Search This Blog

Tuesday, December 14, 2010

Kedushat Levi - Vayigash

1. Vayigash
2. ויגש אליו יהודה ויאמר And Yehudah approached and said,
3. בי אדוני ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני : 'Oh my lord, let thy servant, I pray thee, speak a word in my lord's ears
4. ואל יחר אפך בעבדך and let not your anger burn with your servant,
5. כי כמוך כפרעה for you are as a Pharoah. (44:18)
6. והנראה דהנה אמרו חכמינו ז"ל מועד קטן טז ע"ב And it is seen, that behold, the sages of Blessed Memory say (Moed Qatan 16b)
7. צדיק מושל ביראת אלהים שמואל ב' כג ג The righteous rules in the fear of Elohiym.
8. מי מושל בי Who rules Me?
9. צדיק The Tzaddik.
10. כשהקדוש ברוך הוא גוזר גזירה When the Kodesh Barchu decrees a decree,
11. צדיקים מבטלים Taddikim annul them.
12. ונתן השם יתברך כח וגבורה לצדיקים And Hashem Yitbarach gave the Tzaddikim passion and strength to the tzaddikim,
13. שיוכלו לבטל בתפילתם כל גזירות רעות That they will be able to nullify, through their prayers, all the evil decrees.
14. ונקראים כביכול מושל בי צדיק And this is called, by way of analogy, the Tzaddik rules me.
15. וזה נראה פירוש הפסוק And the explanation of the passage is revealed with this.
16. דאיתא בזוהר הקדוש That it is written in the Holy Zohar,
17. כי הנה המלכים נועדו עברו יחדיו תהלים מח ה For behold, the kings were assembled, they passed by together. (Tehillum 48:5)
18. זה יהודה ויוסף This is Yehudah and Yosef.
19. יוסף נקרא הקדוש ברוך הוא Yosef was called the Kodesh Barchu,
20. ויהודה נקרא כנסת ישראל וזה And Yehudah was called the Assembly of Israel.
21. וזה פירוש הפסוק And this is the explanation of the passage,
22. ויגש אליו יהודה Yehudah drew near to him ---
23. שהכנסת ישראל נגשים להקדוש ברוך הוא That the assembly of Israel was drawing close to the Kodesh Barchu.
24. ויאמר בי אדוני כביכול בי האדנות והממשלה And said "Oh my Master" by way of analogy, in me is the masters and the ruler."
25. דמי מושל בי Who is ruling in me?
26. צדיקים בתפילתם מבטלים כל גזירות קשות The tzaddikim, with their prayers, nullify all the holy decrees (for evil.)
27. וממשיכים לישראל שפע טוב וברכות And are drawing to Israel a flow of goodness and blessings.
28. וזהו ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני ואל יחר אפך בעבדך And this is "And your servant will speak, please, words in the ear of my Master and may Your anger not burn with your servant."
29. שהצדיקים בתפילתם להבורא ברוך הוא That the tzaddikim, with their prayers to the Borei Barchu,
30. מהפכים ממדת הדין למדת הרחמים are reversing the attribute of judgement to the attribute of mercy.
31. ושלא יהא חס ושלום שום חרון אף And there will not be, heaven forfend, any burning anger.
32. אפס מי הם הצדיקים שתפילתם עושה פרי But, who are these tzaddikim whose prayers bear fruit?
33. אותם הדבקים תמיד בשמו הגדול They are continuously cleaved with His Great Name.
34. והם בבחינת אין And they are in the aspect of Ein.
35. ויראים ומזדעזעים תמיד מפחד השם ומהדר גאונו And they continously fear and are terrified with dread of the name, and are above meticulous.
36. ויש להם כח לפעול בתפילתם ויראתם מושל בי צדיק And there is for them strength to do with their prayers and fear ruling with righteousness.
37. ואיתא בגמרא כי בכל חכמי הגוים ובכל מלכותם מאין כמוך And it is written in the Gemora, that with all the wise ones of the nations a and all the kings, none is like You.
38. אבל בישראל יש כמוך But in Israel, there is (one) like you.
39. מה הקדוש ברוך הוא מחיה מתים That the Kodesh Barchu recusitates the dead.
40. גם צדיקים מחיים מתים Also, the tzaddikim recusitate the dead.
41. מה הקדוש ברוך הוא מוריד גשמים גם צדיקים מורידים גשמים As the Kodesh Barchu sends down the rain, so the tzaddikim send down the rain.
42. ואיתא בכתבי האר"י ז"ל שבחינת אין נקרא כ' And it is written in the writings of the Arizal that the level of Ein is called Cof.
43. ובחינת יראה נקרא יו"ד And the level of fear is called yud
44. וזהו כ"י And this is the level of "כי" (for, that, if, when)
45. הצדיקים הם בבחינת כ"י The tzaddikim are in the level of "If"
46. היינו בבחינת אי"ן ובחינת יראה That is in the level of "Ein" and in the level of fear.
47. הם כביכול כמוך מה They are, by way of analogy, like "You."
48. מה הקדוש ברוך הוא מחיה מתים גם צדיקים מחיים מתים As the Kodesh Barchu recusitate the dead, so the tzaddikim recusitate the dead.
49. מה הקדוש ברוך הוא מוריד גשמים גם צדיקים מורידים גשמים As the Kodesh Barchu brings down the rain, so the tzaddikim bring down the rain.
50. וזהו כפרעה דפרעה הוא לשון התגלות והכ"ף הוא בחינת אין And this is "As a Pharoah", that has the meaning of revealed and the "Cof" (If) is the level of Ein.
51. והצדיקים ממשיכים מבחינת אין להתגלות And the tzaddikim are drawing from the level of Ein to the revealed.
52. וזהו כפרעה שמהכ"ף שהוא בחינת אין And this is "As a Pharoah" that from the "Cof" which is in the level of Ein.
53. ממשיכים לפרעה להתגלות Drawing to the Pharoah, to the revealed,
54. והיכולת ביד הצדיקים להמשיך מבחינת אין לידי התגלות כל הטובות וכל הברכות וישועות ונחמות And they will be able to, with the hand of the tzaddikim, to draw from the level of "Ein" to hand the revelations of all the goodnesses and all the blessings and salvations and comforts.
55. ____ _____
56. עוד יבואר ויגש אליו עוד יבואר ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה Or one will say: "18. Then Judah approached him and said, "Please, my lord, let now your servant speak something into my lord's ears, and let not your wrath be kindled against your servant, for you are like Pharaoh."
57. ולכאורה אינו מובן מה שאמר And the explanation (of the following) is not understood. What was said (was)
58. ואל יחר אפך בעבדך And do not let your anger burn against your servant. .
59. דמשמע שדבר אתו דברי קנטורים From what is heard is that he spoke to him quietly. (or small words.)
60. עד שבעבור זה הוצרך לבקשו But on behalf of this, he needed to supplicate him
61. שאל יחר אפו ריצוי that his anger not burn.
62. רק דברי ריצוי ותחנונים Only in placating words, and in subservience.
63. ובאמת שרש"י ז"ל הרגיש בזה ותירץ In truth, Rashi of Blessed memory sensed in this and rectified,
64. ____ Rashi: and let your wrath not be kindled: From here you learn that he spoke to him harshly.
65. ___ for you are like Pharaoh: This is its simple meaning. Its midrashic meaning is, however: You will ultimately be punished with צָרַעַת because of him, just as Pharaoh was punished because of my great-grandmother Sarah for the one night that he detained her (Gen. 12:17). Another explanation: Just as Pharaoh issues decrees and does not carry them out, makes promises and does not fulfill them, so do you. Now, is this the “setting of an eye,” concerning which you said [that you wanted] “to set your eye upon him” ? [See verse 21.] Another explanation: For like you, so is Pharaoh-if you provoke me, I will kill you and your master. [From Gen. Rabbah 93:6]
66. שדבר אתו קשות עיין שם That he spoke to him harshly. Look there.
67. מכל מקום נחזי אנן לפרשו על פי פשוט In all places, let us see the explanation according to its simple meaning.
68. ונתרץ גם את זאת שהקשו כל המפרשים על אומרו And we settle also this, all the explanations are according to what he (Yehudah) said.
69. כי כמוך כפרעה For who is like you, as a pharoah.
70. שהוא בלתי מובן That this is without understanding.
71. ונראה לעניות דעתי And let us look at the matters we know,
72. דכוונת יהודה היה על זה הדרך That the Yehudah's intention was along this way,
73. דיהודה רצה להתעורר ביוסף מדת רחמנות That Yehudah desired to arouse in Joseph the attribute of mercy.
74. בכדי שבעבור זה לבבו יבין וישמע לדבריו בהתחננו אליו In order that, on behalf of this, there hearts will understand and hear words in subservience to him.
75. אכן הרגיש כי יבא לזה Indeed, the sense is that it will come to this.
76. על דרך שאמרו רבותינו ז"ל דברים According to the way of the sayings of the sages of blessed memory,
77. דברים היוצאין מן הלב נכנסים אל הלב words that go forth from the heart are entered to the heart
78. וכה היה דעתו בהתקרבו לדבר And thus it was in the time he drew close to speak.
79. אכן אין במשמעות דבריהם כי אם בזה האופן Indeed, there is no hearing of words except if done in this manner.
80. כאשר ידבר עם חבירו מפה אל פה As if one is speaking to a close friend face to face.
81. אז יקח חבירו מתק דבריו Then one will convince their friend with sweetened words.
82. אז ניכרין דברי אמת Then they are identified as true words.
83. אבל כאשר הדבר יוצא על ידי מתורגמן But, where the words go forth through an interpretor,
84. אז אין הדיבור עושה רושם כל כך וזה Then the words do not make an impression in the same way.
85. וזה ברור למביני דעת And this clears it up for my understanding and knowledge.
86. ולצד זה היה המניעה בדבר And from this aspect, there was a hinderance in speaking.
87. כי המליץ בינותם שהיה מדבר על ידי מתורגמן And the wall between them was speaking through an interpretor.
