explained, and Hashem Yitbarach answered, you will surely know that your seed will be strangers, etc.
986. כלומר אתה נחצבת מזאת המדה ואתה צריך להתחבר בה ותמיד יהיה במחשבתך As it is said, you were carved from this attribute, and you need to join with it and it will be always in your thoughts.
987. שיצאו ממך זרע ישראל שעל ידם יתגלה אלהותי בעולם That the seed of Israel will be sent forth from you so that through them My Divinity will be revealed in the world.
988. ויתגדל ויתקדש שמי הגדול בעולם בניסים ובנפלאות בארץ מצרים That My Great Name will be magnified and sanctified in the world through miracles and wonders in the land of Mitzriam.
989. וזהו פירוש ידוע תדע כי גר יהיה זרעך ועבדום וכו' And this is the explanation of “You will surely know that your seed will be strangers and slaves, etc.”
990. וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול' And so, I will judge the nation you served and afterwards you will be sent forth with great riches.
991. כלומר שיצאו ממך זרע ישראל As it is said, send the seed of Israel from you.
992. שאעשה עמהם נסים ונפלאות בארץ מצרים That I will make with them miracles and wonders in the land of Mitzriam.
993. ויתגלה אלהותי שעל ידי יציאת מצרים נודע חידוש העולם And I will reveal my Divinity through the ones sent out from Mitzriam, and a new concept will be known in the world.
994. זכר ליציאת מצרים' Remember those who went out from Mitzriam
995. כלומר שזה שרצה הבורא שיהיו ישראל בעולם As it is said, that this is the sending out by the Creator Israel would be in the world.
996. שעל ידם יתגלה אלהותו ויתגדל ויתקדש שמו הגדול That though this, will be revealed the Divinity and the great name will be magnified and sanctified.
997. זאת המחשבה היא הביאה אותם לעולם והמחשבה הזאת היא אב של אברהם אבינו ע”ה That is the thought, the bringing them to the world, and this thought was the father of Abraham our father, peace be upon him.
998. ובה תדבק וממנה ירש אברהם אבינו את הארץ And with this he will cleave and from it, Abraham our father will inherit the land.
999. כי ירושה היא מאבותיו For inheriting is from the father;
1000. ואחר אשר בארנו כי תרח אינו נקרא כלל אב של אברהם אבינו ע”ה And afterwards, as was explained, Terah was no longer called at all the father of Avraham our father, peace be upon him.
1001. רק זאת המחשבה שיתגלה אלהותו ויתקדש שמו הגדול Only this thought, that he would reveal the Divinity and sanctify the great Name.
1002. הוא אביו של אברהם אבינו ע”ה This was the father of Avraham our father, peace be upon him.
1003. וממנה ירש את הארץ And from this he will inherit the earth.
1004. כמו שכתוב ידוע תדע וכו' As it is written, you will surely know, etc.
1005. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול' And afterwards you will be sent out with great riches.
1006. שאז נתגלה אלהותו ונתקדש שמו And then the Divinity and the Name will be revealed and sanctified.
1007. ו'ידוע תדע' לשון התחברות And you will surely know, meaning joinings.
1008. וזהו המדה אביו של אברהם אבינו ע”ה And this is the attribute of the father of Abraham our father, peace be upon him.
1009. אמר השם יתברך ואתה תבוא אל אבותיך בשלום' Hashem said, and you will go to your fathers in peace.
1010. כלומר אל זאת המדה שיתקדש שמו הגדול As it is said to this, the attribute that you will sanctify the great name.
1011. אשר הוא אבותיו של אברהם אבינו ע”ה That was the father of Abraham our father, peace be upon him,
1012. אליה יבוא בשלום ויתחבר בה שיתקדש שמו הגדול בימיו תמיד That they would go in wholeness, and will join with Hashem that they will sanctify the great Name continuously in his days.
1013. ועל זה המדה נאמר אל אבותיך בשלום' ולא על תרח And about this attribute it is said to your father in peace, and not to Terah.
1014. ומה שאמרו חכמינו ז”ל רש”י פסוק טו תנחומא שמות יח And from what the sages of blessed memory said- Rashi on chapter 15 and Tanchuma Shemot 18
1015. תרח עשה תשובה בימיו לא שבא אברהם אבינו אל תרח אביו בעולם הבא Terah did Teshuvah in his days. Abraham did not rest with Terah, his father in the world to come.
1016. רק שקשה לחכמינו ז”ל כיון שהבטיחו ואתה תבוא אל אבותיך בשלום' But the question for the sages of blessed memory is where he trusted “And you will come to your father in peace.”
1017. שיתקדש שמו הגדול בימיו That his name will be magnified in his days.
1018. וקידוש שמו הגדול הוא אבותיו של אברהם אבינו ע”ה And the one sanctifying his great name was the fathers of Abraham our father, peace be upon him.
1019. כאשר בארנו As we have explained
1020. כיון שהבטיחו שיחובר בזה העולם שיתקדש שמו הגדול תמיד Because he trusted and connected in this world, that his name would be continually magnified,
1021. אשר הוא אביו That G-d is his father,
1022. כמאמר הכתוב ואתה תבוא אל אבותיך' As it says in the writings, you will come to your fathers.
1023. וקשה לחכמינו ז”ל And this is difficult for the sages.
1024. הלא אביו היה רשע ואין זה קידוש השם Wasn't his father an evil person, and this is not sanctifying Hashem.
1025. וגם עשו היה רשע ואין זה קידוש השם And Esav, also was an evil person and this did not sanctify Hashem.
