Search This Blog

Saturday, December 4, 2010

Kedushat Levi - Drushim LaChannukah

1. בכסליו הוא חנוכה כי כסליו הוא נגד יעקב Channukah is in Kislev, for Kislev corresponds to Jacob.
2. ועל ידי יעקב הם הניסים כנודע And through Yaakov there were the miracles, as is known.
3. ונגדם למעלה מ"ד
4. והוא חודש השלישי מתשרי התחלת שנה And it is the third month from Tishrei, the beginning of the year.
5. שהוא נגד לוי שלישי שבשבטים That it corresponded to Levi, the third (born) in the tribes.
6. ולכן היה בו הנס על ידי הכהנים And therefore, there was with him the miracle through the Kohanim
7. חשמונאי ובניו שכהנים הם שבט לוי The Hasmonean and his sons that were Kohanim from the tribe of Levi.
8. _____ _____
9. הכלל הוא בראש השנה ויום הכפורים הקדוש ברוך הוא פוקד את ישראל לטובה The rule is, on Rosh Hoshannah and Yom Kippur, the Kodesh Barchu counts Israel for goodness.
10. רק בחנוכה ישראל רואין הטובה בשכל But, on Channukah, Israel perceives the goodness in the intellect.
11. כי עיני עדה For my eyes testified.
12. פירש רש"י ז"ל חכמי העדה Rashi of blessed memory explained, "My wisdom testified."
13. ולכך בחנוכה בנרות And therefore, on Channukah with the lamps.
14. כי הוא לשון ראיה For it has the meaning of seeing.
15. ואחר כן פורים הוא הדיבור And afterwards, Purim is speech.
16. כי קורין את המגילה For the Megillah is read.
17. ובפסח הוא במעשה שאוכל מצה And with Pesach, it is with works, that matzah is eaten.
18. ולכך חנוכה שהוא על הראיה והוא בחודש כסליו And therefore, Channukah, that is through seeing, and it is in the month of Kislev.
19. הצירוף הוא וירא יושב הארץ הכנעני The combination is - And the inhabitants of the land of Canaan saw, etc. (Beresheis 50:11)
20. שמורה על הראיה It teaches of the seeing.
21. _____ _____
22. חינוך המשכן היה בראש חודש ניסן The dedication of the Mishkan was on Rosh Chodesh, Nissan.
23. החנוך מבית ראשון היה בתשרי The dedication of the first Temple was in Tishrei.
24. החינוך מבית שני היה בכסליו The dedication of the second Temple was in Kislev.
25. כל אחד לפי בחינתו Each one according to its level.
26. הניסים שהיו אז בשעת המשכן The miracles that were then, in the time of the Mishkan,
27. היו סמוך לניסן were close to Nissan.
28. לכך היה בו החינוך Therefore, the dedication was in it.
29. ובבית שני שהיה הנס חשמונאי בכסליו And with the second temple, there was the Hasmonean miracle in Kislev.
30. ולכך היה החינוך בכסליו And therefore, the dedication was in Kislev.
31. והחינוך של בית ראשון היה בתשרי And the dedication of the first Temple was in Tishrei.
32. הכלל המשכן היה מה שהגוף משיג שיש בורא עולם ברוך הוא The rule is, The mishkan was the body perceiving there was a Creator of the world, the Barchu.
33. ובית המקדש הוא מה שהנשמה משיג שיש בורא עולם And the Beyt HaMikdash was the Neshamah perceriving there was a Creator of the world.
34. וזהו שהנשמה משיג שיש בורא עולם הוא And this is, the Neshamah perceived there was a Creator of the world
35. בתשרי מחמת מחילת העונות In Tishrei, because of the forgiveness of the sins.
36. אז הנשמה משגת הבורא עולם Then the Neshamah recoginzes the Creator of the world.
37. ובניסן הגוף משיג שיש בורא עולם And in Nissan, the body recognizes there is a Creator of the world.
38. כי על ידי ניסים ונפלאות הגוף הוא משיג For it was recognized through miracles and physical wonders
39. ולכך נקראת בית המקדש בית עולמים מלכים א' ח יג And therfore, the Beyt HaMikdash was called the eternal house. 1 Kings 8:13
40. ___ 13 I have surely built Thee a house of habitation, a place for Thee to dwell in for ever.
41. כי הנשמה הוא קיום For the Neshamah is fulfilled,
42. והגוף אינו קיום And the body is not fulfilled.
43. וזהו הרמז מה שאמרו חכמינו ז"ל עירובין ב. And this is the hint that the sages of blessed memory said in Eruvin 2.
44. ____ But is not this written in connection with the Tabernacle? — We find that the Tabernacle was called Sanctuary and that the Sanctuary was called Tabernacle
45. מנין למקדש שנקרא משכן ומשכן נקרא מקדש Where was the Mikdash was called Miskan and the Miskan was called Mikdash?
46. באמת זה שהגוף נהנה In fact, that the body was pleased.
47. הוא גם כן מה שהנשמה נהנית It was also that the Neshamah was pleased.
48. כי על ידי קיום הגוף הוא קיום הנשמה For through the fulfillment of the body, the Neshamma was fulfilled
49. בזה העולם לעבוד את הבורא ברוך הוא וברוך שמו In this world to serve the Borei Barchu Baruch Shemo.
50. ומה שהנשמה עושה שעובדת את הבורא ברוך הוא And what the Neshamah does to serve the Borei Barchu
51. הוא גם כן נחת להגוף it is also pleasing for the body.
52. וזה משכן And this is the Mishkan,
53. שהוא המרומז על הגוף That it hints of the body.
54. נקרא מקדש ומקדש נקרא משכן It is called the Mikdash, and the Mikdash is called the Mishkan.
55. ודו"ק And study this carefully.
56. _____ _____
57. ונבאר בסייעתא דשמיא מאמר חכמינו ז"ל שבת כב. And we will explain with the help of heaven the teachings of the sages of blessed memory in Shabbat 22b
58. בנר חנוכה דפליגי In the controversy of the Channukah lamp.
59. חד אמר מותר להשתמש לאורה וחד אמר אסור להשתמש לאורה One says it is permitted to make use of the lights, and one says it is forbidden to make use of the lights.
60. על פי משל By way of a parable,
61. מלך אדיר בא לבית עני A mighty king came to a house of poverty,
62. ומדרך הטבע and in the way of nature,
63. בבוא המלך אדיר came the mighty King.
64. רואין כבוד עשרו וגדולתו Appearing with glory, riches and greatness,
65. והנה העני גם כן משמח בדעתו בראות רוב עושר המלך And behold, the poor person also rejoiced in his knowedge in seeing the King's abundant riches.
66. מה שלא ראה לפניו כל ימיו רוב עושר כזה That he had not seen before him all the days of his life abundant riches as this.
67. והעני החכם בדעתו אינו שמח על רוב העושר שראה אצל המלך And the wise poor one knos there is no rejoicig over abundant riches and being seen next to the king.
68. עשירות הוא דבר קטן Richs are a small matter.
69. רק שמחתו בזה שזכה לכך שהמלך בא להתאכסן בביתו He only rejoices in this, that he merited such, that the king came to be a guest in his house.
70. כן הדבר הזה So this matter,
71. כשהשם יתברך עושה ניסים עם בני אדם when Hashem Yitbarach does miracles with the sons of Man,
72. אחד שמח בהטובה גופא מה שהשם יתברך עושה עמו ניסים First, he rejoices with the physical goodness that Hasem Yitbarach does miracles for him.
73. כמו העני ששמח בראות עושרו של מלך like the poor person rejoices in seeing the King's riches.
74. כן הוא שמח שהשם יתברך גמל אתו חסד Also, there is rejoicing that Hashem Yitbarach bestows kindness upon him.
75. ואחד אינו שמח בהניסים And that one is not rejoicing in the miracles.
76. כי יודע שהקדוש ברוך הוא ברא כל העולמות For he knows that Hashem Yitbarach created all the worlds,
77. והוא כל יכול לעשות And He is able to do anything.
78. אפס שמחתו בניסים Never the less, he is rejoicing in the miracles,
79. שעל ידי הנס רואה That through the miracle he perceives
80. שהקדוש ברוך הוא מתלבש כביכול בבני אדם that the Kodesh Barchu is clothing himself, as it were, I the sons of man,
81. מדעושה ניסים לבני אדם by doing miracles for the son of man.