88. ולזה שאל יהודה לבקש מאת יוסף שידבר רק הוא לבדו אתו מבלי מתורגמן And it was for this that Yehudah asked Yoseph, that he could speak only to him, only to him, without an interpretor.
89. ובאמת שאין זה הדרך ארץ לומר למלך דבר בלשונו And in truth, isn't this the way of the earth, to speak to the King words in his language,
90. כי אפשר אינו יודע המלך בלשונו For it is possible the king does not know their language.
91. גלל כן ענה ואמר יהודה ואמר However, (Yehudah) answered, and it says Yehudah said,
92. ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני And your servant will speak please, words in the ears of my Master,
93. ויהיה דברים היוצאין מפה לאוזן בלי מתורגמן And the worlds are going forth from the mouth to the ears without an interpretor.
94. ועל זה בא במענה לשונו And through this, they will penetrate the language barrier.
95. אף שאינו מן הכבוד לומר כך But, it was not from dignity to say so.
96. ולזה אמר ואל יחר אפך בעבדך על דבר הלז And it was for this he said, and do not let your anger burn against your servant for speaking that.
97. כי אין בזה שום תערומות עלי for there is not with this
98. כי דבר ברור הוא אצלי שאתה מכיר בשבעים לשון For the matter was clear that he was fluent in the seventy languages,
99. כי כן דרך המלכים הראשונים For this was the way of the first kings,
100. שהיו מכירים בשבעים לשון That they were fluent in seventy languages.
101. ולפי זה אמר כי כמוך כפרעה And according to this he said, who is like you, as a Pharoah?
102. שאתה גם כן מלך כמו פרעה That you are also a king like the Pharoah.
103. ואתה יודע ע' לשון And you know seventy languages.
104. בודאי אתה מכיר בלשונינו And certainly, you are fluent in our language.
105. וכן איתא בגמרא סוטה לו ע"ב And so it is written in the Gemorah (Sotah 36b)
106. בא ולמדו ע' לשון Come and learn seventy languages.
107. ואף שפרעה לא ידע בלשון הקודש גם כן היה נבזה בעבור זה And even the Pharoah did not know the Holy tongue, it was also despised in crossing this.
108. כי מדת המלך להכיר בכל לשון And it was the attribute of a king to be fluent in all languages.
109. ומתורץ קושיות שהקשו כנ"ל And it settles the questions that were asked above
110. וקל להבין And it is easy to understand
111. ____ _____
112. והנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין כי פי המדבר אליכם 45:12 And, behold, your eyes see, and the eyes of my brother Benjamin, that it is my mouth that speaketh unto you.
113. דהנה מורי ורבי הצדיק מורינו דוב בער אמר That behold, my teacher, and my righteous rabbi, our teacher Dov Ber said,
114. שכמו שיש אור וחושך בעולם as there is light and darkness in the world,
115. כך יש בשכל האדם אור וחושך so there is light and darkness in the mind of the person.
116. עד כאן דבריו Until the words (are spoken.)
117. אך כששומעים דבורים יוצא מפי צדיק But, when one hears words going forth from the mouth of a tzaddik,
118. נזדכך השכל ויאירו עינים the intellect is purified and the eyes are illuminated.
119. וזהו כי עיניכם הרואות ועיני אחי בנימין And this is, for your eyes see, and the eyes of my brother Benyamin.
120. שעיניכם מאירות ונזדכך השכל שלכם מחמת כי פי המדבר אליכם For your eyes are illuminated and the intellect refined for you because when the words are spoken to them ---
121. שמדיבורו של הצדיק נזדכך השכל השומעים דבריו That the speech of the tzaddik purifies the mind of those who hear the words.
122. ____ ____
123. לכולם נתן לאיש וכו' לבנימין וכו' וחמש חליפות שמלות To all of them, he gave to each man, etc, to Benyamin, etc. five changes of clothes. (45:22)
124. ואמרו רבותינו ז"ל מגילה טז. And as the sages of blessed memory said in Megilla 16,
125. אפשר דבר שנצטער אותו צדיק יכשל בו זרעו Is it possible that the very thing this righteous man suffered, his seed will stumble over?
126. אלא רמז לבנימין This is a hint to Benyamin,
127. שיצא ממנו מרדכי That Mordechai would go forth from him,
128. שיצא מלפני אחשורוש בחמשה מלבושים That he would go forth from before Ahashverus with five royal garments.
129. כמו שכתוב אסתר ח טו As it is written in Esther 8:15
130. ומרדכי יצא וכו' And Mordichai went forth, etc.
131. ____ 15 And Mordecai went forth from the presence of the king in royal apparel of blue and white, and with a great crown of gold, and with a robe of fine linen and purple; and the city of Shushan shouted and was glad.
132. ונראה בסייעתא דשמיא ליתן טעם ושבח לדברי חכמינו ז"ל And it is seen, with the help of heavon, the reason and praise for the words of the sages of blessed memory.
133. דברוח קדשם רמזו לבנימין נס מרדכי that the holy spirits hinted to Benyamin of the miracle of Mordecai.
134. כי יוסף ובנימין מאם אחת For Yosef and Binyamin were as one.
135. והראה לו שמקרה אחד יקרה לשניהם And he saw that what happened to one will happen to both.
136. כמו דיוסף נתעלה על ידי חלום שחלם לפרעה As Yosef was raised through a dream the Pharoah dreamed,
137. כן מרדכי שיצא מבנימין so with Mordechai who went forth from Binyamin,
138. נתעלה על ידי חלום will be raised through a dream.
139. כמאמר רבותינו בתרגום ובמדרש אסתר רבה י As our rabbis say in the Targum and in the Midrash Esther Rabbah 10,
140. דבלילה ההוא נדדה שנת That in that night the sleep of the king was restless.
" 141. ___ שחלם לו שהמן רצה להורגו N THAT NIGHT COULD NOT THE KING SLEEP [lit. THE SLEEP OF THE KING WAS SHAKEN] (VI, X): the heavens, the throne of the Supreme King of kings, the Holy One, blessed be He, were shaken when He saw Israel in such distress.’ Is God then subject to sleep? Is it not said, Behold, He that keepeth Israel doth neither slumber nor sleep (Ps. CXXI, 4)? It can happen, however, when Israel are in distress and the other nations are at ease; therefore it says, Awake, why sleepest Thou, O Lord? (ib. XLIV, 24). King Ahasuerus's sleep was also disturbed, because he saw in a dream Haman seizing a sword to kill him, and he awoke in terror from his sleep and told his scribes to bring the book of the chronicles to see what events had occurred, and they opened the book and found how Mordecai had informed against Bigthan and Teresh. So when they said to the king, BEHOLD, HAMAN STANDETH IN THE COURT (VI, 5), the king said: ‘What I saw in my dream is true; this fellow has only come at this time of day to kill me.’

"
142. שחלם לו שהמן רצה להורגו That Hamon desired to kill him.
143. ועל ידי כן נתמלא עליו חמה וצוה אותו להלביש את מרדכי And through this he was filled with anger, and commanded hom to dress Mordechai
144. ולהוליכו ברחוב העיר and to walk him in the streets of the city.
145. וכמו שיוסף היה אף על פי כן תחת רשות פרעה And as it was with Yosef, even though he was below the head of Pharoah,
146. כפירוש רש"י בפסוק בראשית מא מ as Rashi explained in Beresheis 41:40,
" 147. ____ only [with] the throne: That I will be called king.
the throne: A term denoting the kingship, like“and make his throne greater than the throne of my lord, King [David]” (I Kings 1:37).
"
148. רק הכסא אגדל ממך Only with the throne will I be greater than you.
149. כמו כן מרדכי שיצא מבנימין Likewise with Mordechai who went forth from Binyamin.
150. אף על פי שנתעלה היה תחת רשות אחשורוש Even though he was elevated, he was below the head of Ahashverus.
151. כמאמר חכמינו ז"ל מגילה יד. As the sages of blessed memory say in Megillah 14.
152. אכתי עבדי אחשורוש אנן עיין שם But can we say in this case, Praise ye, servants of the Lord and not servants of Ahasuerus? Look there.
153. זהו כוונת רבותינו ז"ל This is the intentions of the rabbis of blessed memory,
154. שרמז לבנימין במה שנתן חמש חליפות שמלות that the hint is from Benyamin in that he was given five changes of clothing.
155. שמרדכי שיצא מזרעו שוה לו That Mordechai who went forth from his seed was the same as him.
156. מעתה נראה לי דכל מעשי שבטי יה הקדושים והטהורים סימן טוב לבנים Now, it appears to me that all the holy and pure tribes of Yah are signs of goodness for the children.
157. ויוסף רמז לגאולת מרדכי וישראל מהמן הרשע כו' And Yosef hinted of the Mordechai's and Israel's redemption from the evil Hamon.
158. כמו כן שמעון ולוי בהריגתם לשכם רמזו גאולת חנוכה מאומה הרשעה Likewise with Shimon and Levi in the destruction of Shechim hints of the Channukah redemption from the evil nation.
159. דממש דומה לו That one compares to it.
160. דכמו דגבי שכם היה קצת על ידי מלחמה של שמעון ולוי As the head of Shechem was made little through the warfare of Shimon and Levi.
161. וישועת ה' עזר להם And the salvation of Hashem helped them.
162. כמו כן בחנוכה היה על ידי מלחמה של חשמונאי ובניו Likewise with Channukah which was through the warfare of Hasmonea and his sons
163. והשם יתברך עזר להם למסור גבורים ביד חלשים כו' And Hashem was a help to them to give the strong into the hand of the weak, etc.
164. מה שאין כן בפורים But this was not so with Purim,
165. לא היה שום סיוע התחתונים There was not any sign below.
166. ולהכי בחנוכה דהיה על ידי מעשה דשמעון ולוי בשכם And indeed, with Channukah which was through the works of Shimon and Levi,
167. שהם גרמו בשכם לפעול שיהיה לבניהם ישועה כדומה לשכם That in Shechem, they gave rise to works which would save the children in a way similar to Shechem.