1026. לכן אמרו חכמינו ז”ל שעשה תרח תשובה בימיו Therefore, the sages of memory say that Terah did Teshuvah in his days.
1027. והיה קידוש השם And this was sanctifying Hashem.
1028. ועשו לא יצא לתרבות רעה שלא יהיה חילול השם And Esav did not go forth to cultivate evil. There was not profaning the Name.
1029. ___ See Rashi. Esav didn't do evil in Abraham's life.
1030. רק קידוש השם Only sanctifying the Name.
1031. אבל אבותיך' לא נאמר על תרח רק על המדה הזאת But, your father is not said of Terah, only about this attribute,
1032. לכן נאמר תקבר בשיבה טובה' Therefore, it is said that he will be buried in a good old age.
1033. שלא יצא עשו לתרבות רעה ב”ב טז ה That he did not go forth to cultivate evil,
1034. שלא יהיה חילול השם רק הכל קידוש שמו הגדול There was not a profaning of the name, only all sanctification of his great name.
1035. ואל תתמה על החפץ על אשר כתבנו שתרח אינו נקרא כלל אב של אברהם אבינו And is it any wonder that the desire of those that wrote that Terah was not called anymore the father of Avraham our father,
1036. רק אב של אברהם אבינו זה המדה שיתקדש שמו הגדול Only the father of Avraham our father was this attribute, that he will sanctify his great name.
1037. והיא הוציאה את אברהם אבינו ע”ה לעולם And Avraham our father, peace be upon him was sent forth to the world.
1038. כי כן אמרו חכמינו ז”ל יבמות כב א For as the sages of blessed memory say in Yevamoth 22:a3
1039. גר שנתגייר כקטן שנולד דמי A proselyte that converts are like a newborn baby. (The notes say they are no longer considered related to their relatives.)
1040. ואין לו חיות כלל And there is not for them any life at all.
1041. אפס הרוחניות מהלובן ואודם שנותן אביו ואמו בו None of the spirituality came from the white and the read that was given by the father and mother is in them
1042. כי בכל ולד הגם שהנשמה מאת הבורא יתברך הרוחניות מלובן ואודם הוא מאביו ואמו נדה לא א For in all births, the Neshama is also from the Borei Yitbarach, the spirituality is from the white and the red of their father and mother
1043. אבל גר אין בלובן ואודם שלו שום חיות מאביו ואמו But, with the proselyte, nothing comes from the white and the red and there is not any life from the father and mother.
1044. ואינו נקרא כלל על שם אביו And they are not called at all by the name of their father,
1045. שהרי גר מותר באמו ובאחותו Indeed, a proselyte is permitted with his mother and sister. (This is prohibited in other places.)
1046. דבר תורה A matter of Torah,
1047. רק כדי שלא יאמרו באנו מקדושה חמורה' כו' However, in order that one will not say the holiness is bitter, etc.
1048. רק כדי שלא יאמרו באנו מקדושה חמורה כו' Only in order they will not say that they come from a state of severe sanctity to a place of weak sanctity.
1049. עי' יבמות שם שמע מינה שאינו נקרא כלל על שם אביו הגוי According to Yevamoth there, hear that they are counted as nothing. They are not called at all by the name of the father from the nations.
1050. ואין בו כלל חלק של אביו And there is not in them any portion of the father.
1051. מכל שכן שאברהם אבינו ע”ה אינו נקרא על שם תרח אביו That all that was in Avraham our father, peace be upon him, was not called by the name Terah, his father.
1052. וגם זה הפירוש ואלה תולדות יצחק בן אברהם And so, this is the explanation of “And these are the generations of Isaac.
1053. אברהם הוליד את יצחק' בראשית כה יט Abraham begot Isaac. (Beresheis 25:19)
1054. ויצחק נקרא על שמו And Isaac was called following by his name.
1055. ולא כן לגבי תרח And that was not so concerning Terah.
1056. שאברהם אינו נקרא על שמו That Abraham was not called by his name at all.
1057. רק המדה אשר נתקדש שמו ברבים Only by the attributes that his name will be abundantly sanctified.
1058. היא אשר הוציאה את אברהם אבינו ע”ה לעולם That is what sent forth Avraham our father, peace be upon him to the world.
1059. והשם יתברך ברוך הוא יאיר עינינו בנפלאות מתורתו הקדושה And Hashem Yitbarach, Barchu will illuminate our eyes with wonders from the Holy Torah.
1060. או יאמר במה אדע כי אירשנה Or one will say on, How will I know that I will inherit?
1061. כי בוודאי אברהם אבינו לא שאל אות על ירושת הארץ For certainly, Abraham our father did not request a sign about inheriting the land.
1062. אפס כוונתו היה That was not his intention.
1063. כי באמת אין לומר כלל For it does not say at all,
1064. שתרח היה אביו של אברהם אבינו ע”ה That Terah was the father of Abraham our father.
1065. והראיה מדברי חכמינו ז”ל שאמרו ברכות טז ב And as it is seen from the words of the sages of blessed memory, (Berachos 16b
1066. אין קורין ל)אבות אלא [ל]שלשה' ואסור לקרות לתרח אב We do not call anyone father except for three. And it will be forbidden to call Terah “father.”
1067. דאם מותר לקרות הוי ליה לקרות לתרח אב And if it were permitted to call, then indeed, call Terah “Father.”
1068. והטעם הוא דאב הוא נקרא שורש הבן שמוליד אותו And the reasoning is this, that the one called father is the root of the one that begot the son.
1069. והולד הוא מהשכל דזרע נמשך מהמוח And the begetting is from the intellect, the mind that the seed draws from.
1070. עי' עץ חיים שער מוחין According to the Etz Chaim, The Gate of the Mind.
