Search This Blog

Sunday, October 17, 2010

Kedushat Levi - Vayeira

1. Vayeria
" 2. קדושת לוי בראשית פרשת וירא Kedushat Levi - Beresheis - Parashat Vayeira
"
3. וירא אליו ה' באלוני כו' יח א) Hashem appeared to him in the plains, etc. (18:1)
4. ויש לדקדק למה לא כתב וירא ה' אל אברהם' And there specifically, is it not written and Hashem appeared to Abraham?
5. ולמה אינו מזכיר שמו And why is his name not mentioned?
6. ונראה כי הבורא ברוך הוא משפיע שפע לברואיו And it is seen that the Creator, Blessed is He, flows abundance to His creation.
7. ויש שפע אשר לא צמצם עדיין בעולמות And there is a flow that is not yet contracted in the worlds.
8. והנה השפע אשר היא מצומצם בעולמות And behold, the flow of abundance which is contracted in the worlds.
9. הוא באותיות כגון עולם השרפים It is in the letters, for example, the world of the Seraphim.
10. הצמצום הוא באותיות שרפים וכן לכל העולמות The contraction is in the letters, and so it is for all the worlds.
11. כפי האותיות שלהם וכן לעולם התחתון לכל אחד כפי אותיות שלו According to the letters that (are used) for them. And so for the lower worlds, that they are all one according (with) the letters for them.
12. היינו לאברהם השפע מצמצום אברהם That is for Abraham, the flow is from the contraction "Abraham"
13. וכן לכל אדם And so it is for all people,
14. והנה האדם העובד להשם יתברך במסירת נפש And behold the person that serves Hashem of Blessing with a desire of their nephesh.
15. אז הוא מתפשט מאותיות ומדבק עצמו להשפע אשר עדיין לא נתצמצם באותיות And then he was stripped from the letters and cleaved himself to the flow which was still not contracted in the letters.
16. והנה אברהם אבינו ע"ה מל עצמו לעת זקנתו And behold, Abraham, our father, peace be upon him, circumcized himeself at the time of his old age.
17. והיה עובד הבורא ברוך הוא במסירת נפש And he was serving the Creator, Blessed is He, through the desire of his soul.
18. ועל ידי זה נתפשט עצמו מן האותיות שלו And through this, he seperated himself from the letters for him.
19. כי הוא דבוק בהשפע אשר עדיין לא נצתמצם באותיות ולא נקרא בשמו כלל For he was cleaved with the flow of abundance which was not yet contracted in the letters, and he was not called by his name at all.
20. וזהו וירא אליו' ה' שלא נקרא בשמו כלל And this is, And Hashem appeared, that he was not called by his name at all.
21. _____
22. וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו And appeared, and behold, three men were standing over him.
23. ופירש הזאתהר הקדוש והנה שלשה אנשים אלו אברהם יצחק ויעקב And the explanation from the Holy Zohar is behold, these three men were Avraham, Yitzak and Yaakov.
24. ויובן דברי מאמר הזאתהר And to understand the Zohar's teaching,
25. דידוע דאברהם אבינו עליו השלום עבד תמיד ה' באהבה That it is known that Avraham our father, peace be upon him, continuously served Hashem with love.
26. ובמילה עבד ה' ביראה And with the circumcision, he served Hashem with fear.
27. ויראה היא גבורה ובמילה מכרית הערלה "And appeared" is gevurah, and the circumcision was the cutting of the foreskin.
28. ובזה מכרית כל הקליפות And with this is the cutting of all the klipot.
29. כנזכר בכתבי אריז"ל והוא שמתגבר על כל הקליפות As it is mentioned by the Arizal, and he strengthened himself over all the klipot.
30. אם כן אז במילה היה באברהם אבינו עליו השלום If so, then it was with the circumcision that was in Avraham our father, peace be upon him.
31. אהבה ויראה אהבה מדריגת אברהם ויראה דהיא גבורה מדריגת יצחק אבינו עליו השלום Love and fear - love was Avraham's level, and fear, that was gevurah was the level of Yitzak or father, peace be upon him.
32. שבעת שמל עבד השם יתברך במדת גבורה That at the time he was circumcised, he served Hasehm Yitbarach with the attribute of Gevurah.
33. וידוע דבכל מקום שיש אהבה ויראה דהוא אש ומים And that it is known that in every place there is love and fear, that there is fire and water.
34. מוכרח שיהיה מדה הממוצע It is necessary that the attributes be moderated.
35. דהיא תפארת בחינת יעקב אבינו That this is Tiferet, the attribute of Yaakov, our father.
36. דיעקב הוא תפארת לכן אז במילה דהיא אהבה ויראה That Yaakov was Tiferet, therefore, that in the circumcision, there was love and fear.
37. הוכרח שיהיה התפארת גם כן דהיא הממוצע The force that will be Tiferet, also that it will be the moderator.
38. אם כן היה אז כל ג' בחינות ומדות של אברהם יצחק ויעקב If so, then there was all three aspects and attributes of Abraham, Isaac and Yaakov.
39. ועל פי זה מובן פירוש הכתוב כפי הזאתהר הקדוש And according to this is explained the explanation of the writing according to the Holy Zohar.
40. וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים שראה אז אברהם יצחק ויעקב And he lifted his eyes and looked, and behold three men were standing. That he saw then Avraham, Yitzak and Yaakov.
41. והבן And those that understand will understand.
42. ___ ____
43. בפסוק וירא וירץ לקראתם In the passage, and he saw and he ran to approach them. (18:2)
44. כי אברהם אשר היה לו הכאב מן המילה That Avraham, that there was for him the pain from the circumcision.
45. ועל החולה יש מדת רחמנות And upon the sick, there is the attrabute of mercies.
46. ואברהם התחזק בכאן לרוץ לקראתם And Avraham strengthened himself in this place to run to them.
47. עשה כאן מדת גבורה וזכה לנשמה של יצחק He acted here with the attribute of Gevurah and achieved merit for the Yitzack's Neshama.
48. שהוא מדה זאת For he was this attribute.
49. נמצא יש כאן מדת אברהם ויצחק Therefore there was here the attribute of Abraham and Issaac.
50. וכל מקום שיש אברהם ויצחק שם יש יעקב And every place there is Abraham and Isaac, there is Yaakov.
51. וזהו וירא והנה שלשה אנשים אברהם יצחק ויעקב עוד And this is, and he looked and behold there were three men. Abraham, Yitzak and Yaakov.
52. ____ _____
53. עוד יבואר וירץ לקראתם An other explanation of "And he ran to approach them." (18:2)
54. והענין הוא כך And the matter of interest is thus:
55. דהנה הצדיק יכול להבחין כשרואה בני אדם That behold, the tzaddik will be able to discern when they see a son of Adam.
56. אם הם טובים אם לאו If they are good or not.
57. דהיינו כשהצדיק רואה את האדם ובא לו בהירות ואור גדול That is, when a tzaddik sees the person and there came to them an illumination and a great light.
58. אז האדם הוא טוב Then the person is good.
59. ואם לאו שאינו נופל עליו בהירות אזי הוא אינו טוב And if there is not a falling upon him of illumination, then they are not good.
60. וזהו שאמר הכתוב וישא עיניו וירא And this is what is said in the writing, "And he lifted his eyes and saw."
61. דהיינו שנפל עליו בהירות ואור גדול מחמת הראיה That is, that there fell upon him illumination and a great light because of the seeing.
62. מיד וירץ לקראתם Immediately (it says) and he ran to approach them.
63. ______ _______
64. ויאמר אל נא תעבור מעל עבדך וגו' 18:3 and said: 'My lord, if now I have found favour in thy sight, pass not away, I pray thee, from thy servant.
65. דהנה ידוע שפנחס זה אליהו That is he knew that Pinchas, this is Eliyahu.
66. וכשנקם נקמת ה' אזי מתוך כך בא לנשמת נדב ואביהוא And when Hashem (?? Avenged??), then from the midst of this, then comes to the Neshamot of Nadav and Avihu.
67. וזהו שאמר אברהם אל נא שהוא ראשי תיבות נדב אביהוא And this is that said "Avraham, please" that the letters make the words Nadav and Avihu. (I don't see this.)
68. שהוא אליהו That is Eliyahu.
69. תעבור מעל עבדך Pass from over your servant.
70. דהיינו בעת שיהיה לישראל ברית מילה יהיה אליהו שם That is, that in any time there is for Israel a circumcision, Eliyahu will be there.
71. כי על כן עברתם על עבדכם For afterwards, you will pass on from your servant.
72. ____ 18:5 And I will fetch a morsel of bread, and stay ye your heart; after that ye shall pass on; forasmuch as ye are come to your servant.' And they said: 'So do, as thou hast said.'
73. לכאורה אין זה דרך שיאמר בעל הבית לאורח To explain, isn't the way one would speak to a guess at the house?
74. לזה באת אלי להתארח לאכול אצלי That this is, you came to me to visit, and to eat beside me.
75. ויתבאר כי כל המלאכים מקבלים שפע ממצות ישראל And will pass, for all the angles are receiving a flow of abundance from the mitzvot of Israel.
76. והקדוש ברוך הוא הוציא כאן חמה כו' And the Kodesh Barchu sent him here in the sun, etc.
77. ולא היה אברהם אבינו יכול לעשות מצות עם הכנסת אורחים And Avraham our father was not able to do a mitzvot with the assembly of visitors.
78. ונמנע השפע מן המלאכים עליונים And prevented the flow from the supernal angels.
79. וזה שאמר על כן עברתם על עבדכם And this is what is said, afterwords pass over our servant
80. כדי שאקיים מצות הכנסת אורחים להשפיע בכם In order that according to the mitzvot the assembly of visitor will flow abundance in them.
81. _____ _____
82. לבאר הענין למה כל מצות קיים אברהם אבינו מעצמו ומצות מילה לא קיים To explain the matter, why with all the mitzvot did Abraham our father fulfill them himself and he did not fulfill the mitzvah of circumcision
83. רק עד שהיה הציווי מן השם עליו But only was this one commanded to him from Hashem?
84. ויבואר על פי מאמר רבותינו ז"ל And ths was explained according to the teachings of the Rabbis of blessed memory.
85. שאל וכו' את רבי עקיבא איזה מעשים נאים That asked, etc Rabbi Akiva which works were threatening/pleasant
86. הוא או מעשה בשר ודם This or the works with flesh and blood.
87. מעשה הקדוש ברוך הוא או מעשה בשר ודם עיין שם Works of the Kodesh Baruch, or works of flesh and blood. Look there.
88. שהויכוח היה מה שהאדם נימול על ידי מעשה בשר ודם That the force that the man is cicumcised by works of flesh and blood.
89. ועיין שם התירוץ And look there for the answer.
90. והנה באמת גדולים מעשה צדיקים להיות המעשה נעשה כרצונם And behold, in truth, great are the works of the Tzaddikim that are works done according to their will.
91. אפילו לבטל רצון העליון Even to nullify the Supernal will.
92. ומעשה המילה מורה על זה And the act of circumcision teaches this,
93. שהרצון הצדיקים גדול מרצון העליון That the will of the tzaddikim is greater than the Supernal will.
94. והנה באמת האב לאהבת בנו ולחיבתו יכול לומר לבנו And behold, in truth, the father to love his children and to show his fondness for them will be able to say to his children,
95. מעשיך יהיה גדול ממעשי Your works wil be greater than my works.
96. אבל שהבן יאמר לאב But, the child will say to their father,
97. אף על פי שיודע שהאב אהב אותו ומחבבו חיבה יתירה Even though they know that he truly loves them and is exceedingly fond of them,
98. מעשי גדול ממעשיך My works are greater than your works.
99. זה חס ושלום שהבן יאמר כן This, heaven forfend, that the child will say so.