168. לכן היה בחנוכה הנס על ידי חשמונאי ובניו So it was with Channukah, the miracle was through Hasomoni and his sons.
169. דהיו כהנים שבאו משבט לוי That they were Kohanim from the tribe of Levi.
170. דכן בשכם היה לוי הלוחם That so, with Shechem, Levi fought.
171. וגם כן במלחמת חנוכה היה אחד מבני מתתיהו And so with the Channukah war, it was one of his sons, Mathitiahu.
172. שמו שמעון His name was Shimon.
173. כנזכר בספר יוסיפון As it was mentioned in the book of Yosifun,
174. שהיה כובש המלחמה על ידי שמעון That the war was won through Shimon
175. כמו בשכם like with Shechem.
176. ומעתה יאיר עינינו בתורתו And now I will illuminate the eyes with his teaching. (Dov Ber?)
177. זהו שאמר יעקב בראשית מט ו This is what Yaakov said in Beresheis 49:6
178. שמעון ולוי וכו' Shimon and Levi said, etc.
179. ___ 6 Let my soul not come into their council; unto their assembly let my glory not be united; for in their anger they slew men, and in their self-will they houghed oxen
180. וברצונם עקרו שור And in their self-will, they houghed oxen
181. רמז שבאותו מעשה שכם עשו פעולה לעקור שור hints that in their works in shechem, they houghed oxen.
182. כמאמרם ז"ל ירושלמי חגיגה ב ב שרצו היונים שיכתבו על קרן השור As it say in Yerushalmi Chagiga 2:2, that the Greeks desired to cut off the horns of the ox.
183. שאין להם חלק באלהי ישראל That they didn't have a share in the G-d of Isreal,
184. הם עקרו לזה they were houghed fom this.
185. מחמת שפעלו לבניהם שחשמונאי ובניו ינצחו היונים Because they did it to his sons, and Hasmonea and his sons will be victorious over the Greeks.
186. ואמר בקהלם אל תחד כבודי And it says, into their assembly certainly do not enter.
187. על פי דכתב הרמב"ן ז"ל According to the writings of the Ramban of blessed memory,
188. דחשמונאי ובניו מה שנקמו מה טוב עשו That Hasmonia and his sons, how the established, what good they did.
189. אפס במה שנטלו המלוכה לעצמם Nevertheless, they chose the war for themselves.
190. לא נכון כן כי המלוכה ליהודה ניתנה לבד This is not right, for the kingship was give to Yehuda alone.
191. עיין שם Look there.
192. וכבוד נקרא על שם מלכות And the glory is called by the name of the king.
193. שלמלך יאה כבוד ועוז That the glory and strength is fit for the king.
194. ובקהלם אל תחד כבודי unto their assembly let my glory not be united
195. שכבודי לא יתיחס עם כבודם That my glory will not seek. their glory.
196. דהיינו המלכות שנטלו חשמונאי דנקרא כבוד על ידי רשימת שמעון ולוי בשכם כנ"ל That behold, the kingship that lifted Hasmonea that was called glorious through the impression if Shemon, and Levi in Shechem, as above.
197. כי איננו חפץ בזה שיטול מלכות That they did not desire to lift a kingship.
198. רק יהודה Only Yehuda,
199. ועיין בפירוש רש"י שפירש פסוק And look in the explanation of Rashi where he explains the passage.
200. בסודם אל תבא כו' Let my soul not enter their counsel:This is the [future] incident of Zimri [that Jacob is referring to], when the tribe of Simeon gathered to bring the Midianitess before Moses, and they said to him, “Is this one forbidden or permitted? If you say she is forbidden, who permitted you to marry Jethro’s daughter?” Let my name not be mentioned in connection with that affair. [Therefore, the Torah depicts Zimri as] “Zimri the son of Salu, the prince of a father’s house of the Simeonites” (Num. 25:14), but [Scripture] did not write, “the son of Jacob.” - [from Sanh. 82a, Gen. Rabbah 99:6]
201. במעשה שכם In the Shechem's works.
202. ___ ____
203. אל תרגזו בדרך וכו' Do not get angry on the way, (45:24)
204. ופירש רש"י ז"ל And Rashi of blessed memory explained,
205. אל תתעסקו בדבר הלכה וכו' Do not engage in halachic discussion, etc.
206. הנה לכאורה קשה Behold, the explanation is difficult.
207. למה לא צוה יעקב לבניו כשירדו למצרים שלא יתעסקו בדבר הלכה Why did Yaakov not command his sons when they descended to Mitzraiam not to discuss matters of halacah?
208. ועוד קשה האיך יכול יוסף לצוותם שלא יתעסקו בדבר הלכה And another difficulty, how will Joseph be able to command them not to look in matters of halachah?
209. הלא איתא בגמרא קידושין ל. Is it not written in the Gemorah in Kiddushin 30
210. לעולם ישליש אדם שנותיו A person should always divide their years in thirds.
211. שליש במקרא שליש במשנה שליש בגמרא A third in Scripture, a third in Mishnah, and a third in Gemora.
212. ופריך בגמרא ומי ידע כמה חיי And ___ in the Gemora, and who knows the days of their life?
213. לא צריכא אלא ליומי It is not needed except for the days.
214. נמצא מוכרח אדם ללמוד בכל יום הלכה Therefore, a person is compelled to study Halachan in every day.
215. ונראה לבאר על פי ב' הקדמות And we see the explanation through two introductions.
216. א' כי סימן זה היה מסור בידו של יעקב One: That this hallmark was a discipline through the hand of Yaakov,
217. כשלא ימות אחד מבניו בחייו when one of his living sons had not died.
218. אינו רואה פני גיהנם It is not seen before Gehennim.
219. ___ Rashi 37:35 . This sign was given into my hand from God, that if none of my sons dies within my lifetime, I am assured that I will not see the face of Gehinnom. [From Tanchuma Vayigash 9, Midrash Yelammedenu]
220. והקדמה ב' על פי מאמר חכמינו ז"ל And the second teaching according to the teaches of the sages of lessed memory.
221. שמובטחים היו האבות שיחיו בכלליות חמש מאות שנים That the patriarchs were promised they would live in total 5,000 years.
222. כימי השמים על הארץ As the days of the heavens above the earth.
223. והנה ידוע שבאם היה יודע אדם כמה ימי And one will know, that if the person know ow many days were in their life,
224. יכול ללמוד שליש משנותיו מקרא שליש משנותיו משנה ושליש משנותיו גמרא One will be able to study one third of their years in scripture, one third in Mishnah, and one third in Gemara.
225. נמצא לפי זה יעקב כשראה שאין יוסף אתו Therefore, according to this, Yaakov, when he saw Yosef was no more,
226. וסבור שהוא מת and thought he was dead,
227. נמצא נתבטל הבטחה אחת therefore the first promise was nullified.
228. והיה ירא לנפשו שמא נתבטל הבטחה השניה גם כן And he was fearful he had fallen and maybe the second promise was nullified, too.
229. ולא ידע כמה ימי חייו And he did not know how may were the days of his life.
230. ולא היה יכול לצוות את בניו שלא יתעסקו בדבר הלכה and he was not able to command his sons to engage in matters of halachah.
231. כי מוכרחים המה ללמוד בכל יום הלכה כנ"ל For a portion of every day was to study halachah as explained above.
232. אמנם יוסף היה ידע בעצמו שהוא חי Indeed, Yosef himself know that he was alive,
233. ולא נתבטל הבטחה שניה and the second promise was not nullified,
234. וידע שיש לו ליעקב לחיות כמה שנים And he knew how many years there was for him and Yaakov to live.
235. וממילא לא נתבטל הבטחה ראשונה גם כן In any case the first promase was also not nullified.
236. ובוודאי לא ימות אחד מבניו בחייו And certainly one of his sons would not die in his lifetime
237. ויוכלו ללמוד הלכה כשיבואו לביתם ודו"ק And they would be able to study halachah when they returned to their home. And study this carefully.
238. ____ ____
239. וירא את העגלות אשר שלח יוסף And he saw the wagons which Yosef had sent out. (46:27)
240. רמז לו ליעקב שאל ידאג מהגלות Hinted to Yaakov of the worry of the exiles.
241. כי כל זה הוא הסיבה לגאולה For all this was the reason for the exile.
242. כי הרעה הוא הסיבה לטובה For the evil was the cause of the good.
243. והנה העגלות הוא לשון עיגול And behold the wagons have the meaning of a circle.
244. והסיבה הוא נקרא דבר עיגול And the reason is called the reason circle.
245. והרחמים הפשוטים הוא אור הישר And the simple mercy is the light of the upright.
246. והסיבות הם עגולים And the reasons are the wheels.
247. ____ _____
248. עוד יוסף בני חי Yosef, my son, is still alive. (45:28
249. שיוסף הצדיק עמד בצדקתו אפילו במצרים That Yosef, the tzaddik, stood in his righteousness even in Mitzraim.
250. שהיו שטופי זמה That he was inundated with debauchery.
251. אף על פי כן לא למד ממעשיהם הרעים Even so, he did not learn the evil works.
252. והכלל שעיקר השפע שיצא מן העולמות The rule is that the essence of the flow that goes forth from the worlds,
253. העיקר הוא בשביל ישראל And the essence is for the sake of Israel.
254. והחיות של האומות היא המותריות And the life force of the faithful is the permitted things.
255. כידוע As it is known.
256. וזה פירוש הפסוק עוד יוסף בני חי And this is the explanation of the passage, "Yosef, my son, is alive."
257. פירוש שאפילו יוסף כעת אצל המותריות דהיינו עוד The explanation is that even though Yosef was now near permitted things. That is עוד.
258. שהמותריות נקרא עוד That the permitted things are called עוד.
259. אף על פי כן הוא חי בקדושה Even so, he was alive in holiness.
260. ____ _____
261. ויזבח זבחים לאלהי אביו יצחק And he offered sacrifices to the G-d of his father Yitzak. 46:1
262. עיין במדרש כמה פירושים על זה הפסוק Look in the Midrash for how this passage is explained.