1071. דשם משכן השכל ומהאי טעמא כשהאב מקדש שכלו בעת הזיוג That there is the Mishkan of the intellect, and what is the reason, when the father sanctifies his intellect in the time of the Zivug.
1072. אזי הזרע נמשך מהשכל שלו ומוליד הבן ומשרה קדושה בהבן Then the seed draws from his intellect, and the son is begotten, and the son is ruled by holiness.
1073. ואברהם אבינו ע”ה באמת לא נולד כלל בשכל תרח And Abraham our father, peace be upon him was not begotten at all in Terah's mind.
1074. כי שכלו היה לתאות ודברים האסורים For his mind was lusting, and on forbidden matters.
1075. אפס תולדתו היה משכל אלהות But his (Abraham's) generations were from the Divine intellect.
1076. שהשם יתברך הסתכל That Hashem Yitbarach watched,
1077. שמלידת אברהם אבינו ע”ה יתחיל זרע ישראל עם קדושו That Abraham our father, peace be upon him was begotten (with the thought) that he will begin the seed of Israel, a Holy People.
1078. השפיע השם יתברך אור זה בעולם אילן Hashem Yitbarach was pouring the light into this world.
1079. לידת אברהם אבינו ע”ה שהוא היה אילן החיים To the knowledge (Daat) of Abraham our father, peace be upon him, that he was the tree of life.
1080. שממנו נסתעפו זרע ישראל That from him would branch out the seed of Israel.
1081. רק עבור שלא יקטרגו המקטרגים שבא אור גדול כזה לעולם הזה Only so that the accuser will not accuse that a light as great as this came into this world,
1082. כתב האר”י ז”ל The Arizal wrote:
1083. שהיה מהאי טעמא מהצורך שיהיה תרח ואשתו באמצע That it was not from this, On account of the necessity for the meeting in the middle of Terah and his wife.
1084. שעל ידי כן לא יקטרגו That because of this (the accuser) will not accuse.
1085. וכיון שכן שתרח לא היה רק שעל ידי כן לא יקטרגו And it was because of this, that Terah was not anything, that through this, he will not accuse.
1086. אמנם גוף הלידה היה על ידי שכל אלהות Indeed, the body of the begetting was through the Divine Intellect.
1087. ולהכי אין תרח מתיחס כלל בשם אב לאברהם אבינו ע”ה And indeed, Terah was not referred to at all by the name “Father of Abraham.”
1088. כי הוא לא היה השכל המוליד לאברהם אבינו ע”ה For he was not the intellect that begot Avraham our father, peace be upon him.
1089. רק שכל אלהות Only the Divine Intellect.
1090. ואף על פי כן מחמת ששכן אברהם אבינו ע”ה And therefore, it was because their rested in Abraham our father, peace be upon him,
1091. במעי אמו בימי עיבורו ותרח היה האמצעי ללידה in the bowels of his mother on the day of his conception, and Terah was in the middle of the knowing.
1092. הוצרך להתנסות בעשרה נסיונות להסיר הזוהמא של תרח ואשתו ממנו That he was constrained from the ten trials to turn away from the contamination from Terah and his wife.
1093. והנה רש”י ז”ל כתב בפרשת וארא And behold, Rashi of Blessed Memory wrote in Parashat Vayeira.
1094. וארא אשר נתתי אותה לכם מורשה' שמות ו ח) And where it is seen “I have given it to you as a heritage. (Shemot 6:8)
1095. ____ And I will bring you in unto the land, concerning which I lifted up My hand to give it to Abraham, to Isaac, and to Jacob; and I will give it you for a heritage: I am the LORD.'
1096. ירושה היא לכם מאבותיכם You will inherit, it is for you from your fathers.
1097. כאן הרי דלשון ירושה' אינו שייך רק כשיורש מאב Since here you can see that the meaning of “you will inherit” is not attributed only when you will inherit from the father.
1098. כתב הסמ”ע בחושן משפט It is written ___ the judgment will be made with the Choshen stones.
1099. ד'ירושה' היינו מה שנוטל מאב That the inheritance, that is what was taken from the father.
1100. ועל פי זה יבואר דכאן אמר ה' אליו אני ה' אשר הוצאתיך כו' לתת לך את הארץ הזאת לרשתה' And according to this one will explain, that since Hashem said to him, I am Hashem, who took you, etc. to give to you this land for an inheritance.
1101. הוזכר לשון ירושה במה שנוטל מאב It mentions the meaning of “will inherit” as what is taken from the father.
1102. על זה אמר אברהם אבינו ע”ה About this Avraham our father, peace be upon him, said,
1103. במה אדע כי אירשנה' Through what will I know that I will inherit?
1104. האיך שייך לשון ירושה אצלי That corresponds to the meaning of will inherit beside me? (How can this term be used with me?)
1105. מאיזה אב אירש From what father will I inherit?
1106. הלא תרח אינו אבי כלל כנ”ל Was Terah not my father at all as explained above?
1107. והאיך שייך לקרוא אצלי בן יורש את אביו And how is it possible to call concerning me a son that will inherit the father?
1108. וזה שאמר במה אדע' לשון התחברות מלשון בראשית ד א וידע אדם' כו' And this is what is said “Through what will I inherit,” meaning “join to” from the meaning (Beresheis 4:1) “and the man knew, etc.”
1109. כי אירשנה' אצל מי אחבר עצמי For I will inherit, with whom shall I join myself.
1110. שיהיה לי לאב שיהיה שייך לשון ירושה אצלי That will be a father for me, that will give the attribute of the meaning “I will inherit next to me.”