82. על זה שמח שהמלך אדיר יתאכסן ויתלבש עצמו For this he rejoiced, that the mighty King was his guest and clothed Himself,
83. כביכול לבוא בבני אדם as it were, to come to the children of man.
84. וזה הפלוגתא And this is the dispute,
85. חד אמר מותר להשתמש לאורה One says it is permitted to make use of the light.
86. נגד זה ששמח שהשם יתברך עשה עמו נס זה Corresponding to this is the joy that Hashem Yitbarach did a this miracle with him.
87. זה שמחת עולם הזה This is rejoicing in this world.
88. שהשם יתברך גמל אתו טובה That Hashem Yitbarach bestowed goodness upon him.
89. ועולם הזה ניתנה ליהנות And this world was given to enjoy.
90. גלל כן אמר This cycle also says
91. מותר להשתמש לאורה it is permitted to make use of the light.
92. וחד אמר אסור להשתמש לאורה And the one that said it is forbidden to make use of the light,
93. נגד זה ששמח בהשם יתברך עצמו this corresponds to rejoicing in Hashem Yitbarach Himself.
94. שזכה שילבש בהירתו בבני אדם That he merited that He clothed His light in the Son of Man.
95. ואינו חושב עצמו כלל שהגיע לו טובה And he does not think of himself at all that goodness came to him.
96. רק מה שזכה שיתלבש השם יתברך בו Only that he merited that Hashem Yitbarach will cloth Himself with him.
97. וכיון שאינו חושב עולם הזה כלל And since he is not thinking of this world at all,
98. רק למעלה מעולם הזה only above this world,
99. ולמעלה מעולם הזה לא ניתנה ליהנות and the above this world was not given to be enjoyed.
100. דעין לא ראתה אלקים זולתך כלל That the eyes do not perceive Elohim, except He is everything.
101. כן סובר אסור להשתמש So, they think it is forbidden to make use (of the light.)
102. ____ _____
103. בשמונה עשרה אנו אומרים ועל נסיך שבכל יום עמנו In the Shemona Esrei we say, "And on your journeys, on every day, I am with you."
104. עמנו דייקא With us specifically.
105. מה שאנו פועלים על ידי פעולתנו What are we doing through our works,
106. שתעשה עמנו נסים that He will do miracles with us?
107. ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת And through your wonders and your goodnesses that are in all times,
108. ערב ובוקר וצהרים Evening and morning and noon,
109. נזכר כאן עמנו and here it is not mentioned "I am with you."
110. שאין אנו גורמין רק שמשפיע בחסדו כביכול בלא התעוררות דלתתא Aren't we giving rise to the flow of His Kindness as it were will be with arousal from below?
111. ואבאר לך בסייעתא דשמיא And I will explain it to you with the help of heaven,
112. כי נסים מיציאת מצרים השם יתברך בחסדו הגדול פעל זאת בלי שום התעוררות התחתון For the miracles going out of Mitzraim, Hashem Yitbarach in His great kindness, did this without any arousal from below.
113. מה שאין כן בחנוכה This was not so on Channukah,
114. קצת גם כן על ידי התחתונים Some of it also was through (arousal) below.
115. שחשמונאי ובניו היו לוחמים עם חיל אנטיוכוס הרשע That Hasmonia and his sons were fighting with the army of Antiochus, the evil one,
116. ימח שמו may his name be erased.
117. לכן אנו אומרים בחנוכה ויהי נועם therfore, we say on Channuchat, and there was rest.
118. ויהי נועם בהדלקת נרות של חנוכה And it was pleasant while lighting the lamps of Channukah.
119. שבו נאמר מעשה ידינו כוננה עלינו That we come to say "May the works of our hands be established upon us."
120. לרמז על נס חנוכה To hint of the miracle of Channukah.
121. שהוא קצת מעשה ידינו במלחמה That this is a little of "May the works of our hands" in the war.
122. אמנם השם יתברך מעשה ידינו כוננה עלינו Indeed, (through) Hashem Yitbarach, the works of our hands were established upon us.
123. שהקדוש ברוך הוא הצליח לנו מעשה ידינו להתגבר במלחמה That the Kodesh Barchu made the works of our hands succeed to be strong in war.
124. _____ _____
125. בדניאל כתיב דניאל ח ה In Daniel it is written (Daniel 8:4)
126. מלכות אנטיוכוס נמשל לעז The Kingship of Antiochos was ruling with strength.
127. וכך בזמירות דשבת נאמר And so, in the times of Shabbat (Rest?) we say,
128. וצפיר העיזים הגדיל עצומיו And the great mighty ones are becoming stronger,
129. משום דעז הוא המעיז Because strength is from strength.
130. כמאמר רבותינו ז"ל בביצה פרק ב' As the sages of blessed memory say in Beitza 2
131. שעל זה נקרא עז That for this, he was called "strong."
132. ואין לך מעיז מן מלכות אנטיוכוס הרשע And this strengthening from the kingship of Antichus, the evil one, is not for you.
133. שמעיז יותר מהכל For there is more strength from the everything.
134. כידוע מי שעובר פי המלך בביתו As it is known, the one that serves the speech of the King in His house,
135. הוא מעיז יותר ממי שעובר דבורו מחוץ לבית They are stronger than one serving words from outside of the house.
136. כן הוא העיז מחוקי For this is The Desire,
137. שרצה להעבירם מחוקי רצונו בהיות בית המקדש קיים That they desire to cross over to the ordances we desire in the establishment of the Beyt HaMikdash.
138. לא כן מצרים ומדי ופרס For in Mitzriam, and Midian, and Persia,
139. שלא היה אז בית המקדש The Beyt HaMidash didn't exist then.
140. גלל כן נקרא צפיר העיזים Therefore, he was called the northern strength,
141. שהוא המעיז יותר That He is the greater strength.
142. ____ ____
143. מה שהקשינו בספר קדושת לוי שחברנו What is the difficulty in the Kedushat Levi that we study it together:
144. למה עשו זכר לנס חנוכה Why do we remember the miracle of Channukah
145. ולא לנס גדעון וחזקיה And not the miracle of Gideon and Chezikiah?
146. אפשר לומר דמפלת סנחריב וסיסרא היה בפסח It is possible to say that Sennecherev and Sisson were defeated in Pesach.
147. כנזכר באגדה ובמדרשים As it is mentioned in the Aggadah and Midrashim,
148. למה עשו זכר לנס למפלת המן Why do we make a mention of the miracle of the defeat of Hamon,
149. דהיינו פורים That is Purim.
150. הלא גם המן נתלה בפסח Wasn't it so that Hamon was hung on Purim?
151. וזה מבואר במאמר רבותינו ז"ל בגמרא מגילה And this is the teaching in the teachings of our Rabbis of Blessed Memory in Megillah 7
152. ___ Esther sent to the Wise Men saying, Commemorate me4 for future generations. They replied, You will incite the ill will of the nations against us.5 She sent back reply: I am already recorded in the chronicles of the kings of Media and Persia.
153. שלחה להם אסתר לחכמים Ester sent to the wise men saying,
154. קבעוני לדורות כו' Commemorate me for the generations, etc.
155. דבאמת חכמינו ז"ל And in truth, the sages of blessed memory,
156. ודאי היו קובעים זכר לנס בלא בקשתה כדי להודות לה' were certainly determined to mention the miracle without the request in order to glorify Hashem.
157. אפס טעם חכמים This is the sages' reasoning:
158. מאחר שנתלה המן בחג הפסח After Hamon was hung on Pesach,
159. למה קבע יקבע זכר לנס Why declare a time to commemorate the miracle?
160. הלא בלא זה מהללים לה' אז עבור יציאת מצרים Was this not a time for praising Hashem on behalf of the sending out from Mitzraim?
161. גלל כן בקשה אסתר קבעוני לדורות Therefore, Ester's request to commemorate me for the generations
162. זכר לחודש שנפל הגורל עליו מיגון לשמחה Remember to renew those fallen into sorrow, (reversing it ) to rejoicing.
163. וכיון שעיקר הנס And since the essence of the miracle,
164. דהיינו תליית המן That is, the hanging of Hamon,
165. היה בחג הפסח was on the festival of Pesach,
166. גלל כן הוצרכה לבקש מחכמים קבעוני לדורות Therefore, the need to request from the sages to commemorate me for the generations.
167. בחנוכה אנו מדליקין ל"ו נרות On Channukah, we light 36 lamps.