263. ועיין ברמב"ן הקדוש עיין שם And look in the holy Ramban, look there.
264. כי הנה באמת לא היה רצון אבינו יעקב כלל לירד למצרים For behold, in truth there was not a reason for our father Yaakov and everyone to descend to Mitzraim.
265. וכן מבואר קצת ברמב"ן הקדוש And so is explained a bit of what is in the Holy Ramban.
266. רק מחמת שראה שמוכרח לילך למצרים Only because he saw he was compelled to go to Mitzraim.
267. כמאמר חכמינו ז"ל שבת פט ע"ב As the sages of blessed memory said in Shabbas 89b
268. ראוי היה יעקב כו' And it was fitting for Yaakov, etc.
" 269. ___ R. Hiyya b. Abba said in R. Johanan's name: it was fitting for our father Jacob to go down into Egypt in iron chains, but that his merit saved him,14 for it is written, I drew them with the cords of a man, with bands of love; and I was to them as they that take off the yoke on their jaws, and I laid meat before them.15
"
270. ולכך ראה לידבק במדת אביו כי אברהם הלך למצרים And therefore, it is seen he cleaved with the attributes of his fathers, for Avraham went to Mitzraim.
271. אבל ליצחק אביו אמר לו השם יתברך But, to Yitzak his father, Hashem Yitbarach said to him,
272. אל תרד מצרימה do not descend to Mitzraim. (26:2)
273. ורצה לדבק עצמו במדת אביו בכדי שלא לירד למצרים And he desired to cleave himself with the attribtes of his father in order that he would not descend to Mitzraim.
274. וזהו ויזבח זבחים לאלהי אביו יצחק And this is, he sacrificed sacrifices to the G-d of his father Yitzak.
275. ____ ____
276. או יבואר על פי מאמר חכמינו ז"ל במסכת שבת פט ע"ב Or one will explain according to the teachings of the sages of blessed memory in tractate Shabbat 89b.
277. כי אברהם לא ידענו כו' For Avraham did not know us, etc.
278. על שם שיצחק אבינו ילמד סנגוריא על ישראל For the name of Yitzak our father will teach of the defense of Isral.
279. ובוודאי כאשר יהיה אם ירצה השם לעתיד לבוא And certainly, as it will be, what Hashem will desire for the time to come.
280. כן היה בגלות מצרים When the were in the Egyptian exile,
281. שיצחק אבינו היה מלמד זכות עלינו Yitzak or father was studying the merit upon us.
282. וזהו ויזבח זבחים לאלהי אביו יצחק And this is, and he sacrificed sacrifices to the G-d of his father Yitzak.
283. אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך I will descend to Mitzraim with you, and I will also go up.
284. יבואר על פי הכלל הוא It will be explained according to this rule,
285. כי התלמיד שיש לו שכל קטן When the student has a small intellect,
286. הרב צריך לצמצם את עצמו צמצום גדול the teacher needs to contract himself with great contractions,
287. וכשהתלמיד הוא בשכל גדול and when the student has a great mind,
288. אז אין צריך הרב לצמצם את עצמו כל כך there is no need for the teacher to contract himself this much.
289. וזהו הרמז כי יעקב אבינו עליו השלום And this is the hint, that Yaakov our father, peace be upon him,
290. בארץ ישראל היה עובד את ה' בשכל גדול in the land of Israel was serving Hashem with a great mind.
291. והיה מתירא שמא בחוץ לארץ לא יעבוד את ה' כל כך And he was fearful lest outside the land he would ot serve Hashem in a similar way.
292. והיה מבטיח לו השם יתברך לצמצם שפעו אפילו בבחינה קטנה בחוץ לארץ And Hashem Yitbarach promist hom to contract His flow even in he was in a smaller level outside the land.
293. וזהו אנכי ארד עמך מצרימה And this is "I will descend with you to Mitzraim" -
294. כביכול השם יתברך מצמצם את עצמו בחוץ לארץ לעובדים אותו By way of analogy, Hashem Yitbarach contracted Himself outside the land for serving Him.
295. ואנכי אעלך גם עלה כשאתה תבוא לארץ ישראל And I will also go up as you go up when you come to the land of Israel.
296. ואז תהיה במעלה גדולה וזהו גם עלה And then he will be in a great elevation, and this is "גם אלה"
297. כביכו"ל להשכינה גם כן עליות כשיעקב יחיה בארץ ישראל By way of analogy, that the Shechinah will also go up when Yaakov will be in the land of Israel
298. ויעבוד אותו במדריגה גדולה And serving Him in a great level.
299. אז כביכו"ל יש עליות לשכינה Then, allegorically, there will be an elevating for the Shechinah.
300. וזהו גם עלה קאי על השכינה כביכול And this is "Also go up" is referring to the Shechinah, allegorically.
301. ____ _____
302. ובאופן אחר יבואר And the discussion after will explain,
303. כי האדם העובד ה' באמת That the person serving Hashem in truth,
304. יעלה תמיד אל מחשבתו שעדיין אינו משיג גדולת הבורא כביכו"ל will always elevate in their thoughts they do not yet grock the greatness of the Borei, as it were.
305. אינו מתחיל כלל ליודעו And they still are not beginning to know at all.
306. וזהו האמת כמו שכתוב במדבר יב ג And this is the truth, as is writen in Bamidbar 12:3.
307. והאיש משה עניו מאוד וכו' And the man Moshe was exceedingly humble, etc.
308. וזהו אנכי אעלך And this is "And I will bring you up." (46:4)
309. Rashi: and I will also bring you up: He promised him (Jacob) that he would be interred in the [Holy] Land. — [from Yerushalmi Sotah 1:10]
310. אפילו כשאתה במדריגה גדולה גם עלה Even when you are in a great level so (will the Shechinah) go up.
311. תמיד יעלה על מחשבותיך גם עלה You shall always elevate your thoughts, so to (will the Shechinah elevate.)
312. שצריך אתה תמיד לעלות למדריגות גדולות זה למעלה מזה That you always need to elevate to a greater level, this to elevate from this.
313. כי עבודת השם יתברך הוא עד אין סוף For serving Hashem Yitbarach is until the Ein Sof.
314. _____ _____
315. או יבואר אנכי אעלך גם עלה Or one will explain "I will go with you, גם אלה.
316. רמז כשהשם יתברך נותן לאדם עליות The hint is, when Hashem Yitbarach gives an elevation to a person,
317. אזי לא יהיה התענוג להעליה שלו then there will not be the delight for their elevation.
318. רק עיקר כוונתו יהיה גם עלה The only essense of their intention will be גם אלה.
319. כדי להורות לעם ה' דרך ה' In order to illuminate to Hashem's nation the way of Hashem.
320. ולהעלות ניצוצות לה' And to elevate the sparks to Hashem.
321. וזהו אנכי אעלך And this is, I will bring you up.
322. כשאני נותן לאדם עליות When I give an elevation to a person,
323. יהיה עיקר כוונתו גם עלה The essence of their intention will be גם אלה.
324. כדי להעלות עם ה' לעבוד ה' In order to elevate the people of Hashem to serve Hashem.
325. ____ _____
326. או יבואר אנכי ארד עמך מצרימה Or one will explain, I will descend with you to Mitzraim.
327. ואנכי אעלך גם עלה And I will also bring you up, גם אלה.
328. נראה לפרש בסייעתא דשמיא We will see the explanation with the help of heaven.
329. דהנה כתיב במדבר יא כא That behold, it is written in Bamidbar 11:21
330. שש מאות אלף רגלי העם אשר אנכי בקרבו כו' Six hundred thousand on foot are the people who I am among, etc.
331. ונראה פירושו דהא אנכי ולא יהיה לך And we see his explanation that it is "I" and not "will be for you."
332. מפי הגבורה שמענום We have heard from the mouth of Might. (Mattot 24)
333. ומזה נרשם ונחקק אנכי בקרב כל איש מישראל And from this was impressed and engraved "אנכי' inside of every person from Israel,
334. שיהיו תמיד דבוקים בשמו הגדול that they will be continuously cleaved with the His great Name.
335. שש מאות אלף רגלי העם אשר אנכי בקרבו Six hundred thousand people on foot which I was among.
336. שנשאר בקרבם רשימה של אנכי עד עולם And there will forever remain in them an impression of "אנכי" forever.
337. אמרת בשר אתן להם כו' Say to them, "Flesh I will give to them, etc."
338. וכפירוש רש"י ז"ל And the explanation of Rashi of blessed memory,
339. אמר ר' שמעון ואתה אמרת בשר אתן להם ואחר כך תהרוג אותם חס ושלום Rabbi Shimon said, and you will say, flesh I will give to them, and afterwards you will kill them, heaven forfend?
340. ___ ליתן Rashi: ? Rather, this is what he meant: “Six hundred thousand… on foot… and You say, 'I will give them meat for a full month’? Then You will kill such a great nation? Will sheep and cattle be slaughtered for them so that they should then be killed, and this meal will satisfy for them forever [i.e., it will be their last]? Is this a credit for you? Do we tell a donkey, 'Eat this measure of barley, and then we will cut off your head’?” God answered him, “If I do not give them, they will say that My power is limited. Would the fact that God’s power appears limited to them please you? Let them and a hundred like them perish, as long as My power is not limited before them for even one moment! ”- [Tosefta Sotah 6:4]
341. אומה כזו שנרשם ונחקק בקרבם אנכי A nation as this, who has "אנכי" impressed and engraved in them?
342. אדרבא מהראוי ליתן להם רק טוב וברכה On the contrary, it is suitable to give to them only goodness and blessings.
343. וזהו אנכי ארד עמך מצרימה And this is, I will descend with you to Mitzraim.
344. דתכלית של הגלות מצרים That the purpose of the exile to Mitzraim
345. היה כדי שיגאלו השם יתברך ממצרים was in order to reveal Hashem Yitbarach from Mitzraim,
346. ויתן לנו את התורה and to give us the Torah.