1111. דתרח וודאי אינו שייך לקרותו אבי Terah? Certainly he did not have the attributes to call him my father.
1112. והשיב לו השם יתברך ברוך הוא And Hashem Yitbarach, Barchu, answered him,
1113. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך כו' You will surely know that your seeds will be strangers, etc.
1114. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול' And afterwards they will be sent forth with great riches.
1115. שמחמת ישראל נולדת That because Israel begot you,
1116. שממך יצאו זרע ישראל that from you will come the seed of Israel,
1117. שיצאו ברכוש גדול ממצרים לקבל התורה הקדושה That they will be sent forth from Mitzriam with great riches to receive the Holy Torah.
1118. ואם כן הלידה שלך מחמת שכל אלהות And if so, the begetting of you is because of a Divine Intellect.
1119. שהסתכל שעל ידך יצאו זרע ישראל לעולם That saw that through your hand the seed of Israel will be sent forth into the world.
1120. ולפי זה אני הוא אב שלך And according to this, I am the Father for you.
1121. ועל זה אמרתי לך לשון לרשתה' And according to this I said to you the meaning “To inherit.”
1122. שאני מוריש לך את הארץ ולא על ידי תרח That I am bequeathing to you the land, and not through Terah.
1123. ועל פי זה ביארתי מאמר חכמינו ז”ל שאמרו ב”ב קיז א And according to this, I have explained the teaching of the sages of Blessed Memory in Bava Basra 117a
1124. משונה נחלה זו מכל נחלות שבתורה That this heritage was apportioned from all the portions are in the Torah.
1125. שבכל מקום החיים יורשים את המתים For in all places, the living will inherit the dead.
1126. שבן הוא ענף האב והאב הוא הנותן השלימות בבן That the son is a branch of the father, and the father is the giver of the whole of the son.
1127. ומהאי טעמא יורש And what is the reason I will inherit?
1128. מה שאין כן כאן המתים יורשים את החיים' That it isn't so, since the dead will inherit the living.
1129. דהמתים הם דור שיצאו ממצרים ירשו את הדור הבאים לארץ That the dead are the generation that was sent from Mitzriam that will inherit the generation that will come into the land.
1130. כפירוש רש”י במדבר כו נה As Rashi explained in Bamidbar 26:55
1131. דהשם יתברך הוציא את בני ישראל ממצרים כדי שיבואו לרשת את הארץ That Hashem Yitbarach sent forth the children of Israel from Mitzriam in order that they would come to inherit the land.
1132. דעל ידי ביאתם לארץ יהיה שלימות שלהם That by coming to the land, there will be a wholeness for them.
1133. ככתוב בתורה ויקרא כה לח As it is written in the Torah in Vayikra 25:38
1134. אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים לתת לכם את ארץ כנען' That I sent you from the land of Mitzriam to give to you the land of Canaan.
1135. דפירש רש”י על מנת ליכנס לארץ As Rashi explained about the portions for those that entered the land,
1136. דשם יהיה שלימותכם בעבודת השם ברוך הוא That there, you will be complete in your service of Hashem, Barchu.
1137. כמאמר חכמינו ז”ל ב”ב קנח ב As the sages of blessed memory said in Bava Basra 158:b2
1138. דארץ ישראל מחכים' That the air of Israel makes one wise.
1139. ואמרו חכמינו ז”ל כל ההולך בארץ ישראל' כו' And as the sages of blessed memory said, all that went in the land of Israel, etc.
1140. ואחר כך שהיה הסיבה שדור שיצאו ממצרים לא באו לארץ ישראל And afterwards it says that was the reason that the generation that went from Mitzriam was not brought to the land of Israel.
1141. רק בניהם their sons.
1142. האבות שלימות The fathers were whole.
1143. דהיינו דור יוצאי מצרים שלא באו לארץ ישראל המתים על ידי בניהם החיים That is the generation that went from Mitzriam did not come to the land of Israel. The dead (inherited) through the living sons.
1144. שנכנסו בניהם לארץ ישראל ושם עבדו ה' בשלימות That the sons entered to the land of Israel and there they served Hashem with wholeness.
1145. ועל ידי שלימות בניהם זכו האבות And through the son's wholeness the fathers are mentioned.
1146. כמאמר חכמינו ז”ל סנהדרין קד א As it is said by the sages of Blessed Memory in Sanhedrin 104a
1147. ברא מזכה אבא A son can earn merit for a (wicked) father.
1148. זה שרמזו חכמינו ז”ל המתים יורשים את החיים' This is the hint from the sages of blessed memory, the dead will inherit the living.
1149. דדור יוצאי מצרים זכו בעולם הבא על ידי בניהם That the generation that went from Mitzriam got merit in the world to come through their sons.
1150. שבאו לארץ That came to the land.
1151. דביאתם גורם שלימות וכשהבן שלם זוכה האב כנ”ל That they came in completely whole, and when the sons were whole, the fathers merited, as explained above.
1152. ומעתה נבא לבאר ביאור הכתוב יב א And from this we will come to explain the writing (12:1)
1153. לך לך מארצך כו' אל הארץ אשר אראך Go for yourself, from your land, etc. to the land that I will show you.
1154. דעמדו בזה המפורשים And this explanation stands on:
1155. הלא לא נזכר בקרא שהראה לו הארץ Do you not merit to approach that the land will be shown to you?
1156. גם בפרשה הקודם מסיים יא לא So, in the passage before in the Parsha. 11:31
1157. ויקח תרח כו' And he took Terah, etc.
1158. ויבואו עד חרן וישבו שם' And they came to the land of Haran and stayed there.