168. ובעובדא דלתתא איתער לעילא And with our service below, we will arouse above.
169. כנגדו נדלק למעלה ל"ו נרות Corresponding to them 36 candles are lit above.
170. ול"ו דלמעלה עם ל"ו דלמטה הוא ע"ב כנגד שם ע"ב And the 36 that are above with the 36 thatare below are 72.
171. כנגד ע"ב ברוך הוא Corresponding to the 72 Barchu.
172. ועם השמש שבכל לילה נרות חנוכה הם מ"ד And with the Shamash on each night, the lamps of Channuchah are 44.
173. הרי למעלה ולמטה פ"ח You can see above and below is 88.
" 174. נַפְשֵׁנוּ-- כְּצִפּוֹר נִמְלְטָה, מִפַּח יוֹקְשִׁים:
הַפַּח נִשְׁבָּר, וַאֲנַחְנוּ נִמְלָטְנוּ. Tehillum 124:7 7 Our soul is escaped as a bird out of the snare of the fowlers; {N}
the snare is broken, and we are escaped."
175. נשבר ואנחנו נמלטנו is broken and we escaped.
176. על ידי הפ"ח שנשבר מלכות אנטיוכוס It was through the 88 that we broke the kingdom of Antiochus.
177. אנו גורמים להדליק למטה ולמעלה פ"ח נרות We caused the lighting below and above of 88 lights.
178. ולכן כתב האר"י ז"ל And therefore, it was written by the Arizal of blessed memory
179. שראשי תיבות נפשינו חכתה לה' שם לג כ That the Rashi Tevot of "Our soul waited for Hashem. (Tehillum 33:20)
180. הוא פ"ח It has a gematria of 88.
181. וכן להדליק נר חנוכה ראשי תיבות פ"ח And therefore, lighting the lighs of Channukah has a gematria of 88.
182. עיין שם Look there.
183. משום הכי ראשי תיבות דברכות נר חנוכה פ"ח Because the Rashi Tevot of the blessings of the Channukah lamp is 88.
184. רמז לפ"ח נרות כנ"ל Hinting of the 88 lamps as explained above.
185. ____ _____
186. אמרו רבותינו ז"ל שבת כב ע"ב The sages of Blessed Memory say in Shabbat 22b
187. הדלקה עושה מצוה The lighting is the Mitzvah.
188. רצה לומר שאדם יתלהב לעבודתו וזהו הדלקה It means to say that a person will be enthusiastic for their service, and this is the lighting.
189. ולפי שבהתלהבות יש שמתלהב לדברים בטלים And accordingly that the enthusiasm of one that is enthusiastic for idle words,
190. והצדיק שמתלהב רק לקדושה And the tzaddik is only enthusiastic for holiness.
191. זהו נקרא הנחה This is called the placement.
192. דמנוחה נקרא הכלי שמכניס בו האהבה That the placement is called the vessel where the love was gathered in them.
193. שבהכנסתה לכלי יש מנוחה לאהבה ששורה בדבר That in gathering the vessel, there is a place for the love that dwells in the words.
194. וזהו מאן דאמר הנחה עושה מצוה And this is the one that says the placement does the mitzvah.
195. שיהא להדלקה הנחה שיכנוס האהבה בכלי שיתלהב לעבודתו That the lighting will be the place the love will be gathered in a vessel that will enthuse them for their service.
196. ולזה רמזו חכמי האמת And this hints of a wise truth.
197. דהנחה הוא מדת מלכות That behold, this is the attribute of Malchut.
198. דעל ידי שממליך להבורא על זה ההתלהבות That through the crowning of the Borei through this enthusiasm,
199. יש לו מנוחה בעבודת בורא ברוך הוא There is a place for the service of the Borei Barchu.
200. ____ ______
201. איתא בכתבי האר"י ז"ל על סוד פ"ח נרות של חנוכה It is written in the writings of the Arizal about the mystery of the 88 lights of Channukah,
202. ובצירוף שמונה השמשים הרי מ"ד שהם נגד שם And in the combination of eighty eight is seen 44, that they correspond there.
203. א' א"ה אה"י אהי"ה ???
204. שהוא גמטריא מ"ד That this has a gematria of 44.
205. ובצירוף השם מ"ה הרי הוא כמנין נחל עם הכולל And in combination, the name Mem Hey, you can see the counting "Nachal?" with the assembly. (Nachal which has a meaning of inheritance has a gematria of 88, twice the gematria of Mem Hey.)
206. שהוא ראשי תיבות להדליק נר חנוכה That this is the Rashi Tevot of Light the lamp of Channukah.
207. עד כאן לשונו ולכאורה אינו מובן Until here, his meaning and explanation is not grasped.
208. מה ענין ב' צרופי השמות הנ"ל לענין נר חנוכה What is the matter of the combinations of the names above concerning the matter of the Chunnkah lamp?
209. נראה לי לפרש It seems to me to be from the explanation,
210. דהנה אמרו רבותינו ז"ל בראשית רבה א That behold, the Rabbis of Blessed memory said in Beresheis Rabbah 1,
211. ישראל עלו במחשבה ומחשבה הוא סוד אי"ן Israel was above (at the top) of His thoughts, and His thoughts are the mystery of Ein.
212. ומשם בא השפעה לישראל And from there came the flow for Israel. (The flow that was made into the word, Israel. The tzimzum of the thoughts.)
213. כמאמר רבותינו ז"ל שבת קנו. As it says in the teachings of the Rabbis of Blessed Memory in Shabbat 156.
214. אין מזל לישראל There is not a mazel for Israel. (Literally Ein Mazel for Israel)
215. האי"ן הוא מזל לישראל (Meaning) the Ein is the Mazel for Israel.
216. כנאמר במדבר כד ז As it is said in Bamidbar 24:7
217. יזל מים וכו' Water will flow, etc.
218. והנה האי"ן נרמז בשני אותיות מן הכ"ב אותיות And behold, the Ein hints of two letters from the 22 letters.
219. דהיינו באות אל"ף מחמת כי אות אלף לפעמים נעלם במבטא That is, of the letter Aleph, because the letter Aleph is sometimes accented in pronunciation. (Meaning the vowel for Aleph is accented as the Aleph is silent.
220. רומז על האי"ן לרוב התעלמותו Hinting of the Ein with a great elevation (accent on the letter Aleph.)
221. וכן נרמז באות יו"ד מחמת קטנותו And so we hint of the letter Yud because of its smallness.
222. שאינו נראה כל כך Tha we don't see at all.
223. האי"ן ברוך הוא אינו נראה ומושג לעין השכל And the Ein, Barchu, is not perceived and grasped to the eye of the intellect.
224. והנה האל"ף היא המקור לשם אהיה ברוך הוא And behold, the Aleph is the source for the name Ehyeh, Barchu.
225. והוא רמז על תורה שבעל פה And it hints of the Oral Torah.
226. כי תורה שבעל פה הוא נעלם בתורה שבכתב For the oral Toran is elevated through the written Torah.
227. והיו"ד הוא המקור לשם הוי"ה ברוך הוא And they Yud is the source for the name Havayah, Barchu.
228. ורומז לתורה שבכתב And this hints of the written Torah.
229. וזהו שמות ג יד כה תאמר אל בני ישראל And this is (Shemot 3:14) Thus will you tell the children of Israel:
230. אהיה שלחני אליכם Ehyeh sent me to you.
231. כה תאמר אל בני ישראל ה' אלהי אבותיכם וכו' Thus will you say to the children of Israel, Hashem, the G-d of your fathers, etc.
232. זה שמי לעולם This is My Name forever.
233. אצל שם אהיה נאמר תאמר Next to the name "Ehyeh" it is said "You will say."
234. שהוא אות האל"ף That this is the letter Aleph (the first letter in Hebrew of the word Ehyeh."
235. הנעלם באמירה במבטא כנ"ל The raising of the voice with an accent as explained above.
236. שהוא האי"ן That He is the Ein.
237. ואצל שם הוי"ה ברוך הוא שהוא היו"ד And next to the name Havayah, Barchu, is the Yud.
238. נאמר לעולם It is said forever.