100. וכאשר מבואר ממצות מילה And this is like the mitzvot of circumcision.
101. שמצות מילה מורה על הרצון התחתון גובר רצון העליון That the mitzvot of circumcision teaches abou the desire of the lower to strengthen the desire of the higher.
102. זה אי אפשר לעשות That is where it is possible to do so.
103. עד שיהיה הציווי מן השם עליו לעשות מחמת שזה מורה שמעשה התחתונים כנ"ל Until there will be a command from Hashem to him to do it, because this teaches that the works below, etc.
104. ולכך לא מל אברהם אבינו עצמו עד שהיה הציווי מן השם עליו לעשות כנ"ל And therefore, Avraham our father did not circumsize himself until there was a command to him from Hashem to do it, as explained above.
105. _____ ______
106. ואקחה פת לחם וסעדו לבכם וכו' And I will fetch a morsal of bread and stay to your heart's content, etc. (18:4-8)
107. ויתן לפניהם ויאכלו And he set it before them and they ate.
108. יבואר על פי דכתב באור החיים על פירוש התורה I will explain it according to the writings in the Or Chaim about the explanation of the Torah.
109. כי המלאכים אפילו מיכאל שר הגדול לפעמים נקרא כהן גדול That the angels, even Micheal the great prince are sometimes called Kohen Gadol.
110. ולפעמים נקרא בשם אחר And sometimes they are called by another name.
111. הבחינה הוא כי המלאכים יש להם חיות מהמצות והתורה שעושים ישראל This corresponds to that the angels, there is for them life from the mitzvot and Torah that Israel does.
112. עם קדוש a holy people
113. וכשישראל הם במדריגה אז נקרא מיכאל כהן גדול And when Israel is in this level, then they are called Michael - Kohen Gadol.
114. וזהו ואקחה פת לחם And this is "And I will fetch a morsal of bread."
115. כי פת הוא מרמז על תורה שבכתב ושבעל פה For a morsel hints of the writen and oral Torah.
116. כדאמרינן מנחות לד ע"ב פת באפריקי שתים As it is said in Menachos 34bt, Pat, in the African is two.
117. ולחם גם כן רומז על התורה And bread also hints at the Torah
118. כמאמר הכתוב תהלים עח כה As it is said in Tehillum 78:25
119. לחם אבירים אכל איש Of the bread of the mighty people will eat.
120. ולכו לחמי בלחמי משלי ט ה) Mishlei 9:5 'Come, eat of my bread, and drink of the wine which I have mingled
121. וזהו ויאכלו And this is "And they ate."
122. כי המלאכים החיות שלהם ממצות ישראל כשישראל עושים רצון הקדוש ברוך הוא For the angels life for them is from Israel's mitzvot when Israel does the desire of the Kodesh Barchu,
123. ועושים מצותו ברוך הוא And does the mitzvot of the Baruchu.
124. ונמצא שעשה המצוה של הכנסת האורחים And we find that he did the mitzvot for the assembly of visitors
125. וזהו הרמז ויקח ויתן לפניהם And this is the hint. And he took and set it before them.
126. המצוה של הכנסת אורחים שעשה The mitzvah of the assembly of visitors that he did.
127. מזה היה החיות שלהם From this, there was life for them.
128. והוא עומד עליהם תחת העץ And he stood over them beneath the tree.
129. ויאכלו כי העץ הוא תורה And they ate. For the tree, it is the Torah.
130. על שם הפסוק משלי ג יח עץ חיים היא In Mislei 3:18 is the passage, "It is a tree of life."
131. ונבאר מה דאיתא במדרש בראשית רבה מט And it is being explained what is written in the Midrash Beresheis Rabbah 49
132. דאברהם אבינו עליו השלום לאחר שאכלו אמר ברכו לאלהי עולם That Avraham our father, peace be upon him after they said, Zblessed is the G-d of the world.
133. למה לא אמר להם קודם האכילה שיברכו ברכה Why didn't he say it to them before eating that they would say a blessing?
134. אפס קודם היו גוים והאיך יקבלו עליהם עול מלכות שמים Naught before for the nations, and how they would receive upon them the yoke of the kingship of heaven.
135. שכבר אכלו עשו מצוה שזיכו את אברהם במצות הכנסת אורחים After they ate, he did the mitvot that recalls Avraham with the mitzvot of the assembly of visitors.
136. אם כן זה הזכות גרם להם If so, this completes the merit for them,
137. שיהיו יכולין לקיים ולקבל עול מלכות שמים That they will eat to fulfill and to receive the yoke of the kingship of heaven.
138. ולכך אמרינן במדרש דמי שלא רצה לברך אחר האכילה And therefore it says in the Midrash that whoever did not desire to bless after eating,
139. אמר שישלם לו He said they would have to pay him.
140. כיון דלא נכנס בו ריח קדושה That they did not enter into the Holy Spirit,
141. שמע מינה דלא כיון לזכות אותו במצות הכנסת אורחים Here the type??? Because they did not desire to merit with him in the mitzvah of the assemble of men.
142. למה לא ישלם Why shouldn't they pay?
143. _____ _____
144. ונבאר עוד למה נתן אברהם למלאכים בשר And another explanation, why did Avraham give flesh to the angels,
145. ולא דגים and not fish?
146. משום דרצה לזרז להם במצות Because he desired to urge them to meticulously do the mitzvah. (Rasi Vayikra 6:2)
147. ובבשר יש הרבה מצות שחיטה ומליחה וניקור And with flesh there are many mitzvot, slaughtering, salting, and cutting.
148. אבל בדגים אין שום מצוה But with fish, there aren't any mitzvot.
149. אבל לעתיד לבוא יהיה העיקר הסעודה דגים But, in the future to come there will be the essence of the optional fish feast
150. ולכך סעודת לעתיד לבא נקראת סעודת לויתן And therefore the optional feast for the fututre to come is called "That gave and optional feast"
151. ואמרנו פירוש על מה שאמרו חכמינו ז"ל בבא מציעא פו ע"ב And we will say the explanation according to what the sages of blessed memory said in Bava Metzia 86b
152. שאברהם אבינו עליו השלום האכיל למלאכים שלשה That Abraham our father, completed the meal for the three angels with mustard on the tongues. (Bava Metzia 86b2 - read whole section.
153. ונבאר על דרך שאמרו בגמרא במסכת ערובין פרק כיצד מעברין And this will be explained in the way it is explained in the Gemara in Eruvind 53b3, etc. "Extending the boundaries of the cities." Note from Artscroll: "In 53a, it is explained it is like a pregnant woman whos abdomen bulges causing her stomach to extend.
154. ר' אשיאן כי הוי משתעי בלשון חכמה Rabbi Yose bar Assan, when speaking in an egnimatic language
155. הוי אמר קריבו לי שור משפט בטור מסכן He said "Prepare for me an ox in judgement on a poor mountains" (insteed of saying, prepare for me beets with mustard.) Eruvin 53b2. Read note 15
156. ופירש רש"י טור מסכן היינו חרדל הר דל עיין שם And as Rashi explained, A poor mountain, that is Mustard - poor mountain. Look there.
157. והנה שבא ללמד זכות על ישראל And behold, this comes to teach the merit of Israel,
158. שיצא לאור משפטם ושלא יראה עמל בישראל חס וחלילה That they were sent to the light of the Mishpatim, and they did not fear toil in Israel, heaven forfend.
159. לזה אמר טור מסכן Of this it said "A miserable column."
160. היינו הר דל That is, the Poor Mountan.
161. דאמרו חכמינו ז"ל סוכה נב. As the sages of Blessed Memory said in Suchah 52a1 (Read section there.)
162. יצר הרע נדמה להם כהר The Yetzer Hara will appear to them as a mountain
163. והיצר טוב נקרא מסכן And the Yetzer Tov is called "poor."
164. וחכמת המסכן בזאתיה קהלת ט טז And the egnimatic meaning of the poor as contemptible is in Kohelet 9:16
165. וכיון שגדול כח And because (Wisdom) is greater than strength,
166. ונדמה כהר והיצר טוב הוא מסכן And it appears as a mountain. The Yetzer Tov is poor.
167. להאשימם על אשר לא זכרו את האיש המסכן And the accusations is that there is no mentioning of the person's poverty.
168. ולולי זאת היו מסגלים מעשים טובים הרבה And ____ this is they hide their many good works.
169. וזה הרמז שהאכיל אברהם אבינו עליו השלום להמלאכים שלשה לשונות בחרדל And this is the hint when Avraham our father, peace be upon him ate with the three angels, meaning "Mustard."
170. היינו הר דל That is, the poor mountain.
171. שהוזכר להם זה שהיצר הרע נדמה כהר והיצר טוב כמסכן That he is mentioning to them this, that the Yetzer Hara appears as a mountain and the Yetzer Tov as poor.
172. ולזאת לא יקטרגו חס ושלום על ישראל And for this, one will not accuse, heaven forfend, Israel
173. שלולי זאת שגדול כח היצר הרע שנדמה כהר ___ this, that great is the strength of the Yetzer Hara, that it appeared to them as a mountain.
174. והיצר טוב כמסכן היו עובדים את השם יתברך כראוי וכנכון And the Yetzer Tov as poor, when the service of Hashem Yitbarach is appropriate and proper.
175. ____ ______
176. ונבאר עוד פירוש על מה לא נאמר באברהם אצל המלאכים ויעש להם משתה And here is another explanation of what Abraham did not say concerning the angels. And he made a feast for them.
177. כמו שנאמר גבי לוט ויעש להם משתה As it is said concerning Lot, "And he made for them a feast."
178. וכן אצל סעודת אסתר And so, with an optional feast, I will be hidden (Esther).
179. שם כתיב אסתר ז ח It is written in Ester 7:8
180. משתה היין A wine feast.
181. כי הכלל כשהצדיק אוכל עם הרשע על ידי זה הצדיק מעלה את הרשע For the general rule is when a tzaddik eats with a rasha, through this, the tzaddik elevates the rasha.
182. וזה הוא עיקר השמחה כשהצדיק מעלה הניצוצות And this is the essence of joy, when the tzaddik elevates the sparks.
183. והנה משתה הוא לשון שמחה And behold, a feast has the meaning of joy.
184. והנה בכאן שאכלו המלאכים אצל לוט שלא היה צדיק And behold, here, where the angels ate with Lot, there was not a tzaddik.
185. וכשאכלו המלאכים אצלו העלו המלאכים הניצוץ הקדוש שהיה בלוט And when the angels were eating next to him, the angels elevated the holy sparks that were in Lot.
186. כי אחר כך שאכלו הוציאו ממנו נשמת משיח For after they ate there was sent forth from him the Neshamot of the Moshiach
187. שבא מרות that came from Ruth.
188. ונמצא היה שם עליות נצוצות וזה הוא שמחה And therefore, there was an elevation of the sparks, and this was joy.
189. ולכן כתיב בו משתה לשון שמחה And therefore, it was written a feast with them, meaning joy.
190. וכן על ידי המשתה שעשתה אסתר And so, it was through the feast that Esther worked. (Read Esther 7:8 for context.)
191. בא ישועה לישראל A saviour came for Israel.
192. לכך גם כן כתיב בו משתה Therefore, it is also written with a feast.
193. אבל מה שאכלו המלאכים אצל אברהם לא היה מזה עליות הנצוצות But, when the angels ate with Abraham, there was not from this a raising of the sparks.
194. כי אברהם אבינו לא היה צריך לעליות המלאכים For Avraham our father did not need to elevate the angels.
195. לכך לא כתיב שם משתה לשון שמחה Therefore, it is not written there a feast, meaning joy.