1159. למה עיכב אברהם אבינו ע”ה עצמו בחרן Why did Avraham our father, peace be upon him delay himself in Charan?
1160. ויבואר על פי דשמעתי מהצדיק אדוני מורי ורבי דוב בער נשמתו בגנזי מרומים And I will explain it according to what I heard from the Tzaddik, my master, my teacher, and Rabbi, Dov Beer, may his soul be judged mercifully.
1161. __ See Taanis 8b2
1162. בביאור דברי הזוהר הקדוש ח”ג קכ א This will be interpreted according to the words of the Holy Zohar.
1163. רזא דיחודא כיצד משנה The secret of Judah as he was (born) second. (Beresheis 29:35, Judah was the second son of Leah.)
1164. זו בא לו לקרן דרומית מזרחית כו' Then he came to the southeast corner, then continuing counterclockwise to the northeast corner, etc. (Zevachim 53a2). This refers to the direction the Kohen we on the altar and applied blood on each of the four corners.
1165. ותמצית דבריו שיש שני מיני עבדות הבורא ברוך הוא And you will find there are two kinds of service of the Borei Barchu.
1166. יראה ואהבה fear and love
1167. וליראת הבורא אי אפשר לבוא רק אחר יגיעות ועמלו בתורה ובתפילה ומצות ומעשים טובים And it is only possible to come to fear the Borei after exerting and toiling in Torah, and Tefillah, and Mitzvot, and good works. (Berachos 58a1 explains what Adam had to do to get food.)
1168. אז זוכה ליראת הבורא באמצעות מעשיו Then one merits to fear the Borei through the strength of their works.
1169. ואהבת הבורא אי אפשר להשיג באמצעות מעשיו And love of the Borei is only possible to obtain through the strength of one's works.
1170. כי אהבה בלתי אפשר רק כשרואה בעין שכלו מה שאוהב For love without (these), it is possible only when one sees there is not the intellect (to see) what one loves
1171. ולזה צריך התגלות אלהות ברוך הוא שהשם יתברך כביכול מאיר עליו And through this one needs to magnify the Barchu's divinity so that Hashem Yitbarach is able to illuminate them.
1172. שיאיר שכלו באהבת הבורא ברוך הוא So that Hashem Yitbarach will illuminate their mind with the love of the Borei Barchu.
1173. ויאהב לה' And they have love for Hashem.
1174. עד כאן דבריו That here are his words,
1175. ואיתא בזוהר עי' זוה”ק ח”א עח א And it is written in the Zohar
1176. שאברהם אבינו ע”ה השיג שבארץ ישראל יכול אדם להשיג עבדות ה' That Abraham our father, peace be upon him achieved (grasped) that in the land of Israel a person would be able to achieve the service of Hashem.
1177. גלל כן נתלהב לבבו לילך לארץ ישראל הקדושה This caused his heart to become excited that he was going to the holy land of Israel
1178. ובזה יבואר דבצאת אברהם אבינו מאור כשדים And through this he explains why Abraham our father went from Ur Chasidim.
1179. אמר ויבואו עד חרן וישבו שם' It says, and he went until Charan and stayed there. (Beresheis 11:31)
1180. נתעכב אברהם בחרן Avraham was delayed in Charan.
1181. ד'חרן' רומז על יראה That Charan hints of fear.
1182. זהו חרן דהיינו גבורה That is “Charan,” that is Gevurah.
1183. לכן כשראה עצמו שעובד ה' ביראה נתעכב ועמד במדריגה זו Therefore, when he saw (in) himself that he served Hashem in fear, he was delayed and stood in this level.
1184. והיראה היא באמצעות מעשים טובים כנ”ל And the fear, it is in the middle of the good works, as explained above.
1185. ולזה אמר ה' לאברהם אבינו ע”ה And of this, Hashem said to Avraham our father, peace be upon him
1186. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך' Go for yourself from your land, and from your family, and from your father's house to the land I will show you. (12:1)
1187. אראך' דייקא שאני צריך להראות לך “I will show you” specifically, that I need to reveal to you.
1188. שאי אפשר להשיג זאת רק באמצעות גילוי שכינה ברוך הוא That it is possible to achieve this only in the midst o a revelation of the Shechinah, Barchu.
1189. דהיינו אהבה דהשם יתברך רצה שיבוא למדריגה גדולה That is love, that Hashem Yitbarach desires that you will come a great level,
1190. דהיינו אהבה That is love.
1191. ובארץ ישראל זכה לזה And he merited this in the land of Israel.
1192. והוזכר ג' דברים מארצך וממולדתך ומבית אביך And three things were mentioned, from your house, from your family, and from your father's house.
1193. שהם ג' דברים של אדם נפש רוח ונשמה That these are three things of a person, Nephesh, Ruach, and Neshama.
1194. כנודע ליודעי חן And he (would not) completely know favor
1195. שעד עתה עבד בג' דברים שלו Until he served with the three parts of him.
1196. שהם נפש רוח ונשמה ביראה That these are the Nephesh, Ruach, and Neshama in fear.
1197. ולזה הזכיר בכל אחד מארצך וממולדתך ומבית אביך And that these that are mentioned at once, from your land, and from your family, and from your father's house.
1198. בכ”ף לבסוף שהם שלך And it was immediately after that they went.
1199. שיראה משיג באמצעות מעשיו That fear is obtained in the middle of their Mitzvot.
1200. ומעתה על ידי ביאתו לארץ ישראל הקדושה And that this was through his coming to Holy Israel.
1201. יזכה לגילוי שכינה ברוך הוא That he will be worthy of my revealing the Shechinah, Barchu.