347. כמו שנאמר שמות ג יב As it is said in Shemot 3:12,
348. וזה לך האות And this will be for you the sign,
349. בהוציאך את העם ממצרים When I will send out the people from Mitzriam,
350. תעבדון את האלהים על ההר הזה And they will serve Elohim upon this mountain.
351. וזהו אנכי ארד עמך מצרימה And this is, I will descend with you to Mitzraim,
352. שירידת מצרים הוא לתכלית שיתן לנו השם יתברך התורה That the descent to Mitzraiam was from the original purpose of Hashem Yitbarach giving the Torah to us.
353. ושנשמע מפי הגבורה אנכי And we heard from the mouth of the Mighty "אנכי." ( I )
354. ואנכי אעלך גם עלה And I will bring you up, גם אלה.
355. שהבטיחו השם יתברך שיגאלו ממצרים And Hashem Yitbarach promised He would magnify in Mitzraim
356. ויתן לנו התורה And give us the Torah
357. ושנשמע מפי הנבואה אנכי And we heard from the mouths of the prophets ענכי ( I ).
358. ויורשם ויחקק בלב כל איש מישראל אנכי עד עולם And there was impressed and engraved in the hearts of every person from Israel - ענכי ( I ) forever.
359. אמן Amen.
360. ויאסור יוסף מרכבתו And Yosef harnessed his chariot. (46:29)
361. פירוש שאסר הגוף The explanation is that he harnessed the body,
362. שהוא מורכב מארבע יסודות That it was assembled from four foundations.
363. ויעל לקראת ישראל אביו and he ascended to Yisrael, his father.
364. שהעלה גופו להשם יתברך And the body ascended to Hashem Yitbarach,
365. שנקרא ישראל על שם ישראל Who called Yisrael by the name "Yisrael."
366. גושנה לשון הגשה להעלות הכל אל אחדות הבורא ברוך הוא Goshen, meaning the drawing near to elevate everyone to the Oneness with the Borei Barchu.
367. וזהו גושנה גושן ה"א And this is Goshen, drawing near to the Aleph.
368. כי ה"א היינו ה' אחד For the Aleph, that is Hashem, is One.
369. ובו נתאחד כל הד' יסודות And He brought to One all four foundations.
370. ומי מעלה זאת הכל אל אחדות הבורא ברוך הוא And who elevated this group to the onenes with the Borei Barchu?
371. הצדיק The tzaddik.
372. וזהו ויאסור יוסף הוא הצדיק And this is "And Yosef harnessed"
373. הוא הצדיק He is the Tzaddik.
374. ____ ____
375. או יבואר ויאסור יוסף מרכבתו Or one will explain, "And Yosef harnessed his chariot,
376. ויעל לקראת אביו and went up to meet his father." (46:29)
377. והנה לכאורה And behold the explanation,
378. מה סיפר לנו התורה שיוסף אסר What is the Torah recounting to us that Yosef harnessed?
379. הלא היה די בזה שאמר Would it not have been enough to say,
380. ויעל לקראת אביו And he went up to meet his father?
381. אבל הנראה לנו בזה However, the illumination to us in this,
382. שיעיין כל אדם בעינא פקיחא על כל מעשיו That every person would see with their eyes his expertise in all his works.
383. שלא ינהג חס ושלום One will not behave, heaven forfend,
384. רק במאזנים כל מעשיותיו except with balance in all their works.
385. כדי שיוכל לבא מזה רמיזא דחכמתא לעבודתו יתברך In order that there will be able to come from this a hint of the wisdom through serving the Yitbarach.
386. ואז יעשה אבל באם לאו And then one will do, but indeed, if not,
387. שב ואל תעשה עדיף "Sit and do better"
388. ונמצא לפי זה And therefore, according to this,
389. ראוי לכל אדם לשקול מעשיו בשכלו מקודם It is worthy for each person to consider their works in their intellect from before. (Before doing them.)
390. ואז יעשה ויוכל And then they will do it and be able.
391. ואז גורם במעשיו הטובים להיות מרכבה לשכינה And then, it causes their good works to be a chariot for the Shechinah.
392. וזהו פירוש הפסוק And this is the explanation of the passage,
393. ויאסר יוסף מרכבתו And Yosef harnessed his chariot.
394. דהיינו שיוסף היה בבחינה זו That is, that Yosef was in this level.
395. והנה יוסף היה מתענג בוודאי בראיית פני אביו And behold, Yosef was certainly delighted when he saw the face of his father,
396. ואז היה חושב בעצמו And then he was thinking within himself,
397. מה אם זה תענוג גדול כל כך "What is this great delight like? --
398. אלו הייתי רואה את הקדוש ברוך הוא כביכול It was seeing the Kodesh Barchu, as it were.
399. אז היה התענוג יותר גדול מאד מזה התענוג Then there was a delight much much greater than this delight.
400. והיינו ויעל לקראת אביו And that is, and he went up towards his father,
401. באמת זה רק כשאדם עושה מצות ומתפלל בכוחות גדולים In truth, this is only when a person does mitzvot and Tefillah with great strength
402. עד שהוא עיף מאד until they are greatly tired.
403. ומעט מעט יכול להיות חומריותו And little by little, they will be able to be,
404. שיוסר מעליו חומריותו that the materialism will be removed from them.
405. ואז שורה עליו רוח הנאצל מאתו יתברך And there will dwell upon them a spirit of shadowing the Yitbarach.
406. וזהו האור הוא כמו ראיית אביו And this light is like seeing his father ---
407. הקדוש ברוך הוא בעצמו כביכול the Kodesh Barchu within himself, by way of analogy.
408. ויוסף הצדיק מרוב צדקתו And Yosef, the Tzaddik with abundant righteousness
409. בודאי שרתה עליו אור צח ומצוחצח And certainly there rested upon him a pure and resplendent light.
410. וזהו חלק אלהי ממעל And this is a portion of my God from above,
411. ____ (my thought, this comes about when one harnesses the cycle)
412. ועל זה גרם שעשה ממעשה and through this they cause that there worksmake
413. שהוא התענוג בראיית אביו That there is delight in seeing their father,
414. מרכבה לשכינה A chariot for the Shechinah.
415. _____ _____
416. ותן זרע ונחיה ולא נמות Give us seed and we may live and not die. (47:19(
417. עיין רש"י Look in Rashi:
418. משבא יעקב למצרים As soon as Yaakov came to Mitzraim,
419. באה ברכה לרגליו Blessing came with his arrival,
420. והתחילו לזרוע And they started to sow,
421. וכלה הרעב And the famine ended.
422. עיין מה שמבואר לעיל בתירוץ על קושית הרמב"ן Look at what was explained above in the answering of Ramban's questions.
423. איך שייך פתרון How relevant. (huh)
424. שיתבטל פתרון יוסף שפתר ז' שנים יהיה הרעב במצרים Did it nullify Yosef's interpretation who interpreted there would be famine in Mitzraim for seven years?
425. כי יוסף אמר לפרעה בפתרון החלום For Joseph said to Pharoah in the interpretation of the dream (41:25)
426. אשר אלהים עושה הגיד לפרעה where Elohim told a story to Pharoah ---
427. דהיינו האלהים עושה That is, Elohim made (a decree)
428. ולא יש צדיק לבקש מהקדוש ברוך הוא and there is not a Tzaddik to request from the Kodesh Barchu
429. שיבוטל הגזירה ההיא That He will nullify the decree.
430. כמאמר רבותינו ז"ל מועד קטן טז ע"ב As the rabbis of blessed memory say (Moed Qatan 16b)
431. על פסוק צדיק מושל ביראת אלהים כו' שמואל ב' כג ג about the passage "The Tzaddik rules in fear of Elohim, etc." 2 Sam 23:3
432. הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה וצדיקים מבטלין The Kodesh Barchu decrees a decree and the Tzaddikim nullify it.
433. נמצא אמר יוסף לפרעה כן בפתרון Therefore, Yosef said to Pharoah when he interpreted the dream:
434. כאשר עתה לא יהיה במצרים צדיק Since there is not now a Tzaddik in Mitzriam
435. לבקש מהקדוש ברוך הוא על ביטול גזירת הרעב to request from the Kodesh Barchu to nullify the decree of the famine,
436. יהיה ז' שנים רעב בארץ מצרים there will be seven years of famine in the land of Mitzraim.
437. וזהו שאמר יוסף לפרעה And this is what Yosef said to Pharoah (41:33)
438. ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם כו' And now, will seek the Pharoah a understanding and wise man, etc.
439. בראשית מא יז Beresheis 41:17
440. עיין כל מפרשי התורה שמקשים Look at all the explanations of the Torah that ask,
441. מי שם את יוסף ליועץ לפרעה "Who set Yosef as an advisor for the Pharoah?"
442. עיין שם Look there. (Pharoah in verse 41)
443. ובזה יבואר כי כן אמר לו And through this one will explain what he said to him:
444. זה החלום אשר ראית ז' שנים רעב This is the dream where I saw seven years of famine --
445. גזירה רעה על מצרים הוא decreeing famine upon Mitzraim,
446. אשר האלהים עושה כו' which Elohim had made, etc.
447. ובזה יבואר כי בחלום נאמר And through this I will explain that in the dream it is said:
448. והנה עומד על היאור And behold, I stood above the river (Nile).
449. וכן אמר פרעה ליוסף כאשר סיפר לו החלום And so the Pharoah said to Yosef where he recounted the dream to him. (41:17)
450. הנני עומד על שפת היאור Here I am, standing upon the edge of the river,;
451. ועל זה לא פתר לו כלום And about this, (Yosef) did not interpret for him at all.
452. ונראה כי זה שאמר לו And this is what he said to him:
453. ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם כו' "And now the Pharoah will seek an understanding and wise man, etc."
454. הוא פתרון החלום והנה עומד על היאור כי ידוע מאמר רבותינו ז"ל This is the interpretation of the dream, and behold he was standing above the river.