196. _____ _______
197. והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו And he stood over them and they ate. (18:8)
198. הכלל הוא כמבואר The general rule is as explained
199. שבעל הבית לא יהיה מתנהג בפני האורח יותר מגדולת האורח That the head of the house should not be magnified in front of the guests more than the guests are magnified.
200. כדי שהאורח לא יקנא את בעל הבית In order that the guests will not envy the head of the house.
201. והנה צדיק נקרא מהלך And behold, the tzaddik is called the "go for"
202. שהולך תמיד ממדריגה למעלה למעלה That he always goes to a higher and higher level.
203. ומלאך נקרא עומד And the "go for" is called standing.
204. וכאן רצה אברהם שלא יקנאו בו המלאכים And since Avraham desired that the angels do not have any envy of him,
205. התלבש עצמו בבחינת מלאך להיות עומד He clothed himself in the level of the angels to be standing.
206. וזהו והוא עומד עליהם And this is "And he stood over them."
207. ויאמר ה' אל אברהם למה זה וכו' ואני זקנתי 18:13 And the Lord said to Abraham, "Why did Sarah laugh, saying, 'Is it really true that I will give birth, although I am old?
208. פירשו חכמינו ז"ל שהשם יתברך ברוך הוא שינה מפני דרכי שלום And the explanation of the sages is that Hashem Yitbarach Barchu changed the meaning for the sake of peace.
209. ____ Rashi: : Scripture altered [her statement] for the sake of peace, for she had said,“and my master is old.” - [from B.M. 87a]
210. ולכאורה יש להבין למה הוצרך לשנות And the explanation will be there to understand why she restrained her tongue.
211. שלא יתרעם אברהם אבינו עליו השלום Avraham our father, peace be upon him would not become angry.
212. באומרה ואדוני זקן Because he said "My Lord, I am old."
213. איזה צד תערומת שייך על אומרה ואדוני זקן Then of what aspect will he say that it relevant for him to say "And My Lord, I am old?"
214. הלא אברהם אבינו בעצמו אמר בראשית יז יז Didn't Abraham our father himself say in Beresheis 17:17
215. הלבן מאה שנה יולד Then Abraham fell upon his face, and laughed, and said in his heart: 'Shall a child be born unto him that is a hundred years old? and shall Sarah, that is ninety years old, bear?'
216. והנראה דבאמת שרה שאמרה אחרי בלותי כו' And behold that Sarah said afterwards in 18:12 after I have waxed old, etc.
217. לא היתה כוונתה שלעת זקנתה לא תלד It was not her intention that at the time of her old age she would not give birth.
218. כוונתה היתה אם השם יתברך ברוך הוא וברוך שמו גזר אומר ליתן לי בן Her intention was, If Hashem Yitbarach, Barchu and Baruch Shemo decreed, saying to give to me a son,
219. למה נתן לי אחר זקנתי Why is he giving it to me after I'm old?
220. למה לא נתן לי זה הבן מקודם Why wasn't this son given to me before?
221. ואי מטעם דאמרו חכמינו ז"ל חולין ס ע"ב And the rational is from what the sages of Blessed memory said in Chullin 60b
222. שהקדוש ברוך הוא מתאוה לתפילתן של צדיקים That the Kodesh Barchu desired the prayers of the tzaddikim.
223. שרה אמנו היתה במדת ענוה באמת Sarah our mother was truly with the attribute of barrenness.
224. שהיה בדעתה שהיא יותר שפילה מכל העולם That she knew in here knowledge that she would be the most wondrous in all the world.
225. ומכל שכן שלא החזיקה עצמה לצדיקת And that dwells that (they think they cannot) strengthen themselves from tzaddakah,
226. וכיון שכן לא עלה על דעתה כלל And that it did not come to her knowledge at all,
227. שהשם יתברך ברוך הוא מתאוה לתפילתה That Hashem Yitbarach desires to be prayed to.
228. גלל כן אמרה אחרי בלותי היתה לי עדנה The caused her to say afterwards, after I have been worn out shall I have delicate skin?
229. כוונתה היתה למה לא היה לה מקדם Her intention was, why was this not for her from before?
230. כיון שלפי דעתה לא עלה כלל על לבה For according to her knowledge, this did not come up at all upon her heart.
231. שהשם יתברך מתאוה לתפילתה That Hashem Yitbarach had a desire for her prayers.
232. אמנם דמה שאמרה ואדוני זקן למה לא הוליד מקדם Indead, that when she said "And my Lord, I am old, why did I not give birth from before."
233. על זה שפיר יקשה דהשם יתברך מתאוה לתפילתו And through this embellishment, it will be solidified, that Hashem Yitbarach desires us to pray.
234. והאיך לא עלה על לבה That this did not rise in her heart,
235. שאברהם אבינו הוא צדיק גמור That Avraham our father was a complete tzaddik,
236. שהשם יתברך מתאוה לתפילתו that Hashem Yitbarach had a desire for his prayers.
237. ולהכי שינה הקדוש ברוך הוא ואמר ואני זקנתי And indeed, it changes the meaning of the Kodesh Barchu, and he said "And I am old."
238. שלא יפלא בעיני אברהם אבינו בשלמא על עצמה החזיקה במדריגת ענוה That it will not be wondrous in the eyes of our father that was whole through her strenghtening herself from the level of barronness.
239. מאי קשיא לה ואדוני זקן ולא מקודם Why was it solidified for here (at) "My Lord, I am old" and not before?
240. שהשם יתברך מתאוה לתפילתו That Hashem Yitbarach has a desire for prayers.
241. והבן And those that understand will understand.
242. וה' אמר המכסה אני מאברהם כו' And Hashem said, shall I conceal from Avraham, etc.?
243. כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו For I have known him, that he would command his sons and his house ofter him,
244. ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט And safeguard the way of Hashem to do tzaddakah and mishpot,
245. למען הביא ה' על אברהם So that Hashem would bring to Avraham, (18:17-19)
246. הני תרתי למען אינו מובן Behold I will enquire of "in order" - it is not understood.
247. ועוד יש הרבה דקדוקים בפסוק ואין להאריך And still, there are many grammar points in the passage, and I will not be long,
248. ונראה פירוש הענין כך הוא And it is seen that the explanation of the matter is thus.
249. דשורש הדבר דהכתוב מספר צדקתו של אברהם That after the matter, that it writes a recounting of the righteousness of Abraham.
250. והנה כל העבדות של אברהם And behold all the services of Avraham,
251. שעשה ועבד את השם באהבה That he did, and he served Hashem with love,
252. ובשכל גדול הכל And with a great intellect
253. הכל היה מעט בעיניו ולא היו נחשבים לו נגד טובות השם והנסים שנעשה עמו All was diminished in Abraham's eyes, and he was not thinking of them opposite Hashem's goodnesses and the miracles that were done for him.
254. ולכך לא היה די בעיניו And therefore, it was not enough in his eyes.
255. אף אם אתקן את עצמי בכל מיני עשיות ועובדות טובות מה אני Even if I will rectify myself in all kinds of works and good service -- What am I?
256. גלל כן התיישב את עצמו שאין זה מספיק מה שאני לבדי מקיים את המצות בשכל גדול This caused him to settle himself, that this isn't recounted that I alone fulfilled the Mitvot with a great mind.
257. עוד כוונה אחרת במחשבתו until he had another kavannah (intention) in his throughts.
258. כשהיה מקיים איזה מצוה לעשותו בשם כל ישראל That when he fulfilled some mitzvah, he did it in the name of all Israel.
259. דהנה כל ישראל היו כלולים במחשבתו ובמוחו של אברהם That is, all of Israel was entirely in his thoughts and mind of Avraham.
260. כי הבן הוא גנוז בכח האב For the son is concealed in the strength of the father.
261. והנה במוחו של אברהם היה שורש וכלל מכל כנסת ישראל And behold, in the mind of Abraham was the root and container for the entire assembly of Israel.
262. וזרע אברהם הבאים אחריו כל דור ודור עד עקבא דמשיחא And the seed of Abraham coming after, every generation, until the coming of the Moshiach.
263. ואם כן כשעשה איזה מצוה עשה עם כל הכוחות שלו And if so, when he did some mitzvah, he did it with all his strength,
264. ועם כל הענפים העתידים להתפשט ממנו And with all the branches ready to separate from it.
265. אם כן הגיע מזה שני טובות לבניו If so, there approached from this two goodnesses for his children,
266. אחד כיון דהוא קיים כל המצות וכל מצות דרבנן והדקדוקי מצות ואפילו עירובי תבשילין One, because he fulfilled all the mitzvot,and all the rabbinical mitzvot and the specificities of the mitzvot and even Erub of the dishes. (One may not prepare food on the on a holy day that falls on Friday for the Sabbath, but one may start the cooking on the eve of the holy day. This is not biblical. (Yoma 28b)
267. אם כן כשעשה בשם כל ישראל היה עבודה דרבים If so, when he did them in the name of all Israel, there was abundant service.
268. אשר כל אחד מישראל קיים כל התרי"ג מצות בכח That every one from Israel fulfilled all 613 mitzvot with strength.
269. ועוד נצמח טובה מזה העבדות And until the goodness grew from the services.
270. שעשה דרך סלולה לזרעו אחריו שיוכלו להשיג שכליות המצות ולקיים אותם That he would be paving the road for his seed after them that they will be able to obtain the intellectual meaning of the mitzvot and to fulfill them.
271. פעם אחת בכח בצוותא עם אברהם אבינו At the time the were one in the strength, together with Avraham our father.
272. אשר בקל כל אחד מישראל יכול להוציא הדבר מכח אל הפועל ולקיים המצוה בפועל ממש That it was made easy so each one from Israel will be able to send for the the matter from the strenth of the works and the fulfillment of the mitzvah when the work was realized (done.)
273. כיון שהשער הוא פתוח מימות אברהם Because the gate was opened from the days of Abraham.
274. _____ _____
275. ובזה יש ליישב פירוש מה שאמרו חכמינו ז"ל And with this rests the explanation of the explanation of the sages of blessed memory.
276. חייב כל אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אברהם יצחק ויעקב Each person is committed to say, when I approach my works from the works of Abraham, Isaac and Jacob.
277. דלכאורה הוא תמוה That the explanation is a puzzle.
278. האיך יכול כל אדם לבוא למדריגה והשגה של אברהם How will every person be able to come to the level and the understanding of Avraham?
279. שהוא מרכבה לימין חסדו יתברך There he was a chariot for the right hand of the Yitbarach's chessid.
280. אבל באמת אין הכוונה להגיע למעשה אברהם עצמו But, in truth, they do not have the intention of reaching for the works of Avraham themselves,
281. רק למעשיו של אותו אדם עצמו Only to to the works of that person themselves.
282. כשהיה בשורש של אברהם כיון דכל אדם עשה כבר כל המצות בכוחו של אברהם When one is in the root of Avraham, then all people have already all the mitzvot in the strength of Avraham.
283. ואם כן אינו צריך רק לשוב לשורשו ולכוחו של אברהם ולהוציא הדבר מכח אל הפועל And if so, there is no need except to return to his root and to the strength of Avraham and to send out the matter from the strength to the work.
284. ואז יוכל להשיג זה הבחינה של עשיה And then they will be able to achieve this (in) the level of Asiah.
285. כמו שהיה בכחו של אברהם As if they were with the strength of Avraham.
286. וזה שאמר למעשי אברהם And this is what is said "From the works of Avraham."
287. רצה לומר כמו שכתבתי לעיל כשהיה העשיה בכוחו של אברהם It means to say as I wrote above, when there was the work in the strength of Avraham.
288. ____ _____
289. וזה שאמר הכתוב המכסה אני מאברהם כו' And this is what the writing said, changing "Shall I hide from Avraham, etc? (18:17)
290. ידעתיו מלשון אהבה You will know it from the meaning of "Ahavah."