1202. שעל ידי זה יעבוד באהבה That through this, he will serve with Ahavah.
1203. והבן And those that understand will understand.
1204. ____ ______
1205. וביארנו הטעם שהשם יתברך אמר לו ואברכך' כו' יב ב) And we will explain the reason that Hashem Yitbarach said to him “And I will bless you.,etc.”
1206. למה הבטיח לו הבטחות אלו Why did Hashem Yitbarach promise to him these promises?
1207. הלא יותר נסיון היה אם לא היה יודע כלל מהבטחות Would it not be more of a miracle if he didn't know of all the promises,
1208. אף על פי כן היה הולך (and) even so he was going?
1209. אמנם לפי האמת היה צריך להיות כך Indeed, according to the truth there was a need for it to be thus.
1210. שאדרבה בהבטחתו היה הנסיון גדול יותר That on the contrary, with the promises to him, there was a much greater miracle.
1211. וזה שכתוב להלן פסוק ד וילך אברם כאשר דבר אליו ה' And this is what was written after in verse 4. And Avram went as Hashem had spoken to him.
1212. פירוש כאשר דבר ה' רק בשביל ציווי השם יתברך לבד הלך The explanation, as Hashem spoke, only for the sake of the command of Hashem Yitbarach alone did he go.
1213. ולא חשב כלל שבאמצעות הליכתו ישיג הטובה And he did not think at all that by way of his going he would attain any goodness.
1214. וכן מצאתי כתוב באור החיים ז”ל And so, I found in the writings of the Or HaChiam, of blessed memory,
1215. ולפי זה אם לא היה יודע אברהם אבינו מהטוב שהשיגו על ידי ביאתו לארץ הקדושה And according to this, if Abraham our father did not know of the goodness that he would attain through his coming to the Holy Land,
1216. לא היה נסיון כלל מה שלא חשב להנאתו There would not be any miracle at all that he did not think of his gratification.
1217. גלל כן הבטיחו השם יתברך שידע מהטובות שישיגו לו על ידי ביאתו לארץ הקדושה That caused the promise of Hashem Yitbarach, that he will know the promises of what he would attain through coming to the Holy Land,
1218. והוא אף על פי כן הגם דידע לא חשב כלל להנאתו רק לקיים מצות הבורא ברוך הוא And even so, that he knew, he did not think at all of his gratification, only of fulfilling the Mitzvot of the Borei Barchu.
1219. וזה היה עיקר הנסיון ודו”ק היטב And this was the essence of the miracle. Look at the goodness carefully.
1220. ____ _____
1221. וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי טו יד) And also the nation you will serve, I will judge. (15:14)
1222. כבר דקדקו המפרשים במלת וגם' We have already looked specifically at the explanation of the word “and so.”
1223. עיין באור החיים Look in the Or HaChiam,
1224. ונראה דאברהם אבינו ע”ה ראה כאן דין And we see that Abraham our Father, peace be upon him saw the judgment here.
1225. כמו שכתוב לעיל פסוק יב As it was written in the previous passage. (15:12)
1226. והנה אימה חשיכה' כו' And behold, a great dread and darkness, etc.
1227. ולזה אמר השם יתברך לאברהם אבינו And after this, Hashem Yitbarach said to Avraham our father
1228. שאתה רואה משפטים שרוין המשפטים That what you see is the judgments, that you will live the judgments
1229. המשפטים הם שישתעבדו בניך ד' מאות שנה The judgments, they are the ones through which your children will serve in (for) 400 years.
1230. וגם מדת משפט זה יהיה שורה אחר כך על הגוי אשר יעבודו And these judgments will rest afterwards upon the nation you will serve.
1231. וקאי וגם' And this is “And so.”
1232. שאלו המשפטים יהיה גם כן חלין על הגוים That these judgments will also go upon the nations.
1233. אחר כך וככלות המשפטים מתחילה על בניך And afterwards, when all the judgments were from the children upon you children,
1234. ואחר כך על הגוי אז יצאו בניך ברכוש And afterwards, upon the nation. Then I will send your children forth with great riches.
1235. שיתבסם העולם בחסד ואברהם אבינו ע”ה חפץ חסד הוא That the world will be intoxicated with Chessid, and Avraham our father, peace be upon him desired this Chessid.
1236. _____ _____
1237. והנה תנור עשן ולפיד אש עבר בין הגזרים האלה טו יז) behold a smoking furnace, and a flaming torch that passed between these pieces (15:17)
1238. הכריתות ברית הוא כאשר שניהם עוברים בין הגזרים The cutting of the covenant was as the two of them passed between the parts.
1239. רש”י פסוק י Rashi on verse 10: and he divided them: He divided each one into two parts. The verse does not lose its simple meaning, because He was forming a covenant with him to keep His promise, to cause his sons to inherit the land, as it is written (verse 18): “On that day, the Lord formed a covenant with Abram, saying, etc.,” and it is the custom of those who form a covenant to divide an animal and to pass between its parts, as it is written (Jer. 34:19): “who passed between the parts of the calf.” Here too, “a smoking furnace and a fire brand, which passed between the parts,” was the agent of the Shechinah, which is [referred to as] fire. [from Pirkey d’Rabbi Eliezar , ch. 28]
1240. והנה כאן עבר השכינה כביכול בין הגזרים על הכריתות ברית עם אברהם וזרעו And behold, since the Shechinah crossed as well between the parts to cut the covenant with Abraham and is seed.
1241. ולא תאמר כי אז היה השכינה שורה ולא עתה And it will not say that then it was the Shechinah that rested, and not now.