239. וכמאמר רבותינו ז"ל פסחים נ. And as the sages of blessed memory said in Pesachim 50,
240. לעלם Forever
" 241. And the Lord shall be King over all the earth; in that day shall the Lord be One, and His name one:22 is He then not One now? — Said R. Aha b. Hanina: Not like this world is the future world. In this world, for good tidings one says, ‘He is good, and He doeth good’, while for evil tidings he says, ‘Blessed be the true Judge’;23 [whereas] in the future world it shall be only ‘He is good and He doeth good’.24 ‘And His name one’: what does ‘one’ mean? Is then now His name not one? — Said R. Nahman b. Isaac; Not like this world is the future world. [In] this world [His name] is written with a yod he25 and read as alef daleth;26 but in the future world it shall all be one: it shall be written with yod he and read as yod he. Now, Raba thought of lecturing it at the session, [whereupon] a certain old man said to him, It is written, le'alem.27 R. Abina pointed out a contradiction: It is written, this is my name, to be hidden; [and it is also written],28 and this is my memorial unto all generations?29 The Holy One, blessed be He, said: Not as I [i.e., My name] and written am I read: I am written with a yod he, while I am read as alef daleth.30
"
242. כתיב שהוא האי"ן שאינו מושג שהוא נעלם It is written that He is the Ein, that we grasp that He is elevated.
243. והנה מבואר כי בשם אהי"ה נאמר אמירה And behold the explanaton, for with the name Ehyeh, it says to say,
244. כה תאמר Thus will you say,
245. ובשם הוי"ה נאמר לעלם And with the name Havayah, it is said forever.
246. הגם כי שם אהי"ה גדול בהעלמותו משם הוי"ה ברוך הוא So the name Ehyeh is greater in the worlds than the name Havayah, Barchu.
247. כידוע על פי כן כלול בדיבור As it is known, even though it is contained with the word. (Word is the vessel for the letters.)
248. באמירה כי הדיבור של עולמות עליונים הוא בבחינת מוחין לעולמות תחתונים In saying, for the speech of the supernal worlds is in the level of the mind for the worlds below.
249. והנה מבואר כי שם אהי"ה הוא תורה שבעל פה And behold the explanation, the name Ehyeh, it is the Oral Torah.
250. ושם הוי"ה ברוך הוא תורה שבכתב And the name Havayah, Barchu, is the written Torah.
251. וכן מקדש ראשון היה נגד תורה שבכתב And so the first Mikdash was corresponding to the written Torah.
252. ומקדש שני נגד תורה שבעל פה And the second corresponded to the Oral Torah.
253. ומקדש שיבנה במהרה בימינו יהיה כלול משניהם And the Mikdash which will be built, may it come speedily in our days, will be a container for both of them.
254. ונס דחנוכה היה במקדש שני נגד שם אהי"ה And the miracle of Channukah was in the second Mikdash corresponding to the name Ehyeh.
255. שהוא עם הכולל שם מ"ה That with the container for the name Mah (44.)
256. וזהו כוונת האר"י ז"ל And this is the intentions of the Arizal.
257. ____ _____
258. בנוסח תפלת חנוכה In the nusach of the prayers of Channukah
259. מסרת גבורים ביד חלשים 4. "Mesarta giborim b'yad chalashim" - "The strong were given in the hands of the weak"
260. חלש נקרא על שם דהוא חלש בדעתו אולי ינצח חבירו The weak are called this name, because those that are weak in knowledge may defeat their neighbor.
261. ומחמת זה מתירא ללחום And because of this, we are fearful of fighting them.
262. אם כן הוא שקלא וטריא בדעתו If so, this taking and giving in his knowledge. (http://www.mastertorah.com/newsite/general/home.php) It's a method of learning. Read through the site. There are challenges where students answer questions and test each other against other students. The strong student fears it because they may be defeatedby a weaker student.
263. אולי ינצח הוא או חבירו Perhaps he will win or his study parnter.
264. והיה בשקליה וטריא And there was taking and giving is destiny
265. דגורל גם כן שקליה וטריה או That the destiny is also the taking and giving.
266. שיהיה כך או כך Whether it will be this way or this way.
267. לכן נקרא חלש מלשון גורל Therefore, it is called weak, with the meaning of destiny.
268. לשון משנה שבת קמח ע"ב From the meaning of the Mishna in Shabbat 148b,
269. היה מטילין חלשין כו' It was casting ballots, etc.
270. עוד מסרת גבורים ביד חלשים Or "The strong were given into the hands of the weak."
271. לכאורה הלא היו גבורים גדולים חשמונאי ובניו To explain, were not the great strong ones Hasmonea and his sons?
272. כנזכר בספר יוסיפון As it was mentioned in the book of Josephus.
273. אלא הכוונה דהיו כל כך צדיקים They were also all Tzaddikim.
274. צדיקים דלא תלו נצחונם מחמת גבורתם Their victory was not hinged on their strength,
275. רק מאת ה' היתה זאת This was only from Hashem.
276. וזהו מאמרם חלשים And this is the saying of the weak.
277. שהיו חלשים בדעתם That the weak in knowledge,
278. שידעו שמחמתם לא ינצחו רק מחמת עזר ה' who know that they will not be victorious in war except with the help of Hashem.
279. והנה בכל הגאולות לא היה פעולת ישראל And behold, in all the exiles, it was not the work of Israel,
280. רק הקדוש ברוך הוא בעצמו נצח והכניע הקליפות בלי פעולת ישראל but only the Kodesh Barchu Himself was victorious and subdued the Klipot without any work from Israel.
281. וגם גבי המן And so, concerning Hamon,
282. עיקר הנס היה רק על ידי אלהים the essence of the miracle was only though the hand of Elohim.
283. אמנם בגאולת חשמונאי ובניו היה פעולה מישראל דעשו מלחמה Indeed, in the exile, Hasmonea and his sons were working for israel by waging war.
284. ובדבר שאדם עושה פעולה נסיון And in a matter where a person does work,
285. הוא נסיון גדול להאמין שלא פועל ידו גרם it is a great test for the believers that it was not the work of their hands that caused the (the victory),
286. רק מאתו ברוך הוא עוזר האמיתי Only that the Barchu truly helped.
287. שמחמת הסתכלותם באדון כל Because they contemplated in the Master of all.
288. רואה שהכל הוא מאתו See that everything is from Him.
289. שעל ידי כן זכה להנס That through ? They merited the miracle.
290. ומדליקין נרות חנוכה And lighting the lights of the Channukah lamp,
291. דנר הוא אור That the lamp is light --
292. רמז הסתכלות שמחמת הסתכלותם בבורא ידעו כי ה' הוא נצח קרבין It hints of the pondering, because of the pondering in the creation, one will know that Hashem is the "Hidden victor."
293. כי ה' הוא נצח קרבין For Hashem is our internal strength.
294. ובזה מתורץ קושית טורי זהב באורח חיים And with this we will settle the arrangement of the gold in Orech Chaim.
295. למה אין עושין זכר להצלת נפשות Why not make a mention of the rescue of the Nepheshot?
296. ולפי הנ"ל מתורץ And it will be settled according to the above,
297. דהנרות הוא זכר גם כן להצלת נפשות That the lamps are also making mention of the souls.
298. שעל ידי ההסתכלות דמרומז לנר That through the pondering that hints of the light,
299. ידעו שיד אלהים עשתה זאת להציל נפשם One will know that the hand of Elohim did this, to rescue the souls.
300. ולא עזר להם גבורתם Without help from their strength.
301. בנוסח הברכה אומרים שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה In the Nusach of the blessings, we say, that You did miracles in the days of our forefathers and in this time.
302. כי כל הניסים היו למעלה מהזמן For all the miracles were fulfilled in the time.
303. כמו ניסי מצרים וים סוף וירדן Like the miracles in Mitzraim, and the Yom Suf, and the Jordan (River).
304. וכל הניסים היו למעלה מהטבע And all the miracles were fulfilled with nature. (or above nature.)
305. מה שאין כן נס חנוכה ופורים But this was not so for the miracle of Channukah and Purim.
306. היה בתוך הטבע It was inside nature
307. דחשמונאי ובניו עשו מלחמה That Hasmoni and his sons made war.
308. ובפורים היתה אסתר המלכה And with Purim, it was Ester, the queen.
309. לכן מברכין בחנוכה שעשה ניסים כו' בזמן הזה Therefore, in from the blessings on Channukah, that He did miracles, etc. In this time,
310. רצה לומר בתוך הזמן שהוא עולם הזה It means to say, in the midst of the time, that this is this world.
311. בתוך הטבע עשה ניסים In the midst of the nature, He did miracles.