291. רצה לומר אני אוהב אותו It means to say, "I love him."
292. והתחיל לספר בשבח ומעלת אברהם בקיום מצותיו And this is the beginning of the recounting of the praise and elevation of Avraham in fullfilling the mitzvot.
293. וזה שאמר למען And this is said "For the sake of"
294. רצה לומר עבור אשר יצוה He means to say, the service that You commanded.
295. רצה לומר לשון צוותא וחבור אשר יכוין לחבר He means to say, the meaning of command - and join what You intend to join.
296. בעשותו איזה מצוה אינו עושה אותו הוא לבדו With some of the mitzvot, his is not doing it alonel
297. רק את בניו ואת ביתו אחריו Only it his son and his house after him.
298. רצה לומר שהוא עושה עם כל יוצאי חלציו וזרעו הבאים אחריו And it means to say that he is doing them with all that went forth from his loins and his seed that came after.
299. וזהו שאמרו ושמרו דרך ה' לשון עבר And this is what was said, that he safeguarded the way of Hashem, meaning he served.
300. רצה לומר שנחשב כאילו שמרו כבר דרך השם It means to say that they are regarded as if they have alread safegarded the way of Hashem.
301. כיון שכבר קיימו כל המצות Because they have already fulfilled all the mitzvot.
302. וגם עשה דרך לבניו שיהיה להם קל אחר כך לעשות צדקה ומשפט And so he made a way for his sons so that it would be easy for them afterwards to do tzaddakah and mishpat.
303. ועוד כוונתו למען הביא ה' על אברהם And another intention, for the sake of Hashem coming to Avraham.
304. שכיון להנהיג את הבורא ברוך הוא ולהשפיע על כל שרשי הוי"ה ממדות אברהם So to introduce the Borei Barchu and for the flowing of abundance upon all his roots "Havayah" from the attributes of Avraham.
305. שיתנהג בחסד כאשר הוא מתנהג להמשיך שפע ברכה ורחמים וחסדים לעולם That he conducted himself with Chessied, that this behavior was to draw a flow of blessings and mercy and kindness to the world.
306. אמן כן יהי רצון והבן Amen. May it be His will. And those who understand will understand.
307. ______ ________
308. כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו וכו' For I have known himd to the end that he will command his children, etc.
309. למען הביא ה' על אברהם את אשר דיבר עליו In order that Hashem may bring to Avraham that which He had spoken to him.
310. כי כשאדם מאמין באמונה שלימה For when a person believes with complete faith,
311. שהקדוש ברוך הוא יתענג בהשפעתו לישראל That the Kodesh Barchu will delight in the flow of abundance to Israel,
312. אז מה שמבקש מהשם יתברך טובה וברכה Then they will request from Hashem Yitbarach goodness and blessings.
313. הוא תענוג השם יתברך they will delight Hashem Yitbarach;
314. ותענוג השם יתברך בהשפעתו לישראל הוא מחמת שישראל הולכין ומחזיקים בתורת ה' And Hashem Yitbarach will delight in the flow of abundance to Israel because Israel is going and strengthening in the Torah of Hashem.
315. על ידי זה מתענג בהשפעתו Through this, Hashem Yitbarach introduced the flow of abundance.
316. וזהו למען אשר יצוה את בניו וכו' ושמרו דרך ה' And this is to the end that he will command his children, etc, and safeguarded the way of Hashem.
317. שיצוה אותם להחזיק תורת ה' And commanded them to be strong in the Torah of Hashem.
318. ועל ידי זה יתענג השם יתברך מהשפעתו And through this, Hashem Yitbarach will delight in the flow of abundance.
319. וזהו למען הביא ה' על אברהם כו' And this is to the end that Hashem will bring to Avraham, etc.
320. אז שפיר יכולין לחשוב שיבא על אברהם אשר דיבר עליו Then it will be able to solidify for the thoughts that He will bring to Avraham that which He spoke of him.
321. ולא יחשוב על מנת לקבל פרס And one will not think one bit of receiving a reward,
322. כי מה שהשם יתברך משפיע להם טובות So that Hashem Yitbarach is flowing to them goodness.
323. הוא עבור תענוגו כיון שמחזיקים תורת ה' This is on behalf of the delight, because they are strengthening the Torah of Hashem.
324. ודאי מתענג בהשפעתו להם And certainly from the delight in the flow of abundance to them.
325. והבן And those tha understand will understand.
326. _____ _____
327. באופן אחר כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו כו' לעשות צדקה ומשפט In another teaching, for I know to the end that he will command his children, etc, to do tzaddakah and mishpat.
328. צדקה ואחר כך משפט Tzedakkah and afterwards mishpat
329. ופעם כתיב עושה משפט וצדקה משפט קודם And sometimes it is written, he did mishpat an tzeddakah, mishpat before (tzeddakah).
330. הכלל הוא הקדוש ברוך הוא משפיע תמיד טובות על ישראל The rule is this, the Kodesh Barchu continuously pours abundance upon Israel.
331. וזה הוא תענוג שלו כביכול And this is there will be delight for Him, as it were.
332. כשישראל מקבלים ממנו שפע When Isreal is the receiver from the flow of abundance.
333. כמאמר חכמינו ז"ל פסחים קיב. As the sages of blessed memory say in Pesachim 112
334. יותר ממה שהעגל רוצה לינק וכו' That more than the calf desires to nerse, etc.
335. וזה הבחינה נקרא ד"ד שני דלתי"ן And this corresponds to what is called dalet-dalet, two dalets.
336. כי ישראל הם ד' א' For Israel is one dalet.
337. כמאמר חכמינו ז"ל דלה ועניה As the sages of blessed memory say - poor and afflicted.
338. וכמו כן התענוג מהבורא יתברך אין לו שלימות עד שישראל מקבלים ממנו And it is like the delight from the Borei Yitbarach is not complete until Israel receives from Him.
339. והוא משפיע עליהם ונמצא הוא גם כן ד' א' And the Borei Yitbarach flows abundance on them. And therefore, He, also, is one Dalet.
340. ונמצא הם ב' דלתי"ן And therefore, there are two dalets.
341. והבורא ברוך הוא שמו אל And the Borei Barchu has the name "El."
342. וזהו הרמז במדבר יא כז א"ל ד"ד And this is the hint in Bamidbar 11:27. Eldad
343. א"ל ד"ד ומידד מתנבאים כו' El-dad and Me-Dad are prophesying, etc.
344. והנה הבורא יתברך האציל בעצמו מדת אהבה And behold, the Borei Barchu intends within Himself the attribute of Ahavah (love.)
345. והוא מדת אברהם לעשות חסד עם ישראל And this is the attribute of Avraham, to do chessed (kindness) with Israel.
346. וכן האציל בעצמו מדת רחמים And so, the atribute in him is the attribute of mercy,
347. והוא מדת יעקב לרחם על ישראל And the attribute of Jacob is to have mercy upon Israel.
348. והאציל בעצמו מדת משפט And the intent in him is the attribute of Mishpat.
349. והוא מדת יצחק And this is the attribute of Yitzak.
350. להכרית לשונאי ישראל To excise Israel's hatred.
351. והנה משפט וצדק הוא בתחילה דין And behold, mishpat and tzeddek are the beginning (purpose) of judgements.
352. ואחר כך צדקה צדק And afterwards, tzaddakah and tzedek
353. ואחר כך משפט הוא יותר צדקה And afterwards, mishpat is more tzaddakah.
354. כי יש שהבורא משפיע חסד מחמת שהוא רב חסד For it is there that the Borei pours kindness because He has abundant kindness.
355. אבל אינו שוקל כמה ואיך יהיה גודל החסד But the Borei does not consider it, as there will be great kindness.
356. ויש שהקדוש ברוך הוא משפיע רב חסד And it is there that the Kodesh Barchu flows great kindness.
357. ששוקל את החסד שמשפיע Because He considers the Chessed that He is pouring,
358. בזה הוא משפיע יותר חסד With this, He pours more chessid.
359. ובחינת שוקל הוא משפט And the aspect of considering (weighing) is Mishpat.
360. כמו הדיין ששוקל את הדין ומסתכל בבעל הדין איך לשפוט Like the judge that weighs the judgement, and looks with the big judge how to judge.
361. כן כביכול הבורא יתברך מסתכל על הדבר So, as it were, the Borei Yitbarach looks at the matter (contract.)
362. שמשפיע עליו חסדו That He is flowing upon him His kindnes.
363. ועל ידי זה משפיע עליו חסד גדול And through this, He pours upon him great kindness.
364. וזהו הרמז צדק ומשפט וכו' And tis is the hint - tzedek and mishpat, etc.
365. והבן And those that understand will understand.
366. ____ _____
367. וידוע שיצחק הוא גבורה And it is known that Isaac is Gevurah,
368. מורה על גלות שהיא גבורה which teaches of the exiles that are Gevurah.
369. עיין ברש"י שגלות מצרים התחילה מלידת יצחק Look in Rashi, that the exile in Mitzraim began from the birth of Isaac.
370. וידוע מאמר חכמינו ז"ל As it is known from the teachings of the sages of blessed memory,
371. שהשם יתברך מקדים רפואה למכה That Hashem Yitbarach provides the medicine before the affliction.
372. לכן לידת עמון ומואב מלוט נאמר בפרשה זאת קודם לידת יצחק Therefore, the birth of Amon and Moab from Lot is said in the Parshah, this is before the birth of Yitzak
373. כי משיח בא ממואב For the Moshiach is coming from Moab
374. דהיינו מרות המואביה That is, from Ruth, the Moabite.
375. ומשום הכי נזכר לידת משיח And from there is mentioned the birth of the Moshiach,
376. שבא ממואב שהיא הרפואה בתורה קודם לידת יצחק That comes from Moab, that it is the healing in the Torah before the birth of Isaac.
377. והבן And those that will understand, understand.
378. וה' פקד את שרה כאשר אמר ויעש ה' לשרה כאשר דיבר And Hashem remembered Sarah as he had said, and Hashem did to Sarah as He had spoken. (21:1)
379. במדרש בראשית רבה נג הדא דכתיב In the Midrash in Beresheis Rabbah 53, it is written,
380. תהלים קיט פט לעולם ה' דברך נצב בשמים Tehillum 19:89 Forever Hashem, Your words stand in the heavens.
381. אלו דברים שאמרתי לאברהם בהשמים וכו' These are things that I said to Avraham in the heavens, etc.
382. ונראה דהנה לכאורה יקשה And it is seen, that behold the explanation will be hard.
383. דמה בא הכתוב להשמיענו דפקד השם את שרה כאשר אמר Where in the writing do we hear that Hashem will remember Sarah as He said?
384. דודאי הקדוש ברוך הוא מקיים דברו That certainly, the Kodesh Barchu is fulfilling His words.
385. ההוא דבר ולא יקימנה Will He speak it and it not be fulfulled?
386. וכי בן אדם הוא ויתנחם And if the son of man was comforted?
387. והלא אמרו חכמינו ז"ל ברכות ז. And don't the sages of blessed memory say in Berachos 7:
388. כל דיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא לטובה All the words that go forth from the mouth of the Kodesh Barchu are for good,
389. אפילו על תנאי אינו חוזר Even if it was based on a condition it (the contract) is not rescined!!!
390. ____ _____
391. אבל שורש הענין כך הוא But, the root of the matter is thus:
392. דהנה יש חילוק בין לשון פקידה לזכירה That behold, there is a difference between the words for a count from for a memory.
393. דהנה איתא בזאתהר הקדוש דפקידה היא לנוקבא That behold, it is in the Holy Zohar that pikudei (counted) is for the Nukva (woman, receiver.)
394. וזכירה הוא לדכורא דלשון פקידה And remembrance is to explain the meaning of pikudei.