1242. שאמר הכתוב והנה' תנור עשן ולפיד אש אשר' עבר כבר That the writings say “And behold, a smoking furnace and a fiery lam which passed already.
1243. גם עתה יש השראת שכינה זו שהיה אז Also you were there, that inspired the Shechinah there that was then. (huh?)
1244. גם עתה זו השראת שכינה שורה בין ישראל Also now this, the Shechinah that rested between Israel.
1245. _____ _____
1246. ויאמר מלאך ה' אל הגר טז טז) An angel of Hashem said to Hagar. (16:8)
1247. הנה באמת למה מנוח Behold, in truth, would she surely die
1248. שראה את המלאך After she saw the angel,
1249. היה מפחד She was terrified.
1250. שופטים יג כב Shoftim 13:22 And Manoah said unto his wife: 'We shall surely die, because we have seen God.'
1251. והגר לא היתה מפחדה And Hagar was not terrified?
1252. כי מלאך הנראה בדמות מלאך מזה אין פחד When an angel appears in the form of an angel, from this there is no terror.
1253. אבל מלאך הנראה בדמות אדם מזה יש פחד But an angle that appears in the form of a person, from this there is terror.
1254. וזה הוא חידוש And this is a new concept
1255. אברהם שנראה לו המלאכים בדמות אנשים (With) Avraham, that angels appeared to him in the form of men.
1256. וזה היה הפחד של מנוח And this was the terror of death.
1257. שראה המלאך בדמות אדם That he saw the angel in the form of a person.
1258. אבל הגר שראתה המלאך בדמותו לא היתה מפחדת But Hager that saw the angel in its own form was not terrified
1259. ____ ____
1260. ידו בכל ויד כל בו טז יב) His hand will be against everyone and everyone's against him. (16:12) And he shall be a wild ass of a man: his hand shall be against every man, and every man's hand against him; and he shall dwell in the face of all his brethren.'
1261. הכלל בעונותינו הרבים גדולת ישמעאל מחמת המילה The rule is, that through Ishmael, there will be many great ones because of the circumcision. (???)
1262. וכן מבואר בזוהר הקדוש והנה ברית נקרא כל' And as it is explained in the Holy Zoar, and behold, the brit is called “all.”
1263. כמבואר בשערי אורה שער השני) וזהו ידו' And as it is explained in the gate of light, the second gate, and this is “his hand.”
1264. לשון ממשלה בכל' Meaning from the rule in all,
1265. כי באמת הישמעאלים הם בלא פריעה For in truth, the Ishmaelites hair was not shorn.
1266. אבל אנו זרע ישראל במילה ופריעה But us, the seed of Israel were circumcised and had shorn hair.
1267. והנה במילה יש שני ענינים And behold with the circumcision there were two matters of interest.
1268. החתוך בכלי ופריעה ביד The cutting with the knife and the shearing with the hand.
1269. וזהו הרמז ויד כל בו' And this is the hint “And the hand of all was against him.”
1270. הם זרע ישראל They are the seed of Israel.
1271. שהם בפריעה ביד That they were shorn with the hand,,
1272. הרומז על הברית כנ”ל בו' ימשול בישמעאל That this hints of the covenant as explained above. Against him, they will rule against Ishmael.
1273. _____ ______
1274. ואני הנה בריתי אתך והיית לאב המון גוים יז ד) And I, behold, have made a covenant with you, and you will be a father of many nations. (17:12)
1275. רצה לומר כי עיקר עבודת הצדיק הוא להעלות מדריגות התחתונים להבורא ברוך הוא It means to say that the essence of the service of the Tzaddik is to elevate the level of those below to the Borei Barchu.
1276. כמו שכתוב בזוהר תיקו”ז As it is written in the Holy Zohar,
1277. אנן בעינן למהוי קמא מלכא' We are in the person, like anointing the king. (???)
1278. אך הוא סכנה גדולה לצדיק לירד להעלות However, they are a great danger to the Tzaddik that descends to elevate them.
1279. כי צריך להיות דבוק באין סוף ברוך הוא For one needs to be cleaved with the Ein Sof Barchu.
1280. וזאת שהבטיח לאברהם ואני הנה בריתי אתך' And this is promise to Avraham, and I, behold, have covenanted with you.
1281. בריתי' הוא התקשרות רצה לומר שאהיה עמך I have covenanted, this is binding (kashrut). It means to say that I will be with you.
1282. ואפילו בעת שתהיה לאב המון גוים' And even so, in time, you will be the father of many nations.
1283. ודו”ק Look at this carefully.
1284. המול ימול יז יג) Will certainly be circumcised. 17:13 He that is born in thy house, and he that is bought with thy money, must needs be circumcised; and My covenant shall be in your flesh for an everlasting covenant.
1285. וכתוב במדרש רבה פרשה מ”ט פיסקא ב And as it is written in the Midrash Rabbah
1286. דיו לעבד להיות כרבו' That it is sufficient for your service to be as a multitude.
1287. הכלל כי אמירה' the rule is Amirah
1288. הוא לשון לבוש This has the meaning of garments/
1289. כמאמר הכתוב איכה ב יז As it is said in the writing in Eichah 2:17
1290. בצע אמרתו' He has fulfilled His words.
1291. וכתוב ברש”י Rashi wrote.
1292. בזע פורפירא דיליה ????
1293. הכלל השם יתברך ברא עולמות במאמר The rule is that Hashem Yitbarach created the worlds with saying.
1294. דהיינו שהתלבש עצמו בלבושים בכדי לברוא העולם That is He clothed Himself with garments in order to create the world.
1295. אבל מהות הבורא יתברך אינו מושג לשום נברא בכל העולמות But, the nature of the Borei Yitbarach was not achieved from all that was created in all the worlds.