455. כי ידוע מאמר רבותינו ז"ל As is known from the teachings of the sages of blessed memory,
456. הנילוס הוא פרנסת מצרים העולה ומשקה The Nile is the sustenance of Mitzraiam, rising and irrigating.
457. והנה פרעה ראה בחלום And behold, Pharoah saw in the dream,
458. כי הוא העומד על היאור that he was standing over the river.
459. ופרעה הרשע לא היה בו כח And the evil Pharoah did not have the strength in him
460. לבקש רחמי ה' על ביטול גזירת הרעב to ask for Hashem's mercy to nullify the decree of famine.
461. ואמר זה הוא פתרון החלום אשר ראית And he said, this is the interpretation of the dream I saw:
462. הנני עומד על שפת היאור Here I was, standing above the edges of the river ---
463. שאין לך זה כח כו' There is not for you this strength, etc,
464. ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם and now the Pharoah will seek and understanding and wise man,
465. וישיתהו על ארץ מצרים and bring water upon the land of Mitzraim.
466. נבון וחכם דהיינו איש צדיק Understanding and wise, that is a righteous man,
467. והוא יהיה על ארץ מצרים and he will be over the land of Mitzraim
468. לבקש רחמי ה' על ביטול גזירת הרעב to request Hashem's mercy to annul the decree of famine.
469. כי באמת הקדוש ברוך הוא חפץ חסד הוא For in truth, the Kodesh Barchu desires Chessid,
470. ואין רצונו בהשחתת העולם and it is not His desire to destroy the world,
471. רק שיהיה צדיק לבקש רחמים מלפניו only that there will be a Tzaddik to request mercy before Him.
472. וזהו ויבא יוסף את יעקב אביו And this is, "And Yosef went to Yaakov, his father
473. ויעמידהו לפני פרעה and he stood before the Pharoah ---
474. דייקא שיהיה למעלה מפרעה specifically that he was above the Pharoah,
475. כי תמיד הקליפה נכנע לפני הקדושה for the Klipah are always submissive before holiness,
476. והקדושה הוא למעלה and the holiness is from above,
477. ומה שיוסף לא ביטל את הגזירה And why didn't Yosef nullify the decree ---
478. כי ממשלת יוסף היה מן פרעה for the rule of Yosef was from Pharoah
479. והיה ככפוף תחת ידו and he was bent under his hand.
480. ולא כן יעקב And this was not so for Yaakov.
481. ועוד כאשר בא יעקב למצרים עם כל השבטים And until when Yaakov came to Mitzraim with all the tribes
482. ועם כל המרכבה העליונה and with all the supernal chariots --
483. אז היה יכולת ביעקב לבטל גזירת הרעב then there was the ability in Yaakov to nullify the decree of famine.
484. _____ _____
485. הא לכם זרע Behold I have seed for you,
486. ונתתם חמישית לפרעה and you will give a fifth to Pharoah
487. וארבע הידות יהיה לכם לאכלה כו' And four parts will be for you to eat, etc. (47:23-24_
488. עיין רש"י Look in Rashi -
489. שמקשה הלא יוסף פתר החלום על שבע שני הרעב who questioned - didn't Yosef interpret the dream for seven years of famine?
490. ונראה דהנה זריעה And it is seen, that behold, they sowed.
491. רק שאם אמר יוסף שיתן זרע But only when Yosef said he gave them seed.
492. אזי היה נותן זרע Then seed was given to them.
493. ובאם לאו לא היה נותן זרע And in between no seed was given.
494. ועיין ברש"י And look in Rashi
495. אם אמר על התבואה שירקבו כו' It only says that they gathered the grain, etc.
496. ____ Rashi: the food of the field surrounding the city, he put within it: Because each land preserves its own produce, and they would put into the grain some of the soil of the place, and it would preserve the grain [and prevent it] from decaying. - [from Gen. Rabbah 90:5]
497. והנה באמת המצריים הכינו לעצמם לאכול שלא יהיה עליהם הרעב And behold, the Egyptians were preparing for themselves to eat as there was not a famine upon them.
498. רק שהיה הכל על פי דיבורו של יוסף הצדיק Only that it was all according to the word of Yosef, the Tzaddik.
499. וגזר על התבואה שירקבו and he declared the wheat would be gathered.
500. שיהיה עליהם גם כן הרעב That there would also be a famine upon them.
501. ונמצא היה הרעב על המצריים על פי דיבורו של יוסף הצדיק And therefore, the famine upon Mitzraim was according to the words of Yosef, the Tzaddik:
502. כאשר גזר יוסף כן היה As Yosef decreed, so it was.
503. ובזה מתורץ And this is the difficult question,
504. למה לא העמיד יוסף פקידים ליתן לפרעה כל אחד החומש Why did Yosef not stand counting to give to the Pharoah each one a fifth,
505. כאשר העמיד בתחילה as he stood in the beginning.
506. כי באמת הרעב היה על המצריים בגזירת יוסף הצדיק For in truth, the famine upon Mitzraim, was through the decree of Yosef, the Tzaddik.
507. ובשנה הזה לא גזר עליהם And in this year, he did not decree it upon them.
508. ובתנאי זה לא גזר עליהם And with this condition, he did not declare it upon them,
509. באם שיתנו לפרעה החומש that if they would give the fifth to Pharoah.
510. ונמצא המצריים בעצמם היו נותנים לפרעה החומש And therefore, the Egyptians by themselves were giving the fifth to the Pharoah.
511. כי אלו לא היו נותנים החומש בשלימות If they were not giving the whole fifth,
512. לא היה להם תבואה כנ"ל there would not be any grain for them as stated above.
513. כי יוסף הצדיק על תנאי זה For Yosef the Tzaddik under this condition
514. לא גזר עליהם הרעב would not decree the famine upon them,
515. כשיתנו לפרעה החומש when they would give the fifth to Pharoah.
516. ומי שיחסור מהחומש גרעין אחד And whoever would short the fifth by so much as a kernal,
517. אזי חל עליו גזירת יוסף הצדיק לרעב then there would fall upon them Yosef, the Tzaddik's decree for famine.
518. ולפי זה מתורץ קושית רש"י And according to this will be settled Rashi's difficult question.
519. הלא יוסף פתר החלום על שבע שני הרעב Didn't Yosef interpret the dream that there would be 100 years of
520. ובזה מתורץ כי באמת על המצריים היה הרעב כגזירת יוסף הצדיק And in this is the settlement, for in truth the famine was upon the Egyptians as Yosef, the Tzaddik decreed.
521. ונמצא גם עתה אלו החמשה שנים And therefore, as long as there was this fifth a year,
522. אף על פי שהיו זורעים even so they would plant,
523. היה תולים בגזירת יוסף הצדיק this was the hooks of Yosef the Tzaddik's decrees.
524. _____ _____
525. או יבואר הכתוב Or one will explain the writing, 47:24
526. ונתתם חמישית לפרעה And you will give a fifth.
527. כי ידוע בשם אדוני מורי ורבי מורינו דוב בער זצ"ל על הפסוק For you will know in the name of my master, my teacher, and my rabbi, our teacher, Dov Ber, who taught on the passage, (Tehillum 145:19)
528. רצון יראיו יעשה The will of those who fear Him, He will do.
529. שהקדוש ברוך הוא עושה רצון ליראיו That the Kodesh Barchu does the will of those who fear Him.
530. שיבקשו ממנו על הטובה Who ask from Him for goodness.
531. ולזה כשהקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע טובות על ישראל And from this, when the Kodesh Barchu desires to flow goodnesses upon Israel,
532. שולח הרצון בכדי שיבקשו He sends the desires in order that they will ask Him.
533. ונמצא יש בכאן שני בחינות בנתינת הטובות And therefore, here, there are two levels in the level of goodness.
534. אחד מה שהקדוש ברוך הוא שולח הרצון בכדי שיבקשו ממנו First, that the Kodesh Barchu sends out the desire in order that they will ask it of Him.
535. והבחינה הב' הוא הבקשה עצמה And the second level is the asking itself.
536. וזהו הרמז בגמרא יבמות לד. And this is the hint in the Gemorah - Yevamot 34
537. אין אשה מתעברת מביאה ראשונה No woman conceives on the first contact.
538. כי ביאה הוא מלשון התחברות For coming is from the meaning of enthusiasm.
539. וישראל המקבלים שפע מהבורא ברוך הוא And Israel receiving the flow from the Borei Barchu
540. נקראים בבחינת אשה is called in the level of wife.
541. כי להטובה הוא שני בחינות כנ"ל For the goodness is two levels as explained above.
542. אבל כשהקדוש ברוך הוא רוצה שיבוטל גזירה רעה But, when the Kodesh Barchu desires to nullify an evil decree
543. מעמו ישראל על ידי בקשת הצדיקים for His people Israel through the request of the Tzaddikim ---
544. על זה אינו משפיע לו הרצון בפירוש שיבקשו על זה For this is the will is not flowing to him in the esplanation that he will ask about this,
545. רק רמז מרמז לו כמו במשה רבינו שמות לב י Only a hint from a hint for him, like with Mosche Rabbeinu Shemot 32:10
546. ועתה הניחה לי And now, leave me alone;
547. עיין ברש"י רמז כנ"ל Look in Rashi for the hint above.
548. ____ leave Me alone: [It is unclear why God is saying this-which implies that Moses has made a demand-since] we have not yet heard that Moses prayed for them, and yet He [God] said, “Leave Me alone” ? But here, He opened a door for him and informed him that the matter [indeed] depended upon him [Moses], that if he [Moses] would pray for them, He [God] would not destroy them. [Therefore, God implores Moses to leave Him alone so that He can destroy Israel.] -[from Exod. Rabbah 42:9]
549. הרמז יבמות לד ע"ב The hint is in Yevamot 32b
550. תמר מיעכה באצבע Tamar squeezed her finger.
551. הרמז אצל הדין כי תמר מורה על דין The hint is next to the judgement, for Tamar hints of judgement.