395. דלשון פקידה הוא מורה על דבר That the meaning of pikudei (count) teaches about the matter (contract.)
396. שקיבל מאיזה בחינה הקודם לו That they will receive dome introductory matter.
397. ושורש הדבר כך הוא And the root of the matter is thus -
398. דודאי כל הבטחות שהבטיח הקדוש ברוך הוא לישראל That certainly all the promises that he Kodesh Barchu promised Israel,
399. אנו בטוחים we are promised.
400. שבוודאי יקיים לנו השם יתברך הבטחתו ליתן לישראל That certainly Hashem Yitbarach will fulfill for us the promises to give to Israel
401. ולהשפיע להם כל הטובות והברכות And to pour on them all the goodnesses and blessings.
402. בוודאי כשהטובה ההוא קשורה עדיין אצלו וכמוס בכוחו And certainly when the goodness is still bound beside him and concealed in his strength,
403. אין חילוק בין עבר להוה ועתיד There is no difference beteween it passed to him and the future.
404. אך בפני המקבלים However, according to the kabbalists,
405. כשמצריכים לקבל דבר ההוא when we are required to accept a matter,
406. שאז צריכים להוציא הדבר מכח אל הפועל להביא אותו אל התגלות Then they need to send for the matter from strength to the completed work to bring it to revelation.
407. שיהיה במהרה that it will be (done) quickly
408. כי כשהוא עדיין נעלם במחשבה הוא For when it is still hidden in their thoughts,
409. באתכסיא והוא בעלמא דאתי In concealment and it is in the world to come
410. בעולם העתיד In the future world. (read Ketubos 81a3)
411. רצה לומר שעתידה להתגלות אבל עדיין הדבר ההוא בהעלם It means to saythat it corresponds to the exiles, but the judgement of the matter is in the world.
412. הדבר ההוא מן העתיד אל ההוה הוא באמונה This matter is from the future to be through faith.
413. רצה לומר כיון שהצדיק מאמין בדבר It means to say that because the tzaddik belives in the matter (contract.)
414. שבוודאי יקיים השם הבטחתו That certainly Hashem will filfill the promises,
415. ומצפה בכל שעה ומתלהב שיתקיים הדבר ההוא And will look in each time and be enthusiastic tat the matter has been fulfilled.
416. ההוא ואותו התשוקה והתלהבות והצפוי של הצדיק That this is the passion and the enthusiasm and the outlook of the tzaddik.
417. הבא על ידי האמונה That it comes through faith,
418. אותו הדבר מחבר המחשבה עליונה של הבטחה וממשיכו לאמונה That the matter is joined with the supernal thought of the promises and they go on from faith.
419. ____ _____
420. וזה פירוש הפסוק תהלים קיט פט And this is the explanation of the passage in Tehillum 119:89
421. לעולם ה' דברך נצב בשמים Hashem's words will stand forever in the heavens.
422. רצה לומר שהדיבור של הבטחת הטובה ההוא כשהוא ברוחניות הוא באתכסיא ועומד בשמים It means to say that the contracting for the promises of te goodness, that this is when one is in the Ruach, the spiritual soul that drives one to action. He is concealed. And it stands in the heavens. (The supernal mind.)
" 423. אבל בזה שלדור ודור אמונתיך שם קיט צ But with this, Your faitfulness is for all generations.
89 LAMED. For ever, O LORD, Thy word standeth fast in heaven.
90 Thy faithfulness is unto all generations; Thou hast established the earth, and it standeth. (read that section)"
424. רצה לומר על ידי האמונה כוננת ארץ It means to say that through the faith, Hashem established the earth. (119:90)
425. רצה לומר עשית ותקנת כלי להתגלות הדבר That is to say "You made and you rectified my vessel to reveal the the matter (the contract.)
426. והנה זה מצינו באברהם אמירה ודיבור And behold, this is what we find in Avraham's sayings and words.
427. אמירה היא בחשאי And he said that when,
428. כל זמן שהוא בדקות באתכסיא All the time that he was in softness in concealment
429. ודיבור הוא באתגלייא And he spoke in revelation.
430. וזה שאמר רש"י בצחות לשונו And this is what Rashy said with clear language,
431. כאשר אמר בהריון That he said she was pregnant,
432. רצה לומר שהיה אצל שרה ב' דברים That is to say that there was with sarah two matters (contracts.)
433. הריון רצה לומר כשהיה הדבר עדיין במחשבה באתכסיא The pregnancy/conception, that is to say when the matter was still in thought in concealment.
434. לא המשיך רק הריון Not drawn down, only pregnant.
435. שהוא גם כן באתכסיא That it is also concealed,
436. וזהו בחינת אמירה אבל ויעש ה' לשרה And corresponds to the saying, but, and Hashem did to Sarah ---
437. רצה לומר תיקנה ועשאה כלי לקבל הדבר לבא להתגלות That is to say, repairing and making a vessel to reveal the matter to come to revelation.
438. וזהו בחינת דיבור And this corresponds to speaking (contracting.)
439. וזהו כאשר דיבר ומזה בא הלידה כנ"ל And this is that Hashem spoke (contracted) and from this came the conception as explained above.
440. והבן And those who understand will understand.
441. ____ _____
442. או יבואר וה' פקד את שרה כאשר אמר Or it can be explaned, And Hashem visited Sarah as He said,
443. ויעש ה' לשרה כאשר דבר and Hashem did to Sarah as he spoke.
444. לבאר הכפל לשון עיין רש"י To explain the double meaning, look at Rashi.
445. כי רבותינו ז"ל אמרו For the Rabbis of Blessed Memory said,
446. כשהשם יתברך עושה נס מנכה מזכיותיו When Hashem Yitbarach did a miracle of a child in their old age,
447. וכשפקד השם יתברך שרה And when Hashem Yitbarach remembered Sarah,
448. דהוה נס שיהיה להם בן לעת זקנותם That it was a miracle that there would be a son for them in the time of their old age.
449. כשפקד השם יתברך וקיים להם שיהיה להם בן When Hashem Yitbarach remembered and fulfilled for them that there would be a son for them,
450. בדין הוא שלא ינוכה להם מזכיותיהם In the judgement there would not be a child for them from their old age. (huh?)
451. כי מה שנתן להם הוא לקיים הבטחתו For what Hashem Yitbarach gave to them was to fulfill the promises,
452. אמנם אי לא היה מבטיח להם קודם Indeed, if there was not a promise to them before,
453. אז כשהיה נותן להם בן Then when there would be a son given to them,
454. אז היו מנוכים מזכיותיהם Then there could be children in their old age,
455. זהו וה' פקד את שרה כאשר אמר And this is "And Hashem remembered Sara as He said.
456. פירוש כאשר כבר הבטיח להם בן Explains, as there had already been a son promised to them.
457. ושלא תקשה למה לי ההבטחה And you will not ask Why is the promise for me?
458. מפרש הכתוב ויעש ה' לשרה כאשר דיבר From the explanation in the writing, and Hashem did to Sarah as He spoke (contracted.)
459. פירוש שזה העשיה שעשה היה כאשר דבר לקיים הבטחתו The explanation is that this is the work that was done as spoken to fulfill Hashem's promise.
460. וממילא על ידי זה נמשך פעולה שלא לנכות מזכיותיהם By itself, that through this was drawn down the potential work that was not for children in their old age,
461. כי העשיה היה לקיים ההבטחה that the work was to fulfill the promise.
462. ומצד הדין אין לנכות And beside the judgement there would not be child,
463. על ידי העשיה שהיה להם בן באשר שדבר מלך through the work that was done that there would be a son for them as in the contract (word) of the king
464. יצא עליו כביכול לקיים הבטחתו לטובה That went upon him as it were, to fulfill the promise for good.
465. והבן And those that understand will understand.
466. ועל פי זה יובן שבפרשת לך לך קודם שמל אברהם אבינו And according to this, one will understand that Parashas Lech Lecha was before the circumcision of Abraham our father.
467. הבטיח לו השם יתברך שתלד לו שרה את יצחק HashemYitbarach promised to him that Sarah will give birth to Yitzak for him.
468. כנאמר בראשית יז יט אבל שרה אשתך יולדת לך בן וכו' As it is said in Beresheis 17:19, Indeed, Sarah, your wife, will give birth to you a son, etc.
469. ___ Rashi: Indeed: אִבָל is an expression of a confirmation of a statement, and likewise (below 42:21):“Indeed (אַבָל) , we are guilty;” (II Kings 4: 14):“Indeed (אַבָל), she has no son.” - [from Targumim]
470. כי מצות שעשה אברהם אבינו עליו השלום אחר המילה הם היו זכים וצלולים For the mitzvot that Avaham our father, peace be upon him did after the circumcision were pure and clear.
471. שהיה נימול כבר והשם יתברך לא רצה לנכות ממצות שיעשה אחר המילה that he was already circumcised, and Hashem Yitbarach did not desire for children from the mitzvot after the circumcision.
472. שרצה הקדוש ברוך הוא That the Kodesh Barchu desired
473. שמצות אלו שהם זכים וצלולים That these mitzvot would be pure and clear,
474. יעמדו ויתקיימו לדורות להגן על כל זרע ישראל The will stand and be fulfilled for the generations of the garden for all the seed of Israel.
475. לכן הבטיח קודם המילה Therefore, the promise was before the circumcision.
476. שעל ידי זה לא ינכה ממצות שעשה אחר המילה That according to this, there was not a child from the mitzvot that he did after the circumcision.
477. כי הוא הבטיח לו קודם המילה For the promise to him was before the circumcision.
478. שיהיה לו יצחק That there was for him Yitzak
479. והשם יתברך כביכול קיים הבטחתו And Hashem Yitbarach, as it were, fulfilled the promise.
480. והבן And those that understand, understand.
481. ____ ____
482. צחוק עשה לי אלהים כו' Elohim made rejoicing for me, etc.
483. הנה שכוונת השם יתברך במה שפקדם לעת זקנותם Behold, Hashem Yitbarach's intention in visiting at the time of their old age,
484. ולא כדרך כל הארץ בשני נעורים and not in the way of all the world in the years of their youth,
485. כדי שתצטער על זה was in order that they would be sorry about this,
486. ואחר כך כשיפקוד אותה יהיה שמחה גדולה And afterwards, when they were remembered, there will be great joy.
487. כי הדבר שבא בנקל בלי שום צער אין בה שמחה For the matter that comes easily wihout any grief does not bring rejoicing.
488. וזהו פירוש צחוק עשה לי אלהים And this is the explanation of "Elohim made rejoicing for me."
489. פירוש אלהים בחינת דין The explanation, Elohim is the attribute of judgement.
490. שמנע ממני פרי בטני עד עתה זמן רב That prevented the fruit of my stomach until the time of abundance.
491. עשה לי צחוק ושמחה Hashem made for me rejoicing and simcha.
492. וזהו רמז בפסוק תהלים קיח כא And this is the hint of the passage on Tehillum 118:21
493. אודך כי עניתני ועל ידי כן ותהי לי לישועה 21 I will give thanks unto Thee, for Thou hast answered me, and art become my salvation.
494. כוונת הענין הוא בשביל הישועה The intention of the matter is this, for the sake of the salvation.
495. וזהו גם כן כוונת הפסוק שם קיח כב And this is also the intention in Tehillum 118:22, the stone the builders rejected.
496. ואחר כך היתה לראש פינה And afterwards, it became the chief cornerstone.
497. מאת ה' היתה זאת That this was Hashem's doing
498. כלומר בזה שעניתני בתחילה ואחר כך בא הישועה As it is said, that the affliction comes first, and afterwards comes the salvation.
499. בזה אני מבין כי מאת ה' היתה זאת That this is what I am explaining, "That this was the work of Hashem."
500. ולא כן כשהשם יתברך נותן לאדם הטוב מנעוריו It is not so when Hashem Yitbarach gives to a person goodness from their youth.