1296. ודיבור הוא לשון הנהגה שהוא הבורא יתברך And the words, this has the meaning of the behavior that was the Borei Yitbarach.
1297. מנהיג העולמות כרצונו כמאמר חכמינו ז”ל סנהדרין ח א The worlds behaved according to His will as the sages of blessed memory said in Sanhedrin 8:1
1298. דבר אחד לדור' ומלת צו' הוא לשון התחברות מלשון צוותא חדא There can only be one leader for the generation. And the word commanded, it has the meaning of joining oneself, from the meaning of following the commandments.
1299. דהיינו מה שהאדם מדבק תמיד ומחבר עצמו להבורא ברוך הוא That is, the person that is continuously cleaved and joins themselves to the Borei Barchu,
1300. כמבואר כי בזה שישראל עושין רצון הבורא יתברך As it is explained, in this, that Israel does the will of the Borei Yitbarach
1301. מתפאר עצמו עם ישראל Beautifies themselves with Israel.
1302. ואז יש להם התחברות להבורא ברוך הוא And then there is for them a joining with the Barchu.
1303. כמבואר בזוהר הקדוש בהקדמה י א על פסוק As it is explained in the Holy Zohar in the introduction to the passage,
1304. כי בכל חכמי הגוים כו' מאין כמוך' וכו' ירמיה י ז For among all the wise ones of the nations, etc. there are none like you. (Jeremiah 10:7)
1305. אבל ישראל הם כמוהו עיין שם But Israel, they are the same. Look there.
1306. והנה מלת צו' צדי”ק וא”ו And behold the word “Zav.” (Command). The Tzaddik is the vav.
1307. כי הוא”ו רומז על התפארת ישראל For the Vav hints of Israel's Tiferet.
1308. ובזה היה הטעות של מלכי ישראל And with this was the errors of the kings of Israel.
1309. דהיינו ירבעם אחז ומנשה אחאב That is Jeroboam, Achaz, Manasseh and Achav
1310. כי באמת מתחלה צריכין להיות בהאי”ן For in truth, from the beginning, one needs to be with the Ein.
1311. ובהם לא היה הבחינה הזאת And for them, they were not in this level.
1312. וזה היה הטעות שלהם שלא היו בהאי”ן And this was the error for them, that they were not with the Ein.
1313. וזהו שאמרו רבותינו ז”ל סנהדרין נו ב And this is what the sages of blessed memory said in Sanhedrin 56b
1314. אין צו אלא עבודה זרה' There is no commandment concerning idolatry
1315. כי זה היה הטעות שלהם שלא היו בהאי”ן That this was the error for them, that they were not with the Ein.
1316. והנה הבורא יתברך בעת בריאת העולם הוצרך לצמצם עצמו בכדי לברוא העולמות And behold, the Borei Yitbarach in the time of the creation of the world constrained Himself to contract Himself in order to create the worlds.
1317. והנה בחינות הצמצום הוא בחינות התמעטות And behold, the level of the tzimzum it corresponds to lessening.
1318. דהיינו לצמצם שממעט עצמו מכמו שהוא That is to contract, that He lessens himself to something like Him.
1319. והנה הברית מרומז על התקשרות מה שהאדם הוא מקושר להבורא ברוך הוא And behold, the Brit hints at binding oneself, that the man binds to the Borei Barchu.
1320. והוא בדמיון הצמצום שצמצם עצמו הבורא יתברך בבריאת העולם And he is similar to the contraction that the Borei Yitbarach contracted Himself in the creation of the world.
1321. וזהו שמרמז המדרש המול ימול' And this is from the hint in the Midrash, “You will surely be circumcised.”
1322. דיו לעבד להיות כרבו כו' It is enough for a servant to be like their master., etc.Berachos 58b2
1323. לרמוז על בריאת העולם That this hints of the creation of the world.
1324. ויעל אלהים מעל אברהם יז כב) And Elohim went up from on Avraham. (17:22)
1325. להבין למה נאמר זה גבי מילה To understand why this is said opposite the circumcision
1326. דהנה רבותינו ז”ל אמרו ב”ר For behold, the Rabbis of blessed memory say in Beresheis Rabbah.
1327. ממרא נתן לאברהם אבינו עצה על המילה Mamre gave Avraham, our father, advice about the circumcision.
1328. הוא כמו שכתבו המפרשים לגודל עשיות דבר מצוה זה This is like the writings of the great explainers did when speaking of this Mitzvah.
1329. עיין שם Look there.
1330. וכשהקב”ה שורה על האדם שם לא יגור רע' And when the Kodesh Barchu rests upon a person, evil will not rest there.
1331. עי' תהלים ה ה הוא היצר הרע According to Tehillum 5:5, this is the Yetzer Hara. For Thou art not a God that hath pleasure in wickedness; evil shall not sojourn with Thee.
1332. ומשום הכי כתיב כאן And about this, it is written here.
1333. ויעל אלהים מעל' כו' And Elohim went up from on, etc.
1334. סילק השם יתברך רגע מאברהם אבינו ע”ה בכדי שימצא היצר הרע מקום לפתותו For Hashem Yitbarach left instantly from Abraham our father, peace be upon him, in order that the Yetzer Hara would find a place to seduce hm.
1335. וזה גודל הנסיון להודיע חיבת אברהם אבינו ע”ה And this is a great trial, to know the affection of Avraham our father, peace be upon him.
1336. לקונו שכבש את יצרו לעשות רצון קונו בלב שלם To finish conquering the Yetzer, making the will to acquire a whole heart.

No comments:

Post a Comment