312. שהכל היה מאתו יתברך That all was from His blessings. (from Him descending.)
313. ולכן נקרא חנוכה And therefore, it is called Channukah.
314. שרבותינו ז"ל אמרו That our Rabbis of Blessed Memory sai.
315. משה נתנבא בזה וכל הנביאים בכה Moses prophesied with "This" and all the other prophets with "Thus."
316. כי בחינת כה נקרא מה שהוא בעולם הזה For the level of "Thus" is the name of what is in this world.
317. מה שאין כן משה רבינו עליו השלום היה דבוק תמיד למעלה מזמן But this wasn't so for Moshe Rabeinu, peace be upon him, who was cleaved continuously above time. (In the Olam Haba.)
318. נקרא זה ולכן נקרא חנוכה It is called this, and therefore, it is called Channukah.
319. רצה לומר חנו-כה בבחינת כה היה חניתם He means to say, their favor is thus, in the level of Thus was the favor for them.
320. היינו מנוחתם שהיה הנס בתוך הטבע That is, the peace that was the miracle inside nature.
321. ובכל שנה בימים הללו מתגלה הנס ההוא And in all the years of our days, praise the appearance of this miracle.
322. והשם יתברך ברוך הוא משפיע בימים הללו לעמו תשועה ופדיון And Hashem Yitbarach, Baruchu, flows in these days praise for His people, saving and redeeming them.
323. וזהו שאנו אומרים בשמונה עשרה ולעמך ישראל עשית כו' כהיום הזה And this is what we say in the Shemonah Esrei, And for your people, Israel, you did, etc. As this day.
324. כהיום דייקא רצה לומר דגם היום התשועה ופדיון בימים ההם כמו בעת ההוא As the day specifically, it means to say, that the salvation and redemption on this day, it is also in these days in as in this time.
325. ____ _____
326. איתא במסכת שבת (כא It is said in Tractate Shabbat 21:
327. מאי חנוכה וכו' פך Why Channukah, etc?
328. ולא מצאו אלא פך אחד של שמן And they didn't find anything except one container of oil.
329. ולא היה בו להדליק אלא יום אחד And there was not (enough oil) in it except to light for one day.
330. ונעשה בו נס והדליקו בו ח' ימים לשנה האחרת קבעום ח' ימים בהלל ובהודאה And there was a miracle done wit it, and they stayed lit for a period of at days afer, it was set at 8 days with praise and confession.
331. והקשה הרב בית יוסף And it is analogous to the Rav (Larger size) of the House of Joseph.
332. למה קבעו ח' ימים Why was it set at 8 days?
333. כיון דבשמן שבפך היה בו להדליק יום אחד Because, with the oil in the container, there was in it to light for one day.
334. ונמצא שלא היה הנס כי אם ז' ימים And therefore, there was not a miracle except for seven days.
335. עיין שם מה שתירץ Look there for the settling of the matter.
336. אבל לפי עניות דעתי נראה לתרץ קושיות אחרות But, according to the simple minded, it is seen from the settling of the difficulty after.
337. ובזה יתורץ גם כן קושיית הרב בית יוסף הנ"ל And with this will also be settled the difficulty of the Rav "Beit Yosef" from above.
338. דהנה יש להקשות מפני מה שוחטין את הפסח בי"ד ועושין אותו יום טוב That behold, there is the difficulty, why is there the slaughting? Of the Pesach (sacrifice) on the 14th and doing it (eating) on the Yom Tov?
339. הלא עיקר הפסח הוא על נס יציאת מצרים Was not the essence of Pesach through the miracle of sending out from Mitzraim,
340. ואם כן מן הראוי היה לשחוט את הפסח ביום ט"ו And if so, the worthiness to slaughter the Pesach was on the 15h.
341. ומפני מה אמרה תורה לשחוט אותו בי"ד And from what does the Torah say to slaughter it on the 14th?
342. אך נראה לתרץ Now we will see the settling of the issue.
343. למשל מלך גדול ואדיר שנותן מתנה לכמה אנשים From the parable of a great and mighty King that gave gifts to craving men.
344. והנה יש כאן ב' כיתות And behold, there are two groups.
345. האחד לא נחשב בעיניהם לדבר גדול מה שהמלך נותן להם רק הם חפצים במתנת The first is not thinking in their eyes (wisdom) of the great matter that the King is giving to thom, only that they desire comfort.
346. והכת הב' אשר הם במעלה גדולה מהראשונה And the second group that is greatly elevated from the first,
347. ולהם חכמה בשכלם מגיע להם ב' מיני תענוגים And for those with Chochmah in their mind, there comes to them two types of delight.:
348. האחד על המתנה הב' על שמלך גדול ואדיר יחפוץ באהבתם The first is for the gift. The second is that the great and mighty King will desire their love.
349. והנמשל בזה שמלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא עשה לנו טובה גדולה And the moral in this is that the King, the King of Kings, the Kodesh Barchu, did great goodness for us.
350. אשר לית כח ליתן שבח על זה That gave the strength to give the gain through this.
351. דהיינו בהוצאת מצרים That is in the sending out from Mitzraim.
352. ___ http://www.vertluch.com/2009/02/parshas-beshalach-%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%91%D7%A9%D7%9C%D7%97/?
353. שהשטן קטרג הללו עובדי עבודה זרה וכו' The adversary accused: These are serving idolatry, etc.
354. ונמצא שלא היה שום התעוררות דלתתא And therefore, there was not any arousal from below.
355. רק מתנתו יתברך היתה מתנת חנם That the gift of the Yitbarach was the gift of comfort.
356. וכיון שכן אין ראוי ליכנס בשער החכמה ולהשוות לחכמים במידותם And here, because they were not worthy to enter in the Gate of Wisdom, and to be compared to the sages in their atributes.
357. דהיינו לשמח את עצמם בכל מיני שמחות That is, they amused themselves with all kinds of merriment.
358. אחד על המתנה בעצמה והשניה The first for the gift itself.
359. והשניה על שמלך גדול ונורא הוציאנו ממצרים And the second, that the great and wondrous King sent us out from Mitzraim.
360. כמאמר בעל הגדה As it is said in the great Haggadah,
361. אני ולא מלאך וכו' I am not an angel, etc.
362. ____ I went through the land of Egypt , I'm not an angel. I will smite all the firstborn , I'm not burned. and the God of Egypt do judges , I and a messenger. I am God , I'm not another
363. רק מחמת גודל אהבתנו יתברך And this is only because of the Yitbarach's great love for us.
364. כי חפץ בנו המלך Who desired the Kingship in us.
365. ואין מערבין שמחה בשמחה And do not mix joy with joy. (spiritual with physical)
366. לכן צותה התורה לשחוט הפסח בארבעה עשר And therefore, the Torah explicitly said to slaughter on the 14th day.
367. וד"ל וגי למבין It is enough for the wise ones.
368. ____ ____
369. ידוע מאמר חכמינו ז"ל פסחים לט ע"ב One will know the teachings of the sages of blessed memory in Pesachinm 39b2.
370. כל דתיקון רבנן כעין דאורייתא תיקון All that the Rabbis enacted, they enacted in the manner of a Biblical law.
371. שגם באותו הנס דחנוכה היה גם כן ב' מיני שמחות ודומו למילתא So, in the letters (signs) of the miracle of Channukah, there were also two types of rejoicing similar to woolen earflaps.
372. וצריך לעשות גם כן זכר לב' מיני שמחות And one needs to also make mention of two types of rejoicing.
373. כי אף על פי שלא היה הנס אלא ז' ימים For even though there was not a miracle except for these seven days,
374. הוסיפו עוד אחת להיכר שמחה שניה another one was added to recognize the second joy.
375. מה הנס דפורים קבעום אותו למשתה ושמחה That the miracle of Purim was fixed by the feast and the joy.
376. דחנוכה לא קבעום אלא להודות ולהלל That Channukah was not set except for glorification and praise?
377. דבשלמא נס דפורים היה נתפשט מקודם גזירת המן ואחשורוש להרוג ולאבד That in its entirety, the miracle of Purim was the stripping frm before of the decrees of Haman and Ahasverus for murder and destruction.
378. ושמעו בדבר והתחילו לעורר את לבבם בתענית ולפשפש כל אחד במעשיו And listening in the words, and beginning to arouse their hearts with fasting and each one examining their works.