501. אינו מבחין שהוא מהשם יתברך It would not be noticed that it was from Hashem Yitbarach.
502. ואומר מקרה הוא They would say it's good fortune.
503. אבל כשיש לו רע בתחלה Indeed, when there is evil for one in the beginning,
504. ואחר כך משמח אותו הבורא ברוך הוא And afterwards, from the joy that is for them from the Borei Barchu,
505. בישועתו ופודה אותו מצרה וצוקה In his salvation and redeeming them from their hardships and persecution,
506. מבחין שבהשגחת השם יתברך כל העולם תלוין They notice that Hashem Yitbarach still watches all the world.
507. ומאתו היתה לו זה And this was from Him for them.
508. וזה היא נפלאת בעינינו And this was wonderous in their eyes. (Tehillum)
509. ואמר זה היום עשה ה' And they said "This is the day Hashem made."
510. כדי שעל ידי כן In order that this is so (they will say)
511. נגילה ונשמחה בו I will rejoce and be glad in it.
512. והענין שבהשפעות השם יתברך יש בבחינת המקבלים ב' כיתות And the point of interest is that in the flowing of Hashem Yitbarch's abundance, they correspond to receiving it in two formms.
513. יש כת אחד שהם משמחים עצמם בהשפע עצמו There is the first group, that they make themselves happy with the flow of abundance to them.
514. ויש כת ב' שהם חכמים ומשכילים האמת לאשורו And there is the second group that they are wiser and more intelligent about the truth that was illuminated.
515. ושמחתם שעל ידי השפע הזאת רואה And their joy is through seeing this flow of abundance.
516. איך שהשם יתברך משגיח בעינא פקיחא ומראה חבתו How Hashem Yitbarach watches with His eyes inspecting and revealing His affection.
517. היש שמחה גדולה מזה שידע האדם There is great joy from this that the person knows
518. שמלך אדיר גדול ונורא משגיח עליו That the mighty, great and dreadful King watches over them.
519. וזהו שאמר דוד זה היום And this is what David said, "This is the day."
520. דהיינו האור והטוב שהשם יתברך משפיע That is that the light and the goodness that Hashem Yitbarach is flowing
521. עשה ה' Hashem made.
522. נגילה ונשמחה בו בהשם יתברך עצמו Rejoice and be glad in it, in Hashem Yitbarach Himself.
523. וזהו הענין וזרח משעיר למו הופיע וכו' דברים לג ב And this is the matter of interest, having shoen forth to them from Seir and appeared, etc. (Devarim 33:2)
524. הנה לכל מבין יקשה Behold, the whole explanation will be difficult.
525. הלא כבר חלקו עשו עם יעקב קודם הלידה עם ב' עולמות Did not Esav already divide with Jacob before the birth with two worlds?
526. זה נטל חלקו בעולם הזה This share was taken in this world,
527. וזה נטל חלקו בעולם הבא And this share was taken in the world to come.
528. אם כן מהיכן אנו מקבלים שפע עולם הזה If so, from where are we receiving the flow of abundance in this world?
529. ואם תאמר שכר מצוה And if one will say the reward of the Mitzvah?
530. שכר מצוה בהאי עלמא ליכא The reward of the mitzvah is not known in this world.
531. כנודע as is known.
532. אלא הענין These are the points of interest,
533. שכל אדם מישראל צריך לעבוד הבורא בדביקות והתלהבות הנפש מאוד בכל עת ורגע That every person from Israel needs to serve the Creator with Devikut and great enthusiasm of the Nephesh in every time and instant
534. כמו שהשם יתברך משגיח עליו בכל עת ורגע As Hashem Yitbarach watches over them in every time and instant.
535. ואינו מניח אותו חלילה בלי השגחה אפילו רגע אחד And there is not any rest for them, heaven forfend without the watching, not even for one instant.
536. וזהו רחמנות השם יתברך שמראה לו לפעמים And this is Hashem Yitbarach's mercy, that He watches over them doubly.
537. לאדם שמשגיח בנתנו שפע רב שמשגיח That He is watching for the person, He is givin an abundant flow.
538. ואין זאת שכר מצוה And this isn't the reward for the Mitzvah.
539. רק הכונה לעבדו על להבא Their only intention is for the service to come.
540. ואז אפילו על פי פשוט יכול להבין And then even according to the simple explanation one will be able to understand.
541. שהשם יתברך משגיח עליו That Hashem Yitbarach watches over them,
542. ואינו מניחו רגע בלי השגחה And He does not rest an instant without watching.
543. וזהו כוונת וזרח משעיר למו מחלק השייך לשעיר And this is the intention, and having shone forth from Seir to them, from the portion belonging to Seir.
544. וכן הופיע וכו' And having shone forth from Paran, etc.
545. והתירוץ מימינו אש דת למו (שם דת And He was sending forth a firey Torah from His right hand. (Devarim 33:2)
546. רצה לומר מה שנותן להם חלק משעיר הוא מימינו It means to say that what was given to them was a portion from Seir, that is, His right hand.
547. מחמת אהבת השם יתברך Because of the love of Hashem Yitbarach,
548. המכונה בשם ימינו It is nicknamed by the name "right hand."
549. וזהו אש דת למו And this is a firey Torah for them.
550. שיתלהב לבם על מה שנתן למו That the will have enthusiasm in their hearts for what was given to them.
551. ולזה הטעם קרא אברהם שם בנו יצחק And from this is the rational for Avraham calling his son Yitzak.
552. כי בא מחמת שהיה שמח בביאתו For it came because there was rejoicing when He came.
553. לכן היה יצחק בבחינת יראה For Yitzak corresponds to fear.
554. כי בא בעבור שמחה For with the passing over came simcha.
555. שורשה אש ואש היא יראה Whish is the root of fire, and fire is fear.
556. והנה בחינת שמחה אינה תמידיות And behold, the level of Simcha is not continous,
557. כי הוא בבחינת מקבל מזה שגרם השמחה For he is in the level of receiving from this complete joy.
558. והחכמה שלה היא תמידית And the Wisdom is permanent.
559. וזהו החכמה תחיה בעליה קהלת ז יב And this is the wisdom that lives in her. 7:12
560. והנה מחשבה אותיות בשמחה And behold, "thoughts" has the same letters as "Simcha."
561. ומחשבה היא ראשונה ותמידיות And the thoughts are first and continous,
562. וכשאדם בא לאין ומדבק עצמו במקור החיים And when a person comes to "Ein" and cleaves themselves with the source of life,
563. ואז שופע עליו חיות and then vitality is flowing upon them,
564. ואז בא לעולם התמורה ומעלה אותו לאדון הכל And then they came to to world of exchange and they are raised to the Master of all.
565. להיות הכל דבוק בהשם יתברך חי וקיים לעד And they will be completely cleaved with Hashem Yitbarach, the living and eternal.
566. וזהו סוד And this is the mystery (Vayikra 27:10)
567. ___ 10 He shall not alter it, nor change it, a good for a bad, or a bad for a good; and if he shall at all change beast for beast, then both it and that for which it is changed shall be holy.
568. והיה הוא ותמורתו יהיה קודש And the one which was exchanged will be holy.
569. וזהו שאמרו חכמינו ז"ל ירושלמי ברכות ב ד And this is what the sages of blessed memory said in the Jerusalem Talmud Berachos 2:4
570. בתשעה באב נולד משיח In the time of the father, the Moshiach was begotten.
571. כי אז הוא עולם התמורה For then the world will be transformed.
572. ואז יכול להיות הגאולה And then the redemption will be possible
573. ולזה כיונו חכמינו ז"ל פרשה ולזה כיונו חכמינו ז"ל במדרש פרשה זאת And from this is the intention of the sages of blessed memery who explain it in the Midrash
574. ונשתחוה ונשובה אליכם And we will worship and we will return to you.
575. אמר ר' יהודה Rabbi Yehuda said,
576. הכל בזכות השתחויה אברהם לא חזר מהר המוריה All is in the merit of the worship. Avraham did not return from Mount Moreh. (huh?)
577. שהשתחויה מורה על השפלות מחמת הסתכלות בגדלות מי שהשתחוה אליו That the worship teaches of humiliation because of the realization of the greatness of Him they worship.
578. שפלות עצמו ובא לאין That he humiliated himself and came to Ein.
579. ומכח זה נמתקים כל הדינים And because of this, all judgements were rectified.
580. ולזה אמר אברהם אבינו עליו השלום לא חזר מהר המוריה שלם אלא בהשתחויה And of this Abraham our father, peace be upon him said he would not return from Mt Moria whole unless he worshipped.
581. כי על ידי שבא לאין חזר לשלום בלי שום פגע For through his coming to Ein, he returned to peace without any damage.
582. כי היה ממתיק מעליו כל הדינין For there was a rectifying for him of all the judgements.
583. וכן התורה לא נתנה אלא בהשתחויה And so, the Torah was not given except through the worship.
584. דהיינו על ידי אין That is through the Ein.
585. שנתדבקו באין That they are cleaving themselves with "Ein."
586. והיו יכולין לקבל את התורה And they will be able to receive the Torah.
587. וזהו והשתחויתם מרחוק And his is, and they worshipped from afar.
588. רצה לומר השתחויה שתבואו לאין מרחוק It means to say the worship was that they would come to Ein from afar.
589. שתהיה מרוחק ומופשט מאצליכם That they would be distanced and separated from themselves.
590. ועל ידי זה יהיו מוכנים לקבל את התורה And through this, they will be prepared to receive the Torah.
591. וזהו רמז מרחוק ה' נראה לי And this is the hint, from afar, Hashem appeared to me. Jer 32:2 2 'From afar the LORD appeared unto me.' 'Yea, I have loved thee with an everlasting love; therefore with affection have I drawn thee.
592. כשאני מרחוק שאין אני אצלי במחשבה כלל When I am afar, and I am not listening to my thoughts at all,
593. אזי ה' נראה לי Then, Hashem appears to me
594. וכן הגלות אין אנו מתכנסין אלא בזכות השתחויה And so, in the exile, we are not assembled except in the merit of the worship.
595. שעל ידי שיבואו למדת אין That through the coming to the attribute of Ein,
596. יסתום פיות המקטריגים The orifaces of the accuser will be hidden.
597. שנאמר ישעיה כז יג As it is said in Isaiah 27:13
598. והיה ביום ההוא יתקע וכו' And it shall come to pass in that day, that a great horn shall be blown; and they shall come that were lost in the land of Assyria, and they that were dispersed in the land of Egypt; and they shall worship the LORD in the holy mountain at Jerusalem
599. והשתחוו וכו' ודוק היטב And they will worship, etc. And specifically the good.
600. ____ _____
601. ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק And Abraham made a great feast on the day Isaac was weaned.
602. וכתיב בתוספות ביום ה' ג' מל And it is written in the Tosafot "On the day" of the feast of Circumcision. Hey Gimmel. (Notice it spells weaned. It also has a gematria of 8.)
603. הכלל כי אברהם בעת המילה ניתוסף ה' על שמו The rule is that Avraham at the time of his circumcision added the Hey to his name.
604. כי בתחילה היה שמו אברם For in the beginning his name was Avram.
605. ובעת המילה ניתוסף ה' על שמו And at the time of his circumcision, the Hei was added to his name.
606. והנה באמת השתלשלות זרע אברהם היה עיקר מיעקב אבינו And behold, in truth, the sequence of the seed of Avraham was the essence from Jacob our father.
607. כי ממנו נולד י"ב שבטי י"ה For from him was begotten 12 tribes of Yah. Yud Hei.
608. ובאמת מה שלא היה הי"ב שבטים מאברהם And in truth, there would not have been the twelve tribes from Abraham,
609. מחמת שהוא לא נימול לשמונה Since he was not circumcized on the 8th (day.)