552. כביכול כשהקדוש ברוך הוא רוצה שיבוטל הגזירה רעה As an analogy, when the Kodesh Barchu desires to nullify an evil decree
553. מעמו ישראל על ידי בקשת הצדיקים for his people Israel through the Tzaddikims' request,
554. ועל זה מרמז הגמרא באצבע And about this the Gemorah hints, with a finger,
555. כלומר אינו שולח לו הרצון בפירוש על זה כמו על הטובה As it says, He does not send out to him the will with an explanation of this like with goodness.
556. רק רמז מרמז כמו במשה רבינו עליו השלום Only a hint from a hint like with Moshe Rabbeinu, peace be upon him.
557. והנה אלו שני בחינות הנ"ל And behold, there are two levels above.
558. הם נקראים יראה ואהבה They are called fear and love.
559. וכל אחד כלול מתרין And each one contains warnings.
560. והנה השפע שהבורא ברוך הוא משפיע על עמו ישראל And behold, the flow that the Borei Barchu flows upon His people Israel,
561. באים על ידי שני בחינות הנ"ל are brought through two levels above.
562. וכל אחד כלול מתרין And each one contains a warning,
563. הרי ארבעה ומה שהעולמות מקבלים שפע טובות מהבורא יתברך You can see four: When the worlds are receiving the flow of goodness from the Borei Yitbarach,
564. הוא עולם התענוג this is the world of delight.
565. והנה מה שהעולמות מקבלים שפע טובות הוא בחינות באתגליא And behold, that the worlds receiving the good flow are in the level of exalted.
566. וזהו ונתתם חמישית לפרעה And this is "And they gave the fifth to Pharoah."
567. עולם דאתגליא The exalted world,
568. וארבע הידות אלו השני בחינות הנ"ל And the four parts are the two levels above.
569. אשר אחד כלול מתרין That each one contains a warnng.
570. הרי ארבע אשר על ידי זה באה הטובה You can see for that through this comes the goodness.
571. וזהו הרמז לכם לאכלה And this is the hint: "For them to eat."
572. ____ ____
573. ובאופן אחר יבואר And another discussion will explain:
574. ונתתם חמישית לפרעה וארבע הידות יהיה לכם לאכלה And give a fifth to the Pharoah and four parts were for them to eat
575. לאשר בבתיכם for those in their households.
576. דהנה אמרו במשנה דברכות That behold it said in the Mishnah for the blessings,
577. פרק אלו דברים in the section, these are the matters.;
578. בית שמאי אומרים Beit Shammai said:
579. שברא מאור האש That created the fire's illumination.
580. ובית הלל אומרים בורא מאורי האש And Beit Hillel said, creates the lights of the fire.
581. דבית שמאי סבירא להו That Beit Shammai deduced
582. דיש לומר שברא That there it is said "That created."
583. דמשמע לשעבר שכבר ברא מאור האש that heard, that the light for the flame had already been created before.
584. ובית הלל סבירא להו דיש לומר בורא And Beit Hillel deduced that "Creating" is said there.
585. ויש להבין And there it is understood,
586. דאמאי לא פליגי בית שמאי ובית הלל בברכת הנהנין That there is not any dispute between Beith Shammai and beit Hillel for blessings for pleasure.
587. כגון בורא מיני מזונות For example, blessing the kinds of foods,
588. ובורא פרי העץ And blessing the fruit of the tree.
589. ודומיהן and similar ones?
590. דלבית שמאי היה לו לומר בכל הברכות שברא That Beit Shammai was saying in all the blessings that He created.
591. ולמה אמרו בית שמאי רק גבי הבדלה And why did Beit Shammai say only concerning Havdalah
592. דיש לומר שברא ולא בשאר ברכות That there, say He created, and not with the rest of the blessings?
593. ואפשר לומר דבשלמא גבי בורא מיני מזונות And it is possible to say it was completed concerning the blessings if the kings of foods,
594. או בורא פרי הגפן or creating the fruit of the vine
595. וכהאי גוונא ????
596. דהוא תמיד בריה בידי שמים That He is always creating in the hands of the heavens.,
597. מודו בית שמאי דיש לומר בורא ולא שברא כבר Beit Shammai connected that there it is said creating and not created already.
598. דדבר שהוא בידי שמים שייך שפיר לומר בורא For matters that are in the hands of heavens that it is better to say creating.
599. לשון הוה Meaning no.
600. שהשם יתברך מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית That Hashem Yitbarach continuously renews in every day the works of creation.
601. ושייך לשון בורא And the meaning creating is relevant.
602. שבורא תמיד That He is creating continuously.
603. מה שאין כן גבי הבדלה This isn't so concerning Havdalah.
604. סבירא להו לבית שמאי דיש לומר שברא מאור האש Beit Shammai deduced for this that there it is said that created the light of the flame.
605. דהא איתא במדרש It is written in the Midrash
606. במוצאי שבת חנן הקדוש ברוך הוא חכמה ובינה לאדם הראשון On Motzei Shabbat (Saturday night) the Kodesh Barchu graced the first person with wisdom and understanding.
607. ונטל שני אבנים והקישן זה בזה And gave them two stones and struck one to the other.
608. ___ That was the first time they ever experienced the dark and cold. At that time, Hashem had mercy on them, and taught them how to make fire. They had never needed it before. Adam, coached by Hashem, took two stones, and made a fire. Adam then thanked Hashem for this. This took place on the very first Motza Shabbos after Creation. Therefore, every Motza Shabbos, we thank Hashem for the creation of fire.
609. ויצא אור מביניהם And light went forth among them.
610. וזה הוא בריה בידי אדם And this creation is in the hand of man.
611. שנתן הקדוש ברוך הוא חכמה ובינה ודעת לאדם במוצאי שבת That the Kodesh Barchu gave Adam wisdom and understanding and knowledge on Motzei Shabbat. (Saturday night)
612. והוציא את האור מביניהם And the light went forth among them.
613. מבין שני אבנים ושייך From between two stones.
614. ושייך שפיר לומר בזה שברא And it is relevent to beautify saying in this, that He created,
615. דשברא משמע כבר That created, from already heard. (An analogy)
616. היינו שכבר ברא את האור That is, that He already created the light,
617. אבל עכשיו הוי בידי אדם but now it is in the hands of Adam,
618. שנתן הקדוש ברוך הוא שכל לאדם That the Kodesh Barchu gave an intellect to Adam,
619. היינו מזמן הבריאה ואילך That is, from the time of the creation and from now on,
620. ולכן שייך לומר אצל הבדלה שברא And therefore, it is appropriate to say with Havdalah that He created.
621. מה שאין כן בברכת הנהנין However, it is not so with Blessings for pleasure.
622. בורא פרי העץ וכדומה Creates the fruit of the vine and similar (blessings.)
623. שהוא בריה בידי שמים for this blessing is in the hand of Heaven.
624. מודו בית שמאי דאמרינן בורא לשון הוה It is connected with the house of Shammai that they say creates, meaning now,
625. שהשם יתברך מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית That Hashem Yitbarach continuously renews the works of goodness in every day.
626. שפיר שייך לומר בזה בורא It is more beautiful to say with this "Creating."
627. ולתירוץ זה העירני בני And to settle this matter, my child,
628. הרב הגדול מורינו How great is our teacher,
629. נרו יאיר his candle will illuminate.
630. ועוד נראה לפי עניות דעתי לתרץ קושיא זו And another discussion, we see according to my humble knowledge the settlement of this question
631. דאמאי לא פליגי בית שמאי בכל ברכת הנהנין concerning the dispute of the House of Shammai with all the blessings for pleasure.
632. דהוה להו למימר דאמרינן בכל הברכות שברא That now it is taught to say "He created" with all the blessings.
633. דהנה בשולחן ערוך אורח חיים איתא That behold, in the Shulchan Aruch, Orach Chiam it is written,
634. שצריך שיכוין אדם באכילתו That a person will intend while eating
635. ושתייתו וכל צרכיו הכל כדי שיהיה לו כח and drinking, and all their needs are all in order that they will have strength
636. לעבוד את הבורא ברוך הוא to serve the Borei Barchu.
637. ולקיים בכל דרכיך דעהו משלי ג ו And to establish, "In all your ways (acknowledge Him, and he shall direct thy paths.) Mishlei 3:6
638. עיין שם Look there.
639. ובכתבי האר"י ז"ל העמיק בדברים אלו And in the writings of the Arizal, these are deep words.
640. ומסתמא דבריהם עולה לקנה אחד And it seems the words will elevate one to attain oneness.
641. דהיינו שהשם יתברך ברא בעולמו ד' בחינות That is, that Hashem Yitbarach created in the world four levels.
642. דומם צומח חי מדבר Inanimate, plant, animal and human.
643. וחפץ חסד הוא And He desired Chessid,
644. שיהיה לכל הדברים עליות That there will be an elevation with all matters.
645. היינו שהדומם יעלה לבחינות צומח That is, the inanimate will be elevated to the level of plant;
646. וכשהחי אוכל הצומח And when the animal eats the plant,
647. יש יותר עלייה there is more elevation,
648. היינו מבחינות דומם ומבחינות צומח לבחינות חי that is, from the level of inanimate and the level of plant to the level of animal;
649. ואחר כך כשהאדם אוכל החי And afterwards, when the person eats the animal,
650. יש להכל עלייה לבחינות מדבר there is for all an elevation to the level of human.
651. עיין שם Look there.
652. נמצא אתי שפיר Therefore, I am beautifying (explaining)
653. דבכל ברכות הנהנין שייך למימר בורא פרי העץ That in all the blessings for pleasure it is appropriate to say creates the fruit of the tree
654. או בורא פרי הגפן or creates the fruit of the vine,
655. אפילו לבית שמאי Even if from the house of Shammai,
656. דבזה שייך לומר בורא That with this, it is appropriate to say creating
657. כי בורא לשון הוה for creating has the meaning of now.