379. והסכימו יחד לעבוד את השם יתברך באמת ובלב שלם And agreeing together to serve Hashem Yitbarach in truth and with a whole heart
380. ואחר כך כשהגביר הבורא ברוך הוא את חסדו הגדול והצילם מהריגה And afterwards, when the Borei Barchu strengthened His great kindness and rescued them from the murder,
381. אז ראו בחוש גודל אהבתו יתברך Then they saw with a great stirring the love of the Yitbarach.
382. אבל בנס דחנוכה היה עיקר הגזירה But, with the miracle of Channukah, there was the essence of the decree,
383. להעבירם מעל תורתנו הקדושה To cross over from above our Holy Torah,
384. יכול להיות שעיקר הצלתו יתברך היתה רק מחמת התורה it was possible it was that the essence of the Yitbarach's rescue was only because of the Torah,
385. אשר אהובה לפניו מאז ומקדם Where there was love before Him then and from before,
386. ואם כן אינו ניכר כל כך גודל אהבתו And if so, His great love was not evident at all.
387. ובשביל זה לא גדול כל כך פרסום הנס עלינו And for the sake of this, there was also not a great fame for this miracle for us.
388. ועל זה לא קבעו אלא להודות ולהלל And for this, there was nothing fixed except to glorify and to praise.
389. ואם כן שעיקר הנס היה רק על שרצו להעבירנו מתורתנו הקדושה And if so, that the essence of the miracle was only His desire to pass on from us our Holy Torah. (allow it to continue to future generations.)
390. והקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו הצילנו מגזירה הזאת And the Kodesh Barchu in His abundant mercy rescued us from this decree.
391. מהראוי לכל אחד אשר בשם ישראל יכונה It is worthy that each one in the name Israel shall prepare,
392. לשום בשכלו להתמיד בתורתו יתברך to value in their intellect to always be in the Yitbarach's Torah.
393. כי הם ימים ראוים לכך For therefore, they will be days of worthiness.
394. דהיינו שבכל חנוכה החל להאיר עלינו הארתו יתברך מתורתו That is, that every occurance of Channukah the light of the Yitbarach will illuminate us from His Torah.
395. ולא לילך בקול משחקים כלל חס ושלום ובפרט שראיתי היום שבעונותינו הרבים And do not go with a worn out voice at all, heaven forfend, and in particular when I see the day that through our many sins
396. נפרצה פרצה באחינו בית ישראל לשחוק בקארטין if one of our fellows in the House of Israel is smashed, pulverized into pieces.
397. וקל בעיניהם דבר זה הוו And it is easy in their eyes to say this:
398. הוו יודעים שבכל קארט יש בודאי קליפה גדולה The cause is known, that in all their ____ there is certainly a great Klipot,
399. אשר לא ראויה להזכירה that are not worthy of merit.
400. סהדי במרומים שלא לדרוש כוונתי רק להסיר מכשול מבני אדם Heaven is my witniss, do not expound on my intentions, except to diminish the intellect of the son of man.
401. דעו אחי ורעי כמה מכשולות Know my brother and friend it's like obstacles.
402. כמה מכשולות יש בשחוק הזה As with obstacles, there is this wearing out.
403. א' שבודאי בעת הזאת נשכח ממנו יראת ה' First, in these times, the fear of Hashem is forgotten;
404. הב' שבודאי נראה בעיני שהוא גזלן Secondly, certainly, we see in our eyes they are robbers.
405. הג' שמטמאים את עצמם בקליפות Third, they have despoiled themselves with the klipot.
406. אשר אין ראוי להביא תוך הפה Therefore, they are not worthy to come into the conversation.
407. בכן אחי ורעי בקשתי מאד שאל יקל בעיניכם דבר זה So, my brother and friend, my great supplicaton is that a matter such as this will not be facilitated.
408. הלא יותר טוב there is not any more good,
409. שבעת הזאת ילמוד בתורת השם יתברך או לילך אל תלמיד חכם הקרוב לו לבקש תורה מפיו That in times like this, one will study in the Torah of Hashem Yitbarach, or to to a Torah Scholar, to draw them close with questions of oral Torah.
410. אזי בוודאי יאיר עליו הארת הנס Then, certainly, you will enlighten him with the light of the miracle.
411. ויעשה לנו השם יתברך ניסים ונפלאות בתורתו יתברך במהרה בימינו אמן And Hashem Yitbarach will do miracles and wonders for us with His Blessed Torah, shortly in our days. Amen.
412. ____ _____
413. בגמרא כל הנביאים נתנבאו בכה ומשה נתנבא בזה וכו' In the Gemora (it says) "All the prophets prophesied with "Thus" and Moshe prophesied with "this," etc. (Mattot 2)
414. ונראה להבין And we are looking at this to understand:
415. מה ענין זה ומה ענין כה ומה ההפרש ביניהם What is meant by "this" and what is meant by "Thus" and what is the difference between them.
416. הכלל דהנה יש שני בחינות בענין הורדת שפע מעולם העליון The rule is: There are two levels in the matter of the descent of the flow from the supernal worlds.
417. אחת היינו שעל ידי מצות ומעשים טובים של התחתונים The first: That is through Mitzvot and good works below
418. הן גורמים להעמיד צינורות להורדת השפע they cause the establishment of a conduit for the descent of the flow.
419. וזה נקרא אתערותא דלתתא And this is called an arousal from below.
420. בחינה ב' זה שהשם יתברך משפיע שפע רב לכל העולמות עליונים ותחתונים The second level is this: That Hashem Yitbarack pours an abundant flow to all the worlds, supernal and lower.
421. הכל מחמת מדת גודל טובו All because f His atribute of great goodness.
422. כאשר רצונו תמיד כביכול להשפיע As it is always His desire, as it were, to pour.
423. וזה נקרא אתערותא דלעילא And this is called an arousal from above.
424. הנה הבחינה הא' שזכרנו כאן נקראת כה Behold, the first level, that we merit here to be called "Thus."
425. דהיינו כמעשים טובים שנעשים למטה That is, like our good works that we are doing below,
426. כמו כן מושכים השפע מלמעלה למטה in a like maner we are drawing the flow from above to below.
427. וכמו ששמעתי מהבעל שם טוב על פסוק תהלים קכא ה And as I heard from the Baal Shem Tov on Tehillum 121:5
428. ___ Note: BST lived from 1698 -1760. KL lived from 1740-1810.
429. ה' צלך Hashem is your shadow.
430. כמו שהבעל חי עומד אצל הצל As the great life stands side by side.
431. הנה כפי תנועותיו כן מתנועע הצל Behold, according to one's movement, so will it move at their side.
432. כן כביכול ברוך הוא וברוך שמו So, as it were, with the Barchu, Baruch Shemo.
433. כפי מעשים של אדם התחתון כמו כן עושה עמו מלעילא According to the works of the person below, so also He does with them from above.
434. כביכול As it were,
435. דהיינו אם יתנהג אדם עם חברו במדת החסד That is, if a person will behave with their companion with the atribute of Chessid,
436. כן מתנהג עמו השם יתברך כביכול so will Hashem Yitbarach behave with them, as it were.
437. לכן מה מאוד היה ראוי להתנהג במדת החסד Therefore, how great was the worthiness of continuously acting with the attribute of Chessid.
438. כדי שימשיך עליו גם כן מדת החסד In order that one also draw upon themselves the attribute of Chessid.
439. ואז ייטב לו And then it will be good for them.
440. ונראה גם כן שזה רמזו חכמינו ז"ל באמרם על פסוק דברים ד ד And we also see that this is hinted at by the sages of blessed memory in their sayings on Devarim 4:4. (See Shabbos 133)
441. וְאַתֶּם, הַדְּבֵקִים And you cleaved.
442. ____ Shabbos 133b2: Abba Saul interpreted, and I will be like him:9 be thou like Him: just as He is gracious and compassionate, so be thou gracious and compassionate.)
443. ואתם הדבקים הדבק במדותיו מה הוא רחום And you cleaved - cleaved with the attribute that is mercy.
444. אף אתה רחום מה הוא חנון וכו' Even as you are merciful, so shall He be compassionate, etc.
445. דהיינו באם שיתנהג אדם במדת החסד That is, if a person will behave with the attribute of Chessid,
446. ושפעת חסד תרד עליו מלמעלה so the flow of Chessid will be aroused upon them from above.
447. ואז יהיה זיווג וזהו הדבקים And then there will be Zivug, and this is the cleaving.