610. ויצחק גם כן בא מזרע שלא נימול לשמונה And Isaac also came from the seed of Abraham was not circumcized on the 8th day.
611. לכך לא היה ממנו הי"ב שבטים Therefore, there was not from him the 12 trbes
612. אבל יעקב הנולד מזרע הנימול לשמונה But, Jacob, the birth was from the seed that was circumcized on the 8th (day.)
613. בא ממנו הי"ב From him came the 12 tribes.
614. נגמר הה"א שניתוסף באברהם ביעקב The hey that was added to Abraham's name was completed with Yaakov.
615. כי יצחק הוא הראשון הנימול לשמונה For Isaac was the first that was circumcized on the eigth.
616. ממנו בא הגאולה From him came the exile.
617. כמאמר חכמינו ז"ל אתה אבינו וכו' As it is taught by the sages of blessed memory, you are our father, etc.
618. רומז על הגאולה hints of the exile.
619. ונמצא באמת תוספות הה' על אברהם And therefore, in truth, the addition of the hei to Avraham,
620. שמורה על הגאולה נשלם ביעקב Teaches about the exile which will be complete with Yaakov.
621. שנולד מזרע אברהם הנמול לשמונה He was born from the seed of Avraham that circumcized on the eigth.
622. וזהו הרמז ה' ג' מל And thi is the hint, hei gimmel Mol.
623. שנשלם הה' בג' שהוא יעקב שלישי לאברהם That the hei was completed in the third, that was Yaakov, the third from Avraham.
624. ____ ____
625. והוכיח אברהם את אבימלך על אודות הבאר וכו' And Avraham reproved Avimelech on the wall of the well, etc.
626. ויאמר אבימלך לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה And Avimelech said, "I do not know who did this thing.
627. וגם אתה לא הגדת לי And moreover, you did not tell me.
628. וגם אנכי לא שמעתי וכו' And moreover, I did not hear of it, etc. (Bereshis 21:24-26)
629. הכלל הוא שהצדיק מוכיח את הרשע The rule is that the Tzaddik reproves the evil person.
630. שלא יעשה נגד הקדוש ברוך הוא ונגד התורה And he will not act opposite the Kodesh Barchu or opposite the Torah.
631. והנה בכאן הוכיח את אבימלך And behold, here, he is admonishing Avimelech,
632. אשר גזלו עבדיו Whose servants plundered,
633. ואמר לו שהקדוש ברוך הוא ברא עולמו ונתן לו תורת אמת And he said to him that the Kodesh Barchu created the his world and gave to him a true Torah.
634. וכתיב בתורה שאסור לגזאתל And it is written in the Torah that it is forbidden to steal.
635. ויש עוד בחינה כשהצדיק מוכיח את הרשע And there is another level when the Tzaddik reproves the evil person.
636. אזי אלו אותיות שהצדיק המוכיח מוציא מפיו Then these letters that with which the Tzaddik admonishes go forth from their mouth.
637. מאירים לעיני רשע Are illuminating the eyes of the evil person.
638. ואז הרשע יכול לחזאתר בתשובה And then, the Rasha will be able to return with Teshuvah.
639. כאשר זאתכה שאותיות הצדיק עושים רושם אצלו ומאירים לפניו As the merit that are the letters of the Tzaddik make an impression in them, and clearifies things before them.
640. אז בקל יכול הרשע לעשות תשובה And with speaking, the evil one will be able to do Teshuvah.
641. והנה הקדוש ברוך הוא נקרא מי וכן מבואר and behold, the Kodesh Barchu is called "Who". And so from the explanation,
642. ולכן אמר פרעה הרשע מי ה' And therefore, the evil Pharoah said, "Who is Hashem?"
643. וזהו שהשיב אבימלך And this is what Avimelech said.
644. לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה I do know know who did this thing.
645. וגם הקדוש ברוך הוא נקרא זה כמאמר הכתוב שמות טו ב And also, the Kodesh Barchu is called "Zeh" as it is taught in the writing. (Shemot 15:2)
646. ___ 2 The LORD is my strength and song, and He is become my salvation; this is my God, and I will glorify Him; my father's God, and I will exalt Him.
647. זה אלי "This is my G-d."
648. וגם פסוק ישעיה כה ט זה ה' קוינו לו And also in Isaiah 25:9. "This is the G-d for Whom we waited.
649. ___ 9 And it shall be said in that day: 'Lo, this is our God, for whom we waited, that He might save us; this is the LORD, for whom we waited, we will be glad and rejoice in His salvation.'
650. והשיב שלא ידע שיש בורא עולם And he answered that he did know know there was a Creator of the world.
651. רק מחמת ידיעתו של אברהם שהוכיח אותו להודיע לו Only because he will know from Avraham who admonished him so he would know.
652. וגם אתה הוא אותיות התורה מא' ועד תי"ו And so, he is the letters of the Torah from Aleph to Tav
653. היוצאים מה' מוצאות הפה And sent forth from Hashem the discovered things that go forth from the mouth.
654. וזה אתה לא הגדת לי And this is you did not tell me.
655. לשון מזל העליון השופע עלינו ומאיר על האדם Meaning the supernal constellations, that flow upon us and illuminate/clarify for the person.
656. מלשון גד גדוד וגו' בראשית מט יט From the meaning of Gad, an army, etc. Beresheis 49:19
657. _ 19 Gad, a troop shall troop upon him; but he shall troop upon their heel. {S}
658. כלומר עדיין האותיות לא האירו מול פני למען לשוב בתשובה As it is said, still, the letters do not explain the circumcision to my face for the sake of returning in Teshuva.
659. עתה שעתה בתוכחה שלך האירו האותיות לפני Now, in the time of your admonishment that you sent out the light of the letters to my face.
660. וגם אנכי לא שמעתי And so, I have not heard.
661. אנכי הוא התורה "I" it is the Torah.
662. כי בראשון שמעו ישראל אנכי מהתורה For the first time that Israel heard "Anochi" was from the Torah.
663. וזהו שאמר בלתי היום And this is what he heard "Except today"
664. כלומר שאלו שלשה בחינות היום השיג בתוכחה As it is said, that these three correspond to the day he grasped it in the admonishment.
665. שהוכיח אברהם אותו That Abraham admonished him.
666. ודו"ק And look at this carefully
667. ויאמר אדני אלהים במה אדע And he said, my Master, Elohim, through what will I know?
668. עיין ברכות דף ז' ע"ב Look in Berachot 7B. Abraham was the first to call Elohim Adonai. Read note 1 in Artscroll Talmud.
669. למען אדני למען אברהם שקראך אדון For the sake of My Master, for the sake of Avraham who calls You Master.
670. הכלל הוא עד אברהם לא היה נשמה בעולם שיהיה יכול לבטל גזירות הקדוש ברוך הוא The general rule is that until Avraham, there was not a Neshamah in the world that was able to nullify decrees of the Kodesh Barchu.
671. והא ראיה And where is this seen?
672. נח לא היה יכול לבטל המבול Noach was not able to nullify the flood.
673. וכן שת היה צדיק שליש And so there was set in the world a tzaddik
674. ובימיו הציף הים שליש עולם And in the days the sea flooded 1/3 of the world. (huh?)
675. ואברהם היה הנשמה הראשונה בעולם שהיה יכול לבטל גזירות השם יתברך And Avraham was the first soul in the world that was able to nullify decrees of Hashem Yitbarach.
676. אף על פי שהיה אברהם יכול לבטל גזירות הקדוש ברוך הוא Even so, Avraham will be able to nullify decrees of the Kodesh Barchu.
677. אף על פי כן ידע שהקדוש ברוך הוא אדון עליו Even so, he knew that the Kodesh Barchu was the Master of him.
678. וזהו למען אברהם וכו' And this is "For the sake of Avraham, etc."
679. ____ _____
680. ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נסה את אברהם And it was after these things that Elohim tested Avraham.
681. ויאמר אליו אברהם And he said to him, "Avraham." (22:1)
682. והנה יש להבין למה כאן אמר פעם אחד אברהם And behold, there is this to inderstand, why, here, is Avraham only said one time?
683. והמלאך קרא לו אברהם אברהם ב' פעמים And the angel called to him "Avraham, Avraham," two times.
684. ועוד בראשונה אמר לו ולא חשכת את בנך כו' And then, at first he said to him, And do not slaughter your son, etc. (22:12)
685. ויובן על פי פירוש רש"י אצל שמואל שמואל And we will understand from the explanation of Rashi with Shmuel, Shmuel. (1 Samuel 3:10)
686. בכל מקום שכפול וכן באברהם עצמו In all places there is doubling, and so with Avraham himself,
687. שמו מורה על חבה His name teaches of affection.
688. וכאן בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא שיעשה המצוה And here, at the time that the Kodesh Barchu said to him that he will do the mitzvah,
689. לא הראה לו שום חיבה מחמת עשיית המצוה He did not see any affection because of doing the mitzvah.
690. אבל כשלא שחט אותו אז הראה לו חבה But, when he did not slaughter him, then he saw the fondness for him.
691. שזה הוא המצוה מה שלא ישחוט אותו That this was the mitzvah, that he would not slaughter him.
692. וזהו שאמר ממני כמאמר חכמינו ז"ל בראשית רבה נו And this is what the sages of Blessed Memory said in Beresheis Rabbah 56.
693. שמלאכי השרת היו בוכים על עקידת יצחק שלא ישחט That the angels were dripping tears on the Akeidah that Yitzak would not be slaughtered.
694. וזהו שאמר המלאך ולא חשכת את בנך את יחידך ממני And this is what the angel said, "And do not lay a hand on your son, upon your only one from me.
695. כלומר שאני הוא הגורם שהייתי בוכה לפני הקדוש ברוך הוא As it says, that if it had been completed, there would have been weeping before the Kodesh Barchu.
696. וזהו ממני And this is from me.
697. ודו"ק And look at this carefully.
698. ____ _____
699. בפסוק הנה האש והעצים ואיה השה לעולה In the passage, Behold, the fire and the wood but where is the lamb for the offering. (22:7)
700. נראה דיצחק שאל אותו דהלא הנסיון העיקר הוא שתשחוט את בנך And we see that Yitzakk asked him, that wasn't the essence of the test the slaughter of your son?
701. אבל למה לך עצים ואש לשרוף אותו אחר שכבר נשחט ואינו חי But why are you taking wood and fire to burn hem after he was already slaughtered and there was no life?
702. מה נסיון הוא אם תניח אותו או שתשרוף אותו אחר שכבר יהיה נשחט What was the test for him, if he would place him or that he would burn him after he was already slaughtere?
703. ולמה לך לשרוף אותו And why is it for you to burn him?
704. ועל כרחך העצים והאש אינו עבורי רק בשביל שה And the cutting of the trees and thee ash was not on my behalf, (Isaac's) only for the sake of the lamb.
705. ועל כן ואיה השה לעולה And if so, where is the lamb for the slaughter?
706. ומתורץ על פי זה מה שלא שאל אותו על המאכלת And from the explanation according to this, that he did not question him about the slaughtering knife.
707. דבאמת זה ידע שהוא על עצמו That in truth, he knew that it was for himself.
708. והשיב לו אברהם אלהים יראה לו השה לעולה בני And Avraham answered to him, Elohim will cause to appear a lamb for the offering, my son.
709. דאתה חשוב אצלי בשביל אהבת הבורא כשה לשרוף אותך על קידוש שמו That you are as important to me for the sake of the love of the Borei as a lamb to burn you for the sanctifcation of the Name. (Huh.)
710. ____ _____
711. ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש וכו' And he said, do not stretch out your hand to the youth and do not do anything, etc.