658. שהרי כשאדם אוכל ונהנה It is seen when a person eats and is having pleasure,
659. אזי מתעלים כל הדברים לבחינות מדבר then all the matters are elevated to the level of himan. (Than all the matters are elevated to the level of speaking. (complete))
660. ונעשה מבחינות דומם צומח חי בחינות מדבר and the levels of inanimate, plant, and animal are made into the level of human.
661. ונמצא בעת אכילת האדם נעשים ברואים חדשים And therefore, in the time a person will eat, new creations are made
662. ומתעלים לבחינות מדבר and elevated to the level of human.
663. ושייך בזה שפיר לברך בלשון הוה And it is appropriate in this to beautify the blessing with the meaning of now.
664. היינו בורא That is, creating.
665. שהרי בשעת האכילה נעשה בריה חדשה It is seen in the time of eating, a new creation is made.
666. שמתהפכים הכל מבחינתם לבחינות אדם That they are changing all the levels to the level of Adam.
667. ולזה אף בית שמאי מודו And with this, even the House of Shammai's convention is
668. בכל הברכות הנהנין מברכין בורא פרי העץ לשון הוה with all the blessings of pleasure the blessing is like creating the fruit of the vine, meaning now.
669. רק גבי הבדלה שהוא דבר שאינו נכנס לגוף האדם However, concerning Havadalah that the matter is not entering the body of the person,
670. רק שעושים מצוה בהמאור only that they are doing a mitzvah with the light,
671. סבירא לבית שמאי דלא שייך בזה בורא The house of Shammai deduced that it is not appropriate to say creating with this.
672. כי אינו נעשה בריה חדשה For one is not making a new creation.
673. כי אינו נכנס לגוף האדם For it is not entering the body of the person.
674. לכן סבירא להו דיש לברך שברא דייקא Therefore, they dedced for this that there they would bless with created, specifically.
675. היינו שכבר ברא That is, that it was already created.
676. ובית הלל סברי And Beit Hillel deduced,
677. דאף על פי כן בשעת עשיית המצוה נתעלה על ידו הדבר That even so, in the time of doing the mitzvah it is elevated through the words,
678. כיון שעשה מצוה בהמאור האש As here, one is doing the mitzvah with the light of the fire,
679. נתעלה ונתהפך לבחינות אדם it is elevated and changed to the level of Adam.
680. היינו לבחינות מדבר That is to the level of speech,
681. ונעשית בריה חדשה and a new creation is made.
682. ושייך בה בורא לשון הוה And creating is appropriate, meaning now.
683. אבל גבי ברכת הנהנין גם בית שמאי מודו But, concerning the blessings of pleasures, it is also Beit Shammai's modus
684. שיש לברך לשון הוה that there, the blessing has the meaning of now.
685. היינו בורא That is, creating.
686. שהרי בכל עת האכילה שנכנס לגוף האדם And it is seen in all times the food is entering into the body of the Adam,
687. נעשית בריה חדשה a new creation is made.
688. ושייך שפיר בזה דייקא בורא And it is appropriate to beautify it in this instance specifically with creating.
689. ולכן שפיר מברכין בברכות הנהנין And therefore, the blessings are beautified with the blessings of pleasure
690. בורא פרי הגפן או בורא פרי העץ וכדומה (such as) creating the fuit of the vine or creating the fruit of the tree and similar (blessings.)
691. ויבואר בזה הפסוק בראשית מז כד And it was explained in this passage (47:24)
692. ונתתם חמישית לפרעה Give the fifth to the Pharoah,
693. וארבע הידות יהיה לכם לאכלה And four parts will be for you to eat.
694. דהנה אמרינן בגמרא ברכות פרק קמא (י. And behold, it is said in the Gemorah, chapter 141
695. הני חמשה ברכי נפשי כנגד מי אמרם דוד Behold, the fifth blesses my Nephesh, corresponding to "Who, said David?
696. כנגד הקדוש ברוך הוא וכנגד הנשמה Corresponding to the Kodesh Barchu and corresponding to the Neshamah.
697. מה הקדוש ברוך הוא מלא כל העולם כולו That the Kodesh Barchu fills all the worlds entirely.
698. אף הנשמה מלאה כל הגוף However, the Neshama fills all the body.
699. מה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה What the Kodesh Barchu sees and is not seen,
700. אף הנשמה רואה ואינו נראה even the Neshama sees and is not seen.
701. מה הקדוש ברוך הוא זן העולם כולו How the Kodesh Barchu sustains all the world,
702. אף הנשמה זנה את כל הגוף so the Neshamah sustains all the body..
703. מה הקדוש ברוך הוא טהור אף הנשמה טהורה What the Kodesh Barchu purifies, so the Neshama purifies.
704. מה הקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים אף הנשמת יושבת בחדרי חדרים As the Kodesh Barchu dwells in the room of rooms, so the Neshama dwells in the room of rooms.
705. יבא מי שיש בו חמשה דברים הללו This will bring us to who there is in the fifth of the words of praise. (perhaps the psalms of praise)
706. עין שם Look there.
707. והנה מבואר בזוהר הקדוש אורייתא סתים וגליא And behold, it is explained in the Holy Zohar in the writtings of the hidden and revealed,
708. והקדוש ברוך הוא סתים וגליא And the Kodesh Barchu is hidden and revealed.
709. והנה הארבע דברים הם סתומים And behold, four matters are hidden.
710. היינו הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה הוא סתום That is, the Kodesh Barchu sees (the hidden) and the hidden is not seen.
711. ושהקדוש ברוך הוא זן את כל העולם כולו And the Kodesh Barchu sustains all the world,
712. וטהור ויושבי בחדרי חדרים and purifies it and dwells in the chamber of chambers.
713. זה הוא סתום This is hidden.
714. רק מה שהקדוש ברוך הוא מלא כל העולם כולו Only that the Kodesh Barchu fills all the world entirely.
715. זה נקרא גליא This is called revelation,
716. שמלא כל הארץ כבודו That His glory filled all the earth.
717. וזהו הפירוש ונתתם חמישית לפרעה And this is, "You will give a fifth to the Pharoah."
718. היינו שהחמישית הוא שהקדוש ברוך הוא מלא כל הארץ כבודו That is, the fifths were the glory of the Kodesh Barchu filling all the earth.
719. זהו נקרא גליא This is called revelation,
720. וזהו לפרעה And this is for Pharoah.
721. היינו התגלות That is the revelation.
722. שארבעה הוא סתום כנ"ל And the four parts are for them, it is hidden, as explained above.
723. וזהו ארבע הידות יהיה לכם שהוא סתום And this is "Four parts will be for you," that it is hidden.
724. וחמישית לפרעה שהוא אתגליא And the fifth that is for Pharoah is revealed.
725. ויכול להיות שהחמישית הוא באתגליא שהחמישית הוא ה"א And it is possible that the fifths revealed in the fifths is the aleph. (Read Zohar reference)
726. והוא ה"א אחרונה שבשם הוי"ה ברוך הוא And it is the Aleph opposite the name Chavayah, Barchu.
727. וידוע שה"א אחרונה הוא עלמא דאתגליא And it is known that the Achronah Aleph is the revealed world.
728. _____ _____
729. בפסוק וישב ישראל בארץ גושן In the passage "And Israel dwelled in the land of Goshen,
730. ויאחזו בה ויפרו וירבו מאד And they had possessions in it and they were fruitful and multiplied exceedingly. (The possessions?)
731. דידוע כשהצדיק דר בין הקליפות That it is known, when the tzaddic is in a generation amids the Klipot,
732. מחשבות החיצונים מבלבלים Thoughts of the superficialites of the Babylonians,
733. והנה כשבא חס ושלום לצדיק מחשבת חיצונים And behold, when there comes, heaven forfend, to the tzaddik superficial thoughts --
734. אהבה רעה או יראה רעה love of evil or fear of evil,
735. יש אחד שמדחה אותה לגמרי מאתו there is one that ejects it completely from him,
736. ויש אדם שאוחז מחשבה זה And there is one that grasps this thought,
737. רק שמהפך אותה לעבדות ה' only to reverse it for serving Hashem.
738. כגון אם בא אהבה רעה מהפך לאהבת הבורא ברוך הוא For instance, if there comes a love of evil, it is reversed to a love of the Borei Barchu.
739. ואומר אם יש לדבר הנפסד אהבה And they say, if there are words of worthless love,
740. מכל שכן שיש לאהוב את הבורא שהוא in all places dwells the love of the Borei, Barchu
741. שהוא נצחי That is eternal.
742. והחילוק שזה שמדחה המחשבה And the portion that their thoughts eject,
743. אינו מוליד פרי מהמחשבה רעה do not beget fruit of evil thoughts.
744. וזה שאוחזה And this is possessions,
745. רק מהפכה לאהבת הבורא מוליד פרי קדושה Only they are reversed to love of the Borei, begetting holy fruits.
746. שממנו לוקח עבדות ה' From out of these were taken the service of Hashem.
747. זהו שאמר הכתוב וישב ישראל בארץ מצרים This is what the writing says, "And Israel dwelt in the land of Mitzraim,
748. בארץ גושן in the land of Goshen."
749. מקור הקליפות The source of the Klipot.
750. ודאי מחשבתם בא להם ואמר ויאחזו בה Certainly thoughts came to them and they said and they were grasped in it.
751. הכתוב מודיע שאחזו בה במחשבתם It is written so that you will know that it was grasped in it, in the thoughts
752. ולא דחו and it was not rejected.
753. אפס להודיע האיך אחזו במחשבתם Worthless to know, however they were grasped in the thoughts.
754. מודיע הכתוב The writing makes it known,
755. ויפרו וירבו מאד שעשו במחשבתם של מצרים and were fruitful and multiplied abundantly, that in their thoughts of Mitzriam
756. פרי קדושה לעבוד את השם יתברך כנ"ל the holy fruit was to serve Hashem Yitbarach as said above.

1 comment:

  1. Thank you for posting this -- I am reading some KL on Yitro, and he makes reference to this same Moed Katan text. This is very helpful!

    ReplyDelete