448. והבחינה השניה שאמרנו נקרא בתואר זה And the second level is what we said was called by the name "This."
449. להבין זה ידוע שבעת יציאת מצרים לא היה שום אתערותא דלתתא To understand this, one will know that at the time of the sending out from Mitzraim, there was not any arousal from below.
450. אך ורק מצד גודל אהבתו שבחר בעמו ישראל להיות לו לעם However, and only from the side of His great love that He chose His nation Israel to be a nation for Him.
451. נתעורר מלעילא להטיב להם That the goodness for them was aroused from above.
452. ונמצא שמשה רבינו היה השפעות נבואתו בזה And therefore, Moshe Rabbeinu was flowing his prophesies with "this."
453. אבל שאר הנביאים היו לאחר מתא תורה But the rest of the prophets were after the giving of the Torah.
454. שהיא אתערותא דלתתא That he was arousing from below,
455. שהיו עסוקים תמיד במצוותיו ובתורתו יתברך That he continually pondered in His mitvot and in the Torah of the Yitbarach.
456. כפי מעשיהם הטובים כן גרמו לעשות רשם למעלה According to his good works, so he caused a making of an impression above.
457. וכמו כן ירדה השפע And likewise the flow descended.
458. זה בחינות כה שזכרנו לעיל This level "Thus" thatwe merit the above.
459. וכן יש בנסי יתברך And so there is in the Yitbarach's miracles,
460. לפעמים עושה בהגרמת תחתונים על ידי מעשיהם הטובים That sometime they are done according to the behavior below through good works.
461. ולפעמים שהקדוש ברוך הוא מראה לנו ניסים ונפלאות ולטובה אות רק מחמת גודל אהבתו לעמו ישראל And sometimes, the Kodesh Barchu reveals to us miracles and wonders and good signs only because of His great love for His people Israel.
462. ולכן קודם מתן תורה היו הניסים רק בהתעוררות מלעילא And therefore, before the giving of the Torah, miracles were only aroused from above.
463. אבל לאחר מתן תורה But, after the giving of the Torah,
464. דהיינו בימי מרדכי ואסתר ודומיהן That is, in the days of Mordechai and Esther and others like them,
465. שכמו אתערותא דלתתא כך נתעורר מלמעלה המשכת השפע ממנו יתברך That as is aroused below, so is aroused above the drawing of the flow of the Yitbarach from Him.
466. וכבר כתבתי שזה נקרא בשם כ"ה And as I have already written, that this is called by the name "Thus (Coh)"
467. וזהו חנ"ו כ"ה And this is, Chanu Koh. (Favor thus.)
468. _____ _____
469. הטעם שאנו מברכין בחנוכה ובפורים שעשה ניסים וכו' The reason we bless Channukah and Purim is that He did miracles, etc.
470. ואין מברכין ברכה זו בפסח שנעשה בו גם כן נס And there a blessing such as this is not said on Pesach where He also did miracles.
471. ונראה דהנה הנס של חנוכה ופורים נעשים על ידי אשה And we see that behold, the miracles of Channukah and Purim were done through a woman.
472. דהנה הקדוש ברוך הוא עושה נס למעלה מן הטבע That behold, the Kodesh Barchu did a miracle from above nature.
473. כמו שעשה במצרים שהכה מצרים בדצ"ך עד"ש As He did in Mitzraim with the 10 plagues.
474. באח"ב וקרע את הים And afterwards, He split the sea.
475. ויש נס שהקדוש ברוך הוא עושה בהטבע And there are miracles that the Kodesh Barchu does in nature,
476. כמו בחנוכה שנתנה לו חלב as in Hanna that she gave him milk.
477. וישן והרגתו And he slept and she killed him.
478. וכן באסתר שמתחלה אהב את המן And so, with Ester, in the beginning she love Hamon,
479. ואחר כך אהב את אסתר and afterwards, he loved Ester,
480. ונמצא הנס נעשה בהזמן שהוא הטבע And therefore, the miracle that was done in the time was natural.
481. וזהו שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה And this is that He would do miracles for is servants in these days as in this day.
482. וזהו בחנוכה שנעשה הנס בהזמן שהוא הטבע And this is with Channukah that the miracle was done in time that was natural.
483. אבל בפסח שנעשה הנס למעלה מן הזמן But, with Pesach the miracle was done above time.
484. ולכך אין מברכין ברכה זו שנעשה הנס למעלה מהטבע And therefore, there is not said this blessing that the miracle was done above nature.
485. ולכך נעשה הנס על ידי אשה And therefore, the miracle was done through a woman,
486. כי זה העולם הוא בבחינת מקבל For this world is in the level of receiving.
487. כי השם יתברך הוא המשפיע For Hashem Yitbarach is the pourer.
488. והעולם הוא המקבל And the world is the receiver.
489. וכבר כתבנו שהנס נעשה בזה העולם בהטבע And we have already written that the miracles done in this world are in nature.
490. וזה העולם הוא בבחינת מקבל And this world is in the level of receiving.
491. ולכך נעשה הנס על ידי אשה And therefore, the miracle was done through a woman.
492. שהיא בבחינת מקבל That she is in the level of a receiver.
493. ____ _____
494. המעשה מיהודית בחנוכה The works of the Jewish people on Channukah.
495. הכלל הוא הצדיקים כשרוצים להעלות ניצוצות צריכין לפעמים לעבור על דברי תורה The rule is, when tzaddikim desire to elevate sparks, sometimes they need to make a Torah lesson.
496. כמו בגדעון כדאמרינן בגמרא שבעה דברים As it sys in the Gemora (Bamidbar Rabbah 14:5)
497. שבעה דברים הותרו באותו לילה גבי המזבח שעשה גדעון Seven things were permitted on that night to be done on the altar by Gideon.
498. ____ implies that no one must find fault with Gideon the son of Joash who came from Manasseh--as it says, Behold, my family is the poorest in Manasseh, etc. (Judg. VI, 15)--for having offered sacrifice on the forbidden high place. R. Abba b. Kahana pointed out that Gideon committed seven transgressions on that occasion, for he offered sacrifice although he was a non-priest and a scion of idolatrous priests, he sacrificed at night, with the wood of an Asherah, an ox set aside for idolatrous purposes, and one that had been worshipped, and on the high place which was forbidden, since the Tabernacle was in existence at Shiloh. God therefore said: ' Let no man criticise him. He did it in My name and it was I who told him to do so’; as it says, And it came to pass the same night, that the Lord said unto him: Take thy father's bullock...and offer a burnt-offering with the wood of the Asherah which thou shalt cut down (ib. 25 f.); And build an altar unto the Lord thy God upon the top of this stronghold, in the ordered place,
499. לפי שבאותו זמן היו ישראל עובדים עבודה For in that time, Israel was practicing idolatry.
500. ולכך הצדיקים שרוצים לעלות לה' צריך לעשות איזה עובדא And therefore, the tzaddikim who desired to offer to Hashem needed to do this service
501. כעובדא שלהם as if serving them.
502. כדי שעל ידי זה יוכל לשבור את הקליפה In order that through this, they would be able to shatter the Klipot.
503. וכן בנס של דבורה שהיה שם יעל אשת חבר הקני עם סיסרא And so the miracle of Deborah that was with Jael, the wife of Heber with Sisera. (Judges 4)
504. שנאמר שופטים ה כז כרע נפל שם נפל שדוד As it says in Shoftm 5:27, he bowed, he fell there, he fell and died.
505. ובאמת באותו זמן לא היו עובדים עבודה זרה And in truth, in that time, they were not practicing idolatry.
506. ולכך לא היה שום דבר נגד התורה כמו גבי אליהו וגדעון And therefore, there was not anything againast the Torah as with Eliyah and Gidon.
507. רק לגאולה היו צריכין Only redemption was needed.
508. ולכך היה שם מה שנאמר לעיל And therefore, there was there what was said above.
509. כרע נפל שם נפל וגו' שדוד He bowed, he fell there, he fell, etc. dead.
510. ולא היה חס ושלום באותו הדור עון עבודה זרה And there was not, heaven forfend, idol worship in that generation.
511. כדאמרינן בגמרא מגילה יד. As it is said in the Gemara in Megilla 14.
512. והיא יושבת תחת תומר דבורה And she lived under the palm tree of Deborah.
513. מה תומר וכו' Why a palm tree, etc.