712. כי עתה ידעתי כו' ולא חשכת את בנך את יחידך ממני For know I know, etc. and do not withhold your son, your only (son) from me. (22:12)
713. ויש לדקדק And there is a grammar point,
714. למה כתב כאן ממני ואחר כך כתיב Why is it writen here "from me" and afterwards it is written (12)
715. ויאמר נשבעתי כו' And He said, "By Myself I have sworn." (22:16)
716. ולא חשכת את בנך את יחידך And you have not withheld your son, your only one.
717. ולא כתיב ממני ונראה And it is not written from Me.
718. ונראה לתרץ ומתחילה נבאר הגמרא שבת סג. And we see from the explanation from the beginning of the explanation in the Gemoras - Shabbat 63a
719. העושה מצוה כמאמרה אין מבשרין לו On who does a mitzvah according to its utterence, they are not informed, etc.
720. וקשה מאי לשון כמאמרה And the difficulty is, why the word "According to its utterance?"
721. והענין כל מה שאדם עושה מצוה או לומד תורה And the matter of interest is, all people doing a mitzvah or studying Torah,
722. צריך להסתכל שיהיה כוונתו בלתי לה' לבדו Needs to diminish themselves so their intention will only be for Hashem alone.
723. לעשות נחת רוח ליוצרו יתעלה To make a pleasing smell to go forth that will rise up.
724. אמנם אחר המעשה לא יעלה בלבו חלילה Indeed, after the work, there will not rise in their heart, heaven forbid,
725. שכבר עשה רצון הבורא ברוך הוא that they have already done the will of the Borei Barchu.
726. שאם יחשוב כך If one will think so,
727. וודאי אין מעשיו רצוין כלל And certainly, has not done the will at all,
728. ועדיין בן זאתמא מבחוץ And Ben Zuma is still outslide, (Chaggiga 15a1 - read note 13)
729. ולא קרב אל פתח העבודה And does not approach the opening of the service.
730. אפילו שאם היה באמת שעשה איזה נחת רוח להבורא ברוך הוא Even it was in truth, that they made some pleasing smell for the Borei Barchu.
731. הוא יהיה מכיר בשפלותו they will still be recognized by their baseness,
732. שעדיין לא התחיל לעבדו יתברך מכח יראת הבורא שהיה נופל עליו that they still have not begun to serve the Yitbarach with strong fear of the Borchu that has fallen upon them.
733. כמשל מי שזכה לבוא לפלטין המלך As in the parable, the one who merits to come to the palace of the king.
734. מי שבא להיכל יותר פנימי Who comes more to the internal palace.
735. רואה יותר גדולת המלך ועשרו They will see more of the greatness of the king and be enriched.
736. סגולת מלכים ואדרכמונים Merits ? And ?
737. כך מה שאדם עושה יותר המצוה בדחילו ורחימו Thus, that person doing more mitzot in awe and mercy,
738. זאתכה ונכנס להיכל המלך יותר פנימי Merits, and is entered further inside the palace of the King.
739. וכל מה שנכנס יותר יותר פנימי And all that are entered much further inside,
740. יותר רואה שם גדולת המלך מלכו של עולם יתברך שמו ורוממותו the more they see there the greatness of the King and the Kingship of the world, Blessed is His Name, and His mercy.
741. ונתחייב מזה כשנופל בדעת העושה איזה עובדא שעשה מאומה נחת רוח להבורא And they are committed from this, when they fall in the knowledge of doing some service that they do it meticulouosly to make a pleasing smell for the Borei.
742. וודאי רחוק עדיין And certainly, they are still far away.
743. ואל פתח העבודה לא בא לעבודתו יתברך And they are not at the door of the service, for they have not come to serve the Yitbarach.
744. והנה לשון מצוה פירוש לשון חיבור And behold, the meaning of mitzvah, explains is the meaning of joined.
745. כנודע לשון צוותא חדא As is known has the meaning of I have commanded you the following.
746. וזהו פירוש כל העושה מצוה כמאמרה And this is the explanation. All that do the mitzvah according to its utterance
747. כפירושה של מצוה שמתחבר עצמו על ידי כן להבורא יתברך שמו וכו' As in the explanation of the mitzvah, joins themselves to the Borei Yitbarach Shemo, etc.
748. ויש מצות שאין בהם שום הנאה גופניות And there are mitzvot that do not have in them any physical pleasure.
749. כמו תפילין וציצית ודומה להן Like Tefillin and Tzitzit and ones like them.
750. ויש מצות שבהם יש הנאת הגוף And there are mitzvot that in them there is a physical benefit.
751. כגון מאכלות שבת ויום טוב For example the Shabbat meals and Yom Tov.
752. והנפקותא שבאלו המצות חומרא גדולה שלא יהא לו פניה בהן And the departing (?) that the great difficult mitzvot that they will not turn away from them.
753. ובזה מתורץ בפרשת עקידה And with this is the explanation of the Parashat Akeidah.
754. אל תשלח ידך אל הנער וכו' Do not send lay a hand upon the youth, etc.
755. כי עתה כו' For you are, etc.
756. פירוש עתה The explanation of "now."
757. מה שאתה מורידו מן העקידה גם כן בלי שום פניה That you are descending from the Akeidah also without any turning aside.
758. מזה ידעתי כי ירא אלהים אתה From this, I know that you fear Elohim.
759. ועל דרך זה נראה מה שאמר And though this way is seen what is said (22:16)
760. יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חשכת For because you have done this thing and not withheld
761. ולא נאמר ממני And it does not say from Me.
762. כי שם מדבר על העלאה לעקידה For there He is speaking of the going up to the Akeidah,
763. כמשמעות לשון עשית את הדבר הזה In the way he heard, meaning, you did the matter,
764. ובהעלאה אינו צריך להשמיענו and in the going up, there was no need to utter it.
765. כי אז בוודאי עשה לאהבת יתברך שמו For then, certainly, he did it for the love of the Yitbarach Shemo.
766. ולא היה שום פניה And there was not any turning aside.
767. אבל לעיל מדבר על הירידה But, above, it speaks of the descent.
768. וזה ממני שאפילו הירידה היה גם כן ממני And this is "From Me" that even though he is descending, he was also "From Me."
769. בלי שום פניה Without any turning aside.
770. והבן And those that understand will understand.
771. ____ ____
772. כי עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה For now I know that you fear Elohim.
773. ולא חשכת את בנך את יחידך ממני And you have not withheld your son, your only one, from me. (22:12)
774. נראה בסייעתא דשמיא דיש ב' בחינות It is seen in the passage above that there are two levels,
775. אחד שאדם עושה מצוה שיודע טעם המצות One: That a person does a mitzvah and knows the reason for the mitzvah.
776. ואחד שעושה מצות ואינו יודע טעם And one that does a mitzvah and does knot know the reason.
777. וגדול הוא העושה בלי ידיעת טעם ממי שיודע הטעם And greater is the one that does it without knowing the reason than the one that knows the reason.
778. שביודע הטעם אינו ניכר שעושה המצות מאהבת הבורא That with the one that knows the reason, it is not evident that they do the mitzvah from love of the Borei.
779. שאפשר מחמת שיודע הטעם הוא עושה That it is possibe it is because they know the reason they do it.
780. מה שאין כן העושה בלי ידיעת טעם But it isn't so for the one that does the mitzvah without knowing the reason.
781. ניכר שעושה הכל מאהבת ה' It is evident that they do it all from the love of Hashem.
782. והנה קודם שאמר לו המלאך And behold, before the angel said to him,
783. אל תשלח ידך אל הנער No not lay your hand upon the youth,
784. היו סבורים הכל שיצחק יעלה לקרבן אל המזבח His thoughts were completely that Yitzak would be offered for a Corban upon the altar.
785. ולא היה ניכר כל כך גודל הנסיון של אברהם אבינו עליו השלום בעקידה And it was not recognizable at all the great trial of Abraham our father, peace be upon him with the Akeidah.
786. שהיו יכולין לומר שידע טעם שבשביל זה מהראוי שיעלה יצחק לקרבן If they will be able to say that he knew the reason for the sake of thes, that he will offer Yitzak for a Corban,
787. ועשה אברהם אבינו עליו השלום מחמת הטעם And Avraham our father, peace be upon him, did it because of the reason,
788. מה שאין כן אחר שהודיע המלאך אל תשלח ידך אל הנער But it wasn't so after the angel told him not to lay a hand on the youth.
789. שיצחק לא יעלה לקרבן That Yitzak will not be offered for a Corban.
790. אם כן למפרע היה הוכחה שרצון אברהם אבינו עליו השלום if so, that before there was the strengthening, that Abraham, our father, peace be upon him desired
791. להעלות יצחק בנו על גבי המזבח מאהבת ה' To offer Yitzack his son on top of the altar from the love of Hashem,
792. לא בשביל הטעם not for the sake of the reason,
793. דעתה מוכיח שאין טעם לעקידה שיעלה יצחק לקרבן That now he has proven that there is no reason for the Akeidah, that he will offer Yitzak for a Corban.
794. דאם היה טעם שיעלה לקרבן That if there was a reason to offer him for a Corban,
795. מדוע צוה המלאך שלא יעלהו לקרבן Why is the angel commanding him not to offer him for a Corban?
796. הלא יש טעם שצריך שיעלהו לקרבן There was not a reason he needed to offer him for a Corban.
797. ומכיון דאין טעם And from the intention there was not a reason,
798. ידעו הכל כוונת אברהם אבינו עליו השלום One will know the whole intention of Avraham our father, peace be upon him.
799. דלא היה בשביל טעם That it was not for the sake of the reason,
800. דהא מוכח עתה That it is proven now,
801. דאין טעם שיהיה יצחק קרבן that there was no reason Yitzak will be a Corban.
802. רק מיראת ה' פעל כל אלה It was only from fear of Hashem that he did all these things.
803. זהו פירוש הכתוב עתה ידעתי That this is the explanation of the writing "Now I know."
804. לשון הפעיל Meaning it's as if the action had been completed.
805. לעין כל כי ירא אלהים אתה That it there was nothing else but that now he fears Elohim.
806. ולא חשכת את בנך את יחידך ממני And you did not withold your son, your only one, from Me.
807. דייקא מחמת יראתי עשית את הדבר הזה That it was specifically because you feared Me that you did these things.
808. שלא חשכת את בנך כפי מחשבותיך שרצית להעלות אותו לעולה That you did not withhold your son according to your thoughts, that you desired to offer him for an elevtion offering.
809. ואין יכולין לאמור מחמת טעם And one will not be able to say it was because of a reason.
810. לזה אמר עתה ידעתי For this was said, "Now I know."
811. מעכשיו מוכח זה Now it is proven.
812. כיון שציותי אחר כך שלא להעלות אותו לעולה Because I commanded afterwards that you not offer him for an elevation offering.
813. שמע מינה שאין טעם בהעלות יצחק לקרבן Learn from it that there is no reason to offer Yitzak for a Corban.
814. שיהיה אישים על גבי המזבח That he will be put on top of the altar.
815. ודאי היה נתקיים כן שיהיה אישים And certainly it was fulfilled, as he was put (on top of the altar.)
816. ולא היה מצוהו אל תשלח ידך אל הנער And he would not have commaned him not t lay a hand on the youth.
817. על כן מוכח עתה דאין טעם בדבר Therefore, it is proven now that there was no reason for the matter.
818. ומחשבת אברהם אבינו עליו השלום And the thoughts of Avraham our father, peace be upon him,
819. שרצה במחשבתו לעשותו אישים על גבי המזבח that he desired in his thoughts to do the putting on top of the altar.
820. היה לאהבת ויראת ה' ברוך הוא וברוך שמו It was from love and fear of Hashem Barchu U'Borei Shemo.
821. והבן And those that understand will understand.

No comments:

Post a Comment