514. ____ Megillah 14: aughter, where is thy prophecy? So it is written, And his sister stood afar off to know;22 to know, [that is,] what would be with the latter part of her prophecy. ‘Deborah’, as it is written, Now Deborah a prophetess, the wife of Lapidoth.23 What is meant by a woman of flames23 ? [She was so called] because she used to make wicks for the Sanctuary. And she sat under a palm tree24 Why just a palm tree? — R. Simeon b. Abishalom said: [To avoid] privacy.25 Another explanation is: Just as a palm tree has only one heart, so Israel in that generation had only one heart devoted to their Father in heaven.
515. וגבי חנוכה גם כן שהיה גאולה And concerning Channukah also, that was redemption.
516. ולכך צריך יהודית ליתן לו גבינה And therefore, it was necessary for Judith to give him cheese.
517. והכוונה של אותו רשע היה על ביאה פסולה And Chanukah, with the Rasha, there was an invalid cohabitation.
518. כי באותו זמן היו צריכין לגאולה For in that time, there was a need for redemption.
519. ____ ____
520. למה הנס של חנוכה היה על ידי חשמונאי שהוא משבט לוי Why was the miracle of Channukah was through Hasmoni who was from the tribe of Levi.
521. וכן משה היה משבט לוי And also, Moshe was from the tribe of Levi.
522. ושאר ניסים היו על ידי זרע יהודה And the rest of the miracles were through Yehudah.
523. כי הכלל יש מים אש רוח עפר The rule is, there is fire, water, wind, dust.
524. מים רמז על השפע הנשפע מהבורא יתברך Water hints of the flow flowing from the Borei Yitbarach.
525. ואש מורה על הצמצום של השפע הנשפע מהבורא ברוך הוא And fire teaches of the contraction of the flow flowing from the Borei Barchu.
526. ורוח מורה על הממוצע שבין שפע ובין הצמצום And Ruach teaches of the middle between the flow and between the contraction.
527. ועפר מורה על כנסת ישראל המקבל השפע And dust teaches of the assembly of Israel the receivers of the flow.
528. וזהו בראשית כח יד והיה זרעך כעפר הארץ And this is (Beresheis 28:14) "And your seed will be as the dust of the earth."
529. והנה נגד אלו ד' יסודות יש ארבע אותיות משם הוי"ה ברוך הוא And behold, corresponding to these four foundations, there are the four letters from the name "Havayah," Barchu.
530. ואות ה' הוא מלכות And the letter "Hei" is Malchut.
531. וזה היה ארבעה שבטים ראשונים שילדה לאה בתחלה And this was the first four tribes that were born to Leah in the beginning.
532. עד שעמדה מלדת ראובן שמעון לוי יהודה Whose order of birth was Reuven, Shimon, Levi, Yehudah.
533. יהודה הוא נגד ה' אחרונה משם הוי"ה ברוך הוא Yehudah corresponds to the Hei of the name Havayah, Barchu.
534. והוא מורה על מלכות And he teaches of Malchut.
535. ודל"ת מרומז על כנסת ישראל And the Dalet hints of the assembly of Israel.
536. והנה כל הניסים היו מחמת שרצו לעשות רעה לישראל And behold, the miracles were because of other's desires to do evil to Israel.
537. לכך הנס היה על ידי יהודה Therefore, the miracles were through Yehudah.
538. שהוא נגד ישראל He corresponds to Israel.
539. כי ראובן מורה על מים For Reuven teaches of water.
540. שמעון על אש Shimon of fire,
541. לוי על הממוצע Levi of the middle.
542. שהוא המחבר את המים והאש That he joins the water and the fire.
543. יהודה מורה על כנסת ישראל Yehudah teaches of the assembly of Israel.
544. לכך כל הניסים על ידי זרע יהודה Therefore, all the miracles were through the seed of Yehudah.
545. אבל כאן שרצו רק להעביר על התורה הקדושה But, here, their desire (appears) to cross the Holy Torah,
546. לכך נעשה על ידי לוי Therefore, it is done through Levi.
547. וכן התורה ניתנה על ידי משה And so, the Torah was given through Moshe,
548. שהוא משבט לוי that he was from the tribe of Levi.
549. _____ _____
550. למה כל הימים טובים במילוי לבנה Why are all the Yom Tov in the full moon,
551. כגון פורים פסח סוכות For example, Purim, Pesach, and Sukkoth.
552. חוץ מחנוכה וכן יום טוב של ראש השנה הוא גם כן בתחילת ימי הלבנה Outside of Channukah, and also the Yom Tov of Rosh Hoshannah, which is also in the beginning fo the days of the moon.
553. אכן ראש השנה שהוא יום המשפט אין להחשב Indeed, Rosh Hoshannah is a day of judging, not of thinking.
554. הכלל הוא כי לפעמים עושה השם יתברך נסים ונפלאות לעמו ישראל The rule is: That the times Hashem Yitbarach is doing miracles and wonders for His people, Israel,
555. לעשות נקמה בהקמים עליהם מחמת שרוצים לעשות רעה לישראל to do great revenge upon them because they desire to do evil to Israel,
556. ולפאמים השם יתברל ברוך הוא And sometimes, Hashem Yitbarach, Barchu,
557. עושה נסים ונפלאות לעמו ישראל does miracles and wonders for His people Israel
558. להנקם מהקמים עליהם מחמת שרוצים להעביר ישראל מתורתו to take great revenge upon them because they desired to remove Israel from His Torah.
559. אף על פי שאינם רוצים לעשות רעה לישראל עצמם Even though they did not desire to do evil to Israel itself.
560. וכמו שהיה בימי חשמונאי ובניו Like it was in the days of Hasmoni and his sons.
561. שהיה אנטיוכוס רוצה להשכיח ישראל מתורתו הקדושה Antiochus desired to cut Israel from His Holy Torah.
562. אף על פי שלא היו רוצים לעשות לישראל עצמם שום רעה Even so, there was not a desire to do any evil to Israel itself.
563. וזה הוא הרמז מה שאנו אומרים And this is the hint that we say,
564. ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם בעת צרתם And You, in Your abundant mercy, were with them in their time of troubles
565. מה שרצו להשכיחם מתורתך that You desire to dwell with them through Your Torah.
566. אף על פי שאינם רוצים לעשות להם רעה בגופם Even when they do not desire to do physical evil to them,
567. זה היה צרתם מה שרצו להשכיחם אותם מתורת ה' this was their troubles, that they desired to cut them from the teachings of Hashem.
568. והנה כתיב תהלים פד יב And behold, this is written in Tehillum 84:12
569. שמש ומגן ה' Hashem is a sun and a shield.
" 570. ____ 12 For the LORD God is a sun and a shield; {N}
the LORD giveth grace and glory; {N}
no good thing will He withhold from them that walk uprightly."
571. צבאות The Lord of Hosts: 13 O LORD of hosts, happy is the man that trusteth in Thee.
572. וכנסת ישראל נקראו לבנה For the assembly of Israel is called the moon.
573. כי השמש משפיע אור ללבנה For the sun flows light to the moon.
574. והנה כל הניסים ונפלאות שעשה ה' לנו And behold, all the miracles and wonders that Hashem did for us,
575. כגון פורים פסח ושאר ימים טובים like Purim, Pesach, and the rest of the Yom Tovim
576. עיקר הנס היה מחמת שרצו לעשות לישראל רעה בגופם The essence of the miracle was because they desired to do physical harm to Israel.
577. לכך הימים טובים הם במלוי לבנה לרמוז על ישראל כו' Therefore, the Yom Tovim that come in the middle of the moon hint of Israel, etc.
578. אבל כאן בחנוכה But here, with Channukah,
579. היה עיקר הנס מחמת שקמו האויבים על התורה the essence of the miracle was the enemies arose against the Torah
580. להעביר ישראל ממנו חס ושלום to take Israel from it, Heaven forfend,
581. ואינו מרומז על הלבנה and it is not hinting of the moon.
582. לכך הנס זה אינו במילוי לבנה And therefore, this miracle is not in the full moon.
583. וכן ביום טוב של שבועות הוא על נתינת התורה And therefore on the Yom Tov of Shavuot was for the giving of the Torah.
584. לכך הוא גם כן אינו במילוי לבנה Therefore, it was also not at the full moon.
585. וחנוכה אינו במילוי לבנה And Channukah was not in the full moon.
586. רק בחסרון ובתחלת ימי מלואים Only when diminished, in the beginning of the days of it growing full.

No comments:

Post a Comment